Goudsche Courant, donderdag 10 juli 1862

1802 Zondag 13 Mij W 30 reis gereoj te zijn en daarom heb ik mij er aan gewaagd in e e courant te schrijven Misschien zal er wel een beier versneden pe i gevonden worden om dit plan nader uit te werken en welligt worden er in uwe ctad mannen gevonden die lust hebben het uit te voeren Daarom mijnheer de redacteur zult gij met de plaatsing van deze regelen verpligteu A 1 Julij 1862 Sen kicier van buiten Burgerlijke Stani GOUDA Geboren 3 Julij Tresia ouders G de Jong eu de Jong 4 Leepa ilarid ouders K Jonker en L M Selioulen Getrtviij onders J Soifree en C J an Schra ezand Abraha n Simon oudersA Prinseuberg eu V AVnister Anthonius Joliannts ouders J Uougelmans en A E Kandmaii 6 Tlieodorus Corutbs ouders C Lunenburg en G B Gabrij OvtilLEDEN 4 Julij Jobannes Kelder 56 j Maria Herbert 78 j Cornelia au Hooi n 2 j 4 m Heiulerik Jobannes Polet GO j Ester Monascu 1 j 9 m 7 Marpje Veidel 11 m SCHOONHOVEN Ingeaclireven van 27 Junij tot 4 Julij Geboke driana Jo anua Maria ouders J J Satou en M van Arnoldus ouders 4 au ï cherpenzcel en N J Kooiman I et grootste deel niet kenden het was toch niet anders en liU Meet ik no evenmin iets van hem en iu mijn geval verkeeren nog velen Zonder andei e maatregelen zal het verkiezen altijd on r doende uitkom =ten geven en dat zal bij elke verkieziny vermecr leren daar meer eu meer kiezers zich van de stemming lillen onthouden omdat zij of geen onbekende candidaten nilleii stemmen of niet aan den leiband van anderen willen loO P 0 or dp e aak nadenkende kwam het volgende plannetje iii j V ir den geest lil jjud i heeft men een libeiale kieb ergadering Waarom 111 jiil c r de redacteur zija de discussien en stemmingen van iiiè kLivcrtenising niet publiek gemaakt waarom is geen ver iL n die iUing in uw blad dat toch ook liberaal is p r incnr I ie moest de kiem worden van alle liberale kis sv reenigingen in het district overal moesten afdeelingen zijii en afgevaardigden van die afdeelingen moesten ij iedere verkiezing den candidaat der kiesvereciiging proclameren Haar tevens moest het een vaste wet zijn Ah niemand tot candidaat kon gesteld worden die niet vooraf zijne beginse en in de algemeene kiezersvergadering had blootgelegd dan konden de afgevaardigden oordeelen duu konden deze aan hunne kiezers rekenschap geven v n den gestelden candidaat dan konden de kiezers uit eigen oogen zien en behoefden zich niet aan andereu te houden Teekendeu dan de afgevaardigden van alh afdeelingen de aanbeveling dan had men ten minste overal een naam waarop men konde vertrouwen nu i as het op zijn hoogst slechts len halve maatregel Thans is het ei tijd iets te doen om voor eene volgende GOUDSCHE COURAliT Geldereu Joannes Daniel ouders L OVuuijsen en G Fonsioen OvhKi KbiX J Herkhof 16 d Dr J de Jaagcr van G H vau der Hoek Uitgave van A BRINKMAN OQst Haoen Jj n 75 OUDEWAÏER Tan 25 Jurij tot 1 Julij 1S62 Bkv mj fn I ijdia Zomer eld Geb ADVERTENTIEN OPENBARi VRIJWILLIGE V e r k O O p i 11 g i V ii 1 Jil j 1 1 2 le = voorI If lire tril iirfliui i van vN iirv TOÜllN nabij de r c Br ii oiidi r de geuireiile B B Ó E K 3ïeul ilairc Goederen IHBOEDEL Goud Zilver en Juweel i ÜOHFlLNUK tiOEDE 1 iui K diiiiet Tafels Stoelen i a iii ruivcliui Aicrdcweil 1 i Till 111 Houtwerk A oorts 1 K Il t i e 1 nii er i 1 j itii i JU te lifkomi ii ten T ii jt ii i V N ilOlJlNVAR 1 y iixi i i OF3NBAilE VSIJT7ÏLLIG E VERROOPING i 1 I rc iJcrendc j n I fi u m1 op Vrij 1 r tU voor iiiil i V 1 r RuEKE mI iu l i i oiieii aar 1 HUIS TOIN n EHP bme f Bomv vrsi LAND a l M lilde en i k f i de c uipeiite 0 rt rl iii aan ha