Goudsche Courant, zondag 20 juli 1862

1869 Donderdag 24 Julij 1 33 ADVERTENTIÊN BÏWEX en BUITEXLANDSCIIE BOEKHANDEL A BRINKMAN lange Tiendeweg wijk D n 61 te GOUDA irn ii ri 7ifl tot het leveren van alle Binnen en BultenlandSChe BOEKEN TUDSCHRIPTEN enz alsmede tot het plaatsen van Advertentiën in alle Couranten levert binnen den kortst mogelijken tijd KANTOOR BOEK eu STEENDRUKWERK teger zeer billijke i i 1 lil i il iii ir te en niet proed succes I kOUr dVKUZKJT der KEG1MENÏS 0R11EES van het ie Kegiment Kfamluie inirsirr ders Aanschrijvingen Xota s enz van het Ministerie v iii Oorlog Dver de jaren 1834 tot 1S61 zaniengesteld door den 1 1 itiiijnt A W van Dionant van opgenoemd Regiment ƒ 1 20 II ii lii i K der N VTil RKUXDE voor den beschaafden stand naar A Ganot door Dr Th van Doesburgh opgehelderd met 308 HniT ut Gravuren en gebonden in geperst Linnen Band ƒ ü 80 lioveogenoennle Roekhandelaar en Boekdrukker vraagt Een H twee bekname en vlugge LETTSRZETTERS tegen vast werk en goed loon GOUDSCHE COURANT Nieuws en voor Gouda en i üTX T AT XT I P i lvertentieu van één tot zes Uitgave van A ültlMvMAiN rcg U mA inkjr u van het zepel is 80 Cent loor elkeu regL t dE aiboven 10 Ctut 1 Buiteuge one letters v orden berekend naar I plaatsruijDle Ood Uatev 13 n OPENBARE VRIJWILLIGE VERROOPING Op Zaturdag d n 26 J Vj 1302 de ouds len 7 ure te MOOJtÜRKCIIT in het I ijgemeut Het Posthi is ten o ertlaanvau lien Notaris A KLUIT gevestigd te l tordreck van Ken HUIS twee SCHUREN ERF en TUEN staande en gelezen te MoOKDKECHi in het Jl e ifeinde kad ister sectie t X 49i en 497 groot iO R 20 El Te aünvoürdi n 1 JA l OS 2 Een perceel BOUWLAND geleiren al voren aan de Kr klmiii kadasUtx I ie C NV + 4 groot 12 R 30 E y aanraardea 1 Juiiuurij 1863 Drie HUIZEN onder ée u dak ERF en TUIN nift l planting van iv M inde Wilfff mi Hakhout staande elcgen te Mooüdrei IIT in het Oos w e kad sectit B N 1 loten 1103 oot U R 90 E Vfihmird een derde ledei he voor 0 60 r eek en t e derde gedeelteii voor i Mj per veek Grondlasten l ö2 5 llrlzihf kan dadtljh r r li n iniiranrd inmiddels uit de hand te koop inlichtiuL en zijn te bekomen k n ote van bo ensenoeiiuleu Notaris iJ rrr 0 jen6ur Vrijir iUiijü Vcrkoopinr I J rijda f den 2 Jiilij 1 62 de avonds n ure ten hui e v m A BROERE Tberïi r ie Ottdtnrkf rk aan di st l an ruim 2 bunders uitmuntende HAVER te veld staande in de genu ente Krimjitii aan di n ï 5 5e in den polder Kortland Betaling 1 Aui iutuH 1S62 Nadere informatien zijn te bekomen ten kantore van den Notaris G J SPRUIT IC Ouderkerk aan den Y sel Wordt gevraagd tegen den l Augustus in een fatsoende ijk huisgezin EENE FLINKE Dienistineid voor meid aUééH Goed kunnendf koken loon buiten het verval van 60 tot 80 fiiildeos naar bekwaamlioid Slechts diegene welke als zóódami i ed oud en van oede ï ptuig M hritifu v urzien ïjn i kunnen in aanmerking komcu Nadere inlichtingpn bij d u iLi rA 2 Gulden per Tand en hooger M J M SON Cf Ar Clurargii H Dtiill lu en Kmnltaiuher raard iiji r viin Z M Di N KoMNO Het door hem ontworpen M thcein tot het vervaardigen vnii Ki iisttandi n en ichUli ii overtreft tot hcdrn illc diuiroinlrent gel e igde methoden niet i ieeu dut het de pij vermaling bi vorilrri uU lud men nooit het crenii van tMudrn j vi ild m i ir cUve geheel nieuMe en i i i i fniii iji i rdi bc werking Imtrlf de nprank ci l i i Irrl kni V jcnijd we ier die door lu r uriio t luI den liet oi d gi worden L ehi ii misvonnd De inL e ett tanden of L iliifi ii even dezelfde l rntht ron i r f l r i ijclaat en ijmaklelijkhrhl i i jnifi ii v n sZ v kcti terug ai de 4o e i amiraii t H vcaeliiiï derklndertanden gedurende de ven i i eliiii en is dagelijks des morireii van tot 1 i ure te consulteren voor alles wat di fuudkmlliuide betreft aan zijn adres a Wijk Dn 503 VoorkUreiihvrg te UTEECUÏ CORRESPONDENTIE I iff e zonden M ii Elk die van den spoortrein gebruik maakt weel bij o u or Hiding boe Aerbaasd lastig het uit en instappen ïs hoe kinderen vrouwen en bejaardrn steeJs daarbij iu gL uir dn ollgc al verkecren