Goudsche Courant, zondag 20 juli 1862

ïezcJj dst a goede verstandhouding tusschen de bevolking en het leger bij die regeling heeft bestaan en dat zij derhalve daardoor niet kan rerbroken worden Het gouyernenent zal het veriangde ontwerp niet indienen Hij erkende verder dat het antagonisme tui chen de bculking en het leger eene droevige waarheid is maar dat de overdrijving der dagbladen dit kivad nog verergert Turyn is Julij Tan de Venetiaansche grenzen wordt gemeld dat naar lanleiJii jT an ic ben dat Rusland Italië erkend heeft te Venetië cme demonstratie he plaats gehad üp verschillende plaatsen aren driekleurige aitiches aangeplakt Het bewind verkeerde iu ongentstheid over de houding der bevolking Milaaxi IC Julij Er heeft eene grootc beweging in de straten plaats De geheele nationale garde is onder de wapen om eene voorgeujmen demonstratie wegens de aak van Xiome te vocrkomeu Madrid 15 lui Men heeft berigt ontvangen van de onderhauufliiigen in Cocl in China aangeknoopt Spanje zal voor zijne deelneming aan de expeditie ruiaischoots worden schadeloos ire teld Jlfn VLtz ekirt dat het vraagsjuk der erkenning van hst koningrijk 1 j heden in d n rainisterr ad is oesproken en dat het gunatig is opgenomen Gouda 17 April In uc iiumg r r het kantongeregt van den 1 1 wcid ue k behandeld van het bestuur van de israelitische grmeonte aüiie ci= aide van een lid dier gemeente die tot armbestuurder benoemd had geweigerd die betrekking op zich te neinen den bij het nieuw ingevoerde reglement bepaalden uitknnt v r ijfticn gald u De heer mr ïels auvokaai te Rotterdam trad voor den hfT d Tti i Ki 2u t r den ge Htt gold hoofdzakelijk de vraag of het te Goada nieuw ingcVOt c reglerriT verbindend i n i liet not d or I oofdCom iiiiêit Toor dr zaken der I raeUeim iugi voige ministeriele circulaire van 3ö sept ISCl maar iiiet door den minister zeivcn ingevolge art 134 algemeen reglement voor de synagogale ringen van 2 rept l i s ekp rd Mr TeK betoo rc i f v r ent ter wijl het tCuCi i eri oeueti i ao jr Vlr Kist hoo Uy akelijk op grond d t de lUinistc al fit j het ringre ienient tot alten tie en a a iiatie van rcg ii s aen i evoegd verklaard dat regt niet bij eenvou i ge hiai U ji j wt liciegatie zoo al ge=f iiiede bi genoemde cireidaire v ai ÜO Se n i ól p de IlootUeumiuis ie kon overilrairtn De heer Kantonp L er heeft in I ze zaak heden virmis gewey en den eischer iu bet gelijk ge=tcl i tii tien gedaagde in i i n uitkoop en de koeten prG deeid op grond dat de iliui ter bevoeii v as zooriauig le ihdt te ncmeu als In de zitting der provinciale staten van Z H is gisterenraT por it pbragt op h voorstel van gedeputeerde staten totvermeerdering van het personeel der bedienden bij de Mallecatsluis te Gouda De commissie stelt voor niet over te gaantot eene vermeerdering van personetl maar wel de bezoldiging van het t genwf or I g = snneel te verhoogen als dievan den sluis wachter met ƒ 40 en die van den ophaalder derbnig bij het rabat met ƒ 50 alles ingr ande pt 1 septemberISfi i Dit voorstel is zonder stemming aaiigeHomen liij s uit V 1I Gedeputeerde Suiten der provincie Z H van 7 jaiij u 43 is bep iald dat de afzonderVjke jayteii op Katertrihl voor dit jaar in deze Provincie zullen get i ij ion