Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1862

180 H 31 Donderdag 17 Julij dito schapen 5 10 en voor dito varkens 4 10 per sk n betaald Pateutolie 52 Raapolie 48 6 Lijnolie 40 11 Julij Boter Friesche 100 a 102 Haapohe h £ 49 Patent £ 52 Lijnolie £ 41 GOUDSCHE COURMT Bargerlijke Stand GOUDA Geborex 8 Julij Cornells ouders G Houiïiji e W Nederhof Maria Johanna ouders van der Woudeu en V de Bruin Hendricu ouders D lioormk e C S Doesburg Cornelia uudcrs C van Keede en D van Oudenallei OvEELEDEX 8 Jullj Willem van den Berg 6 j 11 m Nieolaas Engelbregt 8 w 10 Anthonic Eutmnts Polet 14 tv Gerardus Theodorus M eijers 14 m Johanna Ligter ö i j m WOERDEN Bevallen 4 Julij J C van Selras gcb van der Graaif z 6 C E Polman geb Lieven z 9 J de Leeuw geb K cgje 2 OvEKLEDEN 3 Julij Trijntje RinJeiknecht 3 m 9 Marrigje Plomp bijna 18 j ADVERTENTIEN Begunstigers van den LEYDSCHEN WAGEN worden verzocht om van af Maandag 14 Julij 1862 Geld Pakjes of Boodschappen te bezorgen bij DAVID JKAMPER achter den heer C STB AVER op den Kleiveg en de Passagi rs om zich op den gewonen tijd te bc vindeu bij den heer A LAFEBER ST iTiONS KoFFiJHUls aan den Kattensingel maat 4 50 a 5 50 Haver in een doen inl voeder 3 a 3 50 dito dikke 3 5Ü a ƒ 4 Paardeboonen ƒ 6 S0 a 7 80 Boekweit ƒ 200 a ƒ 210 Deventer ll Julij Tar e lO a ƒ 11 50 Eogfte g a ƒ 8 50 Boekweit ƒ 7 a 7 0 prstƒ5 J a ƒ 6 25 Boter 1 snort niemvc fust ƒ l 7ö a ƒ 19 1 soort oud fust lS ƒ 1 50 Zwolle 11 JuHj Middelprij en Tarne ƒ 11 62 Rogge 7 M2 Brickwcit n Gerst ƒ 6 40 Aardappelen ƒ 1 75 Boter per ue tf ƒ 20 Ned ƒ 19 75 Londeii S Julij Boter Friosche 100 a 102 Kaas l iir m 40 k 50 Gouda 36 a 40 9 Juin Granen zonder handel Van 7 tot 9 dezer aangeiiag 430 qr ml 14630 qr vr tarwe 70 qr inl 200 qr r t iM t en 5730 qr vr haver lil Jul j Aan de veemarkt van heden werden aangeboden l jOU runderen 665 kalveren 10S40 sehapeu en 145 varicens oor bc e runderen i erd 5 Voor dito kalveren 5 2 voor i Lees hier Aanstaanden Maandag 14 Julij LAPPENDAG en opruiming van SÏOFJTES tij Wierrtels en Paping fiaGiDEaiNS van de Afd elmg GOUDA en Omstreke v der Hollandsehe Maatschappij van Landbouw op Woensdag den 16 Julij 1862 des namiddags ten 6 Ure in het PosTHVis te MOOPajP EtHÏ Nieuwe Haring Berigt I e ondergeteekende geeft aan zijne geierde Begunstigers be igt dat hij ontvangen heeft Beste Eïeuwe Haring vet en niet zout a 15 Cent hi t sti k P de WAAL eitjf i OPENBARE VBRKOOPING te GOVnM op Maai dag den ïl Julij lSu2 des voormi Jd ï ten elf ui e in het st vtioss koffijutis aan den KaUeawpe aldaar van Km hecht sterk eu gced jonderhou pu HUIS en ERF met een fraaijen TUÏTÏ d iaractiter sjaude en gelegen am lie Spieriiigitraat te GoiirJa v ijk F TS k laster sectie C N 1407 1408 lu 1722 groot 7 roeden 91 ellen Twee in U l schouwde HUIZEN met EKVEN en SCHÜKEN aan de Karti Hitlk ldji en 12 L dister sectie A Ni 4 1 485 en 4 0 Een ia 1302 gebouwd HUIS nict ERP en een TUIN daarachter taai ie en gelegen achter HUIZEN eu ERVEN aan den Croneiceg te Gouda wijk L N S2ff kadaster sectie C 1711 En een perceel best WEILAND r en in dt Heerekadt in de kor e Akkcreii te Gouda kadaster sectie E N 358 tot 302 756 771 eu 772 groot 41 roeden 25 ellen Kadere inüchtiugen zijn te bekomen te kfintore van den notaris W J FoBTvijN Deoocleevir Gouda Gouwe C 2nt7 GorD v 12 Julij 1S62 2 Gulden per Tand en hooger M J m SON Oebr Chlrvrgien Denthte en Kmisttandcerraard Kjer van Z i des Konikg liet door hein ontworpen systheein tot het vervaardigen v iy KuniTla ideii en Ge o rtreft tot heden alle daaromtrent uow o wijk H N 123 I jjebc igde methoden niet idleen dat het de I spij vcvm dinï bevordert al had men nooit I het u mi van tanden gevoeld maar deze I 21 hl cl iiic iuc c i ffeocfrooijfcfde bewerking i la nttlf d j rajk en geelt de trekken der jeiig l eder die door het gemis van tau den het oud ge orden gr laai misvormd De inïe r tandt i of ebittei geven de I zeitde kracht rona scJiomilmd au gelaat en gewakkel jkiuz d m ijiraak en icezensirek ken terug als Je natuurlijkste mond kan geschapen zijn Ahamieert f nnilicn tot regw g der kindertanden gedurcr e de verwisseling en is dagiHjks des morgens van 8 t t 12 ure teconsulteren voor alles wat de tandheelkunde betreft af n zijn adres SC Wijk D n 503 rooTHcrenhw g te UTKECHT