zoiidLit hlt alleen aan gululdige lijdzaac lieid toe te s hrij en i = d it niet di gelijk daarover klagten inkomen 11 woensdag ku m bij de redactie echtei een schriftelijk doth onücteckcud berigt in dat een geetcbjke bij het uit dm wj gin stijgen en been gcijroken had Hoe spoedig xHegen gewoonlijk de beuzelaehtigite nieuwtjes r nJ eu hiervan sfheen nieiuaud iets te wctfi Zoiuler onderzoek kon het duor iii t s gewaarbnr uerigt niet opgeiiuiïiru worden Weldra bU k echter dat het medeL cileelde maar al te waar is eu dat de reeds bij iaidt gcotelijhe aan het hm an den vriend dien ïiij kuam b iocken Aerpl egd wordt Icl onge ii is lerhls gedeeltelijk te wijten in de ongL li cnheil v in het uitfttiii pen daar dit aau de andere ijde an den wagen gcseh fdde om mederi i ii trs uii t lastig te vallen Hiir loor was hw ge a ir vergroot tn de voet onder d niet hezande duar legger bij het struikelen schietende veroorzaakte fene beeuhreuk hij den trkel die wij even hartelijk wenscheii dat jioed i geneze aK dat oinniddtUijk doeltr V dc ujr ifnii c geachiede iegen bet ongerief der van eu n iur Gouda reizenden Prijzen der Effccteo A ilSÏJiRI AAI Vrijd g 18 Julij J i ii c 1 11 02 e i Gebkvcii l ft kci r koers koers Xed v sch 2 J ü i i Vie 1 G31 dito i 711 i s 71 dito 4 i i y K 1 S J Anior Sijml i 92 Jlandelm 4 13 J Xl l ecninï 4 9 1 io Aund H Sp 4 1011 d Uijn pw 4i 101i l elgie üütts 2 o r J 5 t 31 Spanje ot l 2 1 + k 1 i s d liuitenl 3 54 4 d bnineid 3 i 4 Portuï d obl i 44 4 5 4 1 Itusl ohl H 5 102 d 1S2S 29 5 lOtll erf 1831 33 5 d 1 S40 4 73 k 73Vo j n d h serie 5 SO d B serie 5 S91 VolL ef Spw 190 1911 4 1911 Pruisenis 5 ID Uost bijGoU 5 dito 4 47 dito iletall 5 52V e 52V4 1 521 lito dit 2V i Vio 26 8 2613 d renteAmst 5 74 74 74 7411 dO nat 18 54 5 cnv SO l BOS ex oblS 51 3 1 27V6 Ter Bockdrukkcrij van V BRINKJKOi De c Corirant verschijnt des Donderdags en Zondiijis j In d Stad gesthiedt de uitgave des avonds te voren i Ie prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 2 23 De ittxeuding der Adverteniien kan gcsehitdeiUüides morgens tcu 11 jc Voorslagen tsr verbetering van den toestand onzer Gemeenta Bikivijls is ons de vr iag voorgekomen Is het leven in Gouda gezond of ongezond Het antwoord op die vraag is niet zeer gemakkelijk Gaat men de statistiek der sterfgevtülen in deze stad na d in is het antwoord zeker zeer ongunstig en behoort onze gemeente in dai opzigt tot de meest ongelukkige in ons vaderland lie bevolking neemt weiniï of niet toe Het eene jaar overtreft de geboorte de sterfte het andere jaar heeft het tegenovergestelde plaats en de thans bekend gemaakte iiiikomst der volkstelling leert dat de bevolking in de laatste tien jaren stationnair gebleven is Je Amsterdam llotterdam S kiedam Delft Arnhem en in een tal vau andere steden gaat de bevolking met reuzenschreden vooruit Overal is het daar ji of ig de gemeenten uittebreiden eu ais met een tooverslag ziet men nieuwe wijken verrijzen Eeschottwt men echter de statistiek der sterfgevallei naderbij en let men op de jaren der afgestorvenen dan ziet men dat het getal van hen die ten grave gesleept worden voornamelijk te ihü keu aan de schrikbarende sterfte onder de kintleren beneden het j uir Be grootste liel t van deze is niet Meer wanneer voor in een nieuwe tijdkring zou aanbreken Schrikkelijke gedachte voor don menschenvriend De minister van oorlog zeiile eenmaal in de 2 1 kamer der taien geiieraul geen minister van oorlog kan s n ichts gertist slapen zoo lang hij niet het mogelijke gedaan heei t om den lande eene betere militievvet te verschaffen De nachtrust nu van de regering vau Gouda zal ook wel eens getoord worden wanneer de geda hte aan de groote sterfte iiarci sclioone gemeente haar voor den geest komt wanneer voor hare verbeelding verrijzen de anne wichtjes die na natiuvvelijks het leven te zijn itigetreden door de zeis des doods worden weggeinaaid en wanneer zij dan bekennen moet ilat er neg maatregelen onder mensclien bereik zijn die dezer schrikkelijken vijan l bestrijden en terug dringen kunnen tot zijn