Goudsche Courant, zaterdag 5 juli 1862

öuttenlanïï W IiOnden 28 junij tfit Jamaica is berigt ontvangen dat I het land aldaar werd geteisterd door zwaren regen en wel BÉ ïoo hevig dat een aantal huizen weggespoeld onderscheidene H bruggen vernield zijn en alle post gemeenschap afgebroken is V Sedert jaren had men er zulk onstuimig weder niet gehad W De gezondheidstoestand was echter bevredigend m Elk oogenblik wordt de aankomst van de British r Empire uit Shanghae te gemoet gezien Dit vaartuig he ïft de grootste lading in die tot nog toe met een schip uit CLina is ontvangen Die lading bedraagt niet minder dan ongeveer 4000 ton waaronder 1 753 434 S thee 1300 balen zijde en 2680 balen chinesche katoen Dit laatste artikel wordt voor de eerste keer hier ingevoerd In de zitting van het huis der gemeenten deed de heer Buxton eene melie om het europesche leger in Indie dat nu 84 000 man bedraagt te verminderen als niet bestaanbaar metden staat vau rust welke dat rijk thans geniet Zoowel sir C Wood als verscheiden andere leden verzetteden zich echter zóósterk tegen de vermindering der krijgsmagt aldaar omdat men weinige jaren geleden te droevige leering had opgedaan dat de r jr voorsteller zijne motie introk S Uit Stokholm wordt gemeld dat de zweedsche regering zich bezig houdt met het ontwerpen eener nieuwe sons itutie die eene totale verandering zal brengen in de staatkundige in S stellingen des lands Zoo zullen de vier standen adel gees I telijkheid burgerij en boereu als zooveel op zichzelven staande deelen der vertegenwoordiging vervallen en plaats maken voor eene eerste en tweede kamer Dit ontwerp zal nog voor het einde van dit jaar aan den landdag ter goedkeuring worden onderworpen PainjS 28 julij Al de brieven uit Rusland luiden bij voortduring verontrustend de verslagenheid is algemeen de strengste en scherpste maatregelen ter stniting van het kwaad schijnen niets bij te dragen tot geruststelling der beangste gemoederen Duizend soldaten van de garde zijn aangewezen om politiedienst te doen en voor de veiligheid te waken De stad wordt dag en nacht door patrouilles doorkruist In elke stzaat ja bijna voor elk huis staan wachters die het oog op de Toorbij gangers houden Op de daken zijn verspieders gekaatst Zes honderd personen zijn gevangen genomen waarTan et Ofschoon sommige dagbladen beweren dat de kalmtelangzamerhand in Rusland en vooral te Petersburg terugkeert spreken andere berigten dit volstrekt tegen en melden datmen ongeruster is dan ooit De keizer is treurig en ontmoedigd Men heeft nog getracht een der groote schoun burgenin brand te steken maar het vuur is gelukkig in tijds geblnscht Ook in Pelen is de rust nog volstrekt niet hersteldblijkens den aanslag op den generaal Luders Het hof van c issatie heeft het arrest van het hof vanDooai ivaarbij de heer Mirès vrijgesproken is in het belangder wet gecasseerd Het hof van f s= itie heeft uitgemaakt dat de feiten die als bewezen zijn aangenomen escroqiierie7 jn Het hof heeft verder de beslissing van het hof vanDouai gecasseerd volgeus welke Mirès niet vervolgbaar iswegens het uitbetalen van fictieve dividenden Eergisteren heeft de heer Billaidt eindelijk eeiiige ophelderingen betreffende Mexico gegeven die weinig beteekenenen de heerschzuchtige bedoelingen onder schoonschijnende woorden verbloemen Frankrijk wil slechts een einde maken aanden toestand van regeringloosheid en willekeur waarin Mexicosedert zoo vele jaren verkeert Toen de Engelschen en Spanjaarden zich terugtrokken heeft de keizer