Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1862

6uttenlflnïr Londen 12 luüj Door de kruipers der Unie zijn in denl iatsten tijd niet minder dau 170 schepen genomen welke retraeht haridcn de blokkade te schenden e laatste herigten uit Indie melden van geene rustverstorinL n iu het britsch gebied toch is men niet vrij van bekommennz omdat yich ver=eliilleiide verschijnselen vertooneu die xroeger opgemerkt erden voor het ui breken van den opstand ci r C ipa trs In de zitting van het lagerhuis zijn verscliillende vragen tot e regering reri i o a hoe het stond met de onderhandelingen over het haudel tniktaat tiisschen En eland en Belde De heer Lavaru verklaarde dat hij daaromtrent niets bepaafds kon inededeelcn en slechts den wensch uitdrukken dat de bemoei i gin van de belgischen minister Rogier die zich tlians te Loiiiien bevindt tot eeue voor Engeland gcr enschte uitkomst moeren leider Parijs loJulij 5Ien beweert dat de keizer in Verschillende ge pi kken ronduit verklaard Leeft dat de expeditie naar Mexico hem l crouwde De zaken jaan daar dan ook volstrekt niet vooruit iencKud i ouay lieeft zich met de Lorencez vereenigd maar had van zijne afdeeling slechts 230 man over al de anderen aren of ziek of reeds ten gevolge van ziekte overleden De genemal Forey heeft bevel cm onmidd ellijk op Mexico aan te rukken en generaal Mirruue als chef van het gouvernement aan te tellen Het r r te fn een aaut il i rvange i republikeinen maakt eenen ï g oi i iu f n i i u ii dnik op het parij sche publiek De pdrie i bc el id liger medepligtige aanklager en getuige te gelijk ca de regtbank zelve schijnt somtijds verleiren met de rol di men haar duet spelen Ye r i itflooven dat ai de aangeklatigden vuiltn vrijne proken i orden doch dit is vrij cnzeker hl er ThoHver el huft ecne commissie benoemd omde trigrluü cid te on lerzoekm van de aanspraken die door vcrsci il rde Fransche h izeu iu Mexieo op geljeüjke schadeVï rgf eiiLi nor ieji geinaakï De tijding dat vcrsehillen ip grotitc fabrieken in denElzas het werk hebbin moeten taken lieett een diepen indrukgemaakt Sommigen beweren dat d t liet cevolg is van hettiactaat met Engeland daar onze fibriekeu niet tegen de eagelsche kimnen concurreren zij zeu ucn ddi de invoer vanengeische artikelen zesmaal groote i genonitn en dat m ntegen den aanstaanden v inter gronte ranijien te vr azen l eei Anderen schrijven het staken an hef el k toe aan den algemeen onre tigen toestand van Europa en aan den oorlog inAmerika Het gonvememeut liee tfr tciul een agent naarCoimaren lühiliaiien gezonden om de hfrvattinir r in het werk zoomogelijk u t r Let openen van een er dict te beproeven Ookin Ie noordelijke ilepartemanten en o a te Valeiieitanes Kotdtaii en Eoutian is de staat der f brieken niet gunsti Brussel 12 Julij l e voonlragt der regering om eene nieuwe reiks openbare erken op kosten van het bind of met ziJDc medev erking tot stand te brengen is in de efdeellngen der kamer an erterronwoordigers nagenoeg theel oed ekeurd Slechts eene wij isring van eenig belang is daarin door de centrale afdeeling vooriretlr 2fn Wesnen 9 Jnlij Dy geleitenlieid van de beraadslagintren iu het hiri der Ai cevaardigden heeft de regerins in overleg met dat lnti = het imdcret voor oorloir volgens de ingediende 1 eo rooting geraamd op 1 37 0 l ü 0 fl vermiiulerd met s mirioen fl Xu dit Imdget aan de orde is gesteld in het huis der heeren is het vooroud gedatiu om zich met deze vermindtriiig te vereenigen Men verneemt dat onze reiering cl het oog op de toeberP dseUn d oor de beweging rartij gi niaakt andermaal aan defc ardiiiisehe reLvring hei ft verkiaird dat een inval door deitaliaansehe partijïangers i i eni defi des lands gemaakt ztil uorlen beschouwd ais e n c us belli 11 Julij De betrekkingen tu schen yn kabinet en datvan Petersburg zijn buiiengenoon koel onze gezant de graafThmi ïlohensttln die v oor den tijd van zes v eken verlof haderlangd zal na afloop daarvan voorloopig niet naar zijn postterugkeeren Het plan bestond aanvankelijk om liem terug teroepen en de leiding van het gez