Goudsche Courant, zondag 29 juni 1862

neraal Pouay en een mexicuinsch corps plaats gehad T it laatste werd overuoop geworpen en de generaal Doua maakte toebereid elen om zich m5t den generaal de Lorencez te v reeniiïen welke vereeniging volgens sommige bladen reeds nerkelijk is tot stand gebragt Meer eu meer wint het gevoelen veld dat het koningrijk Italië neldra door Kusland eu welligt ook door Pruisenzal worden erkend 21 Junij In de zittiug van het wetgevend ligchaam zijnver hiUendc wet ontn erpen aangenomen l e graaf de ilornyheeft daarop de afgevaardigden voor hunne goede gezindheidbedankt ï e zitting is gesloten onder het geroep van leve deKei er Brussel 24 Junij Op de schelde bij Antwerpen zijn proeven genomen met eene rivierboot voorzien van een nieuw uitgevonden voortstuwingsvermogen Het bootje heeft noch schepraderen noch schroef In het midden is echter geplaatst een kegelvormige ketel waarin het water worlt opgepompt en waaruit liet met veel kracht door twee kromme buizen aan beide zijden van het bootje in de rivier wordt gedreven waardoor het vaartuig zeer suel wordt voortbewogen Door eene eenvoudige machinerie kan men de rigting der buizen zoodanig veranderen dat men het bootje onmiddellijk kan doen keeren en in alle rigtingen sturen De proeven met dit vaartuig dat bestemd is voor de dienst tusschen Luik en Seraing hebben verreweg de verwachting overtroffen en zullen waarschijnlijk in de voortstuwingsmiddelen eene geheele omwenteling te weeg brengen Het nieuwe stelsel toch uitgevonden door een Duitscher lien Heer Seibel kan toegepast wordeu op groote schepen Te Chaudfontiiiue zijn in eene der kalkgroeven aldaar door het vallen van een rotsbrok drie werklieden gedood Weeneil 25 Junij Naar men uit Belgrado meldt heeft de Porte zoodra zij van het aldaar voorgevallene werd onderrigt bevel gegeven om de vijandelijkheden te staken en een onderzoek i i te stellen De gouverneur der citadel is teruggeroepen eu door Baschid pacha vervangen Gisteren is dan ook de comiuissaris des sultans ildaar aangekomen De vorst van Servië verlangt de ontruiming van alle vestingen door de turksclie troepen Hij heeft de organisatie van verscheidene bataillons en vele exercitien van alle wapenen des legers bevolen Telen meenen intusschen dat Michael de vorst van Servië de duidelijkste bewijzen geleverd heeft dat hij niet in staat is de teugels Tan het bewind met de vereisclite kracht te handhaven en dat daardoor meer en meer de noodzakelijfcheiif blijkt der tusschenkomst van de groote mogendheden 26 junij In de zitting der tweede kamer van den rijksraad heeft de afgevaardigde AViescr zich oor eene schikking met Hongarije verklaard De minister van staat heeft hierop ireantwoord dat de regering geene middelen tot ver oeuing nalaat doch ij wü geene andere dan op den grondslag der door den keizer toegestane constitutionele inrigtingen Berlijn 25 Junij cle leden van het huis der afgevaardigden verlangen cLit de dimstiijd op tnee jnar zal worden bepaidd de regerins verzet zich daartegen de minister van oorlog de generaal van Koon bestrijdt zelfs de vermindering van den diensttijd tot op twee en een nalf jaar Een der vrijzinnige bladen zegt ten aanzien van dehouding der reireriiig in de keurhe itehe kwestie wij hebbenIhaiis het duidelijke bewijs dat de schijnbaar vrijzinnige staatkunde door on e regering gevolgd in de zaak van Keurhessen de blikken niet heeft afgeleid van onzen eigen toestanden van de zoo gewigtige budgetkwfstie De vertegennoordin er en de natie die hen heeft