onmiddellijk den generaal Lorencez de volgende instructie gezonden Het is i zoowel tegen mijn belang als tegen mijn oorsprong en begin selen om eenige regering aan Mexico op te dringen dat de 1 natie lieze welk gouvernement zij het beste oordeelt dat wij van haar slechts opregtheid bij de verkiezingen vragen I ik wensch het geluk van dat schooue land onder een vast I en geregeld bestuur I Naauwelijks is de graaf de Montebello te Rome aange I komen of onze regering heeft reeds klagten van dien generaal I ontvangei die echter uitsluitend de ongunstige betrekking I tusschen de fransche bezetting en de pauselijke ioldaten be treffen Schier geen dag gaat voorbij zonder dat er gevechten tusschen manschpppen der beide partijen p aats hebben waarvan reeds eenige soldaten de slagtoffers zijn geworden De generaal ziet dien ten gevolge de toekomst niet zonder ongerustheid te gemoet en heeft den minister vau oorlog gerraagd welke maatregelen hij daartegen behoort te nemen Uit Treport wordt berigt d it het in den omtrek dierplaats gedurende de laatste nachten vrij sterk heeft gevrorenen in het departement der Opper Pyreneen heeft het verledenweek sterk gesneeuwd 29 junij Berigten uit Mexico aangekomen melden dat de generaal de Lorencez den 18 mei zijn terugtogtnaar Orizaba heeft aangenomen in de beste orde en zonder verontrust te worden Den 21 eii heeft hij eeue dagorder uitgevaardigd waarin hij aan zijne troepen verklaart dat hijden keizer hunne dapperheid en gehechtheid ral kenb tar maker en dat deze die zal weten te beloonen Verder zegt hij Soldaten uw togt naar de hoofdstad is door stoffelijke hinderpalen waarop gij volstrekt niet roorbereid konilt zijn tegengehouden Honderd malen heeft men u herhaald datPuebla u riep dat de bevolking n met geestdrift zou onlvingen Met vertrouwen ingeboezemd dcor eene bedriegelijkehoop hebben wij ons vor r Puebla vertoond Het fransche leger wordt op 11 500 man uegnot dat van Juarez daarentegen op 27000 man 1 Julij De Monitetir bevat het rapport van generaal Lorencez dat gedagteekend is van Orizaba 22 raei en o a hetvolgende bevat De generaal was omtrent Guadalupe bedrogengeworden dat hem was voorgesteld als een plaats van weinigbelang Hij was echter door een hevig en goed gerigt artillerievuur ontvangen en hoewel de troepen mf t bewonderingswaardigen moed hebben gevochten waren zij toch genoodzaakt tewijken Het verlies der Franschen bedroeg aan oflioieren 15 dooden en 20 gewonden soldrten 162 dooden en 385 gewonden Volgens bekomen inlichtingen had de vijand 1000 manverloren De generaal had tot den 11 te vergeefs op het plateau vac Amazoc op de Mexicaansche bondgenooten gewacht Zuolaga had in den ochtend van den 5 eene overeenkomst met Juarez gesloten om gedurende het verblijf der Pranschen voor Puebla het leger van Marquez te neutraliseren Dit deed de illusie verdwijnen en de terugtogt nerd volbragt zonder dat de ïranschen werden aangevallen Generaal Lorencez bevestigd ook het berigt van eene roemnjke overwinning op den 18den waarb j de Mexicanen een vaandel 1200 gevangenen 150 dooden en 250 gewonden verloren De ge oiu heid en de geest der troepen lieten niets te wenschen over Berlijn 28 Junij In de zitting der kamer a afgevaardigden gisteren gehouden is o a het met Jrpan gesloten handelsverdrag met algemeenc stemmen aangeaomen Bij deze gelegenheid kondigde de afgevaardigde H i Kort aan dat hij voornemens was eerlang een voorstel t doen tot het instellen van een parlementair onderzoek nopens het personeel der consuls Z M de