Goudsche Courant, donderdag 24 juli 1862

komst in Amerika Lord Palmerston lietretirde de ontijdi heiti van het voorstel h j geloofde niet dat de positie der zuidelijke Haten krachtig genoeg was om eene erkenning te regtvaardigeii en verzccht het huis om der regering de keus te laten van het oogeublik Avaarop eene tusschenkomst wenschclijk zal Zijn Daaiop is de motie ingetrokken Gisteren namiddag heerschte hier eene onbeschrijfelijke op ehudclmg ten gevolge van het valsche gemcht dat Mac Clellanden 2 julij gectipituleerd had Dit nieuws crd het eerst doorgroore plakkaten op de beurs bekend gema ikt Het was afkoi isiig van Baltiu ore en werd terstond door de bezadigdenbetwij id en door opvolgende nadere berigten genoen zaam elogpuMrifi o o o o Parijs 20 Juüj Het schijnt dat de keizer na lang geaarzeld te hebben uu voor vast heeft besloten om binnen zeer korten t jd versterkingca naar ilexico te zenden Men zal die echter n et over Vera Cruz laten gaan maar op een meer uoordelijt gelegen plaats ontsehepen waar het klimaat wat minder ongezond is De overweging van het groote gevaar waarin generaal Lorencez te Orizaba verkeert schijnt den keizer tot dit besluit te hebben gebragt De toestand is waarlijk zorgwekkend en gisteren waren er weder verschillende ongunstige geruchten in omloop men sprak van nieuwe gevechi n die ten nadeeie van onze truepeu zouden zijn uitgevallen Dit zijn wel vidsehe berigteu want sedert de aankomst van de post die het rapport vuu Lorencez heeft aaiigebragt heeft men geen lijdingen kuuiicn ontvangen miuir zij bewijzen toch de ai emeeue bezorgdheid die omtrent de zaak bestaat Ook jmtrent Italië is men hier niet gerust de gistingis daar sedert de laatste erLruaiugcii eer toegenomen de be wegingsparnj is natuurlijk reijt oi tcvr den over den status quo en gelooft dat de regering zi li tegenover de vr emde mogendheden verbonden heei oin dien te doen Gisteren is uiispr iak gid an in 1e zaak van liet republikeiaschc proces Vijt btsjlir Jigden zijn tot drie jare gevangeui straf veroordeeld drie anderen tot twee jaren en no eeni e andere tot mindere straffen ter vijl zestien beschuldigdeii waaronder ook Greppo zijn vrggesproken Dit ocrdeel heeft een pijnlijken indruk op het puljjiek gemaakt niet dat de s rif te zwair gevonden wordt voor diegenen welke in deze zaak hun huip aan de poUcie hebben geleend maar om lat de vrij priak van de voorn araste beseliuldigden geen gei oegzaine volJocuuig is voor de lange preventive gevaageuic Mp die zij hebben ondergaan De publieke opinie ziet in hen de sla r Ifcrs v lu eene hatelijke kuiperij om de coede burgers wakier te houden die het anders zouden kimncn vergeten dat de tgeuw uid uc regering de m lat eliappij heeft gered cu nog eiken dag relt van de regcringloojhold waarin geheimzinnige zamenzweirdtrhaar willen doen vervallen De iYo e mflili dat deu T Junij d een ichip ondermexicjansche vl g be aden met wapens en mmunitie in de bjaivan C anipecle dooi twee fransclie kruioers is genomen Iletzeirjc blad zeg dat volgens eene depêche uit Saigon de onderhande iiii eii inet de anamitische gezanten geleid hebben tothet sluiten van een vreijesverdrag xie overeenkomst den 3 unij oiiderteekend is na ir Parijs en Hue gezonden opdat deiiitwisselir ï der ratificatieu binnen zes maanden kunne geschieden I e voorwaarden zijn met bekend maar men gelooft datzij zeer voordcelig voor de fransche behingen zijn Tolgcns sommigen zijn de groote mogeudueden hetm beginsel eens omtrent eene herziening van de eonventien die de virhoiidius regelen van Servië de Her ogewina en Montenegro