Goudsche Courant, zondag 13 juli 1862

öuhenlttnlï IiOndSll 8 Julij Alen vestigt de opmerkzaamhe d op de pogingen van het deen che gouvernement om rac de tegenwoordige gesteldheid der Ver Staten partij te trekken ten einde zijae WestInd koloniën van arbeidende handen te voorzien Jlit Echt men een navolge iswaardig denkbeeld voor Engeland e britsche koloniën in West Indie hebben sedert de slaienemaucipatie nog steeds gebrek aan eene genoegzame hoeveelheid arbeidende handen en zij zr iden mets anders behoeven om tot groote welvaart te komen dewijl het eene proefondervindelijk uitgemaakte zaak is dat vrije arbeid ook nit het geldeljk oogpunt voordceliger uitkomsten geeft dan du arbeid van slaven Daainm wordt aangeraden voor Engelands AVestIndische koloniën maatregelen tot bevordering der immigratie op groote shaal te beramen Het Washingtonsche kabinet zou daartoe npar de meening van sommigen in de tegenwoordige tijdsomstandigheden gaarne de hand willen leenen en de thans daartegen bestaande bezwaren gelegen in eeaige vroeger in de Ver Staten gein iakte wetsbepalingen ligtslijk kmnea wegnamen öm dezen mfl aan te dringen wor t ook nog aangevoerd dat Jamaica alleen xceds mits het maar eene genoegzame hoeveelheid arbeidende handen had zoo veel katoen zou kunnen voortbrengen als men slechts zou verlangen Lord Palraerston heeft in het lagerhuis verklaard dat bijde regering het berigt is ontvangen dat Kusland het bes tgenomen heeft het koningrijk Italië te erkennen 9 Julij De amerikaunsche bladen bevatten uitvoerigemededeelingen omtrent de geschillen tusschen di vreemde consuls te ISew Orieans en generaal Butler die in vo jrtdurendeutwist met hen allen gewikkeld is De generaal weigert eenvoudig hunne protesten te ontvangen op grond dat zij personen londer vokluende vjlmagt en alleen handelsagentenzijn Hij zegt dat zij zich goedschiks an d j etten derVefcenigde Staten moetec onderwerpen en dat indien zij ditniet verkiezen zij mai r eenvoudig nacr hun eigen la nd moeten tenigkeeren 10 Jidij Lord Palmerston heeft heden in de zitting van het lagerï uis verklaard dat de erkenning an Itaiie dooi Kusland zonder bepaalde voorw arden is gesehi d daar de eerst estelde voorwaarden eerbiedig van de band gewezen zijn Parijs 7 Julij Aan de russ L he legatie alhier worden voortdurend depêches nopens den toestand an den grootvorst f on taiitijn ontvangen welke echter geheim worden gehouden J ie prins is namelijk ernstiger gewond dan de dagbk deu hebben iïe neld zoodat zijn toestand groote zorgen vereischt Ovcrigers bevindt hi zich vrij wel De heer von Kiaseleff beeft tevens eene depêche van dankzegging van den grootvorst ontvangen in antwoord op zijne gelukweusching die dadelijk ua den aanslag naar Warschau werd gezonden Weenen 1 Julij ïe Belgrado bestaat voortdurend eme bedenkelijke gisting Men ziet op n enw onlusten te gemoet De vorst is ma rt o = Velen denken dat er eene verandering van de reirerenae d nastie zal plaats hebben Berljjn 9 July le berigt dat de toestand van den vreneni d Luders verergerd is schijnt gegrond Gisteren is onze iieroemde geneesheer do gcheimraad J angenbeek in twee op een volgende telegriinmej uit naam van den grootvorst iiitsenoodigd zoo spóeiliff doenlijk naar Warschau te kom n FraJlkfort 7 Julj Gisteren heeft alhier een vree dijke orkaan gewoed waardoor niet slechts in de stad maar ook in hare nabijheid groote verwoestingen zijn aangerigt daken van d huizen gerukt enkele gebouwen omgeworpen en zware boomen ontworteld dit alles ging gepaard met een geduchten regen gelijk bij menschca hengenis niet is waarpenoraen T vee laf nschen hebben daardoor het leven erloren ei een vijftal is gekwetst Het feestgebouw opgerigt tot het houden van den grooten scherpschutterswedstrijd is mede zwaar besch ligd Turijn H Julij De minie er van buitenl zaken heeft heden in de kamer de gist ren toegezegde mededeelin gedaan en o ezegd dat bij het gemis van diplomatieke betrekkingen tusschen talie en