Goudsche Courant, zondag 6 juli 1862

iraarde van een half millioen thaler geschat zoodat de staat daar de gebouwen niet verzekerd waren ecne schade van ca 800 000 th heeft Turijn 2 Julij Aan de tegenstrijdige berigteu omtrent het huwelijksplan vsn den koning van Portugal is thans een einde gemaakt De verloofde des konings is prinses Pia dochter van koning Victor Emanuel Men zal zich herinneren dat de eerste berigten Setreflfende het huwelijk van genoemden vorst in dien zin luidden Een portngeesch gezant is met de huwelijks aanvrage werkelijk hier aangekomen Tevens n ordt een rusaisch gemagtigde gewacht als overbrenger van de offi iele erkentenis van het koningrijk Italië door ïlnsland waarvan de teiegraphische tijding reeds ontvangen is Blijkens eene verklaring van den heer Pepoli was aan de italiaansehe bisschoppen in der tijd verboden geworden het onlangs te Bome gehouden concilie bij te wonen wanneer het te doen was om er politieke zaken te bespreken Belgrado 1 Julij De servische regering heeft een adres van getrouwheid aan den sultan gezonden De onderhandelingen over den vrede worden geheim gehouden De nationale garde in Servië is weder ontbonden Petersburg 2 Julij Bij keizerlijke en ministeriele besluiten zijn verscheidene dagbladen en maaudwerken opgeheven of mogen voor den tijd van acht maanden niet uitgegeven worden Het Journal zegt ten slotte van een betoog over de laatste gebeurtenissen de misdadige pogingen van eenige militairen zuUen niet den minsten invloed uitoefenen op de hervormingsplannen van den keizer de wet zal de schuldigen straffen maar die noodzakelijke gestiengheid zal niets veranderen in de taak die de keizer heeft op zich genomen om de binuenlandsche organisatie van het rijk in overeenstemming te brengen met de intellectuele en stoffelijke behoeften van de russische maat schappij Warschau 2 Julij Dc grootvorst Kons antijn is met zijne gemalin alhier gearriveerd De nieuwe stadhouder is door eene biutengewoon groote menigte aan het spoorwegstation ontvangen die iBet geestdrift kreten te zijner eer aaahief 4 Jiüij Gepasseerden nacht is op den grootvorst Konstantijn terwijl hij den schouwburg verliet en in zijn rijtuigwilde stappen met een revolver geschoten Jlen zegt dat degrootvorst ligt gewond is De misdadiger is ge irresteerd NeW Yorki 21 junij De zuidelijken te Richmor l hebben eene meer dreigen houding aangenomen Men zeg dat de noordelijken eeno defensie linie willen aanleggen tusschen Corinth en Memphis en gedurende den zomer hunne aanvallen staken Het wetsontwerp ter verbeurdverklaring vau de slaven der opstandelingen is aangenomen Dc verhooging Jer invoerregten op geestrijke dranken is voorgeslagen Uit Yucatan is alhier het berigt ontvangen dat de Mexicanen in grooten getale ten strijde t geu de Franschen opgekomen zijn die daardoor ingesloten tvorden en in gevaar verkeeren van zich over te moeten geven De generaal Almonte zou tot tijdelijk gouverneur van Tera Cruz benoemd zijn 23 Junij Den 16 Junij heeft bij Charleston eei bloed ggevecht pl uts gehad waarin van beide zjjden aanmerkelijkeverliezen zijn geleden doch waaromtrent nadere berigten ontbreken Gneraal Beauregard der zuidelijken is op marsch na ir Richmond Te Charleston begint men zelf intusschen te vreezen dat de stad het niet lang meer zal kunnen houden ötnnenlanïi CrOUda 5 Julij In de Israëlitische gemeente alhier bestaat sedert ecnigen tijd groote oneenigheid over de invoering van een reglemeut eindelijk zijn die geschillen zoo boog gekbmmen dat men zijne toevlugt genomen heeft tot de regterlijke magt Thans is een lid der gemeente voor het kantongeregt tegen donderdag a s O julij gedagvaard tot het betalen van ƒ 15 als uitkoop wegens het niet op zich nemen der betrekking van armbestuurder en dit volgens de bepaling van een reglement tegen welks invoering hij met anderen bij regterlijke insinuatie zich heeft verzet Voor het israel gemeentebestuur zal de heer m Tels advocaat te Eotterdam opcreden terwijl de gedaagde verdedigd zal worden door den heer mr Kist advocaat alhier Gisteren morgen heeft zich de persoon van J K schoenmaker wonende op de raam alliier door ophanging van hetle en beroofd Als oorzaak van dezen zelfmoord wordt opgegeven dat genoemde persoon aan zwaarmoedigheid leed enzich in de laatste dagen over het ongunstige w eder en daaruitvermoedelijk voortspruitende duurte zoo zeer verontrustte dathij tot deze wanhopige daad i gekomen De Tereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtigearmoede alhier ontving heden van Hare Koninklijke Hoogheid prinses Frederik der Nederlanden een zeer smaakvol dejeuner om als prijs te dienen in de loterij die ia den loop van dit jaar zal gehouden worden Zij neemt deze gelegenhaid waar om nogmaals te herinneren dat de loten te bekomtn ziji bij de dames Kolif van Oosterwijk op den Kleiweg of bij eene der andere bestuurderessen a 75 centen Voorts verzoeken de dames aan hare stadgenooten bij wie men verzuimd mogt hebben de lijst aan te bieden ter teekening voor de levering van handwerken of andere voorwerpen tot prijzen deze uitnoodiging als aan hen ge rigt te beschouwen en die te willen bezorgen bij mej Hoffman in üen loop der maanden September of October e k Bij beschikking van den SO Junij heeft de ministervan binuenlandsche zaken o a als leei mgen voor de telegraphietoegelaten A Schuileaburg te Gouda en G Welter te Oudewater s Gravenhage 2 Julij Gisteren namiddag ten half zes ure heeft het japanscUe gezantschap zich in plegtigen optogt naar het paleis des konings begeven De minister van buitenlandsche zaken Jhr van der Maesen de Sombreff heeft het gezantschap den koning voorgesteld dat in tegenwoordigheid van de hooge dignitarissen van het koninklijk huis tot den koning werd toegelaten Het gehoor heeft ongeveer een half uur geduurd De eerste gezant heeft eene toespraak tot zijne majesteit gehouden welke na vertolkt te zijn door den koning met hartelijkheid werd beantwoord Keden namiddag heeft Z K H de prins van Oranje het japansch gezantschap in een bijzonder gehoor ontvangen De onderhandelingen met dit gezantschap gevoerd betreffen alleen een uitstel door Japan begeerd van de uitvoering eener bepaling van het tractaat waarbij sommige havens met 1 Januarij 863 voor den handel moeten opengesteld worden Japan verklaart dat het meer en meer blijkt dat zijne bevolking nog niet op de hoogte is om daaraan zonder gevaar voor de rust des rijks gevo g te geven De Japanezen verlangen een uitstel van zeven jaar Engeland heeft vijf jaren toegestaan Frankrijk heeft neg geen beslissend antwoord gegeven De referendaris mr A J Clant is door Z M benoemdtot secretarisgeneraal bij het deprtement van justitie 3 Julij Z M de koning zal 10 dezer uit de residentienaar Wiesbaden vertrekken Door het japausche gezantschap is aan Z M den koning ten geschenke aangeboden een prachtige eeresabel waarvan het gevest met edelgesteenten is omzet Ook Z K H deprins van Oranje heeft gisteren bij het bezoek van het gezantschap eeuen prachtigen eercsa oel met edelgesteenten omzet