tüt de Poite e i willen zij die gewesten bevredigen doorhun waarborgen vui r hunne autononde te geven In verscheiden itaiiaaiische dagbladen leest men op nieu een brief van prins Lucien Mn rat strekkende om z jre aanspraakop den troon van Napels en Si ilie levendig te houd n Hijgeeft eene sombere schets van den tegenwoordigen toe tand v inzuideiijk Italië zegi dat die landen thans onder dwingelandij T p Sitrdinie zuchren en door buitenlanders verdrukt worden herinueri de tussehea ziju geslacht en Brussel l Jy De regering is tot het besluit gekomen om in het belang v iii den h indet van Antwerpen den wenVeulschen spoorweg aanmerkelijk te be van die stad na korten door den aanleg van een dergelijken weg langs Lier fn Dieat tot Hasselt als w anneer om Aken te bereiken de nedwlandsche spojrv eg langs Maastricht den koristen afstand zal opleveren Ds aanleg van den bedoelden weg van Antwerpen naar Hasselt is door de kamer van vertegenwoordiirers in beginsel goedgekeurd De luiksehe maatschappij van waalsche letterkunde heef aen Heer Uarnkoenig geheiinraad in dienst van Wurteiiiber en een der uitstekendste geleei cn van Duitsehland benoemd tot corresponderend lid Men d zich herinneien dat Ie heer VNarnkoenig onder de regering van Willem I gedurende verscheiden jaren hoogleeraar in het romeinsche regt bij de luiksehe huogeschool is geweest Weenen 18 Juüj De zuivere opbrengst der indirecte belastingen gedurende SÖ2 is geraamd op SSV miUioen fl nulüoen bier ongeveer Hiervan komen op deu brandewijn 14 milli lö v ijn en m st T vleesch 5 voorts meel en eenige andere artikelen lu Venetië 5 benevens nog andere beUstbare voorwerpen S mill il Uit Athene wordt gemeld dat te Lami i een groot gedeelte van het gamizoen naai Tnrkye is gedeserteerd na voor al de kazerne in brand gestoken te liebben RagUSa 21 Julij Vnjd ig en z iturdaff hebben de turksche troepen ter sterkte van 50 000 man een aanval gedaan op de Moutenegrijnen die ten getale van 15 000 man in de rigting van Sagai itz zijn terug getrokken Het verlies moet van beide zijden zeer groot zijn geweest Het voordeel bleef aaa de zijde der Turken De ïloiiteuegrijnen hebben gebrek aan lev nsiniddelen Berlijll 20 Julij Tan eene eewoonlijk goed onderri zijde wordt verzekerd dat het raunsterie het besluit heeft genomen om hei huis der afgevaardigden te ontbinden De he von dei Hevdt z d voor dien tijd zoo spoedis mogelijk de goedkeuring tr ichten te verkrij en van het handelsverdrag met iiMukrijk aangc Voor de ontbinding zal eeue korte verdaging plaats nebben De cumiuissie belast nict het onderzoeken van het budgetheeft met 27 tegen U stemaien het besluit genomen om hetvoorstel aan de regering te doen betrcfende den bouw van eenparlementshuis de regering z l worden uilgenoodigd nog in denloop der volgende zitting de vereischte voonlragt deswege te doen 21 Julij Het d igbiad de TAbnne is wedermin besL ggenomen Op eene monilelingc klagt van den uitgever Genschover de buitengewone gestrengheid waarmede zijn blad wordtbehandeld moet de president v n politie von Bernuth geantwoord hebben dat hij fvon Bemutii een groot voorst iiidet wasvan drukpers vrijheid maar dat hij nooit zou veroorloven datde pers iets drukte tesen den koning of tegen diens ministers want daar de benoeming van mini tc s tot de voorrei ten van de kroin behoort zou dit juk majeoteilscheiiuis ziju Dit klinkt toch wat kras De heer Bursiir zal morgen het 25jarig bestaan van zij beroemde ra ichiueufabrlek vieren Deze fibriek verschaft aanruim ÜOOO menschiu werk Men begroot rle kosten van ditf p t cp nagenoeg lOüOO tidr