Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1862

laagste koers e3Vi6 75 99V 6 92 V 6 1371 3 981 531 8 43l i6 5 33 483 8 441 1013 100V2 78 737 803 89i3 e 196V4 46 51Vs 2611 16 7313 16 607 27 Hoogste kotrs 63V 6 99Vl6 Vil oi 44 443 8 1Ü2 801 0 891 16 197 52 74 60 8 27IV16 Gebleven koers 33As 991 s 4S3 8 44Vis 801 S9 6 1901 74 601 27 Nogmaals worden v ij lastig gevallen met een scbrijveu uit krimpen a d Lek eerst was het H toen X uu s het E men sthijnt daar maar niet op zijn gemak te ziju Docj uu mist het schrijven elk bepaald dot 1 want de crisis is voorbij eu de burgemeebter berbctioemd Nu mogt laen verwachten dat de Krimponaars begrijpen zouden wat de heeren wijzen moeten de gekKen prijzen tn toch m1 die E ons breedvoerig melden hoe n i geen mensch tevreden is maar allen tekurgestïld zijn terwijl hij de schuld daarvan toeschrijft aan H eo ook aan ons onschuldig blaadje dat nederig oor die eer bedankt Wij houden de zaak voor afgedaan terwijl wij den Xnmpenaars zouden raden zich in het onvermijdelijke te schikken eu door vreedzame zamenwerking liever hunne belangen te bevorderen dan door nutteloozt haarklu erijtn eikander het leven te verbitteren heeft Frankrijk gedacht om aan Mexico een oostenrijksehen aarts hertog op te dringen en die verheffing in rekening te brengen b j eene schikking betreffende Veneti Genoeg het blijkt dat men zich op de best mogelijke wijze au de mexicaansche kwestie poogt los te maken De mislukking ligt wel in den aard en aatdeg der expeditie maar als alnjd werpt de een de schuld op den ander Lorencez beschuldigd den gezant du Bois de Saligny die verkeerde iulichtingai gaf over leger en bevolking anderen beschiddigeu Lorencez i te door onbesuisde drift oorzaak van de nedclaai ftas en ij prij cn de Mexicanen die zich vereenigen om de vreemde indringers van hunnen bodem te Teijagen Het mislukken dezer expeditie maakt voorzeker geweldigen indruk op het volk hoewel diiaivan weimj blijkt omdat de drukpers in knellende baudcii gevangen is en de daubladen gedurig bloot staan üor de hatelijkste vervolgingen In Italië is meer leven ofschoon d it leven ook van ickclijke aandoening getuigt Het volk iiet icli teleur gesteld in zijne verwachtingen en het te lang gerekt geduld dreigt met nieuwe beroering Garibaldi zint op nieuwe ontwerpi u en doet zijne officieren zameukomen hij be oekt het zuiden des rijks waar hij zoo vele waraie aanhangers tolt lic gou vreemd zijn van het vermoeden dai men in het gtiieim met hem instemt en dat het di el is de bevordirii 2 an c u 1gemeeneu opstand in europeesch Turkije Zoodanige gebeurtenis zou voor Oostenrijk di = bronie ijktc gevolgen kunnen hebbtn en Hongarije in Liijm ioc do iv ontvlammen Op jnc grenzen woelt het in rvn en in di Donau vorstendommen en ciu ügt de oorlog ni in Moutfif gro ieen onder dat men in Oostenrijk ho ig t vcrbolircu iover de erkenning van het koniugi jk Italië docr Rusland eu het ergste voorziet als ook Prui en daartoe eindelijk be vogc i wordt want dan staat het geheel afgescheiden van al de grootc ztateu en houdt geen anderen steun dan de hahe medewerking van Engeland De liberalen in Pmisen zijn niet tevreden over de uitkomst iu Hessen De keurvorst kan zich best verantwoorden tegcnoTcr dcu koning van Pruisen wiens ministers den wettigen staiit van zr kcn ieven vijandig zijn als die van den keurvorst De Hessen zelven willen ook de Pruisen navolgen en beijveren zich om de verkiezingen te bewaren voor den verpestenden invloed der ambtenaren eu geestelijken Eene beno £ing iiTTsiie Vertrek der Spoortreinen Van 26 Mei tot 1 Septeuler 1862 Tan Gouda naar Rotterdam 10 9 