ontvangen Heden bezoekt het gezantschap Delft en morgen zal hetzich naar Leyden begeven De provinciale staten van Z H hebben herkozen tot leden van gedeputeerde staten de KH jhr mr van HeterenGevers D van Koetsveld mr C B Nederlnirgh E H baronRengers van AVaraienhuijzen en mr R J C Metelerkamp entot buitengewoon lid mr H C J Hoog Ingevolge art 88 der provinciale wet moeten op 8 Jidijaanstaande de verkiezingen plaats hebben voor de eerste kamer In de provincie Zuid Holland moeten drie leden gekozen worden als voor de aftredende leden de HH mr J A Philipse en A van Bijckevorsel Hz welke laatste verzochtheeft niet weder in aanmerking te komen en voor den heermr P Iioopuyt die zijn ontslag genomen heeft Aan de leden der tweede kamer is rondgedeeld het wetsontwerp tot regeling w iet rentggebied der regterlijke coUegien ent Wij nemen daaruit over de omschrijving vau het regtsgebied van elk geregtshof dat de yolgende arrondissementen omvat die tevens de zetels vau elke arrondissements reg ank zijn als Geregtshof I te sBowh V Arr s Bosch 20 Eindhoven 3 Breda 4 Maastricht en S EoermoüJ Te Jmhem l Arnhem S Nijmegen 3 Zutphen ifl Zwolle 5 Deventer en 6 Almelo Te a Graven age s Giaveuli ge 2 Leyden 3 Botterdam 4 Dordrecht 5 Gorinchem 6 Middelburg 7 Sas van Gent en 8 Zieritzee rv Te Anaterdam V Amsterdam 2 Alkmaar 30 Haarlem en 4 Utrecht V teleemcarden Leeuwarden S Heerenveen S Groningen 4 Winschoten en 5 Assen De omschr jving van het kantongeregt te ü ouda ie als volgt Gouda Bro k Sttin N Waddinxveen Z Waddinxveen Moordrecht Retuwijk Sluypwijk Bleiswijk Moereapelle Nieuwerkerk a d IJssi Zevenhuizen De gemeente G uderak is aan dit kanton ontnomen maar daarbij zijn gevoeg de gemeenten van het kanton Hillegersbeig uic niet tot hei tweede kanton Rotterdam zijn gebrast Rotterdam 3 Julij Heden voormiddag arriveerden alhier per hollandschen spoortrein nogmaals drie leden van het japansche gezantschap met oogmerk om de werkplaatsen op Fijeuoord in oogenschouw te nemen en daarna het gemeenteziekenhuis aan den Coolsingei te bezoeken Waddinxveen 5 jalij Bij de harddraverijen alhier op aanstaanden Woensdag 9 julij zullen de volgende prijzen en premien deu overwinnaars uitgereikt worden des voormiddags namelijk bestaat de prijs in twee fraaije porceleinen moderateur lampen de premie in een roorsnijmes en vork met soliede zilverep hechten in etui des namiddags is de prijs een kristallen roomkom up zilveren voet en rijk met zilver georneerd de premie een schildpad lepeldoosje met twaalf zilveren lepels en twee scheppers Tweede Kamer der Staten Generaal Zitting ran Woensdag 2 Julij In deze zitting zijn acht ontwerpen van naturalisatie gelijk mede het wetsontwerp tot verhooging van hoofdstuk X der st iatsbegrooting over 1861 zonder beraadslaging met algemeeue stemmen aangenomec Daarna zijn de algemeene beraadslagingen geopend over het wetsontwerp betreffende de opheffing der slavernij in de kolonie Suriname De heer Sirks had de voorkeur gegeven aan het plan van 1851 tot emancipatie der kinderen en betreurt het wegvallen van de bepaling omtrent de betaling van de eigenaars met bankactien maar wil medewerken tot het tot stand brengen dezer wet Hij dringt aan op immigratie van de kust van Guinea De heer Tutein KoWieniv wil niet de smet der slavernij nog langer op Nederland Ib en drukken alleen omdat hij op dit oogenblik geen vertrouwen heeft in de rigting van dezen minister van koloniën Hij betoont zich groot voorstander van staatstoezigt De heer de Raadt heeft ernstige