Goudsche Courant, donderdag 17 juli 1862

1869 11 3t Zondag 20 Jul j I Ti x i un G n rp irulij en de oor ittor woidr nif t TLi f i Mjf miiK a heslotci de zaak aan te bou t lotdat dc be tt iig wjr 1 J3 zal opg ema ut worden U iariin wuuUn ucdt eket d rikfa itrcn aa de ea buizen van btsltdehb sliui au Let r 1 innbcstuur tn an de tbuUtnj I botktu tn de ka ï n dcu ceinti iiti oiit aiiger door Ü en W M s Mj ir cliri iiasc i ta lu orde bt oLilen K I link hecit de ü jizrti r ktnui i c i e en dat bem door diu com i ii des kt ui2 5 ceu t rlol oor ecue maand is tocue taaii iutraande y i wramemeud vciboud i g lurefiüe dc afwcziabcid aii dcu Unrge r vuidl 11 1 h rbaalde liin ni bciiotnid de I ter Prune uittir aiiii dt orde zi ade A ordl d vcri au i ini i loten 0 ï RunF N 10 Julij Piticrnella Goc tcl eetl 2 j 3 m 13 Gi bcTta Straver huisvi ou au J A Aliiikhuf GJ j Johaunc au dcr kleijn 3 J Ubr md Wijira 51 j Diik J ub ijb l m t iin i K Iu1ij Albertn J ti Mill dcr banden en Fetronclla an dtn ücik GOUDSCHE COUHAM ÏSCIIOONIIOVEX IngesciirevHi van t Junij tot 11 Julij OtEOEi Mar rarttha oiub rs W Küoiman 3i en M C Srbepp Gt ruiuUiLa Tanntlta ouders G iu den liergh eii J n3i i ii L 11 A an de t 4 m Acislui 2 m C Jskam I J vi P de o b Burgerlijke Stand OUDl nATLTl van 9 tot 15 Juiij l ii2 JUA1 i i EN Jannijrie ilsebnt L t b Klair d OAtEi EDLN Uirk Meciibergen löj Maiia aii der eldc miin i3 j KM DA N li Jnlij Vi Jak b ouders O den Hcrtoj tn M 13 Toliani i oadtr P ibij en G li A Pekktr ADVERTENTIEN Uitgave van A OostHaten BÏ E en BlITEMWüSCllE BOEKIIAXDEL lar gs Tiondexrag xciyiK D V wi t ren x ii alle Biimea n Euitenlandsche EOEEEN TIJDSCHRIFTEN enz r l nede ia hn pl at en v n Advertentiën ia al Couranten bvert l iiii en den kort t a i ij en tijd KAJITOOS BOEK e STEENDRUKWESK tci ui i bübjke r a n d b r t r m i oe r r ir taMi T t i i b ill bet p i fi niE T tiers Aaii elirji J L en Xota ia aii l n Jlini terie i i i 1 31 t i l ol j aniengesteld door d n In I hitenan A W Van Bionant a i opgenoemd K L iineni ƒ 1 0 ILVM B KK der XATUniKl Xl M or den bosc aad den rand naar A Ganot door T r Th van Doesbnrgll opgeliebkrd me i 30Ê lloui née Gravnren en gebonden in ï eper t Linnen Band ƒ Bovenïenofmde Boekbandelaar en Boekdrukker vraagt Een a twee bekwame en vlugge LETTEEZETTERS tegen vast werk CU goed loon Adres franco of in persoon r J K v v WIEltlXMCX I J v n Ir irecl t fii T M VAN LVKERVr Lll i Or DKF HT 10 Juilj ii J Baivma 11 1 isce Gt trouvt W Dv liAA lir MKl X C J Ki AMER v ii Cr ln De Thee Soorten 1 nil 1 I I IN VIN Siüderani en Slblesz v X i 1 icrl Oii l ur n t 111 v in in 5 2 3 ohKABEL I I D II A BRI ii ï om i iNiri i n flor l ZH n BOEIl Az 2 Gulden per Tand en hooger M J M SON Ci hr Cl irvrglx t Dentlste en Ki ii ittaudverraor V fjfr vnn Z L DEV Komng TTet door hem out orpen = Theeni tot ln t er ir liirPH v in Kmi itoiidi en i hiffni overtreft tot heiien alio hitiromtient g el c ii U Tnejliod n niet alleen dat het de pijsvermidine bevordert als h id m n nooit hot treini van t nden crevoeld maar de e üvheel nieuwe en fif ortiooijeerde Ijewerkinu hfihfelt de oprook en eeft de rekken der jeugd eder die door iet L emis an tanden het oud ireworden L eb nt misvormd l e infre ette t nulen of irebitten e eu dezelfde krorhf vor svltoimlifid rini jeluaf en gehialh l jl heid in spraak en irt t istrek k It terui de iia aurl Jk tc mond kan f pc b i t ii ijn IhfjinKi rt i iiniürn tot reuelini derkin j lri t iii b i i rdurende de er is elin jT en i diri iij murii ens van S tot 1 ure te ivM uh nu i alle 5 wat de taitdJh c Lihide h t li a u n idrt to GOUDA £ Dii 503 VoorUannhirfj Xi LlIIi CUT COKES van af heden gedurende 14 dagen