Toen de vai er van den tegenwoordigen eigena ir vroeger een eenvoudig in iar bekwaam werkman en laler oprigter van de tegenwoordige f diriek overleed liet hij zijn zoon ecu vermogen van zeven miUioen thlr na De zoon heeft dit koloniaal verinogen nog aanzienlijk weten te ergrooteii De graaf de I aunay na heden aan den koning zijne geloofsbrieven te hebben overhandigd als gezant van den koniniivan Italië is naar Turijn vertrokken waar hij door middelvan de telegraaf ontboden was 22 Julij In de kamer der afgev aardigden heeft de heervon Eeigensperger het mini ierie geïnterpelleerd over de erkenning van het koningrijk Italië door Pruisen De heer von Benistolf heeft daarop geintwooril d it door de erkenning van helkoningrijk Italië het beginsel der nationaliteiten niet was aangenomen en dat door de depêche van generaal Durando waarborgen werden gegeven De erkenning is voorts in het belangvan Pruisen Ook de kathdieke mogendheden heblien het koningrijk Italië erkend en Pruisen behoeft niet meer kathtdiekgezind te ziju dan deze A an de poolsche grenzen schrijft men dat de regerinreene wijd vertakte zamenzvvering is op het spoor gekomen Dienitngevrlge hebbeu in de laatst verloopen nachten een aantal iuhechtenisnemiugen plaats gehad waa nider leerlingen vande voorbereidende school Frankfort 19 Julij De groothertog van Hessen heeft eergisteren te Dannstad de zitting van den landdag gesloten In zijne rede zeide hij dat hij het zich steeds teii piigt zal stellen om niet allee i voor het geluk zijner onderdanen zorg te dragen maar ook tm de regtmatige weusclen en belangen van het groote dnitsehe vaderland naar zijne bcst overtuiging en zonder te letten op het drijven der partijen voor te staan Het is nog hoogst onzeker wanneer de verkiezingen inKeurhcssea zullen plaats nebben want men vangt n eerst aanmet de voorbereidende werkzaamheden Het zal derhalve noglangen tijd aanloopen voor dat de landdag bijeenkomt 20 Julij De opbrengst van den graanoogst in Hongarijezal dit jiiar vrij wal geringer zijn dan verleden jaar Turyn is Julij in het begin dezer weekwas naar Berlijn gezonden de verklaring dat de italiaansche regering alle e xpeditien zou tjgtnhouden die men tegen Venetië mogt beproeven ta dat wat Kome betreft die kwestie slechts door zedelijke laiddc kon worden opgelost Heden heeft de generaal Durando minister van buitenlandsclie zak n in de kamer de erkeuuing vi u het koningrijk Italië door Pruiocn medegedeeld 2U Julij lu de kamer van afgev iarJigden heeft de minister van buitenUindsche zaken op eeni interpellatie van denheer I etrucclli eene rede gehouden waarin hij den suiat derbuitenlandsche betrekkingen bloot gelegd heeft De gi aulslagvan s lands politiek zeide de minister is de aili iutie metFrankrijk Voorts protesteerde hij op nieuw len krachtigste tegen de rede van Garibaldi te Palermo Het geallieerur gauvernemrut var Frankrijk zal nimmer iets doen strijdig met dubelangen van Italië De betrekkingen met Engeland zy zeerhartelijk De minister verwerpt voorts de eventualiteit vaneen oorlog tegen Engeland Italië heeft de rol om tot vereenigingsptint te dienen tvsschcn de vicitersclie mogendheden De documenten betretteude de erkeuuing v iu Italië door Rusland en Pruissen zijn bij de kamer overgelcg Er zijn geeueandere voorn aarden De regering lioopt dat de diiit jche isogendhcden allen het voorbeeld van l rui eu zullen volgen Deminister deed verder de vriendschap uitkomen die België enZwitserland aan Italië verbindt en raakte ook met eenige woorden de kwestieu van Montenegro en Servië aan Vat de venetiaansche kwestie