antschap aan den eersten secretaris op te dragen hiervan is de regering teraggekomen maar he verlof vun uen gezant is tot Xovemuer verfeugd Berlijn 13 Julij In het huis der afgevaardigden is rapport uitgebragt over een wetsontwerp betreffende vrijheid van personen en onschendbaarheid van domicilie De conclusie sjtrekt ot aanneming van het door het huis der heeren gewijzigd intwerp tevens is ingediend een wetsontwerp op de onschendbaarheid der brieven Het geheel bedrag der nation ile schuld was on het einde van ISGO nagenoeg 277 millioen thalcr waarbij IG millioen waarvan geene rente betaald wordt ïe Warschau bestaat nog voortdurend Tfe dat depersonen die de hand hebben gehad in de inoürdaan lagenop den grootvorst Konstantijn en op den generaal Lüd rsnieuwe misdaden van dien aard beramen verscheidene hoo eambtenaren zijn met den dood bedreigd De grootvorst heeftniettemin het vaste besluit genomei om den we van verzoening te blijven bewandelen en de misdaad zelve straffendeonschuldigen daarin niet indirect te doen deelen rioor hetaannemen van zeer strenge maatregelen Wat deii generaalleaders aangaat zijn toestand is zorgbarend zijn kakebeen isnamelijk verbrijzeld hetgeen men ecr=t eeni e dagen na denaandag ontdekt heeft Frankfort 12 JuUj De begrooting aan de Znitsersehe i ooorm inegdiend sln t al volgt ontvangsten i l 0 OtlO frs uitgaven 17 000 000 liatig slot 125 000 frs Dit saido was ni de laatste jaren veel trrooter Het overschot lu de staatskas wordt gpschat op j 54 üH fr Warschau U Juüj Heden voormiddag i de ffrootvorstm berallen van een prii a m v icn de naam WaeLiu is gegeven Heden avond ii orden de rcgprini tr bouweu eillumineerd at de particulieren liptnit Imn bijft het overe iaten naar eigen goedvinden al of niet daaraan deel te nemen Turijn 14 Julij De afgevaardigden Allieri en Boggio hebben heden den voorzitter van den ministerraad geïnterpelleerd over de aan vezigheid van Garibaldi op Sicilië en de toespraken in het openbaar en in tegenwoordigheid van den releet door den generaal aldaar gehouden aarin zulke beleedigende uitdrukkingen voor den keizer der Fianschcn voorKwamen De luinister pre ident betreurde het dtit door aribaldi zulk eene voor den keizer der Franschen liouende taal gevoerd was geworden en terklaarde dat de trnieraal zijne il is naar Sicilie buiten weten van de res crin l d ondernomen Hij gat te ens kennis dat aan den prefect ti enno ren depêche IS gezond u houdende aansilirijvin ü o iiicldering te geven van zijne tegenwoordigheid bij ht uu preken vtin bedoelde rede De regering zal verzekerde de minister de noodige maatregelen nemen ter voorkoming van pogingen die de veiiisheid van den staat kunnen in geva ir biengen De bhideii die de toepraak n Üaribaldi mededeeien zijn in be lag genomen New York 5 Julij £ r heei scht een paniek op i e beurs de fcmdsen zijn 3 i 5 pCt gedaald Gedurende zeven dagen s er een scrie van Idoedige gevechten vo dr Üichmoud geleverd waarbl het leger van Jlac leljan le nedtiliaï l eeft geleden Het leger der noordelijken ia met cn aanzlenliik 7 Julij lUchmond is geilluininecrd De bbden der zuidelijken beweren dat e 2 0 i ju in de noordelijkenkrijgsg i n zijn gpniaakt en dat tevens al het belegeringsgeseliu Mac Clellan is gouomen benevens eeii zoo grooten voorraad levens on krijgsbehoefteii dat het leger derzuidelijken voor 3 maanden vooivirn is Mac Clellan hes ftin een pi oelaniatie aan liet leger gezegil da de noordelijken zoo zij sleehts eensgezind blijven tegen eiken prij ItichinouilztiUeu innemen Alle gouvernementen van de noordelijke slalen helibenpvoclamatien uitgevaardigd om soldaten te vragen ömnenlanö GrOUda Iti Julij Op den llile dezer heeft te Londen de plegtige uitreiking plaats gehad van de bclooningen welke volgeus het rapport der jurij aan inzenders van voorwerpen voor de inteniationide tentoonstelling zijn toegekend Aan de volgende Goudsche inzenders zijn toegekend MT D iILLES De tHeurine fahriek GouDi Uitmuntende vervaardiging an stearinezuur en steariue kaarsen JioheÜc k Dratjer Fr iaijc hocilunitrlield van monsters