OPENBARE VRIJWILLIGE VERKOOPINe De Notaris G J SPRÜYT residerende te Ovderlerk acn den IJsiel zal op Vrijdag den 18 Ji lij ISB des voormiddags ten 10 ure ten huize van A BROERE logementhouder aldaar in het openbaar veilen cu verkoopen Een HUIS TUIN en ERP benevees eene p rtij BOUW en WEILAND alles staande en gelegen in de gemeenie Chiderke tT i den IJ sel te zamen grooi 3 bi nders 05 redden 4S ellen bij biljetten breeder om ciireven Nadere infü matien zijn te bekomen ten kantore van genoemden Notaris Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijd ag 11 Julij l apg te lïooifste GeblcMn pCi koers koetb koers Ned w sch 21 2 G3 63 k c i i = dito 3 751 3 dito 4 99V Si Vis 99 Amort Sijnd S j Handelni ti o larVs 137 4 ia7V6 O I Leening 4 i Vi Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 4Voii01 Belïie Rotts g j S tVs 54V Spanje obl 2 JS VlG 44 d bunenl 3 53 lfi B3 8 53 i6 d binnenl 3 48 4Sl 4SV 6 Portugal obl 3 4iVi 44 l6 44Vio Rusl obl H s lülVs d 1828 29 5 1003 s Cert 1831 33 5 d 1S40 4 73Vs 73 4 r U d 5 3erie 5 so s d 6 serie 5 901 8 Vdlge Spv 5 196V3 Pruisei 1859 5 Oost bijOoll 5 dito 4 461 8 dito itall 5 51 8 5l 6 51 Vi6 dito ditT 2V2 67l6 26 d renteAmst 5 747i6 741 4 d0 uat l8 i 5 UOV4 eoVio 60 i6 Mex cl 8 51 3 1 iVU 28V4 28Vir Ter Boekdrukke ij van A BEKK MAN ft INieuws en voor Geuda en Uitgave van A Oost Haven Deze Courant Overzifft GOUDA 16 Julij Rusland heeft het koningrijk Italië erkend en Pruisen zal dit voorbeeld weldra volgen luidens de officiële verklaring van den Sardinischen minister Hoe dikwerf ook van verschillendo zijden aangekondigd schroomde men daarop tfc vertronweu ah men de door deze landen tot nu gevolgde staatkundige gedragslijn in aanmerking nam Naar de beweegredeneii van deze ourtrwachte verandering kan men slechts gissen hoewel ht blijkbaar is dat er groote toenadsring tusschen Rusland en Trankrijk bestaat De verbolgenheid van Oostenrijk is vfrklaarb ar n het kan weinig bevreemden dat men uit Rome schrijft de Czaar siddert van vrees eu denkt zijne troon te behouden door het doen van eoneessien hij hoopt den vrede in i n e gcr rijk te handhaven door de onregtvaardigheid daar buiten Ie erkennen De geruchten van beperkingen waaronder die erkenning zou geschied zijn verdienen weinig geloof als men e strüige verklaringen in het italiaansche en meer 1102 in het cn f che parlement ia aanmerking neemt Waarschijnlijk bepaalt zich al CS bij dubbelziunige beloften gelijk die tot het wszcn diplomatic schijnen te behooreu lntus= licn wordt het meer en meer waarschijnlijk dit Garibaldi nog eens optreden zal als leider eener avontuurlijke expcdide Zijne planuei baren veriueuwde bekommering aan Oosicnrijk Ten aanzien an Mexico blijft eene verontrustende 0L ekcrheid voortduren en met de lanneu der franschc regering is het niet veel anders Terz ckcrt men heden dat elk eerzuduii plan opsc rcven is morgen hoort men weder van Mvertenüeblad OmstretieD DDTVVAT XT 1 J Adverteutieu vaa eéu tut c JdIVI iMvAiArS 1 rcgeU luLt mbcp p an K t ngel is 80 Cent or O clkcu regtl da frbo en 10 nt I Bnitcuge oue letters Norden bertkerd na r I plaatsruimte Moet men niet het zelfde denken lan die eimielooze gevechten op de grenzen van het nietige Montenegro en toen an men de gedachte niet geheel ondcrdnikkcn dai bier andere belangen in het spel zijn en dat die onlusten opzetteiij geïnde gehouden worden om gevaarlijker poging voor te bereiden Indien Garibaldi liiei eens met zijne vrijschann optrad Onze aan het heimwee kranke vertegenwoordiger hebben in den laatsteu tijd weinig in de schatting des publieks gewonnen Hoe zielloos en bekrompen v as Je bcraadsliging over de afschaffing der slavernij een cn le n erp dat de i kor gej voeligïte mft edele aandrift bezie ien mot t De venïedigirg was KV ak en laauw en de gcria K e M j igii gen vooKu Tii outv crp lï wekken zelfs bckonin oring voo I lï eindelijk lo dezer vcordragt Iict besluit betreffende de zanieu i iling v n den raad vanstate v ndt algemeenc tocjiüclin om der in ipaitij 1 I c 1 verlies V v melo kon n en d u i t n Iouii r i r dan z l Me I pos in do i en dl crvoU 1 tui h digheii en de voortrc teiijkl i d der kc hoe ook v anguustige partijzucht daarte en i e Jamm t de kamer tweevan hare beste leden iuu u r nd ni v dat niet of napuwelijks tr fisat