Petersburg de keizer van Jjrankrijk zijne bcraidd fling had aangeboden met die gunstige uitkomst dat de keizer van Busland zich bereid verklaanl had een buitengewoon gezantschap te ontvangen waardoor de regelmatige diplomatieke betrekkingen zullen worden hersteld Met Pruissen waren die betrekkingen niet afgebroken geweest en had men regtstreeks kunnen onderhandelen De italiaansche gezant te Berlijn had dan ook heden per telegraaf de erkea ing van het koningrijk Italië door Pruisen gejaeld De minister kondigde tevens de verloving aan van prinses la en vroeg eene dotatie van 500 000 lires die door de kamer weid goedgekeurd Eindelijk zelde de minister het koningrijk Italië h eft thans zijn rang ingenomen te midden van de voornaams a europesohe mogendheden het zal aan de algeineene erwachtiiig weten te beantwoorden eu een raagtig werktuig orden voor de burgerlijke vrijheid 3n de beschaving Nieuw rork 28 JWij De troepen van Fremont Banks en Macdowell zijn in een k rps vereenigi under Pope Fremont die niet onder dezen laatste wilde staan is vervangen door King De tijdingen er noordelijken bevestigen dat zij 14 dezer na een hevig gt echt en eon verlies van 660 man van James Island bij Charleston zijn terug get icngen De president heeft het verdrag met Mexico waarbij elf millioen aan dien staat wordt geleend bij den senaai overgelegd 30 Junij De zuidel Ken hebben den 23 = de regtervlengel an de noordelijken oor Eicbmond aange allen Het gevecht heeft twee dagen ged ird eu zware verliezen aan beide zijden ver orzaakt De noordi ijken zijn terug getrokken en werden hevig vervolgd doch op eenige mijlen afsi mds van Eichmond hebben zij sUmd gehouden 6mnenUnb s Gravenliage lO Julij Z M de koning is met gevolg heden nacht met een extra spoortiein naar Wiesbaden vertrokken H K H prinses Frederik is roet hare dochter prinses Maria heden van oorschoten naar Berlijn veitrrkken Prins Frederik zal aanstaanden zaturdag derwaarts vertrekken Gedeputeerde staten van Zuid Kollanü felezen de missives van heeren urs jLr W A C de Jonge eu E J A graaf van Bijlandt beiJe gedagteekend van deu 30 Junij 11 houdende rennisgeving dat zij ten gevolge hunner benoemirg ot leden van den raad van state hun ontslag als leden der p ovinciale staten van Zuid Holland nemen hebben den dezer bepaald 1 dat de verkiezLig ter vervulling van de beide vacatures van Hd der provinciale staten van Zuidholland vror het hoofdkiesdistrict s Gravenhage ter vervanging van voormelde heeren waarvan eerstgemelue in 1863 weder voor een tijdvak van zes jaren benoemd in het jaar 1SG8 en de laatstgemelde in het jaar 1865 zo hebben moeten aftreden zal ph ats liebben op Dingsdag n 22 Julij a s en dat wanueer eene herstnmmin mogt worden vereischt de zal plaato heboen op Dingsüag den 5 ug daaraanvolgende Moordrecht 12 Julij Met alleen op den iiooioogst maar ook op het graangewas oefent het aanhoudend gure weder encD uiterst ongunstigen invloed uit De tarwe en haver vooral waar die eer weli stonden zijn op menige plaats door den sterken vind en de Hevige stortbuijen tegeu den grond geslagen terwijl er algemeen vrees bestaat dat de wintergerst door het gebrcK aan warmte eeiien weinig ontwikkelden korrel l veren zal Omtrent de rogge koestert men daarentegen zc3r goede verwachting WaddinXVeen 9 Julij Hoewel de harddraverijen tegen heden aangekondigd slccits door twijfi=lachtig weder werden begunstigd was de opgekomene menigte van hier en elders zeer aanzienlijk Des voormiddags werd de prijs ti ee porse einen lampen behaald door het paard Wme toebehoorende aan den heer Wijsman en bereden door den pikeur f van SatUen en de premie een zilveren voorsnijmes en vork door het paard Batid toebehoorende aan den heer I van dtr ilarel en door O uu der Marel bereden Des namiddags werd de prijs een roomkom op zü eren voet behaald door het paard U Koliel van deu heer IFafilbaHer bereden door den pikeur P van Santen de premie door het paard de V ei waarvan eigenaaar is de heer ƒ den Hartog en dat bereden werd door den pikeur rfe Bofr Vlaardingen 11 Jmij Hedeu arriveerde de v rde liaringjager met 99 ton volle en 18 ton maatjes l aring de berigfea zijn ongunstig de prijs ƒ 250 per toi Kantongeregt te Gtouda Dooi het kantongeregt alhier ziju cp deu 2 1 en g Julijil veroordeeld i Zes personen wegens het rijden met een knuwageii ever deklinkerstraat te Gouda ieder in eene geldboeie au 50 et en solidair in de kosten Een wegens het werpen van vuil m een uer stads grachten als voren i i i Een ter zake van het nederleggen van goederen pden grond der gemeente zonder vergunning in eene geldboete van ƒ 1 Lij wanbetaling een dag gevangenisstraf en m de kosten Een wcens het zich plaatsen op een aangespannen honden kar binnen de gemeente Moordrecht in eene geldboete var ƒ 3 of een dag gevangenisstraf en in de kosten Twee wegens het visschen in gesloten vischtijd ieder m eene geldboete van ƒ 3 o 3 dagen gevangenisstraf en m de kosten 1 wee wercüs het vervoeren van visch xn gesloten vischtiid als voren Een wCj cns het vervoeren van wild ia gesloten jagttijd in eene geldbcete van ƒ 10 enz als voren Een wegens het weiden van vee en het niet vasthouden van eei stier 0 een rijksweg der ï klasse in twee geldboeten elk van ƒ 3 of 1 dag ge anp enisstraf en de kosten Twee m zake van het oewaren van mestspecien op een erf te 3ouda zender veigunning ieder in eene geldboete van ƒ 12 of 1 dag gev iUgenisstraf en in de kosten Een wegens bet invoeren te Gouda van ongekeurd vleesch in een geldboete van ƒ 3 of 1 dag gevannenisst af en in de kosten Twee wcgeLS het baggeren van slibbe in de rivier deu IJssel in ZuidHolland op minder afstand dnu 20 ellen van den vasten wal ieder in efne geldboete van ƒ 10 en de kosten Een wegens het rijden met een aangespannen nondenkar over deu IJsseldijk binnen de gen i ente Stein bij herhaling in eene geldboete van ƒ 6 of 2 dagen gevangenisstraf en in de kosten Gemengde Berigten Eeöc raeuwe komeet is te Marseille ontuekt die zich met groote snelheid ip de rilling van den p ol ter beweegt In den griekschea archipel zijn weder zeeroovers versche i Bij den brand te Enschede is het njkb cachet no 1600 verloren gi kt Een commies 2de kl met rangvermindering tol de 3dc kl gestraft om achteloosheid Te Assen eene maauuelijksrhe veemarkt opgerigt Te Nieuwe Iliep heeft tten paari uit het cirque zijnen meester een vinger afgebeten Een beinsche scherpschutter schiet met het derde schot op 300 voet afstando eene losse kurk van een Sesch Met het vierde schot dreef hij ren los in een plank geslagen spijker geheel daarin Te Uccle in België heeft het buvgerlijk gezag een kolonel in gewijde aarde ondanks het verz t der geestelijkheid doen begraven In Amerika is de verbittering ten top gerezen ïn Texas verbrandt T en niet alleen het katoen maar zelfs de negers Het natte weder bederft den hooibonw Dt aardappelen iijn overvloedig Te Gori chem wordt het nud voor ƒ 1 25 verkocht Aan den Helder is een passagier bij de stoomboot van dea hoogen vv a in de haven gevu cn en met le ensge aar doof den stoker K Bontcs gered llcu S Tuhj is te De enter de 85ste algeraeene vergaderii g der N taatsehajjpij ter bevordering van Nijverheid geopend Te tssen onl la £ nnn van de veqdiïtmg tot ecdafleggen deu hervormde die gemoedelijk t vv aar heeft Men begint reeds met proefnd op een gedeelte van den spoorweg Breda Tilbnrg De zaak van een stuurman buachuldigd ziju kapitein over boord geworjieu eu bestvden te hebben is wegens de afwezigheid van 9 de 28 getuigen door het provinciaal hof te Uitslag der VerMezingen voor de Eerste Kamer der Staten Generaal XoOTiD Biivi ST Herkozen jlir Ji J F ran Meemren en V ï C ƒ Sa wen i iiLiyTi Herkozen II W baron ra Aylva van Fatlandt rn D üardeiihurg en Ne rijnen Gekozen mr C S li oM ZuiD HoLlAND Herkozen mr J A Plulipm Gekvizen mr 7 A baron van der Meim van Buivendijke eu de heer T F Vindij NooKD noLLAND Herkozen jhr mr fF Boreel van Hoogelanden en jhr mr F L H J