bedenkingen tegen dit ontwerp zoo wel wat aangaat het belang der negerslaven als wat betreft de belangen der schatkist Hij zal echter den loop der discussien afwachten De heer Cool betoogt dat de vrijgemaakte door dit ontwerp werkelijk en zooveel mogelijk in het genot der vrijheid zal geraken dat het behoud der kolonie zal verzekerd blijven mits de immigratie wettelijk zij geregeld en dat de te brengen offers geëve Tedigd blijven aan onre financiële krachten De heer van Ziiylen ontwikkelt dat m n zich ten nadeele van het ontwerp ten onregte beroept op de emancipatie in d engelsche kolomen De heer van Bosse stapt h en over het financiële offer Fiaar keurt af de bepalingen der wet omtrent immigratie en sta itstoezigt en zal amendementen daarop voorstellen Morgen is de minister van koloniën aan het woord Zitting van Donderdag 3 Jvlij In de zitting van heden zijn de algemeene beraadslagingen over het wets ontwerp tot opheffing der slavernij in de ned w i koloniën voortgezet Nadat de minister van koloniën de sprekers an gisteren had beantwoord zijn de algeneene beraadslagingen gesloten Van deze rede moet hierbij gezegd worden dat de minister zich verdedigde met spreker voor spreker op alle punten hunner redevoeringen te volgen Hij heeft zich herhaaldelijk verklaard als een bepaald voorstander van aanvoei van werkkrachten deur mi el van immigratie van waar dan ook en hij kon geen amendement aanuimen waardoor de economie der wet zou worden verbroken De beraadslagingen over de artt zijn alsioeu aangevangen Art 1 bejinsel van opheffing der sla emij met 1 October 1863 Geen de leden verklaarde zich tegen het beginsel De een in sterker bewoording de ander meer bedaard schonk daaraan zijne ssmpathie lnr u uogtans de hoeren j Graremnde en Taets het artikel ais emden dan was het alleen omdat zij reeds dadelijk wilden te kennen geven dat zij zich met de wijze van toepassing van l et beginsel niet konden vereenigen Audere 1e£roustanders der wet gelijk o a de heer van Kispen wilden daarom het beginsel niet afkeuren Op verlangen van de iieeren Hot t en Mijer heeft de minister den oorspronkelijke termijn van 1 julij 1863 in de wet hersteld Vrt 2 beginsel van tegemoetkoming aan de slaveneige naren De heer Mijer wil in plaats van het beginsel van egemoetkoming dat van scfmdelooaatelUng in het ontwerp opnemen Zijn amendement werd na levendige discussie verworpen met 45 tegen 11 stemmen Art 3 beginsel van staatstoezigt Dit beginsel werd krachtig bestreden door de heeren Heemskerk As en van Bosse verdedigd door de heeren van Nispen en Sckimmdpenninck welke laatste spreker de wet zou afstemmen indien dit beginsel verviel De heer van Lijnden stelde als amendement voor het toezigt in plaats van op tiat op hoogstens vier jaren te bepalen Morgen voortzetting der discnsiien over dit artikel eu de daarop welligt nog voor te stellen amendementen Zitting van Vrijdag i Julij In de zitting vau heden zijn de discussien voortgezet do debatten hebben geloopeu over art 3 l egiüsel vau immigratie Het resi ltaat van het levciidis debit over art 3 was dat de minister van koloniën overnam eeu amendement van den heer Sc ïi eüpe t strekkende om den termijn van hetstiat toezigt in plaats van tien jaren te stellen op Iwog tem tien d it een amendement van den heer van Lynden om het toezigt te bepalen op hoopten vier jaren is verworpen met 38 tegen 2f stemmen eu het artikel zelve is aavgeiiowen met 42 tegen 16 stemmen door welke laatste stemming het voorstel vai den heer van Boise verviel om het