lijm T KorU noever A oor de nitmnntenile bewerking van gareu voor zeilmakers schoemiKikcr enz Eervolle Vekvrluingen y P VirvVj ioede bewerking van zachte zeep ƒ B van Catz S Zoon A oor goed vervaardigde en bniikbare paardenleidsels en arens van der Klem Je Züoil A oor de kunstige bewerking eu keurige verzameling van uit de hand ge pannen koord In het geheel zijn aan Nederland 67 eerepenningen en 80 eervolle getuigsehritien tocgf kend De overlandinail is weder gearriveerd en ga t het gewone zeggen op dat alles goed gaat wanneer men nier veel nieuws te fielden heefr dan behoeft men voor oiixe ko tbarc bezittinLren nog niet bezorgd te zijn daar de berïgteu weinig bijzonders bevatten l e gouverneur generaal zal eeup reis van ongeveer een maand doen naar midden eu oost Java oin het terrein optenemcn voor de nieuw aanreleggen spoorwegen liet i te hop n dat daardoor die zoo hooirst belangrijke n ik een tap nader gebrast wordt en dat althans de wartgallige denkbeelden van eenige pessimisten niet bewaarheid worden die voor den aanleg nog een men= ehen leeftijd noodig rekenen Mij tocii hebben betere gedachten van den tegenwoordigen gout erneur generaal Dikwijls klaagt men over te veel ambtenaren meermalen nog klagen de ambtenaren over t weinig promotie vreemd is hin het versehijnsel dat in JndJe bij den militairen stand juist het omgekeerde plaats vindt en er gebrek ja dringend gebrek aan hoofdofficieren is en wordt dit door de orijanisatie van het leger veroorzaakt dan is het hoogst ensclielijk dat daarin voorzien worde en dat een leger van 25000 man voortdurend hoofdofficieren heeft waarop het ten volle kan vertrouwen Op Borneo gaan de zaken langra un vooruit de noir overgebleven hoofden vanden opstand verlie en meer eu meer hunne aanhangers maar nog altijd ontsnappen zij aan de afgezonden troepen en zoolang zij niet in onderwerping gekomen of gevangen zijn kan mm op geene voortdurende rust rekenen e berigteii omtrent den rijstoogst zijn van geheel Java gunstig hoewel nog altijd in ommige resid niien de rijst enonit hoog in prijs is Op sommige phu itseu begon men evenwel reeds de padde te snijden Z ï toomschip Keteh kommand luit ter zee 1 klasse jonkheer Bowier is te Karangkila met zeeroovers slaags gev eo st waarbij de onzen ecu i iorieu e ovprwiniiing behaalden doch het verÜes te betreuïTu lu bben van S i luit ter zee 1 kla e Joilv 1 = = oilieier op genoemden bodem benevein een stooker f Europeaan en zeven europesehe gekwetste matrozen nati h ge lu en waar an dezer diigen nos een is overleden imrr dan iOÜ gevangenen zijn door de P eteh bij die gelrii eniieiil bevr jd tien groote tn tien kleine roover praauw n verl rand en een groot aantal roovers doodgeschoten eu verdronken de l euh kwam met dr e a vier gewonnen vlaggen en een aantal lilla s en andere wapenen ter reede Ternate onderde op de roovers veroverde stukken geschut bevindt zich een metalen drieponder engelseh maaksel voorzien met het jaarmeik loG6 ook nog een koperen p anschen stormhoed van vroeireren tijd de movers moeten zich wanhopaid verdediird hebben zij waren au Sollok afkom tig ïeii srevolge van gunstige berigtcn van Manill hin i en Singapore i de stemming voor de vrachten veel gunstiger daar voor suiker reeds ƒ 0 en voor koffij b5 betaald is s Gravenliage 14 Julij Z K H de prins van Oranje is lieden morgen ten 9 ure uit de residentie naar Talais vertrokken om van daar de reis naar Londen voort te zetten Mf rgen vertrekt het japansche gezantschap eer t naar Utrecht vervolgens naar Berlijn en Petersburg li5 chien komen zij over zes weken nog eens hier eer zij naar Vraiikrgk lerugkeeren Gemengde Berigtcn K ilfMi heeft in de boiiil versisderiii s voovircsuM om dn ilnikpers coiiig n ic i attuMFcn van den Ijcstaandcu d i i j c uiiui ter van oorlog r epf iriiiii7iki ntcii op oor Jti d ia Het tooinöchip Ütua heelt iö 00 dulhir in sjircie nit c Yin k naar Khjcliuid ovcriiehragt Dl kci Ciiü van yranki ijk is de onnnddcllijke prt g uumi van i ontc nnia ei oo bi hüoi t Icsicu wettig aaii Praiikj Ijk Te CtiTcht is ecne dicn tnieid uit ccn