afgevaardigd houden beidevoortdurend hit oog gestage i op dce belangen Wij gelooven dat men zich in zijne btreker ng heeft rgist Dresden 27 Junij Ui AVarsehau wordt per telegraaph emi ld d i de n eneraal Luders door een pistoolschot aan de kin gewond i De dader is onbekend Kassei 2C Junij Bij miiiisterieel besluit van 24 dezer yijn de verkieziniren voor den nieuwen landdag uitgeschreven vola ens de wet van 5 april 1849 De geheele gemeenteraad en het committé der burgers hebben gisteren een adres aan den keurvorst ïrezonden waarin zij hun wantrouwen in het nieuwe ministerie te kennt n treven Tttrijn 24 Junij Bij koninklijk besluit is de sluiting bevolen van de hoogeschool te Pavia In de kamer der afgevaardigden werd de ministe van ouderivijs geïnterpelleerd over de plannen der regering ten aanzien dezer aangelegenheid De ninister heeft daarop rklaard dat er met eenige gestrengheid meest worden gehandeld omtrent de studenten die de wet waren te buiten gegaan maar dat hij overigens omtrent de studerende jeugd steeds de meeste welwUlendheid 1 betoonen JSaar men verzekert heeft de regering aan de parlementaire commissie belast met het onderzoek der we tot voorloopige vaststelling van het budget doen weten dat het ka binet van de onveranderde goedkeuring van dit ontwerp eene kwestie van vertrouwen maakt 27 Junij In de zitting der kamer van afgevaardigden vanheden zijn de discussien over het budget gevoerd De commissievan rapporteurs stelde voor om de bevoegdheid der regeringtot het heffen van belastingen op vier maandon te beperken enom in plaats van voor 100 millioen slechts voor 75 millioenaaii schatkistbiljetten uit te geven Sommige leden trachten dezaak uit een politiek oogr t te behandelen na eenige discussien is echter een daartoe strekkend voorstel verworpen zoodathet ministerie weder eene overwinning heeft behaald Belgrado 26 Jumj I1e eerste conferentie heeft gisteren plaats gehad De vorst van Servië verlangt de slechting van alle vestingen Een turksch corps met 8 stukken geschut is naar de grenzen opgerukt Heden heelt prins Nicolaas een commissaris van den nieuwen pacha in een gehoor ontvangen De wapenstilstand is bevestigd n aar de w peningen worden voortgezet De openbare opinie is voor den oorlog 27 Junij De vorstelijke regering verschafte heden aanden oostenrijkschen consui generaal een volkomen voldoening voor de hem persoonlijk aangedane beleedigingen De telegrammen uit Weenen welke gewagen van het plunde en der woningen van vreemdelingen te deicr stede en in andere oorden vanServië zijn van allen grond utbloot KagpCLZa 25 junij De Montenegrijnen hebben bij Spusz 350 buzoucks overvallen slechts 50 man zijn de slagtiug ontkomen Bij Eafforina Glavitza heeft 24 de er een groote slag plaats gehad de Turken hebben 3000 dooden voor de versehansiugen des vijands verloren De Montenegrijnen hadden 100 dooden en 200 gewonden De Turken werden naauw op de hielen vervolgd en hebben de wijk genomen naar Sponto New York is Junij De zuidelijken hetiben een uitval uit Richmond gedaan en zijn daarbij langs den regtervleugel van Mac Cldllau dcorg drongen zij hebben den telegraaph en deu spoorw eg van West Point alsmede eene menigte tenten en fourage vernield en zijn daarop naar de stad tenig getrokken 0rnnenlanï IrOtlda 26 Junij Sedert 11 Diiigsdag bevindt zich in onze stad de Luitenant generaal Duvcker Inspecteur van het wapen der Infanterie met deszelfs Adjudant den Majoor ilamir iuck Schepel overgekomen tot het inspecteren van het alhier in ï irnizoen ijude depot en