Bosch van Drakestein Zeeland Herkozen de heer mr C ran der Lek de Clercq Friesland Herkozen jhr t U G van Sieinderen Overijssel Herkozen de heer mr Jf H Cod Jordens Geomxgen Gekozen jhr mr J W Qiiir ii s LiMBUKG Herkozen jhr i L G M Villers de Fité Tweede Kamer der Staten Generaal Zittiug van JVoenidag 9 JuUj In de zitting van heden zijn nadat de heer Heijdan cl als lid der karaer had zitting fenomen na de gevcrdepie eeden te hebben afgelegd de bciiuidslaginger over het wetsontwerp tot opheffing der slavernij in Suriname voortgezet n ten einde gebrast Onderscheidene amendementen van redactie ziju dvior de reirering overgenomen Eer amendement vaa den heer van Bouse op art 4 § 4 trekkende om te bepalen dat zij die binnen drie maanden na de opheffing der slavernij ge ne overeenkomst hebben se slotea door de zorg van het bestuur zooveel mogelijk en dus niet gelijk in het ontwerp bepaaldelijk wordeu te werk gesteld op gouveniements plantages of b j werken v m algenieeii nut is afgestemd met 32 tegen 24 temmen Over twee artikelen is gestemd Art 34 is nangenotnen ue 35 tegen 23 stemmen art 37 met 46 tegeu 12 stemmen Het wetsontwerp i i nadat de zitting was geschorst om deu minister de gelegenheid te geven om eene nieuwe redactie van art 33 voor te stellen in zijn ffeheel in stemming gebragt aangenomen met 47 tegen 11 st nmen Morgen is aan de orde het ontwerp B nopens de afschaffing der slavernij op de W est lndische eilanden Curarao euz Zitting van Donderdag 10 Jnlij Heden zijn de be aadslagingen gevoerd over het ontwerp totopheffing der slavernij op de eilanden Curacao Bonaiie 1 t pasiv n Bij de beraadslaging uvcr hv nikel uopeus ar teiremoetkoming werd met 30 tegeu 22 sivmin n o rngt noineA een amendement van den heer van Botse i voi de suvenop de eilanden Cvi ac io Bonaire Arubi ït Ku ajiijs eu S baeene tegemoetkoming te verleenen van j 00 en voor die op St M irtin van ƒ 30 De geheele wet is ten slotte aanmiom TiM 45 tegen 7 stemmen Tegeu de heeren Mfnsoni h e M Baadt Kien SI Tin van s davesaude West rkoff Tatt i Ahierongi u en Blussé j Vervolgens is op voorstel van de heeren Jf ntge n r fi lit besloten om de voordragten betreffende de wetim I m uitoefening der geneeskunst en de Tti i lijke iudtelm vjr H net grondsebied nog niet in de afdeel ïefi in r i nJi HI Een ïjelijk jvjr tel betretfende de verb i vva ervvL eii vau Amstereli en van Rotterdam naar zee io t ncorpen Teaen maandag zijn aan de orde gesteld eenige noir overgeblevene vvetsontwerpen ten aanzien van welke riiuivfisiagen zijn uitgebragt alsmcJe conclusieu van commis=ien Daarna wordt een reces te gemoet gezien Marktberigten GOUd 10 Julij Tarwe ƒ 1 0 a ƒ 13 25 Rrz e polder S Buitenl ƒ S fS 80 Gersi ƒ 5 ii ƒ 6 25 Ilaver zon te verkoopen ƒ4 a 5 Boekweit fr ƒ 190 Hol i ƒ 217 De veemarkt m ringen aanvoer de handel tlaau v Eeuis vee bleef onverLocht vette schapen en lammeren wel te plaatsen magere ttaaïr zoo rok de magere v rkens Kaas ƒ 19 a ƒ 23 Goeiioter ƒ 0 9S a 1 10 Weiboter ƒ 0 78 a ƒ 0 90 Delft 10 Julij Bij weinig aanvoer ter graanmarkt was weiniï handel in witte tarwe was iets meer h audel zoo ook in haver tot iets aannemelijker prijzei Tarwe ƒ 11 60 ƒ 12 50 I Rogsre ƒ 8 a ƒ 8 25 Zomergerst ƒ 5 30 a ƒ 6 Korte haver ƒ 4 a ƒ 4 50 Lange dito ƒ 3 60 i ƒ 4 Paardeboonea fl it a ƒ 7 60 Aan stads waag gewogen van 4 tot 10 julij 62 4 o s en 87 16 boter te z amen uitmakende 21150 ned Grasboter ƒ 44 a ƒ 52 het vierde ƒ 1 10 a ƒ 1 30 per ned d Ter markt gebragt 410 mud aardappelen hoogste prijs ƒ 3 laagste ƒ 2 Dordrecllt lO Julij Tarwe Bij een matigen aanvoer zeer traag de puike beginit rkt tot vorige prijzen gedaan doch later te vergeefs aangeb Toer puike zeeuwsche is ƒ 12 20 a ƒ 12 40 voor mindere ƒ 11 50 a ƒ 11 80 Geringe ƒ 10 20 a ƒ 10 besteed Blaauwe alsmede zomer tarwe onveranderd Elaauwe ƒ 9 30 a ƒ 10 30 Zomer ƒ 8 60 a ƒ S 80 Eogge met weinig omgang ƒ 7 40 a ƒ 8 30 Gerst wint r gestort ƒ 5 40 Zakmaatƒ4 a ƒ 5 10 Zomer gestort ƒ 5 70 Zak