Vrijdag drii l Jugmtus aamtaande en dat mit dien vanp dat dat tij etip de uitceleniug der Jagtbedrijven ermeldin art IS ptt li f en ti der Jagtwet geoorloofd zal v e cn onder heriuncrii g aan de bepaling an art I van het Reglement op de uitoefening der Jagt en Yisscherij in deze Provincie krachtens 1 elke die Jagten niet anders mogen plaats hebben dan op het ter langs de stranden oevers van meeren plassen rivieren mitsgaders op m oerassige landen De Staten van Zuid Holland hebben met 43 stemmen het voorstel der commissie aangenomen h udende dat het Z M den Koning moge behagen eene commissie te benoemen tot droogmaking van de plassen beootien Rotterdam volgens het ontwerp ven den hoofd ingenienr in het tiende district en wel voor rekejing van het rijk en van de provincie elk voor de helft en dat in deze commissit het rijk en de provincie gelijkblijk zouden worden vertegenwoordigd la eene 14 Julij te Carehhaven gehouden vergadering van leden der Twentsche vereeniging tot bevordering van nij verheid en handel zijn tot curatoren der te Enschede te fes I tigen industrie en handelsschool benoemd de heerendr W R baron van Hoëvell lid van den raad van state Loeff burgemeester van Enschede C W lickliont burgemeester v in Oldenzaal mr C H Stork advocaat te Almelo en B W Blijdenstein J Bz fabriekant te Enschede In eene circulaire van den minister van justitie ter gelegenheid der aanvaarding van het beheer van hervormde eerdienst aan verschillende collegien en autoriteiten gerigt leestmen o a het volgende De opheffing van de afzonderlijke departementen van eeredienst is nieo enkel een maatregel van vereenvoudiging maar heeft voornamelijk ten doel om de kerkgenootschappen meer volledig dan tot liiertoe de volkomene vrijlieid te doen genieten welke hun bij de grondwet is verzekerd De afgetreden heer minister i aeze m ijn ambtsvoorganger heeft met loffelijken ijver zoo veel de kortstondigheid van zijn beheer heeft toegelaten de maatregelen genomen die vereischt werden om de grondwettige scheiding van kerk en staat meer volledig tot stand te brengen Het is mijn voornemen om in gelijke rigting voort te gaan ea ik wensch alzoo daartoe mede te werken dat de kerkgenoots happen met behoud van de waarborgen welke het staatsgezag bij de toepa ing van de grondwettige beginselen verschaffen kan de zelfstandigheid erlangen die niet alleen door onze geheele staatsinrigting gevorderd wordt maar ook voor de kerk zelve de onmisbar voorwaarde is van hare eigene ontwikkeling en van haren inwendigen bloei De wetsontwerpen bij de thans op reces gescheiden tweede kamer aanhangig gebleven zijn de volgende 1 tot ailoopbaar felling der tiende 2 tot overdragt der tienden van het kroon aan het staatsdomein en het beheer der kroondomeinen 3 ter regeling van de kerkelijke pensioenen 4 ter regeling van het middelbaar onderwijs 5 tot ontbinding van den gemeenteraad te Heemstede 6 tot regeling van het geneeskundig staatotoezigt 7 tot regeling van het regtsgebied der regterüjke collegien 8 tot het graven vaa een kanaal in Noord Holland eu verbetering van den waterweg van Rotterdam naar zee en Ö tot regeling der cultuur ondememingen in N Indie Al deze ontwerpen zijn vocrloopig iu de afdeelingen onderzocht behalve