Goudsche Courant, zondag 6 juli 1862

iiprsteUl is n p 7el eu i eer kunnen grazen Lan denGraafbii jira beiriut liier en ilaar een enkel geval voor te komen De L iMsbotf r = l lt gemiddeld van ƒ 1 00 tot ƒ 1 10 de neilioter IJ tit i l cents het ned S en de kaas ƒ 19 tot 20 1 51 nel il Gr is i i er over het aln emeen niet overvloetlig lieiwelk men toeschrijft aan de koude i elke echter nuttijr is op l ct Lc iMaide ra waar an anders reeds veel door broeijing u bi u ven iieucr t ijn d it nn nog als hooi gewonnen il et re i iilig regenachtig weder belemmert den hooi iiTcmeen en doet sterk naar droogte verlangen dr ar 11 t v iii het hooiland dit juar slechts middelmatig ii Lcuocinil worden De hennip taat uitmuntet d 1 Cl 11 goed gewas slechts enkele stukkeu van de t j laide hebbeu hier en daar door den wind geb diu Tld irdappelen hebber in geen jaren zoo voldoende S tai i m oü ruime opl re ig t vertoond als de vroege die urd iii w i irii upUvcrru en de late beloven Clilcniborg i Jubj Allerv gen heerscht hier groote rlrukrc h rt het rooijen der aardappelen die over het gelieel van uitniuutende kw liteit zijn en hoewel de prijzen niet aan de verwachting der verkoopers beantwoorden is de opbreng st eene ruime vcrzuedinsr voor de l ige prijzen LI week werden hier aardajipeiei ingeladen voor l l 0 a 1 1 0 het mud meestal ter verzending naar Holland Ook de andere gewassen vooral appelen beloven een ruime opbrentrst Tweerto Kamer der Staten Generaal Zilü iff roit alunhi 1 Jvnij In deze zitriiiir is ingekoincu cm wetsontwerp tot regeling xan het regtjgebied der regterl kc collesien Na de benoeming van rapporteurs over eenige wetsontwerpen wordt op voorsfel van den voorzitter besloten de dissussien over de wetsontwerpen tot opheffing der slavernij in West Indie te doen plaats hebbeu op a s Woenstlag 2 julij Vooraf zullen behandeld worden de wetsontwerpen tot uaturalis Uie van onderscheidene personen en tot wijziging van lioofdstuk X der staatsbegrooting voor 1861 t 11 § Zondag 6 JqQJ OUDSCHE COURAJn Burgerlijke Stand h w GOUDA Geb ibex 27 Junij Zegert ouders P Kruijt en E an Daalen 29 Petrus ouders A Kortier fu J M Mohju Agatha Maria ouders H Xramir en A O Hnijvenaar 2 J Henai ica Phil npma oudirs J 3 Spee en S J J Ferrari 1 Julij Kuelof Mekhert ouders il Looijeuira en A van Vliet Johanues Biderii ouders L J Donker en A V Botterop Ovi ELEDEX 25 Jnnij Dirkje Badil 10 ra 26 JBernardus Tijgerman 18 w Maria Joh lnna Francisca Deeker iO j 27 Hermanus Pieter van der Want 22 j Maarten aii Znt en 7U j Jaeohus de Bruin O w 28 Ferduiaud Boojraerts 11 in 23 Leeudert Johannes Belonje Ij 30 Cornells Lens 33 j OUBEWAÏEK Van 23 Junij tot 1 Julij 1862 Btv iixEh Maria Verkerk geb van Geüdercj d SCHOOXKOVEN Inge=chr u van 20 t 27 Junij Geboren Com oudere J Goedhart en A Hooikaas Joannes I ouardus oi J G Doesburg en M J Okhuijscn üvEliEhl E J P Zieldorff 14 m J P Kaoiniau 5 w M K Ponsioen 17 m K TT A nT TXTT7 nff TkT i 1 6 piijs dct Advcrtentien van één tot zes Uitgave van A JoKlr KMAN l regels met inbegrip van het zegel is 80 C int voor I eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar I plaatsruimte Oost JIaten B n 75 ADVERTENTIEN Ile Onderge eekende brengt bij ucze ter kennis van liet algemeen dat iiet Evanien van toelating op liet Gyniii i=tum te Gouda zal gehou den uorucn op i ingsdag 15 Julij de voonniddaL s ten 9 ure in het Lokaal van het ïMiiuasium Zij die hunii kinderen aan gemeld Examen willen ondernerpen worden uitgenoodigd daarv ui voor of op den S = Jiiiij franco berigt te zenden aa i I TElïVSTllA Becfor aan lef iiiji tiias inii te Gmda Gouda s Maiinelioor lie r ejtuur der Liedertafel GrOUda S ffiannekOOr maakt bij dezcu den Itei ren Leden bekend dat de eerste repetitie zal gehouden worden op Zaturdag den 5 Julij des avomU ten b ure in het lükiuil VliEDF BEST G W SOOS Fn uh d J P DEN lllET i üu retarii V S IIII Liefliebber die zich j an dit p iK bap wenilien aan te sluiten kunnen inforai dicn bekomen bij bovenge ucld bfituiir MEIWE AALBESSEN GUNEVER bij J GOOItlSSEN Mz JOH SCHOUTEN Us ienfhov hr il Mplien a II vraagt om dadelijk