het 4 bataillon van he 4 regiment infanterie welke inspectie vermoedelijk tot a s zaturdag zal duren Z M heeft herbenoemd tot burgemeester van Krimpenaan de Lek den heer J E G de Vries Bij koninklijk besluit van 19 Junij jl is eene nieuweregeling vastgesteld van het getal predikantsplaatsen bij deWaalscli gemeenten Z M heeft de directie der bijzondere afd oor de zakender roomsch katholieke eeredienst toevertrouwd aan den tegenwoordigen ec geueriial J C Willcmse jnder den titel vanadmini tiMteur voor de zaken der K K eeredienst Mtn verzekert dat het wet s ontwerp nopens de rcgterlijkeiudeeling des rijks de bepaling der tractementen enz eerlangaan de Staten Generaal zal worden aangeboden Uit Enschede wordt in dato 24 dezer berigt dat denvori eii dag in het naburige Neuenkircheii de stoomketel gesprongen is in de fabriek van de heeren Roüiik en Smits Drie werklieden bleven op de plaats dood nog zestien anderenwerden doodelijk gewond Nai ere berigien melden betre endede oorzaak van dit onheil dat men bezig was met he n gtmaken eener flens dat ruim een half uur duurde Intu scheiihad men den stoker last gegeven met stoken voort te gaan ten einde later de machine wat harder te kunnen hiten oopeii Al de stoom bleef daardoor in den ketel besloten tot dat de eeindelijk ten gevolge van die aanhoudende ophooping uiteensprong V n de zestien gewonden zijn reeds tien overleden de zes overigm zijn insgelijks door de geneesheeren opgegeven s Graveniage 26 Junij Heden zijn de sectien der tweede kamer niet vergaderd geweest Morgen begint in de afdeelingen het onderzoek over het wetsontwerij betreflende het middelbaar ondernijs Als dit op vrijdag en zaturdag afloopt verw atht men tegen aanstaauden maandag de openbare behandeling van het wetsontwerp over de emancipatie der slaven iii West Indie Z M heeft aan den Heer C I M Kagtglas op zijnverzoek een eervol ontslag verleend als gouverneur der iN derl bezittingen ter Kuste van Guinea met toekenning van pensioenen dankbetuiging voor de door hem bewezene diensten en ahzoodanig benoemd den Hr H A Elias commies bij het de partement van koloniën chef van het bureau West Indische zaken met toekenning van den rang van luit koloiel gedurende zijne dienst aldaar Men verzekert dat de regering het voornemen heeft om nog in deze zitting van de kamer aan te bieden en zoo mc elijk te doen behandelen het wets ontw erp tot verbetering der waterwegen van Amsterdam en Rotterdam naar zee dat in de laatste dagen in gereedheid moet zijn gebragt Rotterdam 26 Junij De verzending van nieuwe aardappelen naar Engeland wordt onafgebroken op zulk eene gror e schaal voortgezet als immer vroeger heeft plaats gehad Behalve dat men daartoe in het Westlant nacht en dag in de weer is worden hier de uit Gelderland aangebragte partijen als met een tooverslag opgekocht n manden gepakt en verzonden Ook voor het vervolg schijnt de verzending belangrijk te zullen blijven daar nu reeds scheepsruimte besproken is naar verschillende engelsche havens tot het midden van Jnlij Men berekent dat alleen uit het Westland in tien dagen ruim 60 000 halfmuds manden zijn uitgevoerd De prijs onderging slechts eene onbeduidende verhooging dav ten blijk kan strekken vau het buitengewoon groot beschot Delft 26 Junij Dezer dagen had alhier do verkoop plaats van 100 bunders winter oliezaad te veld staande in den Zuidpolder van Delfgaauw waarvan de opbrengst ruim ƒ 14000 bedroeg Wanneer men in aanmerking neemt dat dit het eerste bezaai was van drooggemaakte gronden die twee jaren geleden