verkrijgbaar voor 50 CentS per iniid met inbegrip van den K jks AcciJK aan de GAZFABRIEK te COIDJ Prijzen der Effecten AilSÏERDAM Dingsdag 1 Julij Laajrste IIooL te Geblc eu i r Vocrs k KTS klXVs Xed IV sch 21 3 = i U 63 dito 3 dito 4 755 993 73 V 6 Amort SijnJ 31 llandebn 41 2 130 X it l J s ï Leening 4 981 Aand H Sp 41 101 d ïliju pn 4 België Itott 2 10 Spanje obl 2 41 ii n d buiKnl 1 i d binnmi 4S 1 1 4S l ui tniraï üM 3 44 1 Ku l obl II 101 101 l 2s 21 100 e tlï il 5 ü U 4 7 3 7 1 73 i ene i t O li rie 5 VolL et iw 5 190 j ft l JO l i in i ui Oo t v oll li i l Lto i o o h eiile 71 s 2 10 IC dö liat It l i übls l 3 H Vs 2S 2i 1 Vertrek der Spoortreinen J uh 20 M iot 1 S j t i U In 2 Tan Gouda naar Sotterdam r lO 4 y 3j l l 1 37 1 0 24 beh Zond 1 0 32 Van Rotter lam naar Gouda 0 30 8 1 lo i 11 10 ibe i Vj nn j 12 2 5 2 20 4 I l Zd i 0 7 0 v in Gouda n iar Utrecht 1 b il 11 4 12 1 Cheh Zond 2 42 4 38 ibeh Z a i 0 25 8 19 9 40 Van Utrecht n r Gouc a 9 12 20 1 20 3 10 beh Zondag 7 10 9 1 Ter Bockdrukkcrij aa A BRIXKMA Nieuws en voor Gonda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per dne maanden is ƒ 2 franco p post ƒ 2 2 5 De inzending der Adv erteuticn kan geschieden tot des morgens ten 11 iut öuttenlttnït IjOnden is Julij in den vroegen morgen Yan 13 dezer ontstond alhier brand in de Westminster Bridgeroad Lambeth die eerst des avonds laat geheel was nitgebiuseht De brand was begotuen in een timmermanswerkplaats belend aan eeu magazijn van tapijtgoederen hetwelk spoedig vlam vatte waarna iet vuur ich weldra aan de andere gebouwen mededeelde Oiigelukkig werd de voortgang v n den brand zeer bevorderd doordien eene groote partij terpentijn vlam vatte Wel was de braud veer spoedig op de plaats des onheils tegenwoordig doeh egens de felle ontvlamming der vele brandbare stoffen was er niets a te doen voor daf rt Ket Aeemagazijn der firma Jlawley en eenige andere gebouwen geheel veruiebl aren Omtrent de oorzaak is niets met eenige zekerheid bekend De geheele sehade urdt besroot op ƒ 1 800 000 Veel was echter tegen brandsehado verzekerd De groote bladen der hoofdstad zlju eenparig vau gevoelen dat de geduehte nederlaag door de noordelijken voorHichmond geleden den president tocgank ijker zal maken voorhet denkljeeid van bemiddeling om langs dien Heg een eerlijkeinde aan dt n heilloozen burger oorlog te maken Parijs 16 Julij Officieele berigten uit Orizaba van 11 en uit Vcra Cruz van 17 Jnnij melden weinig bijzonders De lositie der fransehe troepen was lezelfde gebleven Generaal l 0Uc las den vorigen dag te Orizaba gekomen men 45 warrens Een tweede eonvooi met levensmiddelen voor 25 dagen Iiad era Cruz 8 junij verlaten De Mexicanen hebben den generaal Marrpiez die zich bij den generaal Loreucez wilde voe gen onder weg 20 wagens afgenomen De berigten uit Annara zijn gunstiger De regering heeft het ultimatum van aclmirnal Bonard aangenomen De gezanten zijn iu het fransehe kamp aangekomen en men verwachte weldra het sluiten van den vrede 18 Julij l rinses Clotiide is heden morgen ten zes uregelukkig van een zoon bevallen De prinses en de jonggeborene zijn welvarend ilen verzekert hier dat het gotivemement der vereeniirdestaten aangeboden heeft om de me icaausehe provineie Sonoravoor O nu doen dollaro te koopen Marseille is Julij Den Va dezer is het fransehe garnizoen te Home weder onder de w ipens 2e eest ten einde nunife tatien e verhoeden Op verselüUende punten van de stad zijn bommen gesprongen de polieie heeft eenige personen in hechtenis genomen De kardinaal Altieri is langs den spoorwes naar de napelsche grenzen vertrokken Brussel l Julij De disenssien in de provinciale staten van Antwerpen liebben