IJv l te iiiiii U groot 3 liniders U3 roeden 4S ellui b j biljetiea breeder omschreven Nadere ifomiaticn zijn te bekomen ten kantore v m genoemden Netans VIELWE AALBESSEN GEKEVER bij J GOORISSEN OTz lj htraat te GOUDA 2 Gulden per Tand en hooger J M SON Gtlr liinirrfi Dentisle eu Ki isHaudreraiiinli lfj vau Z Isl DïN Koning Het door 1 111 oiin orpeii theeui tot liet er aai di ii v iu KiuiHUanih ii en GehUlcii overtreft t t lieden alle diiaromtreut rei c ifr U iii i i iri niet alken dat het de r i5v Tiiuiliu2 l cMinlcrt id liad men nooit het t ciiiivan t n evoel l maar deze rcl eel Mfiivi ril iie c ioi jeer h bewerking Wrs r fi l vu l br drnr iiri rails van tan ieii het oud cMordru gelaat nu vonnd iV iuL e I te tanden nf t cliltti u geven develfde r T wlnXL t eid rriti ijclmt n lt J il Ihi UI vr iK eu re c lr l Ini tervL de natuurlijkste mond kan ge cli niu zijn Alomifc fju ilii n tot regeling derkiiidertaudeu uedineiide de vervvisselmg en is ff Wy s de mcraviiö van S tot 12 ure te eo usidtcrcii voor alles itat de tauMeelhmde betreft aan zijn adres 3 r Wijk Dn 503 Voorldarenlnrg te rXBEClIT echtgenoot Gedurende de ÜEBMIS te ALPHEN vaii af 15 tot en met 20 Julij 1862 zal zich doen iio ncu de Familie BEIJEHBOCK aEN HVIZE V W iOll SCHOUTEN in de St Jouib Prijzen der Effecten A ISTERIUII Ding lag S Julij LaaL ste 1 11 c e 1 R bleMu pCt 1 koers tem koers Ned w sch 2V2I Si s 153 31 4 dito 3 VJ ie j l dito 4 9 JV J9 j 1 y i ll iVmort Sijnd 3 92 s Handelm 41 ViVI O l Leeiiiiio 4 1 9S Aand H Sp 4I i Riitispw 41 1 1053 1 EelLde Eotts 2V 53 8 Spanje obl 2 43 Vl6 4t d buitenl 3 53 8 d binnenl 3 4 b 1 4 WU t 16 Portugal obl 3 44 r 443 4 Eu 1 obl H 3 lOl Vi 1 2 2i h lOÜ s Cei tl 3 33 5 d 1 iü 4 V3 A 733 ri d serie 5 i d C erie 5 90 3 901 90 Vol er Spw 0 I96V4 19B V4 1901 Pruisen 1 h t H 5 1041 2 1 Oost bij GoU dito 4 43V4 46 46 dito Meiall 5 51V 51 8 5P o dito dito 2V 26V3 26 10 1 d reiiteAm5t 5 74 1 741 s d mt l ó4 5 ÖO s 1 iOV4 601 Mex übl ül 3 1 28 1 2S 4 1 28 i Ter BockdruUv ei ij van l BEI Vi M 1N i Nieuws m voor Gouda eu Deze Courant verschijnt des Dondei dags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren ÏJc prijs per t rir maanden iiy 2 franco p post 2 25 De inzending der Ad erteniien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzlgt GOUDA 12 Julij Geeft de toestand van vele staten aanleiding tot niet ongegronde bekommering geheel anders is het als wij den blik slaan op ons Vaderland Hier aanschouwen w j rust tevredenheid ontnikkeling welvaart en vooruitgang Moge het een zeldzaam verschijnsel zijn bij den strijd die allerwegen gevoerd wordt hier onderscheidt zich het volk do eene rustige en vreedzame gezindheid door gehoorzaamheid an de wetten en instcilingtt door opregten eerbied voor de overheid Geen SC lijn van bekommering of misnoegen is bij het volk te ontd ikken en hoezeer er ook enkelen gevonden worden die onrust on bekommering trachten aan te kweeken zij zijn alleen te vinden onder ben die ansag vreezen voor de ophefïing van te lang bestaande misbruiken die de geheele vernietiging zien nad reu van het vroegere stelse van w ülekenr en negunstiging ji die nu het volk zouden willen diets maken dat zijne bel ngen gevaar loopen als het eigenbelang van enkelen niet meer vóór het algemeen belang gesteld wordt De afgelocpcD verkiezingen die zoo weinig verandering aanbragten hebben naar ons inzijn twee waarheden in het helderst licht gesteld en wel eerstens dat wat ook enkelen mogen voorgeven hst volk volkomen gerust is over den gang der zaken dat het vertrouwen stelt in het tegenwoordig bestuur en ten tweede dat de partij