4 9 3c 1 15 1 57 4 37 6 24 beh Zond 8 18 10 33 Van Rotterdam naar Gouda 6 30 8 15 10 30 11 40 beh Zond 12 25 2 20 4 5 bh Zd 5 50 7 50 9 Van Gouda naar Uti echt 7 5 8 37 11 4 12 45 1 15 beh Zond 2 42 4 38 beh Zond 6 25 8 19 9 40 Van Utrecht naar GoUda 5 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 40 9 45 Burgerlijke Stand GOUDA itebores 30 Junij Arnoldina Pietcmella Panlina ouders L A van At iiia en A de ms 2 Tuhj Geertrui ouders P Danes en Z van ilw Iffij 3 Fraiicina ouders L vs n Vliet en F Rijnhart Jat f a Catharina ouders X de Groot eu C Mijlie Cornelis Karel iler = D de Bruin eu J iwrnaaij OvERLrEEN 2 Julij JoBannea lloogervorst 17 m 3 Arie de Jong 1 j 6 m Jannetje Schledon 2 j 10 m rans Lafeber 7 w GEHrwü 2 Julij Franciscus an Hooff en Judith Dongelmans WuERDEN J Versteeg geb Heijstratcn z 1 Julij levenloos A an AAijk geb de honing E Crombouw d Betallen 29 Jnnij C Mook geb de Haan z A Baak geb Brouw er Onstenk geb Henri i z ADVERTENTIEN CORRESPONDENTIE Bevallen van eene Dochter L M 11 INKER SCHOUTEN i oLUi 4 Julij 1SG2 Eenige kennisgeving 2 Gulden per Tand en hooger M J M SON Geil Chintrgien Berdide en Knndtandverraardiger van Z M den Koning Het door hem ontworpen systhee n tot het vervaardigen van Kvndtandtn en Gehitten overtreft tot heden alle dap romtrent gebezigde methoden niet alleen dat het de spijsvermaling bevordert als had men nooit het gemis van tanden gevoeld maar de s geheel nieuwe en geoctronijeerde bewerking herstelt de spraak en geeft ivehlen der jeiigd weder die door het gemis van tar dpn het oud geworden gelaat misvormd De inge elte tan Vu of gebittfn geven dezeU do kracht vorm svhomrlieid van gelaat en griiiakkelijlheid in spraak en veuuürek ken terug als de natuurlijkste mond kan geschapen zijn Abmiiieert tamiliën tot regeling der kindertanden gedurende de verwisseling en is dagelijks fles morgens van 8 tot 12 ure te consulteren oo alles wat de tandkeelhmde betreft aan zijn adres Wijk D n 503 Voorklarenlvrg te UTIIECHT Ter Overname V orJ aangeboden cene sedert jaren lang bestian hebbende WINKEL van Garen Band Wollen en Saaijetten Prijzen der Efifecten AMSTERDAM Yrijdag 4 Julij I Ct Ned w sch 2l jj dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3I 2 Handelm 41 0 O I Leening 4 Aand H Sp 4l j d Rijnspw 41 België Rotts 2V j Spanje obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Rusl obl H 5 d 1S2S 29 5 Cert 1831 33 5 d 1840 4 d 5e serie 5 d G si rie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 18 5 9 5 Oost bijGoll 5 duo 4 dito Metall 5 dito dito 2V2J d renteAmst 5 d nat l854 5 Mex obl851 3 aUrnede meer artikelen van dagelijksche behoefte welke een fatsoenlijk burger be taau oplevert en door eene Trouw kau norden waargenomen terwijl het HuiS tot billijken prijs te huur is M n adre sere zich onder letter B bij en l itgp er Jezer Courant Brieveny ff cf MEüWE AALBESSEN GEKEVER bij J GOORISSEN Mz W iidstraat te GOUDA De Ondergeteekendcn bekennen hiermede getuigen te zijn geweest eener proefneming met eene door den Heer P G GOORISSEN Smid alhier vervaardigde SCHATTENWA ARBORG of BRANDKAST welke proef niet alleen un de verwachting heeft beaiii oord maar die zelfs heeft overtroffen en heeft namelijk die kast met toestemming der Heeren K C JONKEIl r iljriek iuten in aardewerk enz alhier in een hnnner bakovens geplaatst en alstoen ilic oven oï i lk eene hitte gebragt dat gemelde KAST ten volle 3 uren WITGLOEIJEND heeft gestaan en de buitenkast 2 o Nederl duim was uitgezet en uiettegeustaande dat werd er bevonden dat na de ontslaiting die oor c n der heeien ondergeteekenden zelven is geschied al de daarin