Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1862

r Jen zin geeft eeue schemering van hoop op weldadige hervormiiig Die Loop b caat in Pruisen n et eer mogt men vreezen voor maatregelen van geweld Maar teo i men geheel bliud is zal men toch inzien d it hiermede in het gunstigste geval slechts een weiniotijds gewonnen is Het volk is der roede ontwasssr H dlekeur en geweld kunnen de zegepraal der beginselen slechts voor koiteu tijd beletten De dagen der onbeperkt heerschappij zijn voorbij ook de magtigste regeriTig moet letten jp de wenschen des volks en kan zich alleen handhaven door toe te geven aan den geest des tijds öuttettlanïr Londen 3 julij Volgens berigten uit Vmerika zijn erte Richmond 400 a 500 personen in de gevangenis geworpe i besclmhügd van ontrouw nan het zuiden De negers worden dagelijks oproeriger zoodat men ernstig bezorgd is voor het i i brand teken der stad De president Jetferson Davis heeft zich door zijn run karakter den haat van geheel het zuidelijk leger op den hals gehiuild en Beauregard hot in hem gestelde vertrouwen verloren De hoop van het legtr is thans gevestigd op den generaal Jozef Johnson die mesut in staat te zullen zijn om het noordelijk leger in bedwang te lOuden tot dat Engeland en Frankrijk door gebrek aan katoen en tabak genoodzaakt zullen zijn tus clien beide te komen 8 Jiüij In antwoord op eeue interpellatie heeft deregering heden in het lagerhuis medegedeeld dat Pruisen bereid is het koningrijk Italië te erkennen mits het bevorensUelove eene vredelie ende houding tegenover Oostenrijk tezulleu aannemen Parijs 5 Julij Volgens berigten uit E rlijn zou de pruisische regering aan Engeland en Erankrijk hebben te kennen gegeven dat zij bereid is het koningrijk Italië te erkennen mits beide megendheden haar ecnige eoncessien doen ten aanziei der Sleeswijk llolsteinsche kwestie Engeland is hiertoe volstrekt niet gezind hoe Frankrijk hierover denkt is nog niet bek nd S Julij Terwijl sommige dagbladen zeer ongunstigeberigten mededeelen betreffende den gezondheidstoestand dertroepen iu Mexico be eren anderen op grond van tijdingenover Havana im 12 junij dat de staat van zaken te Orizaba bevrcdii Tiu en de gezondheidstoestand oowe daar als teVeraC ruz erijfterd is Marseille 5 julij Heden avond is de voornaamste loods van den spornveg met de daarin aanwezige goederen verbrand Met veel inspanning nerden de naburigi loodsen behouden Brussel 5 Julij Men verzekert dat de koning genoegzaam lierateld is om zijn vroeger werkzaam leven eder te beginnen De handelstand te Bru sel heeft het voornemen oni de iiersielling van den vorst met een prachtig feest te vieren op 21 Julij den Sl verjaardag van de k ooning U s koninirs Weenen 6 julij rit Bucharest wordt gemt d dat de wetsrevende Bij de discussien r jiet huis der afgevaardigden everde uegrooting is gebleken dat eenige zeer uitgebreide ii ijnenaan den staat behooreude sedert vele jaren zijn verpacht voor en jaarlijksck bedrag van 70 000 H Niettegenstaande eender voornaamste ambtenaren is belast met het toezigt ge cliicdt het beheer zoo sloitlig dat de pachters 21 41B 11 aan de schatkist selnddig zijn Berlijn S Julij in de katsi gehouden zitting an het huis der afgevaardigden hebben zeer langdurige beraadslagingen plaats gehad over aangelegenheden betreffende de jongste verkiezingen Bij die ge igeulieid zijn ele misbruiken aan het lieht gekomen namelijk de ben ijzen dat de regering gepoogd hteft invloed uit te oefenen op den gang der verkiezingen De vrdediging der ministers nas zeer znak 6 Julij Het bedrag der kosten door het op voet van oorlog brtugen der tnee legerkorpsen veroorzaakt in der tijd bestemd om den keurvorst van Hessen tot rede te brengen is ruim 500 000 thalers PraiLkfort 4 J dij Berigten uit Polen melden dat de gL nng die dooi den adel en de i itgewckenen wordt aangestcükt blijft aanhouden maar zich in den laatsten tijd meer dan vroege verbergt en derhalve ook gevaarlijker is de adel Wendt alle mogelijke middelen aan om de boeren die lu het algemeen gunstig voor de vegering zijn gestemd tegen haar op te ruijen Turijn 6 julij in de kamer der afgevaardigden is het gouvernement bij herhaling geinterpelleerd of het gerucht grond had dat Italië deel a nemen in de mexicaansch expeditie De ministers gaven Oj i ieuw de stelligste verzekering