die voor negen jaar als bij overrompeling op eens geheel meester scheen voor goed heeft afgedaan zij ia in h£re onmagt openbaar geworden en nu voortaan zal ei slechts verschil en wrijving bestaau door meerdere of mindere mate van vrijzinnigheid Het volk is inderdaad vrijzinniger dan het zelf weet het ziet nog schroomvallig op tegen woorden en namen waar t het wezen reeds algemeen is doc gedrongen De tot nu betoonde werkzaainhoid van de volksvertegenwoordigers steekt g anstig af bij den slaküengang van de laatste jaren Met grcote eenstemmigheid zijn belangrijke wetsontwerpen aangenomen en de ijver van het bestuur is blijkbaar in onderscheidene hoogst gewigtige ontwerpen die bij de kamer achtereetvoigens inkomen Maar boven il gewigtig is het werk dat onze vertegenwc Drdigers in den loop der laatste dagen volbragten Te lang veel te lang kleefde de smet der verfoeijelijke slavernij op Nederland Wat beteekent christenzin en christendeugd bij Mvertenüebiad Omslrei eu De prijs der Advertentien an één lot zl s I regels et inbegrip van zegel is SO Cent voor j eiken regel ddarbü ea 10 Cent 1 Buitenge üiie letters worden berekend naar I plaatsruimte het vo k dat het wettig bestaan gedoogt van een toestand waarin de eene broeder den ander tot eene koopwaar vernedert wij durven bijna niet roemen in eene afschaffing die zich veel te lang deed wachten en die ons daarom met diepe schaamte vervult Maar wij kunnen danken en juichen dat het goede werk eindelijk tot stand kwam Er zijn zoo vele vruehtelooze dank en bededagen uitgeschreven er is zoo menige feestdag mH geveinsde vreugde gevoelloos gevierd de dag van de uitvaardiging der wet waarbij de slavernij wordt afgeschaft moest door geheel Nederland als een blijde dankdag den A ader geheiligd worden die Ue mensehen als zijne kinderen lief heeft Het was eene heilige verpügting die sedert lang op o drukte Hoe koi iemand tegen het beginsel ziju Jlaar verpügting houdt niet op met de vrijverkl iriiig die door ons toedoen diep verbasterde menscheu mugen met ain zich zelven overgelaten worden zachtmoedige liefde moet waken over hunne eerste schreden op een nieuw levenspad De toepassing van het beginsel der vrijhei 1 is even moe jt I jk als het tutspreken daarvan gemakkelijk T i dit cogpunt was de discussie belangrijk e i het verschil au meening begrijpt Ijk De hoofdzaak ligt echter niet zoo zeer in de bewoardiugeu als in de uitvoering der wet Hier is nog veel te vreezen Een berg van zwarigheden doet zich vcor Alleen zij die bij een helder hoofd krachtigen moed en hartelijke liefde voegen kiuinen tot die moeitevolle taak geroepen worden H t beginsel is goed het einde zal goed zijn Het kwijnend Suriname zal na onvermijdelijken schok opbloeijen tot vernieuwden luister schooner dan de bezoedelde grootheid van vroeger eeuw De tweede kamer scheen zoo goed op weg om nog en belangrijke werkzaamiieden af te doen Na de aanneming vm het ontwerp ter afschathng van de slavernij op de WestIndische eUanden heeft zij een lesluit genomen dat evenzeer in strijd schijnt met hare verpügting als het stellig in strijd is met den w nsch des volks Men verlangt naar huis men bekommert zich niet over de ingedienae wetsontwerpen Het ging in den laatsten tijd zoo druk en men besluit met eene kleine meerderheid iu de zc r on voltallige kamer om de ontwerpen betreffende de medische wetgevmg en de regterlijke ü deel jig ter zijde te leggen en alleen dat bet effende de waterwegen van Amsterdam en Eotterdam in de sétrtien onderzoekeu Eerst dwong men om werk nu is er te veel en men schuift het co zijde Treurig gemis van pligi iUgen qverl