koning heeft de er dagen ten gehoore ontvangen eene deputatie uit liet kiesdistrict EibingAIarieuburg belast met het aanbieden van een adres vau 177 conservatievekiezers houdende de ontboezeming van hunne gevoelens vantrouw en gehechtheid aan den vorst Z M heeft aan de deputatie het volgende geantwoord Het heeft mij onaangenaam getroffen dat de verkiezingen zoo ongunstig zijn uitgevallen Het doet mijn hart leed dat ik zoo miskend bengeworden Ik wil echter de schuld niet werpen op het volk maar op de aanstokers want het is eene waarheid dat menonder het volk verspreid heeft dat ik de staatsregeling doorden overleden koning gegeven niet zou handhaven Dit isgeenszins mijne bedoeling Ik houd v st aan het programmavan November 1858 en hoop dat de afgevaardigden hiervanzullen overtuigd worden want ik sta pal sterk door de overeenstemming met mijne ministers Met genoegen heb ik uwewoorden van trouw en gehechtheid veruomeu en houd mijovertuigd dat ook in de toekomst deze nift zullen falen I raiikfort 27 Junij In de zittir der bondsvergadering gisteren gehouden is van ege de regering van Keurhessen medegedeeld dat door haar gevolg is gegeven aan het bondsbesluit van 24 Mei betreffende de staatsregeling Uit Darmstadt wordt gemeld dat de eerste kamer in eene op heden gehouden zitting met eenparige stemmen heeft besloten de regering te verzoeken om met alle haar ter dienste staande middelen de opheffing der speelbanken te bewerken en inmiddels aan alle ambtenaren het spelen aan de bank te verbieden De keurvorst van Hessen is 26 junij Ie Dresden aan rekomen en den volgenden dag naar Teplitz vertrokken Turijn 29 Junij In zitting van gisteren heeft de heer Peruzzi het voorstel der commissie ondersteund om het voor looplg budget tot vier maanden te beperken Hij zeide dat hij hiermede noch een votum van vertrouwen noch een van wantrouwen beoogde Hij betoogde voorts de noodzakelijkheid om Rome als hoofdstad te bezitten De regering moet zedelijke en krachtige diplomatieke hulpmiddelen voor dat doel aanwenden Heden heeft echter de kamer der afge vaardigden met 215 tegen 81 stemmen het voorstel der regering aangenomen om het budget voorloopig voor zes maanden te verlengen 30 junij Garilialdi heeft te Palermo eene rede gehouden waarin iiij zijne landgenooten tot eensgezindheid opwekte Hij deed daarbij opmerken dat er drie wonden zijn waaraan Italië lijdt namelijk het Murittisme het Bourbonisme en de Pausgezindheid waarvoor de inwoners van Palermo zich te wachten hebben In hevige l ewoordingen keurde hij de vergadering van geestelijken te Rome af Rsgusa 29 Junij Derwiseh pacha is in zijne voorwaartsche beweging gestuit door de versperringen die de Montenegrijnen in het gebergte hebben opgeworpen Het turksehe leger zag zich daardoor verpligt te retireren waarbij het niet door de Montenegrijnen verontrust werd Teruggekeerd zijnde tot het punt waarvan hij was uitgegaan vond Derwiseh pacha eene dépêche van Omer pacha waarbij hem gelast werd nog verder te retireren Het turksehe leger bevindt zich thans te Bapruani Petersburg 28 junij Bij keizerlijk besluit is het monopolie van het zout opgeheven De werken van den staat tot het winnen van zout worden verkocht en verpacht Voorloopig is de belasting op het zout op 30 kopeek het pnd bc paald Voorts is bevel gegeven tot wijziging van de wet op den invoer van zout NeW York 14 Jumj Volgens het officieel rapport vaa generaal Halleck is generaal Beauregard met het grootste gedeelte van zijn leger naa Okolona terug getrokken Hij heeft