gisteren tot ernstige iranifestatien aanleiding gegeveu en za r zich de voorzitter verpligt de tribunes te doen ontruimen Er heeft g durende eenigen tijd groote verwarring in de vergadering geheersclit Eindelijk is het voorstel van dtn heer Haghe om aan te dringen op de sleeliting der citadellen uiet 29 tegen 14 stemmen aangenomen Bij liet erlaten der vergadering werden de leden die voor dit voor Advertentieblad Omstreiien BRINKMAN B n 7 De prijs der Advertentieii van een tot zes i regels met inbegrip v n het zegel is SO Cent voor I eiken rege daarboven 10 Cent j Bnit enge one lett rs w ffden berekend nsar 1 plaatsruimte stel hadden gestemd levendig toegeiuiclit terwijl de tegenstemmers overal met gefluit en gesis werden ontvangen Op de londensche tentoonstelling hebben de Belgen ongeveer 200 belooningen behaald op de 800 exposanten Weenen 14 Julij Te oordeelen naar de berigten uit Triest schijnt het dat men weldra van eene beweging in Croatie zal hooren De Croaten die het keizerrijk in 1849 zooveel dienst gedaan hebben beweren dat zij thans op den achtergrond geplaatst worden en billen zich over die ondankbaarheid wreken Zij zijn zeer ontevreden dat ons kabinei gemeene zaak met de Porte maakt tegen de Serviërs De voorteekeneu vermeerderen dat de storm in Serviëspoedig zal losbarsten Bij vorstelijke verordening wordt aan koopli djsa te Belgrado de mad gegeven hunne zaken naarde andere steden des tSnas tver te brengen en ald u Af markten te bezoeken kortom uit Belgrado te verhuizen l i deze kennisgeving ziet men eene waarschuning der regering dit het uur van ondergang voor de st ut aicigrado weiligteerlang slaan zal waarbij nog het uitgevaardi T ie bevel komt dat de gczamentlijke landweer ten spoedigste m l bijeenkomen 17 Jiiüj Bij de tweede kamer van dt i jksra id is hetbudget van 1SC3 ingediend Het biniget i rlog heefteene vermindering onderiraan van 20 i o a De uitgavenzijn geraamd op 262 500 000 en de inkoin p 301 300 000 fï Het deficit zal gedekt worden door ba tii au de loten van 1800 en door verhooginï van belastingc i SagUSa 16 Julij Eergisteren heeu een levendig gevecht plaats gehad tussehen de Turken en de Monteuegrijnen aau gene zijde van de rivier Zulta waarbij de Turken overw mnaars zijn gebleve Zij rukken op naar eitinje Berlijn IÖ Julij Van de zijde van Oostenrijk zal i den of morgen het vi irstel alhier aankomen om in het toiverbond te worden opgenomen Algemeen houdt men zich overtuigd dat de bedoelde zaak nimmer tot stmd kan komen ja velen gaan nog verde en benereu d it Oostenrijk daarbij andere bedoelingen heeft en de verwezentiijkiug ni3t beoogt Volgens eene mededeeling der Xeue Preuts Zeit het orgiuin der feudale partij heeft de ministerraad het besluit genomen geene verandering te maken in de tot heden gevolgde organis itie des legers Beritnen uit ANarschau melden dat de voornaamste straten der stad bij gelegenheid van het naamfeest der grootvorstiu algemeen waren geïllumineerd De grootvorst heeft opdien dag de leden van den gemeenteraad aan zijn paleis ontvangen en hen verzocht de bevolking der stad zijn dank n betuigen voor de deelneming in zijn huiselijk geluk bewezui Na te hebben verzekerd dat de staat van beleg spoedig zalworden opgeheeu heeft hij hun te kennen gegeven dat hetalgemeen gerucht onwaarheid sprak indien het verzekerde dat de persoon die den aanslag op zijn leven heeft gemaakt een Rus is de dader is wel degelijk en Pool zeide hij Wel heeft hij nog niets bekend omtrent zijne medestanders maar ik dring daarop niet bijzonder aan liet dg gï etKorster op volgen S 16 Julij De minister van justitie h hedeö in u tweede kamer betreffende de regeling van d TBÖitaiie justitie