nog diep ouder het water bedolven waren mag dit ivel als een gunstig resultaat worden beschouwd en als eene aanbeveling vooral bij Ie hooge waarde die de landerijen tegenwoordig bezitten om de veenplassen zooveel mogelijk in vrucb bare akkers te herscheppen EnSCliede 25 Jumj Het totaal der ingekomen giften ten behoeve der noodlijdenden door den brand bedraagtƒ1 34 144 18 Breda 25 Junij Het hooijen kan in deze streken reeds als nagenoeg geëindigd worden beschouwd De opbrengst is over het alïemecn minder dan ten vorigen jare het hooi is dun en niet van de be te soort De boekweit die hier veel wonlt verbouwd staat veel belonend zoo mede alle andere geM assen Tweede Kamer der Staten Generaal Zittlïig van Woenidag 25 nivj In deze zitting is aan de orde het voorstel van den eer van Nispen ten einde het onderzoek in de afdeelingen van het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs tot een nader tijdstip uit te stellen De heer DuUerl bestrijdt dit voorstel hij is van oordeel dat het ontwerp in behandeling behoort genomen en zoo goed mogelijk ten einde gebragt te worden dat werk te laten liggen komt hem voor te zijn beneden de waardigheid der kamer en in strijd met hare verpligting De heer van Nispen licht de bedoeling van zijn voorstel nader toe hij wenscht alleen het onderzoek uit te stellen tot na de openbare discussien over de emancipatiewet Na eenige discussien waai aan de HH van Goltstein Elout van Soeterwoude en Hugenholtz deel nemen wordt het voorstel venrorpen niet 31 tegen 29 stemmen De dag der beraadslaging over de emancipatie wetten is nog niet bepaald Na het uitbrengen van rapport op eenige adressen eindigt de zitting uitslag der herstemmingen voor zeven leden van de Tweede kamer der Staten Generaal 24 Junij 1862 Sneek Herkozen jhr W H Lgcklama a NyehoU met 1025 stemmen De heer mr A E Jongstra verkreeg 880 stemmen Zwolle Gekozen de heer mr G A de Meester met 977 stemmen De heer mr G Groen van Prinsterer verkreeg 781 stemmen Amersfoort Herkozen jhr mr II A M van Asch tan Wyk verkreeg 973 stemmen De heer mr Verloren van Themaat verkreeg 698 stemmen Haarlem Gekozen de generaal majoor J vun MiMen met 456 stemmen De heer mr F A baron van Hall verkreeg 393 stemmen Leyden Herkozen de heer II baron Taets tait Amrongen met 702 stemmen De heer mr G Groen van Prinsterer verkreeg COl stemmen Middelburg Gekozeu de lieer mr S Jlann tan Hee ttra met 616 stemmen De heer mr W 1 Ai verkreeg 5 = 6 stenuu Roermond Herkozen de heer mr P L df Lom de Berr met 756 stemmen De heer F baron de Keverterg verkree i 685 stemiiien Vergadering van den G mesntsraad Zitting van l rijdag 27 Junij Afwe iir ziju de HH Kci ijter Itt iüj Herman de Gnior en Westerbnai Na goediveuriüg der notulen wordt dei r den v iuivitter keimi s LT TMe dat zijn injrekomcn een adres van M j T Kr i lit houflrude er iip om ontslo aU hulpoiiderwijzt es aan de ojjenb 3on ji t roiiv t hdol L lrlijk in ueli udellne irenorneii ordt lael al xeiiieciie tenini u je lotn Ik gevraajide oi slag te verleenen in te fraan 30 Jaiiij a tii t la ide Een adres i onder eliciden inirczeteiien e i ivuojdiedcn tut d iaT i U iz eener aanlegen ij plaats voor gtomnbootcn i ii iiai aK tuiniiii ri d istoomboot vct ren te benoemen H ilitttaeiis wordt be 1 i rn te seeretarie te deponeren Adres an A C Co iij tot het in trebruik hebbeu van den bo mischen tuin bij de vorige stuKken deponeren De cotnmtösic benoemd tot het venfierer drr erautn ord ngcn van he israelitisch armbestuur isr sthcokoinini ie en v in den iiut er raa t over 