tusschen de 20 en 30 duizend man verloren aan dooden gevangenen en deserteurs Een gedeelte zijner troepen heeft hij naar Knoxville en Tennessee gezonden om generaal Kirby Smith te hu o te komen Kashville was in gevaar De genetaal had zijn terujtogt uit de va lei Shenandoah gelukkig V lbragt hoewel hij scherp werd vervolgd door de generaals Banks Shields en Fremont Hij is over het Blue Ridge gebergte op den weg naar Richmond ontvlugt 18 Junij Mjn verzekert dat 65 000 man zuidelijke troepen te Grenada in den staat Mississippi ver enigd zijn en dat een gedeelte van het leger van Beauregard zich in de nabijheid van Columbus bevindt Te Okolona in de nabijheid van Baton Rouge heeft een veldslag plaats gehad waarvan de uitslag nog onbekend is Volgens geruchten heeft het leger van generaal Fremont gebrek aan levensmiddelen en bevindt zich in de vallei van Shenandoah in eene gevaarlijke positie daar de generaal der z iidelijken Jackson versterking heeft ontvangen Het congres heeft het voorstel van den senaat aangenomen waarbij de slavernij in de territorien wordt afgeschaft ömnenlanïï GrOUd3 1 Julij De berigten uit Indie zijn gelijk dit reeds sedert eenigeu tijd het geval is bijzonder schtorsoh Nog altijd schijnt men hier en daar door overstroomingen en stoiinen te lijden De spoorweg kwestie schijnt iets vooruit gegaan te zijn daar de gouverneur generaal in de vorige maand plan had om op reis te gaan en in de vorstenlanden de zaak te onderzoeken Van Borneo is evenmin eenig berigt als van de andere buitenbezittingen De zeeroovers zijn na hier en daar menschen geroofd en praauweu geplunderd te hebben verdwenen Onze oorlogschepen schijnen altijd te laat te komen lutusschen strekt het tot troost dat de engelsch indische bladen ouze regering tot voorbeeld stellen aan de hare ten opzigte van het ver olgen der zeeroovers Gisteren avond had in de gemeente Middelburg niet ver v in hier gelegen een treurig ongeval plaats eenige aldaar aan oen molen werkzaam zijnde poldergasten hadden onderling twist n ekregen ten gevolge waarvan twee dezer personen elkander naar buiten de keet hadden uitgedaagd alwaar de een den andereu met een mes een steek in den onderbuik heeft toegebragt zoodaniff dat men oor het leven van den verwonde vreest de dader die zich inmiddels had verwijderd is alhier door de politie aangehouden Heden is door de politie alhier gearresteerd de persoon van C H sehippersknecht thans als zoodanig dienende op de stoombooi van hier op Rotterdam die te Gorinchem zich had schuldig gemaakt aan gewelddadigheid gepleegd op een zwak en ziekelijk meisje 2 Julij Uit de achterstaande advertentie blijkt dat eenige liefhebbers van den zang zich vereenigd hebben tot het vormen eener liedertafel Het is een verblijdend teeken van ontwikkeling dat de belangstelling in de beoefening der zangkunst in onze stad steeds toeneemt en wij wensehen dan ook dat velen zich wilvaardig mogen betoonen om door hunne medewerking eene poging te ondersteunen die goed geleid kra htlgen invloed kan oefenen op de veredeling van het maats h ippelijk verkeer De Synode van de protest mtschc kerken der Union in België heeft in hire zitting van den ifl en dezer M van WaningBolt ontzet van zijn ambt als predikant bij de protestanisohegemeente te Antwerpen en zulks ter zake van de vrijzinnigegevoelens dcor dien leeraar verkondigd zoowel op den kanselals in het godsdienstig onderwijs Dit is de eera e maai datin België eene zoodanige uitspraak geschiedt s Gravenliage 30 Junij Door de regering is bij de tweede