in di U5t te rcden een vlugge JONGEN ut KNECHT zij die bewijzen van 1 crlijkbeid kunnen overleggen zullen bij voorkeu in aanmerking komen Brieven franco De Thee Soorten IIT HET M i GiZIJN T IN Sinderara en Siblesz te Aruhehi zijn fijn geurig en v aterhoudend zij üuiytcn d uirdoor boven veel andere soorten bijzonder uit en zijn in er egelde pakjes van 5 2V2 f 1 vcrk ijïbaar bij G KA BEL Lange lieiuhimj D N 34 te GOüP i D BOER AZ te Oui eirater en verdere Depots 2 Gulden per Tand en hooger M J M SON Gehr CJiiriiTijien Denfhfe en KmifttawhtrraarcUger van Z il DEN KoMNG Het door hem ontworpen Abonneert lamilien tot regeling der kinilertaiiden gedurende de verwisseling tn is loijelijkit des morgens van S tot 13 ure te consulteren voor alles wat de tandheelkmidt betreft aan zijn adres Wijk D n 503 Voorklareulurg te UTKECHT Prijzer der Effecten Gebleven koers 63Vt6 7 5 Vis 99 V c pCt 2V 3 i Ned w seh dito dito Amort Sijnd 3 = Handel na O I Leenin Aand H Sp 4 d Kijnspn A l elgie llotts Ji i Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 rortuïal obl 3 Eusl obl ll 5 d 1S28 29 5 Cert 1831 33 5 d 1S40 4 d 3 serie 5 d 0 = serie 5 Volgef Spw 5 PruisenlS59 5 Oost bij Goll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2V2 d rentcArast 5 dO nat 1834 5 ilcK oblböl 3 i 431Vk 48V 102 lOOSg 89 194V Sl is 2ö w 74 6OV16 2Sb AilSTERDAM Dingsdag 1 Julij 1 I aagste Hoos te 1 koers koera 1 633 9 031 öVio 7S l6 1 993 99V8 1 92 2 92V8 100 4 1 9SVs 1 137 1 1 53V8 437 8 41 335 8 487 i Vs 4 t7i6 44 e 102 1021 8 lOOVs l 0 8 77V n U SOVs 1 S V2 S j 194 2 l 3 1 32 2ö 2 73V 74 60 15 C l a 2Si 2S 1 Vertrek der Spoortreinen Vah 26 Hei tot V Sejite iler 18C3 i an Goi da naar Kotterdam 10 9 9 13 1 15 1 57 4 37 0 24 beh Zond 8 1b 10 32 Van Rotterdam naar Gouda 0 30 8 15 D 30 11 40 fbeli Zend 12 25 2 20 4 d bh Zd J 3 30 7 50 9 Aan Gouda naar Utrecht 7 5 8 37 11 4 12 45 1 15 l beh Zond 2 42 4 38 bek Zond 6 23 8 19 9 40 A an Utrecht naar GoudE 5 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 iO 9 45 Ter Bockdrukkerij van A BRINKMiN Nieuws en voor Gonda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags m de Stad geschiedt de uitgave des a ouds te voren Bc irijs per drie maanden is fz franco p post 25 De inzending der Ad crteutien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttenlanb Iiraiden l Julij Lord Palmerston heeft op nieuw in het lagerhuis veridaard dat het oogenblik nog niet gekomen is onx met eenige hoop op goed gevolg de bemiddeling van de britsche en fr msche regering aan de strijdvoerende staten in Amerika aan te bieden De verbittering ia nog te groot men moet gunstiger omstandigheden afwachten 2 Jnnij Gisteren is het huwelijk tusschen prinses Alice en prins Lodewijk van Hessen op Osborne voltrokken Slechtseen betrekkelijk klein aantal persoien was bij de plegtigheidtegenwoordig T e jonggehuwden zijn s avonds naar St Clare ophet eiland Wight vertrokken De koningin heeft het voornemente keuneir gegtv en om den prins den titel van koninklijkehoogheid te verleenen Parijs 2 Julij Pe senaat heeft gisteren het budget aangenomen heden wordt de zitting gesloten Algemeen verwacht men zeer spoedig de ontbinding van het wetgevend ligchaam ürieven uit Brussel houden in dat de to stand van koning Leopold s eeds achteruit gaat en dat het uiteinde vandien vorst op handen is lu de begroeting van inkomsten vindt raen de volgendebijzonderh id gedurende het jaar 1861 zijn in Frankrijk gerookt zeven duizend millioen sigaren de opbrengst van dentabak is geweest 216 miUioen franken Wanneer het koningrijk Italië ook door Fratsen zal zijnerkend zal de keizer naar men zegt eene eonTerentie van devijf groote mogendheden trachten in het leven te roepen omde italiaanscke kwestie te beginnen met de panselijke ten eindete brengen Üe keizer zou namelijk niet gaarne persoonlijkverantwoordelijk zijn voor de oplossing van de romeinsc aekwestie en wanneer Oostenrijk dat bij een dusdanige conferentie geïsoleerd zou staan w eigeren mogt er aan deel te nemen zou Z M gaarne de vertegenwoordigers van do vier overigegroote mogendheden bij elkander zien kom