die betreffende de uitoefening der geneeskunde de regterlijke indeeling en de cultuur ondememingen in N Indie E de bekrooning op de tentoonstelling te Londen i fle hts eer e klasse van eerepenningen allen van dezelfde waardeLcogekciul ilet rapport vertlaart dat in de jurij s gedurende hare Aerkza mheden steeds volkomen eenstemmigheid he ft gelieerscht e a besluit aldus De staat der industrie zoo als zij opde e tentoonstelling zigtbaar is getuigt van uitnemend krachiigenen heilzamen vooruitgang in de gansche wereld Terwijl elkenatie nieuv grondstoffen zoekt of van tot nog loe verwaarloosde producten nut leert trekken treft ons inzonderheid degroote vooruitgang in den werktuigelijken toestel lot benuttigiug en bearbeiding derzelve alsmede de v elvuldige toepassi 2 van de wenken der wetenschap en de vruchtbare beoefent g der kunsten welke den goeden smaak streelen en aan denschoonheidszin voldoen Bij liet hoogerhuis in Engeland is ee ie wet aanhangig betreffenile de behandeling der gevaarlijke olie onder denn ai n van petroleum bekend De Daily Leailer van Toronto Canada zegt dat men niet beter doen kan niet sleclits inhet belang van het algemeen maar ook in dat van den handel dan eene wet uit te vaardigen waardoor elk vat ann een ipzcïtelijk onderzoek onderworpen wordt voor dat het iu lienhandel komt Dit is vooral daarom noodzakelijk daar in verschei ie staten der unie onlangs zulke wetten in werking zijnfcbra t Elk vat wordt van regeringswege onderzocht eerhet in handen komt van den verbruiker Het gevolg er vanis echter dat alle afgekeurde olie wordt uitgevoerd en httbuitenland dus olie ontvangt waarvan sommige soorten reedsontvlammen bij eene temperatuur van 34 graden Fahrenheit terwijl bijv in Ohio geen olie m g worden verkocht dieoeen temperatuur van minstens 100 graden kan weerstaan s Gravenhage is Julij Naar men verneemt is de eerste kamer der staten generaal bijeengeroepen Jpgen den 2b julij aanstaande tot hervatting barer werkzaamheden X e heeren Schretlen en Maxwils hebben zich bij adi es van gisteren op nieuw tot Z M den koning gewend waarbij zij herinneren hetgeen ten opzigte van de door hen aangevraagde concessie tot aanleg van een spoorweg van sGravenha e taar Gouda is voorgevidlen en als nog eene gunstige beschikking op de jongste aanvrage tot concessie zonder rente garantie suosidie of andere ondersteuning van rijkswege verzoeken AmnierstOl is Julij Sedert het schoone warme weder de regenvlagen vervangen liceft blijkt het dat het aardappel gewas nog evenmin als vroeger bestand was voor de groote vochtighpid De reeds gewone ziekte Npnoont zich weder op bijna alle akkers voornamelijk in het loot en op de lage akkers ook in den knol Gelukkig echter is de knol reeds zoo ver ontn ikkeld en het beschot zoo ruim ilat luen geeue te groote vrees behoeft te hebben voor eene gedeeltelijke mislukking De zalmvangst is zeer bevredigenr waartoe het meerder getal van S Jacobs zalnipjes dat in liet vorige jaar beneden het middelmatige was veel bijdraagt Van maandag 14 julij tot heden werden aangevoerd 324 stuks waaronder een vierde gewone zomerzalnien en slechts eeuige weinige zv are en 2 steuren Prijs der zalmen zware ƒ 0 90 a ƒ 1 00 middelsoort ƒ 0 75 i ƒ 0 90 S Jacobs