kamer ingediead een wetsontwerp tot doorgraviug van Holland op zijn smalsi en tot verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee De minister van binnenlandsehe zaken heeft bij beschikking van heden bepaald dat de verkiezing van een lid der tweede kamer ten gevolge van het aannemen der betrekking va viL president van den raad van state door mr E baron Mackay zoo c voor de tegenwoordige zitting als ter voorziening in de vacature door de periodieke aftreding op den derden maandag in September zullende ontstaan in het kiesdistrict Arnhem zal gehouden worden op Dingsdag 22 Julij aanstaande en dat zoo eene herstemming noodig is deze zal pl at3 hebben op Dingsdag 5 Augustus daaraanvolgende Do verkiezing van een lid van de tweede kamer in het kiesdistrict Almelo welke moet plaats hebben ten gevolge van het aannemen der betrekking van l d van den raad van state door dr W R baron van Hoëveli zal op denz lfdeu dag geschieden ook wat c q de herstemming betreft Heden is aan het raadhuis aanbesteed het bouwenvan een nieuw gasthuis alhier De minste inschrijvers warendt gebroeders van Malsen alhier voor ƒ 174 000 Het provinciaal geregtshof in Zuid IIoUaud heeft hedenarr st gewezeu in de zaak van den burgemeester van Leydentegen den staat der Nederlanden Het hof heeft den staatveroordeeld om aan Leyden te betalen voor he gemis vanvis hregt voor het vfrvolg en het verledere eene som v u 3S G95 met derenten en kosten Zondag avond ten elf ure is Z M de koning met eenextratrein van het Loo in de residentie terug gekeerd Bij koninkl besluit van 27 Jnnij u 65 zijn met ingang van 1 Julij benoemd 1 tot vice president van den raad van st ife mr E laron Macicay lid van de tweede kamer der S G 2 tot leden de betren P J Bachiene directeur der registr en domeinen te Amsterdam mr M Wiardi Beekman thans lid van den r ad van state mr E J A graaf ran Bi tandt lid der prov staten van Z H mr C II B Boot thans lid v in den raad van state H C van Braam Houckgeeit gepens kapitein ter zee mr E J H Borret thans liil van den raad van state Jhr E A O de Caseuiiroot generaal majoor enz jhr ƒ P Conefs de Groot ran Kraa jmiburg oud raad van N I dr W R laron tan Uofvell Ld van de tweede kamer der S G jhr mr W A C de Jonge sccr gen bij het depart van Justitie mr K i Meelissen minister voor de zaken der H K eeredienst mr J A Mutiaers thans lid van den raad van state D J Stom Bnysing hoofd ingenitu hoogleeraar aan de k akademie te Delft Mr G j de l iie griffier der staten van Noord Holland 30 tot secretaris van den raad van state mr C T ƒ baron de Constant Bebecque thans secretaris 4 tot referendarissen bij den raad van state de tegenwoordige referendarissen de heeren Mr P F van Hoogstraten mr L P op den Hooff en jhr mr C van Brei gel Douglas Enkuizen 30 Junij Tot rector aan het g mna3ium alhiei is benoemd dr Romeijn conrector aan het gymnasium te Middelburg Oud All laS 30 Junij De toestand van den landbouw in den Alblasserwaard kan over het algemeen gunstig genoemd worden De longziekte welke langs de Giessen sterk uitbrak hjeft zich gelukkig niet algemeen uitgebreid meer is dit het geval met de tongblaar geworden daar die thans iu de gemeenten Wijngaarden en Streefkerk vrij sterk is ja zelfs in het oostelijk of bovengodeelte van Nieuw LekkerlanJ zich vertoont Die ziekte schijnt echter tot heden geen uiterst hevig karakter te bezitten Men voedt de dieren die bijna geen voedsel kunnen nemen door brood met stroop of gemaaid gras over de tong achter de kiezen te brengc tot de tong Ê MMi