dat dit gerucht van a ien grond ontbloot is Bern 8 Julij Dj heet Ratazzi heeft het bondsbestaur kennis doen geven dat de ultra liberale partij in Italië het hoofd weder opsteekt verzoekende de m inister dat de bond een wakend oog op de grenzen zal houden opdat het znitsersche grondgebied niet gebezigd worde ter bevordering van revolutionaire ondem iingen Warschau 4 Julij De dader van den moordaanslag op den grootvorst Konstantijn is gearresteerd en heet laroszinsky Hel pistool werd van zeer nabij afgeschoten De kogel gleed langs het linker sleutelbeen De gezondheid van den grootvorst die ri ds het beheer van zaken heeft aanvaard laat niets te wenschen over 7 Julij De geestelijke en burgerlijke autoriteiten zijndoor den grootvorst Konstantijn ten gehoore ontvangen Bijdie gelegenheid verklaarde de grootvorst dat hij den aanslagop zijn leven der poolsche bevolking geenszins te laste legde en al ware dit het geval dan nog zon aan het programmades keizers niets veranderd worden Hij reikte den gouvernenr Zamoyski de hand en verzocht hem om zijne hulp totuitvoering van des keizers gunstige bedoelingen NPTv STork 26 Jnnij De generaal Mac Clellan meldt dat hij eene geavanceerde stelling voor Richmond heeft ingenomen zonder gnote verliezen te lijden De zuidelijker bieden voortdurend krachtigen tegenstand Men verzekert daarentegen dat generaal Jackson van de zuidelijken de generaals Fremont Shields en Bancks geslagen heeft voor zij in staat waren hunne magt te vereenigen De kamer der vertegenwoordigers heeft het wetsontwerp aangenomen waarbij het gouvernement wordr genmgtigd tot de uitgifte van schatkist billetten ötnnenlanöf Gouda 9 Julq Ir de vergac enng van gisteren is door de provinciale staten van Zuid HoUand benoemd met 46 van de 73 stemmen tot lid van de eerste kaïne der sttilen generaa ± de heer ï P Vipciij wethouder alhier Gisteren zijn te Eotterdani in openbare veiling verkochttwee aandeden ieder groot ƒ ÖOOO in de S earine Kaarsen fabriek Gouch alhier tot den prijs van 125 pCt In het jaar 1848 werd alhier ter zake van diefstal een man aangehouden en kort daarna overgebragt naar s Gravenlmge Iva eenigen tijd werd aan de hier wonendevrouw van n gevangene uit e Gravenhage vermoedelijkuit de gevan is een behoorlijk extract van zijn overlijdenovergezonden nierdoor was zij volkomen in haar regt toenzij in 1849 een tweede huwelijk aanging waarin zij sedertgelukkig leeft Men verbeelde zich dan nu hare verbazing toen zij jongstleden donderdag op straat werd aangesprokendoor haren eersten man die gezond en welvarend voor h iarstond en zijn regt nilde doen gelden De vioiiw verteertin den rooeijelijksten toestand daar geen der beide wettigemannen afstand wil de en van zijn regt Men verzeker datde toedragt dezer zaak bij opzettelijk onuerzoek door eenopenbaar persoor allezins overeenkomstig de waarheid is bevonden Bij het departement van koloniën is een telegram ontvangen Tan i en gouverneur generaal van N L gedagteekend Bata via 31 mei luidende Eene zeeroo ersvloot doorde lietlie vernield 9a slaven bevrijd Een zee officier de luit 1 = kl H L Jolly gesneuveld Voldoende tijdingen vanBandjermasin De öi de herstelt zicli meer en meer Overmorgenvertrek ik naar een gedeelte van Midden en Oostel ik Java Leyden S Julij Eenige leden van het japansche gezantschap hebben eergisteren onder het geleide van prof Ilolfmaim een nieuw bezoek aan het natuurkundig kabinet onzer hoogeschool gebragt Het waren de geneeskundigen Maisuki Kooan en Mitsukuri Siuhei de artillerie officier Xamada Ilatsiroo en de insen Ctu Fukusawa Tukitsi Met de drie eersten had men reeds Vrijdag 11 kennis gemaakt en hunne grocte belangstelling in alles wat tot de natuurkundige wetenschappen betrekking heeft leeren kennen Het gesprek w erd steeds in het HoUandsch gevoerd M nige proef is door hen zelven genomen Prof Eijke roemt niet alleen de vlugheid waarmede allen de werking van voor hen nieuwe instrumenten begrepen maar ook de groote mate van kennis die zij reeds door de leziu van hoÜandsche werken verkregen hadden Het gezantschap heeft zich later nog eenigen tijd in het anitomisch kabinet opgehouden Ook au de bibliotheek der hoogcschool is een bezs ek gebragt SchOOntOVen 7 Juüj Heden was onze stad getuige van eene aandoenlijke plegtigheid Het stoffelijk overschot v in