zalmpjes ƒ 0 05 ilƒü 75 Moordrecht IÖ Julij Heden vergaderde in het Posthuis i ihier de aldeeling Gouda e o dor lloUandsche Ma itschappij vau Landbouw Op voorstel des bcstuurs werdt er besiüiPu het hooldbcstuur te verzoeken zicli tot de tweede kamer der Staten Generaal te wenden met vei zoek de wet op het miildelb iar onderwijs niet aan te nemen tenzij aan het da rin omschreven laudbouw ouderw ijs eene meer practische rigting werd gegeven Het voorstel tot het jaarlijks binnen Gouda houden van tentoonstellingen erd om de geringe opkomst der leden aangehouden Tot lid des bestuurs werdt gekozen de heer A Kluit notaris alhier 19 Julij De koolzaad oogst welke in den Zuidplaspolder in vollen gang is schijnt algemeen tegen te vallen Gemengde Berigteo Terwijl elk zich in het ooru tzigt verheugt dat de hatelijke en drukkeude btlastiiig op de brandstoffen weldra zal afgeschaft worden vcreenigt Ikt buis weleer bewoond door VbeiUard en Hfcloise is te Varijs af cbrukfii liij deu langdurig i rtgeu worden deii landbouwers de hooi ehuuders aautexuleu ouk bet draineren an het hooi door puntige ij eren buiz ii met gaten om de w tterdampcu te doen ontsnappeu In de diergaarde te Amsterdam is een nijlpaard geboren doch papa was zoo ongeduldig en wetd zoo woedend dat men hit kind dat reeds iu deu Mai lüiid liep van de moeder liceft moeten afaemeu ten gevolge waarvan het weldia stieif Koula is uen groot financier bij altijd toeuclaciidt uitgaven wist hij sedert I Jnnuarij jQ millioen te bezuinigen De on r iijzcr J Kunst te Nriiscnveen heeft op zijn G5steu verjaardag een jirathlig met goud gemonteud album ontvangen met du portretten van 32 zijner oud leeiüngeu allen e Petert burg woonachtig Te Konhtantinojdl beeft ü de er ir de viorstad l eia een br ind gewoed waar loor SülJl buizen Vfrnieid zijn In de provincie Damascus zijn tiendui end gnektcln scheurmakers tot het Katholicisme bekeerd De l ruiscu knuien i u niet langer op eene vloot wachten Zij slaan handen an Let werk als die uu evenredig wordt aan het leger dan ontstaat er eene uit uw e te o endheid van den eersten ranï De eerste prijs een zil c beker is op h L scherpschuttersfeest te Frankfort behaald door eeu Arnuenimef den heer C de Lteuw Hen vertelt dat d grootvoi st VARIA C ii eenig denkbeeld te geven van de uitgestrektheid van Londen is het voldoende te vermelden dat dagelijks drie iluizend omnibussen de stad doorkruisen dertig duizend paarden worden daartoe gebruikt die jaarlijks meer dan 20 millioen giüden aan haver hooi en stroo kosten Alleen van beslaan kosten zij jaarlijks bijna een tonne gouds Men h at t berekend dat iedere omnibus dagelijks 300 mensclien vervoert dat bijna 300 millioen lassagiers in het jaar bedraaa 11000 mensohen verdienen hun levensonderhoud met des omnibussen Op de tentoonstelling te Londen is voor liefhebber iio r geld te verdienen Men heelt namelijk in WuKerliampt i i een patent Jüt vervaardigd dat zonder sleutel kan geojiei i worden en bijna 230 millioen combinatieu heeft Het lieiM5 rollen en op iedere rol staan 25 letters AVann r men il letters waarop het gezet is niet wist zoude men een vrron zenden tijd noo lig hebben oin die te vinden en daar loov het slot te openen Dit slot heeft men aan een ijzeren