geplaatste boeken palieren enz gaaf en goed nare gebleven en niets aan een of ander was bcïchadigd zelfs het lak der binnenkast niet en kunnen alzoo met overtui iihg liir b lar gliebbcndcn meer gemelde SCHATÏENWAARBORG als eer üc ciiiVt en doelmatig aanbevelen A1 A 27 ilei l lii ir N H HE KANÏEll S AN VLIET Kaashandelaar K S C JONKER l ubriekanttn il J L A DE GKAVE Wetlmder ï V VIETJLT Wetlumder J A BEMIJ Ter hoetdruikenj van A ERINKM iN Lid Tan den Haad Dergelijke proefneming geschiedde alhier reeds in 1 S40 door bovengenoemden V G GüoaissEN met icne brandwaarborgkast bevestigd door het getuigenis van de HH J A ÜEMIJ lid vau den raad tn J A Skel Burgemeester van Stolwijk en i iter uo rnii al3 in 1853 te Zevenhuizen volgens aanprijzende verklaring van de HH P Keizer Pz Burgemeester van Zevenhuizen lid van ue provinc taieu en Heemraad van den Zuidplaspolder W LJsermax lid van de prcv staten en Dijkgraaf van den Zuidplaspolder G G Snellen Heemraad van den ZuiJphispolder J J Snel Secretaris Penningmeester van den Zuidplaspolder W 29 180 Donderdag 10 Julij i MverlenüeWad Öfflstreken G0T3DSCHE COURAMT DUIVT A Xr 1 l j Advertentieu van één tot z s ± 5llllNiVj iAIS I regels met inbegrip an het zegel u 80 Cert oür n O as eiken regel daarboven 10 Cent l Bnitengew one letters worden he ekend naar Nieuws en voor Gouda en De e Courant verschijnt des Donderdags en Zoud ijs 1 j In de btad geschiedt de uitga e de avonds te oren 1 Ullgave VaU A De prijs per drie maanden is Z francop post 2 i5 1 f rr l e inzending der Adv erteuti n kan geschi deu tot des Overzlgt niorgeus ten 11 ure GOUDA 9 Julij IVIeu behoeft niet zwartgallig te zijn om den staatkundigen toestand met eenigo bekorame ing gade te slaan Aan verschillende kanten van den gezigteii der d on zich donkere wolken op en hoewel daaruit met geene zekerheid een groot onweder to vo rspeUeu is k n men echter ook weinig verv achten dat het niet hier of daar tot eenige uitbarsting Komen zal Naauwelijks is de broeder des keizers te Vars ha r aangekoraeu et het bloeddcrstig opzet tegen den generaal LVtders beproefd wordt tegen den grootvorst herharid Is Polen niet raïupzalig genoeg om docr zulke o zinrige aanslagen het ofschoon sommigen vernement bewaakt zijne schreden Velen gelooven aan wijd vertakte zamenspanaingen die het pehecle russische rijk met omwenteling bedreigen wijze en ge I matigde hervorming schijnt daar bijna onmogelijk De grond ligt in het willekeurig en despotiek bestuur waaronder het volk gebukt ging Als men daarbij deukt aan de valsche beschaving der beginseUooze hoogere standen aan de bar baarsche ruwheid van het gemeen en het gemis van eenen burgerstand die de kern en de ht der bevolking moet uitmaken dan beocft men hoe hagche ijk het is aan de invoering Van vertegenwoordigende in cllingen te denken Het geuicht daarvan wordt vei id en men denkt aan de viering van het duizendjarig bestaan des rijks op 20 September te Novogo ld als het tijdstip om iets dergelijks te beproeven In Fr u k spreekt men sedert lang over de ontbinding v n het wetgevend ligchaam dat toch gedwee genoeg bukt oor den wil des opperheerschers Dan eens wordt die ontbinding als kort aanstaande en zeker voorgesteld dan eder tot een t ijfelachtig verschiet verschoven Het is alsof men wil maar niet dnift Gebeurde ct iets dat de menigte gunstiger stemde dan ging men er zeker toe over Maar Mexico is een bittere pil eu het schijnt toch dat men zal moeten at zien van de grootsche plannen die men nu trouwens geheel begint te verloochenen Xooit heeft Frankrijk iets anders bedoeld dan het eervol herstel van aangedane grieven Nooit I