D J de Jaager die den 4 dezer ist op den dag dat hij zich vóór 2c jaren als doctor in de genees heel en verloskimde te dezer stede vestigde uit zijnen uitgebrellen werkkriag was weggerukt werd ter aurde besteld Behalve eene menigte zijner betrekkingen en vrienden nerd zijn lijk gevolgd door een groot getal geneeskundigen die zoowel van hier als elders ivaf en gekomen om hem de laatste eer te te ben ijzen Voor hei sprak de heer Teljer Med Doet te Vreeswijk bij het geopende graf een noord van hulde aan den c erledene terwijl de zwage van den afge torvene de belangstellenden in die plegtigheid dank betuigde De roote menigte zijner vrienden en lekenden ook uit den burgersrun die zich aan het graf he ond bewees hoe zeer h j geaciit n bemind wa en voorzeker was de traan die ook in de oogeu dor armen blonk schooner lofapraan op dei afgestorvene dan de welsprekendste woorden hadden kuiuicn zijn Twoede Kamer der Staten Generaa Zuflitg van Zaturdag 5 Julij In de zitting van heden zijn hoogst belangrijke btraadslagingen gevoerd over art 4 lns luidende De regering regelt leidt en ondersteunt immigratie van vrije arbeiders gedurende tien jaren te rekenen van den 1 julij 1863 Op dit artikel zijn behalve het amendeirent van den heer Cool om ie lezen hoogstens tien in plaats van tiei voorgesteld ticee amendementen daar de heer ra Boi se en Eloui die gisteren hun beider amendement combineerden heden neder tot eene splitsing besloten 1 Amendement van den heer Elimt dus luidende De vrije kolonisatie van Suriname wordt van staatswege aangemoedigd z Amendement var den heer mti Boue gelijk hij hetnijzigde in den aanvang der zitting Voor den aanvoer vanvrije arbeiders in Suriname worden van süuitswege premienuitgeloofd gedurende hoogstens vijf jarec na afkondiging dezer wet Het inentlijk bedrag dier pre uien kan de somvan een millioeu gulden niet te boven gaan De voorwaarden welker vervulling uoodig is om aanspraak op uitbetalingdiei premien te verkrijgen worden door ons vastgeste d Het toezigt der regering op den aar oe vaj vrijen arbeid wordt door ons geregeld Voorts bel ehl het araeiidenieiit de geheole wegvdliiig van het vijfde hootuMiik waarin de staatsimmigratie in de bijzonderheden was uitgen erkt De minister van koloniën kon zich no h met aet een noch met het ander amendement vereenigen en handhaafde tegen het gevoelen van zeer vele leder het beginsel van staatsimmi gratic zoowel ten einde de misbruiken tegen te g aaii die bij immigrati door particulieren plaats grijpen als om de plantage eigenaren ook voor een gedeelte vergoeding te dcen vinden in nerkkrachten liet amendement van den heer van Basse w aarop de heer Elont later zijn amendement voorst de is met 40 tegen 19 stemmen aangenoutev nadat dit sub amendement eveneens met 3C tegen 22 stemmen was amigetiuiuen Door deze beslissing is eeii der hoofdbeginselen van het ortwerp naarop de mi lister en bij de algemeene beraadslagingen en in de discussie van heden betuigde zeer grooten prijs te stellen uit de net geligt en is er groote veraadcring gek men in de economie van de wet Bij de behandeling van art 5 de tegemoetkoming aan de eigenaren van sla en vverd dit dan ook gevoeld omdat daar de regeling en leiding der immigratie van staatsnege als een deel der tegemoetkoming is opgenomen lu L v i eeii5ieniinii g met de jenomeu beslissing v erd dan oolv un vi r chillende ijden voorgesteld om art ö te wijzigen en de gevoelens daarover zocmede over de waie beteekenis an het aaiiirenornen am ndemeut liepen zoodanig uiteen i at O voorstel v n den heer tan Tucist besloten werd de verdere discussie over art 5 en de Jaarop voorgestelde amecdemen en te verdasen tot aanstaanden maandag Zitting tan Maandag 7 Jidij In deze zitting is ingediend een ontwerp van wet betreffende de cultuuTondernemingen in Xeerl Indic Vervolgens is art 5 van de voordragt op de afschaffing van de slavernij aan de orde gesteld in welk art wordt bepaald dat de tegemoetkoming aan de slavenhouders zal bestaan deels in geld deels in bevordering van immigratie iu het belang van den plantage arueid De minister van koloniën heeft dienaangaande aangemerkt dat na de goedkenridg van het genijzigd amendement van de heeren x Bmse Mmd het a art ook zou kunnen ewiillen vermits in art 9 iu de legemoeikonii ig in geld wordt vrorzien en het