ka t gedaan w ariu 500 £ gelegd zijn Hij die nu zoo gelukki is het slot te openen ne resrt op de J 6000 Marktberigten GrOUda 17 Julij Tarne 12 50 a ƒ 13 30 Eog2c y 1 Gerst voeder ƒ 3 50 a ƒ 5 75 Idem beste ƒ 6 i ƒ 7 ü ruim prijshoudend Boekweit fransche ƒ CÜO De veemarkt met geringen aanvoer handel flaauw i lammeren en schapen vlug te verkoopen magere traas ia gere varkens traag Kaas ƒ 17 a ƒ 22 Goeboier ƒ 1 02 a 1 1 Weiboter ƒ 0 8 1 a 90 Delft 17 Julij De aanvoer van granen bestoml n aa alleen van de zolders wiuirvoor hooger prijzen enicii 1 vraagd alleen in haver werd hooger besteed puikt i r i zeer gezocht Nieuw koolzaad was tot ƒ 14 80 ii 14 5 0 i ƒ 15 90 naar deugd alleen per monster om het nieuwtje ter veij Witte tarwe ƒ 11 70 ü ƒ 12 60 In v eemde winterger r eenige handel ƒ 8 25 a ƒ S 50 Zomergerst ƒ 5 20 ii fj i K Korte haver ƒ 4 ii ƒ 40 Laage dito ƒ 3 40 ii ƒ 0 0 Iiai boon n ƒ 8 50 Paardeboonen ƒ 7 60 Aan suids waag gewogen var 11 tot 17 julij 39 4 87 i en 78 10 boter e zalmen 20 600 N S Grashoter ƒ 45 a ƒ J het vierde per N ffi ƒ L12V2 a LSS ü Dordrecht 17 Juüj Tarwe met kleinen aanvoer zeer traag heeft luct moeite cit vorige prijzen opgebrairt l uike ƒ 12 20 a ƒ 12 40 mindere ƒ 11 5 i ƒ 11 80 ireriiise ƒ 10 20 a ƒ 10 80 blaauwe ƒ 9 30 ii ƒ 10 30 Zomer yS üo i ƒ 9 80 Eogge lusti loos 7 40 ii ƒ S C0 Gerst jet v oii ig kooplust winter gestort 5 4 o Zomer 20 cente la ei giston ƒ 5 ï ziikgoed ƒ 4 jü ii ƒ 5 30 Haver met m er vr aiir ml voe 1 JO cenun ioogi r gedaan ƒ 3 2 1 a 3 8 v ito dikke ƒ 3 70 a ƒ 4 20 Paardrboonen nifi weiiii onimiiig y ƒ 8 Duiviboonen ƒ 7 30 ii S 50 lioekueit zonder bmdel holsteinsili ƒ 205 a ƒ 210 aangeboden Deventer l idij Tame ƒ si a ƒ 10 5 1 ec a ƒ 8 0 liückurit ƒ 6 75 a ƒ 7 25 Gi ƒ 5 a l Ha er ƒ 3 311 a 4 30 looier orvn nieuw fu = 17 25 i J 17 75 1 soort ond i f 16 50 a ƒ 17 Zwolle 1 Jalij Middelpnjzcn T irne ƒ 1 o 7 Rii ƒ 8 05 ii r t 6 6 i V rdappelen 1 62 Duti r jwr J i i5 per 20 V tl ƒ l 5i Londen is Juüj Friesche boter 9S a 100 Kampi i en ZwoLsche 86 ü 92 Juüj Eng tarwe met sveinig aanvoer vr eel aang bragt met weinig vrang Eng zoowel als puike buitenl bt dong vorige prijzen Gerst erwten boonen prijshoudend Haver wel zoo vast Zaden onver mderd Sedert eergisteren aangebrngt 660 qr inl 11470 vr Tarwe 110 qr iiil en 11150 qr vr gerst 96 qr inL 11080 qr vr hiner Meel 1000 zakken en 4990 vaatjes Julij Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 79 irunderen 610 k veren 10820 schapen en 90 varkens Vot beste runderen werd 5 voor dito kalveren 5 2 voor ditoschapen 6 en voor dito varkens 4 10 per steen betaald Burgerlijke Stand GOUD Geboren 15 Julij Xdriana oudtTS C KoppcDdraijer en M 1 Beebeen Clara Barendina ouders J van A ijk cu L VaUtrinir IS Dirk ouders G Vouk cit K J van der Kist Gecrtruijda Susanna ouders i Boumccstcr eu J C Broer OvEHLEDEN 15 Jutij Dirlije W ïjman w 16 Jan Dirk de Kooij 60 j 17 Teuna Bctje L rbanuj 2 j U m WOEKDEX Bevalies 16 Julij P den Blanken geboren van issnm d E van Dam geboren Harreveld i levenloos Overleden 11 Julij Anna Helena Engelenberg oud 46 j e gr noote van Arend Hoefslager 16 Jnlij Antje Fijkes oud ii j ougebuwd Gehuwd 13 Julij Franz Joscpti Hofmasn oud 28 j m Maria Aletta Hofman oud 29 jaren