raam op de bn tTverdieping rcvallcn en hr it zich eru tit bozccvd als gcvidg an ovcidre ü sclioonmaakijver De xegen oüidise kondc is een gevolg vpu de buitengewone warmte in het voorjair Daardoor zijn namelijk grootf ijsmjissa s iu West Groenland losgeraakt die iin iu den Atlantischen Oceaan door te smelten de temperatuur merkelijk verkoelen Te Stok m is de verjaaruag van den grooten veldslag bij Pultawa met gi ootea luister geviird Men wil een gedcnkteeken voor Karel XII oprigt n Blondin doet kunsten in bet glazen paleis te Sydenham Terltdcn donderdag waren er meer dan 16000 toekijkers Tc Parijs is de kassier van een bankiershuis met drie en een half mdliocn flanken op dt lugt gegaan De prins an Vallis zal deze maand 1 kleermaker iiaal an ijn rrja r 1 en d 1 waar t t ij lijk ecu url tapjc naar llu Lmd dot n r btair In iUt t iu de laatste lieu jaar t r ïubleld Zij i v f oorioL t tendcn xulleu eerbiedig r gen w i ir ba AaibU iKacu i ij de jMi tkaiitorL iu izie rLi si onj it l u ill i ui M rbetering an iiikun en Zij n cgtii nit t rkanicr die iu op Ki=itie i maai bo iLe i teu bti p v i iuT Tnatn iis an Noordwijk i iiid r ovlt boir Sverdru k n De fran lie i hatkK i lidi De ii ilieeit bij de batik GO i iillioeü L eJec i o U de ji bteuaren I e prij imi et liii r iu hi t gf i Ui iu It Iii l wuI bcbu g itel eiulen bijgcwttond il t d bcd a lan b tjaar ui Kiigeland ordt uitbetaald br iu jt uen op i 7i4d u Tr Harlingeu is de gn i ii t i aard r Dirkje A gtkouifu met eene angst an i8nil rtjlibt u en v a iLuis ge au ren eu doodgeM lioteu uici d nr di ard H rspaaii tjieii wal ge et l e kon akademie au beeldende k f ir c f alleen gend door een leiiaaf ati wijlen den Pud jr Jlaz iiii e i G ribaldi beramen ei uy nieuwe on l t i r i f kabe ti düi T mbdeu eu lv ibind i l i 1 12 julij i titi h t L fdi rend X dagi itT 1 Te Vwiiaii uit 11 eu tr n v 7 g te loejü II Te Tarijv i Üi de e u r eh tko r Ui dl r l jd xerkl ai b d Ü i i i i Italië o i trkeiiiieu Te l ank W r Ltiut ter fe d e i k oi fO tlehsehtr wijn ei b ev t on l ile er i aan d ii 1 br Md De r n idd dni Iu ie fiorwLH He ko t in IVj eu len op de J ondeu bi T oor e xee iLU U lMCi i Tltk die Ji ht rmeer eene oü m Uiot n lil b wO U ouder de r kkiu i c ken cu kr Tweede Kamer der Staten Generaal ZlÜ tiiij ra t Maait huj 14 J J In de zittiuiT van helen zijn aciirer oi u wet op de amortisatie van schuld de o r voor de vMjrwegen van Tïo endaal na r van Breda naar Tilburi van I trechi uu voor de v rbreedinir van de nieuwe Maas wet voor di u ilitaire pensi enen en naturali a Tervolcren zijn aangenomen de e M Iu ifn sriaie ver aireu van de door de reir riug n scheid n en daaronder nok die om narirtv i i langen van den minister betreffende let h rkw rk over Java n het daarin voorkomende er iiü van t verband met de crantwoordinlr iiier U lande Daarop de vergadering tot nadere 1 W enro pin L e Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Dinij i afj 1 Jid tj Afwc i z ji de IITI V Bovenc Poolinaa KeutinL er W i hr Xa i ocdl vLirii L der notulen wordt duor dm our r tr ken en d f an lUI gedeputeerde slat n di nrowneie iJ i i eer icie t tukkeu die voor notirieaiie worden aanjemvncn Een üurdrai t ter benoemiuj van een liuliKU derwijzer aa i dbare aruieu eliuol bestaand uil de ItH C Beireer en T fLeuneii wordt o voorstel vau B en AV de benoeming tot de v j vergadering uiT esteld Is Is iugekomen eene missive van IIII curaioren houdende dit de kla t over het irvciUereu der duceuteu ïu eene vorige erLr deruig ingeku n geheel cu reizroud is bevonden voor notifieatie aan renomeii Een voorsTi l fot wijzigiuL der verordening op het bijhoudtu der bcvolkinssreiii ter wordt aan euomcu Een adres an Direetenreu der maatschappij van nieuwe geoctroijecrJegasbeicidin om tienjarige verlengiu van het contract wordt op praeadvles van B en W na korte discussie n et algemetne stemmen afgewezen B en AV stellen voor het maken van een aanlegplaata vo stoomboutcn op deu grond van den vuonuaÜgeu bolanischen tuin uit ie voeren in 1SG3 ceni c discussieu waaraau deel uemeu de HH Buchner KemiJ 3