beginsel van i nmigratie iu elk geval behouden blijft Volgens den inini=tcr mag men het betreuren dat do bijdrage tot bevordering der immigratie zoozeer is verminderd en de tijd daarvoor aani ierkelijk is ingekort muir vindt de regering g ene reden om de voorgedragen tegtnioetkoniing voor de vrijverklaring van eiken sl iaf hooger te stellen dau bij de onderwerpelijke voordragt is aauirene en Art 5 is daarop ingetrokken Artt 6 en 7 zijn goedgekeurd en art 8 insgelijks nadat een amendement daarop uii t 33 tegen 20 stemmen was vtncorpen Vervolgene is beraadslaagd over art 9 waarbij de tegenioe koming voor eiker slaaf in Surin ame wordt Ijepaald op ƒ 300 en Dp 60 voor den slaaf welke regt op manumissie lieefr ve Kregen Na eene langdurige lieraadslaging I het cijfer van ƒ 300 de tegemoetkoming mot 45 tegfn 10 stemmen a inirennru Een a nendement van den heer Heemskerk A het voo eï inhoudende om voor de dusgenaamdc particuliere sl iven eo i tarief naar gelang van den oudeidoin vast te stellen is rt cKorpen Op art 10 zijn almede amendementen ingediend als van den heer c Bosse inhoudende om de voordracrt betreffenile de leggeloopen of vermiste slaven weg te laten of den d iano r ges eldon termijn te verkorten Bij de stemming over dit amendement hebben de stemmen gestaakt weshalve bij de voorizeiting der beraadslaging in de bijeenkomst van morgen eene nieuwe stemming daarover zal worden gevorderd Na de aanneming van art 11 wordt de vergadering gescheiden tot morgtn Zitting van Dingsdag 8 Jidij In deze zitting hebben de stemmen wederom gestaakt over het amendement van Bosse om voor de n eirgeloopen of vermiste slaven in het geheel geene tegemoetkoming te geven zoocbit het volgens het reglement beschouwd is als vencorpen Met 32 tegen 24 stemmen is aangenomen een amendemfni van den heer xan der Linden o te bepalen dat voor vergoeding niet in aanmerking komen de slaven die langei dan éóiie maand vóór den dag der verificatie afwezig zijr Met 36 tegen 20 stemmen is rericor en het amendement van den heer ain HeiikeloM betreffende de kindereu geboren na de afkondigini tier net Met 21 tegen 27 stemmen is venco ien een amoiulcment vaa den heer vun Eek Dairiia zijn zonder discussie aangenomen ai 10 St artt 12 18 Bij de algemetne discussie over hoofdstut lil is men voor en tegen nog terug gekomen op het reeds v i tirestehle suiat toezigt Art 19 is zonder beraad ilaging aangenumfn en art 2 na het vencerpen van een amendement met 32 tegen 26 stemmen voorgesteld door den heer van Zinjlen Achter art 20 is door de heeren vu i Avli ran IFiJk on van Boise een nieuw artikel voorgestel waarbij bevoeï lheid nordt verleend om vrijgemaakteu die zich g tig onderscheiden van het staatstoezigt te ontslaan Door i in mini tor niet bestreden is liet met algemeene stemmen aaui enomoM Iu het begin dezer zitting zijn ingekomen de snikk ii betreffende hot ffebcurde in Cheribon De ukken zullen our de leden gedrukt worden iDgezoDdcn Mijnheer de Redacteur De verkiezingen zijn thans door het geheele land afgeioopen en Tondait gezegd de afloop is mij niet mejesevalien niet omd it bijv te Middelburg of te Amersfoort de liberale kandidaten niet zijn gekozen och van ée n man zal het heü van het land niet afhangen maar daarom vooral omdat zulk een menigte kiezers niet aan de oproeping gehoor gaven maar stilletjes te huis zijn gebleven en daardoor het bewijé gegeven hebben dat zij zich niet om het wel of wee des lands bekommeren Zie dat had ik niet gedacht bij deze verkiezing nu bad ik eenige meerdere beweging gewacht en dit moge in de aoofdplaatsen der kiesdistrictec het geval zijn geweest op het platte land wist men meestal niet meer dan de naam van den candidaat en een brommende aanbeveling die men als ongetcekend niet kon vertrouwen Om bij dit kiesdistrict te blijven van de 3200 kiezers zijn er ruim 1800 opgekomen en hier is dan nog wel van beide zijden hard gewerkt zoo als men dit noemt ik had ten minste verscheidene briefjes En toch mijnheer hoe verkeerd ik het van anderen vind ook ik heb niet gestemd omdat ik niet wist wien te nemen den eenen candidaat wilde ik niet en den anderen is ende ik volstrekt niet zoodat het het verstandigste was maar te huis e blijven De heeren die den liberalen candidaat voorgesteld hebben mogen oni buitenlui beklagen dat wij dien heer voor