staatstoezigt scheel uit dc wet te doen vervallen De minister van koloniën verklaardtde wet te zullen intrekken indien hei artikel verdere beJuidende wijziging ondervond of mogt worden afgestemd Over art 4 zijn de discussien aangevangen Twee amendementen zijn voorgesteld Het eene van de heeren Eioui en van Bo se in den loop der beraadslagingen gecombineerd strekt om de zorg voorde immigratie niet gelijk de regering voordraagt aan der staat maar aan partikulieren optedragen De heer Ilngenholis vooral heeft krachtig het regerings beginsel verdedigd dat grooten tegenstand vond bij den heer Blusse maar wederom ondersteuning bij den heer Cool die een ondergeschikt amendement voorstelde om in overeenstemming met de in art 3 gebragte wijziging de leiding der immigratie gedurende hoogtens tien ia plaats van tien jaren te doen voortduren Morgen wordt eeno belangrijke discussie over het amendement Elaut van Bosse te gemoet gezien Marktberigten Gouda 3 julij Granen Tarwe ƒ 13 50 Rcgge ƒ 8 50 Gerst Voederƒ5 25 Chevalier ƒ 6 25 Haver ƒ 3 75 è f4 li Boekweit ƒ 180 per 2100 ned B Witte Oostzee erwten ƒ S groene dito ƒ 7 75 De veemarkt met geringen aanvoer de handel iets levendiger vette schapen en lammeren wel te verkoopen magere traaa matrerc varkens eu biesen vlug verkocht Kaas ƒ 17 a ƒ 22 Goeboter ƒ 0 92 i f Weiboter ƒ 0 78 ïi ƒ O S4 Delft 3 jalij De aanvoer die alleen van de zolders ofstond was onbeduidend eveu als de handel alleen in witte tarwe was eenige vraag tot iets williger prijzen Witte tarwe eil roz ƒ 13 a ƒ 12 55 Westl ƒ 12 20 i ƒ 12 70 Eil rogge ƒ 8 a ƒ 8 20 Ai estl ƒ 7 80 i ƒ S Zomergerst ƒ 5 60 i ƒ 5 70 Korte haver ƒ 4 a 4 10 Lange dito ƒ 3 4 0 i ƒ 3 50 j au stads waag gewogen van 27 jiuiij tot 3 julij 65 4 943 8 en 81 16 boter te zamen 22070 ned S Grasboter ƒ 44 a ƒ 52 het vierde ƒ 1 10 a 1 30 per i ed Ter markt gebragc 506 mud aardappelen hoogste piijs ƒ 3 laagste ƒ 2 Dordrectlt 3 julij arwe in de beste soorten 20 centen hooger Z V er Overm 12 20 ïi ƒ 12 40 mindere ƒ 9 SO a 11 Zomer tarwe ƒ S 60 ii 9 S0 Kotge Z V Overm weder 20 centen huogf ƒ 7 80 a ƒ S 60 Gerst bij matigen aanvoer tot 30 centtn hooger vlug opïf imd winter ƒ 1 40 a ƒ 5 40 zom r diio ƒ 4 60 a ƒ 5 70 I iier wel te plaatsen voeder ƒ 3 a ƒ 3 50 dikke ƒ 3 60 i ƒ 4 kweit ie hooger Holst ƒ 215 per 2100 ned S B edascheƒ2 gevriagj Paardeboonen 30 centen hooger a 7 50 Duiit ioonen ook hooger Witte boonen stil Br boonen weinig gevraagd 50 centen lager Witte erwten iets hooger koniao sh ƒ 5 80 en dito voor mesting ƒ S Raapolie merkelijk hooger Vliedend ƒ 481 2 ajaar ƒ 4612 Lijnolie iets hooger vliegend ƒ 411 ged Harde raapkoeken f SO a ƒ 92 en dito lijnkoeken ƒ 117 50 a ƒ 125 per 104 stuks HoOT n 3 julij Hetleu werden hier aangevoe d 307 sta I pels k iS wegende 76 643 ned S de hoogste prijs was voor kleine graskaasƒ27 50 ƒ 26 ƒ 22 IX nden 2 julij Graanmarkt De aanvoer van het buitenland v as vrij groot Tarwe zoo binnen als buitenlandsche bedong vorige prijzen meel onveranderd Gerst prijshoudend Erwten en boonen onveranderd De aanvoer bedroeg eergisteren en gisteren 14650 qr Tarwe 9370 qr haver en 2G0 zakken meel S Julij Aan de veemarkt van heden werden aangeboden I 970 runderen 560 kalveren 105S0 schapen en 255 varkens Daar de aanvoer veel minder was d m de vorige week kou men betere prijzen bedingen inzonderheid voor puike kwaliteit ord flaauw Men noteert ossen 3 6 ü 5 schapen S 6 a 5 Lammeren 5 a 7 Kalveren 4 a 5 en varkens i 2 3 a 4 S 4 Julij Boter Friesche 93 a 100 Tarwe en Haver vast