18t l brengt bij monde t ia den l ter n ilAeue e lag uit biMideude dat de rekeningen in orde zijn bevonden niet ler ek aan etrctgemeld bestuur om voortaan eemL in retreletati er e v irk te traan lij de opmaking er voorstel tot goedkeuring aantrenomen De heer an Gennep brentrt r ipport uit over de rekentt z en verantwoording der beide tra thuizen en het bested 1 rbüi over 1S61 houdende voorstel tot goedkeuring dien overcenkomvtt w jrdf eeap in r be luten 4an de orde is oene verordeuitiir omtrcei de mdeelmg der Gemeente in wijken en het bijhouden der be ulkiu 2s iej it r Art 1 omtrent de indeeliim in wijkt a tn het daarzijn van wijkmeestcrs Art 3 4 over het nummeren en ii nMtii eren dei ooderschtidea pereeelen rt 5 6 7 8 bepalingen iiihoudendi voor her met ter woon leslisen en het erliuizen in of uit de Leiiuente de aangifte omtren geboorten of overlijden bij het be olkin z reL i i r Art 9 houdende strafbepalingen op oiertredingen op art i 4 3 6 7 en 8 rt 10 omtrent de reetificatic van ijed Hie e an riften n art 11 omtrent de ambtenaren niet de uitvoerini belast worden allen aangenomen en het geheele ontwerp zonder nadere re umtie gearresteerd T e erkoop van het stuk grond in de vogelenzang aan A Lafeber tegen een koopprijs van 20U algemeen aantti nomen Op voorstel van den voorzitter wordt eene eotnniissie benoemd ro het n izicD der gemeenterekening over l tïl ei als zoodanig benoemd de HH Remij P ortu jn Droogleever en Jiracr iar Voorts wordt aan gesteld tot hulp onderwijzer aan de tnsseheiischool E van Gent me7 stemmen terwijl V liegecr n F G an Leunen ieder 2 stemmen op zich vercenigd hadden en is bepaald dat de benoeming zal ingaan zoclra in zijne pkiats een liui Kiuderw ijzer op de armenschool al zijn benoemd Iliern gaat de ergadering in gesloten zittin ovtr In het ontwerp ter regeling van het mi ideibaar orderwijs woriien de latijnsclie scholen geheel vnoibij irei a in Hiervan heeft men rerds ecu bittere o rieve tegen de copfvpfwet gemaakt In de X Rott Courant van 27 dezer vindt men ten aanzien van deze aangelegenheid de volsende zeer juiste opmerkingen Er is lang gestreden over de vrajiü of de voorbereiding tot het hooger onderwijs ook onder het middelbaar onderwijs gerekend moet worden De redering be tntwoordt haar ontkennend en neemt de gymnasien niet in h iar oiifwei op Wij gelooven te regt De regeling van de vodrliereid n tot het hooger onderwijs maakt met de regeling van il it onderwijs zelf een afzonderlijk geheel uit Men moge ecjitcr van gevoelen zijn dat de rymnasien ook bij dit ontwerp ireregehl hadden kunnen worden of niet dit kan geeu ndfii we en om de re eling van het middelbaar onderwijs zoo ils men het in dit ontwerp vindt op te houden De regeling der gymnasien kan zeer zeker even goed bij die van het hooger onderwijs plaats hebben en is men met ons van gevoelen dat voor allen die de lessen aan de academie willen bijwonen buiten de litteratoren het onderwijs in het latijn en griek cli en dew Ikunde met het verlaten van het gymnasium behoort te eindigen dan zullen zonder twijfel de verordeningen over het gv mnasiaal onderwijs eene betere plaats vinden in de wet op het hooger onderwijs omdat anders nu reeds op die net zoude worden vooruitgeloopen Marktberigten Gouda 26 Junij Ta we ƒ 12 a 1 3 Rogge ƒ 7 50 ƒ 8 25 Gerst ƒ 4 80 a ƒ 6 Haver ƒ 3 50 a ƒ 4 25 Boekweit prijshoudend Duiveboonen ƒ 8 De veemarkt met geringen aanvoer de prijzen zeer flaauw vette schapen en lammeren wel te verkoopen magere dito flaauw magere varkens eu biggen mede flaauw