rijk waar ii j heerscht en de menseh niets meer tegen lietn vertnag Een onderzoek nu naai die maatregelen is de algemetne belangstelli ig overvvaardig Het vraagstuk echter is moeijel k en worilt door verschillende omstandigheden beheerscht De voo naamste oor aak is in de eerste plaats de slechte voeding zoowel der ouders als der kinderen n deze is weder te wijten aan het geriiige geheel ontoereikende arbeid looii Daaraan is voor eker niet veel te doen arbeid toch is geli k uan koopwaar de e regelt zich naar vraag en aanhol Te wensehen is het dat de industrie zich in deze stad uitbreide C i de vraag naar werk vermeerdere waarvan het onafsclieidelijk gevolg is dat de prijs van den arbeid rijst Uitbreiding en verbetering van lager onderwijs kan mede een gen eesiiiiJdel tegen die swasl zijn Kunnen w ij onze arbeiders vormen dat zij geschikt zijn tot het uitoetcnen van ambachten en dat niet allen verpligt zijn de fabr ijk tot toevlugtsoord te nemen dan gaan wij eene schrede voonvaarts op den goeden weg Do knappe ambachtsman is overal te Advertentieblad Omstreken gebruiken en wordt op enkele platit eu ruim voor z ju werk beloond Is er alzoo voor hem hier geen arbt td die hem cru genoegzaam bestaan verzekert hij ga naar elders en zal teregt komen D Mrbij vermindert Iiij het aanbod van arbeid en verbetert daardoor ook den toestand van hen die achterblijven Wens helijk ware hei dat amb ichtsscholen werden opuerigt waar de aanstaande werkman zich praktisch en theoreiu ch kon bekwamen Te betreuren i het dut tie wet hel scliut a D niet verpligtend heeft gemaakt daar ons volk nog niet sruoegzaani doordrongen is van tie waarheid dat keunis tot wc v ut leidt en er nog ouders zijn die liever zien dat huu kind VLuige centen s weeks te huis brengt dau dat zijn geel verrijkt wordt met kundigheden die hein later geschikt maken om een eerlijk bestuall te verkrijgen beter dan tlat waaronder zi ue ouders een armoedig en cUendig leven leiden Uiuirciding van sp iur en hulp ankcn bestnjaing van den kanker onzer naatschappij tic geuever pest ziju imlc zeer weiischelijk Hoe weinig liet arbeid hjon zij zouden r ïi sommigen nog iets kunnen bespareu dat later tot betere voe mg dienen kon üuze arbeidende klasse is ttiep g z mken vooral wai uipr men haar vergelijkt bij die van Engeland Daar vinilt mi u bibliotheken door arbeiders opgerigt daar bestaan vcreenigii ii u waar de deelgenooten hetgeen zij noodig hebben ten v i r heüïstc kunnen ZIJ e vaiien m e 2 i of LI be taail r ibr jkeni gingen van zijn 5 tie fd rjjk I d ceboi f i inkoopen zoodtit zij niet e jk hier b ij handen van kleine ninki lier die hunne w r 3 hand koopen en grjotc w in t moeten n i te vinden Zelfs zoo ver is men ir i gedreven worden dtior en vooi riktniiig vin arbeidslieden en waarvan de r iill itcu zeer Eene tweede oorzaak der gr ioi kii lerarbeid door vrouw eu Het zv are werk c houding de bedompte slecht geventileerde lokalen kmmen nii i anders lan zeer venlerl clijk ziju vuur de ge ondheid der vrouv ilie moeder staat te worden en hit wicht dat weldra gtbor wordt ziet net licht ontler ziekel ke omstaudighedcu en = w dig eischt het graf het op Moge eenmaal de tijd m a r zijn dat de vrouw beantwoord aan hare roeping en blee iis te zorsen hebbe voor hare hulhoudiiig en de opvoedii g harer kinderen Eene derde oorzaak i zeker ons slecht riolenstelsel dat oiidrinkvvater verpest en liier en daar stilstaande moerasse i vormt die doi en verderf in hunnen omtrek verspreiden Is het niet mogelijk de fccaL stoffen te verzamelen eu die te bevorderiiiir van lien landbouw te doen strekken maar moeten dieten eeuwisen dau c in onze grachten verdwijnen men zorire danoveral voor eene beteie doorspoeling en nergens duide men langer stilstaande wateren en eindelijk bezorge men de bevolking goed zuiver drinkwater Men volge het voorbeeldvaii llotterdam waar dit weldra op groote schaal zal n irevotrtlworden l erruig en dot In n A 0uitenlanïr Londen 19 Julij In le zitting van h Ugerhra jan heden heeft de heer Lindsay een voorstel gedi vot tusschsn