n Dit voornemenschijnt ech er niet zeer uitvoerbaar te zijn ten minste menverwacht er een goede gevolgen van omdat de uitspraak vandie eonferentie naarscliijnlijk den paus Oostenrijk en het koningrijk Italië tegen zich zou hebben en dus lang niet iedertevreden zou stellen Marseille 3 julij Volgens berigten uit Athene van 27 Junij is amnestie verleend wegens drukpersdelicten bene bijzondere coini ii3sie is ingesteld tot het zamenstell n ecncr kies en gemecnteH et De nationale garde zal eene sterkte liebben van 172 000 man Uit Konstantinopel wordt onder dagteekening van 23 junij gemeld dat aan Vefik eCendi als turksch commissaris te Belgrado zeer uitgebreide volmagt is gegeven om de moeijelijkheden in den jongsten tijd gerezen uit den weg te ruimen door het doen van aanzienlijke concessien onder voorbe ioud echter dat het opperleenheerschap onaangetast blijve De ojgewondenheid in Servië blijft voortduren algemeen weuscht men de vijandelijkheden te hernieuwen indien niet de gecischte voldoening gegeven wordt Brussel l Julij Het eerste gedeelte van het wetsontwerp op Mvertentieblad Omstreken de publieke verken is heden rondgedeeld namelijk betreffende de werken die door den staat zullen worden uitgevoerd Het gouvernement vraagt drie millioen om de werkzaamheden te beginnen aan den spoorweg van Brussel naar Leuven De geheele aanvraag bedraagt veertien millioen lie men uit de gewone middelen denkt te bestrijden Weenen l jidij De berigten uit de Donauvorsten dommen luiden zeer angtinstig In de plaats van den vermoorden minister Barbu Catarg ü is de heer Belu benoemd tot president van den ministerraad Maar het ergste voor den kleinen staat onder Alexander Jan I is de zekerheid dat de schatkist geheel is uitgeput en de opbrengsten des Liuds niet genoegzaam zijn om in de behoeften te voorzien De gisteren gehouden vergadering der vereeniging van oosfen ijksche industriëlen heeft zicli nagenofg ïenstemmtg voor de aannemelijkheid van het intreden van Oostenrijk in het tolverbond verklaard RagUSa 2 julij De ilonte legrijnen hebbeu Derv isch pacha die tusschen Eechine i liairnani stond aangetast en genoodzaakt tot op Eiloci v terag te trekken Uit Trebigne zijn troepen tut OM ersteuaing van Derwisch paclia gezouden Berlijn 1 Julj De gemeeutcraad wil den oul ugs ontslagen poliliepresident von Wintei wiens aftreding nicn algemeen betreurt het eereburgerschjp verleenen Gisteren voormiddag is het koninklijk oviandmega iijnmet al den aanvezigen voorraad eene prooi der lammen geworden alleen d bnitenmurcu zijn blijven staan Gelijktijdigzijn diie achter het gebouw liggende geladen schepen in brandgeraakt Met groote iiispainiiui gelukte het aan de brandweer om de aangrenzend kazerneu te behouden De generaal Li ers is als koiumandant van het legerkorps y rvang n deer den grootvorst Konstantijn Zijue wondemoet gevaarlijker zijn dan uien rit de eerste berigten konopmaken zoodat men zelio in den beg ime voor zijii levenvreesde De russischc polit e mt ef nog altijd de brandstichtersgiet opgesi Oid hebben de gevangen nüsdidigers waren vauneid voorzien maar beweren dat z j door onbekende personenverleid zijn 2 Julij Het liuis der atirevaardigden heeft zicit gisterenbezig gehouden met eene petitie die cz loelaiing vroeg derIsraëliet u tot het bekleeaen van alle ambien en bedieningen inden staat De minister van eeredienst veiklaarue dat wel is waarde eonstitutie in art 12 gelijke regten aau de elijders derIsraëlitische godsdienst toekent als aan de christenen maar datzoo lang er geen bijzondere wet bestaat waarbij hel benoemender Israëlieten tot sommige leerstoelen aan de universiteitenwordt voorgeschreven de roeger gestelde t palingen wordengevolgd Ten slotte werd het voorste der c amissie strekkendeom de regering te verzoeken de beperkint a op te heffen welke tot heden verhinderen dat Joden worden benoemd tot ledeneener regtbank enz met eene zeer groot meerderheid aangenomen Men zegt dat de schade door den brand eersKSTeren vef oorzaakt veel grooler is dan men aanvankelijk mfcude Alleen de Terbrande granei en andere leyensmiddelet yerdea vg eene J