aangaat zoo zijn ien vorigen jare ontvvepentot afkoop van Venetië te berde gebragt doch zonder ec liggevolg De minister hoopte ten slotte dat de romeinschekwestie niet hing nuer onvereffeud zal blijven NOW York lO Julij Het bombarde nent van Vieksburg duurt nog voert Mac Jlellan is weder voorwaarts gerukt tot op 7 mijlen van Richmond spoedig verwacht men eeu veldslag De noordelijken retranchereu zich ic H impton bij het fort donroe De ontruiiij ng van Yorktovvn wordt niet bevestigd Het leger van generaal Curtis verlaat Arkausas en is dtu staat Mississippi binnen genikt De senaat heeft de w etsontwerpen betreffende de uitgifte van schatkistbill itten en de ver oogiug van het tarief aangenomen Bij het congres is een outwern ingekomen tot het organiseren eentr militie zouder onder dd van afkomst of kleur Het leger van generaal Burusiue heeft dat vim generaalMa Cl Uan versterkt De heer Lincoln heeft het leger vangener ud M c ClcU in bezocht en voorts een onderhoud gehadmet generaal Buriiside 14 Julij De zuidelijken hebben Murfreesborough bemagtigd en een regiment bondstroepeii gcvange i genomen Erloopt een geruelit dat zij zich ook van Baton rouge meestergemaakt en bij dif gelegenheid 1500 man gevangen geno aenlebben A oorts zegt men dat zij zich bj Frankfort versterken i3innenlanb Gouda 23 Julij De commissaris des konings in deze provincie heeft ter kennis der belanghebbenden gebragt dat wegens de vernieuwing der buitendeuren van de Mallcgatsluis uliiier de ichi cpvaart door die sluis zal trestremd zijn M iaiidag 4 augu itiis aanstaiMide en vermoedelijk de zes daarop volgende dagen of zooveel langer of korter als zal blijken iiuodig te zijii terwijl voor srhepen v iartiiigeu en stoombooten die uen inast of schoorsteen kunnen strijken de v iart door de gemeente kan worden genomen Bij kon besluit van den B dc er is de provinci uidHuU md met ingang van I Augiftus aanstaande verdeeld in eif schooidistrieteu Het 1 schooldistrict is aldus zamenge tehl Ammevstül Bergambacht Berktuwoude Broek Capelle a 1 IJsicl Gouda iouderak Haastrecht Hekeudorp Krimpen a d Lek Krimpen a d IJssel Lckkerkerk Jloercapelle Moordrecht Xieuweikerk a d IJssel Noord Waddinxvcen Ouderkerk o d IJssel Oudewater Pajiekop Schoonhoven Sluipwijk Stiin Stolwijk Mist Zeven huizen Zuid Waddinxvcen S GraverLhage 22 Julij De commissie van euipête omtrent den toestand der marine heeft gisteren eene zitting gehouden en den schout bij nacht Vogelpooi gehoord Ili n niede is de enquête afgeloopen en wortlt eerlang het verslag der commissie te gemoet gezien Delft 21 Julij D it de feesten dio hier dezer dagen zijn gegeven bij de viering van het twintigjarig bestium dor konmklijke akademie aan velen ook uit den minieren burgerstand verdiensten heliben opgeleverd die goede vruchten beioyen te dragen moge daaruit blijken dat op den laatst gehouden zitdag door het bestuur over ie spaarkas van 180 personen ƒ 134 35 is ontvangen zijnde het dubbel van de som die an ders gewoonlijk om dezen tijd van het jaar als spa trpenmiig wordt inge iragt Vlaardingen 23 Juüj Gister avond arriveerde alhier de 51I jager met l JO ton volk en 42 ton maatjes hariiiir Enschede 17 Julij De assurantiën maken hier nog von ilureud het hoofdonderwerj der gesprekke i uit Sonimiac als de Ma igdeu jurger Geldersche en Utrechtsche hebben de schade aan l angliebbenden reeds vergoed en wel tot voikümen genoegen van partijen Over de tiuvjtie van anderen ais de Amsterdamsclie Ultr ijectuiu is men wel voldium Dit k m echter niet gezegd worden vau ds Brusselsehe maatschappijen inzonderheid de nieuwe De h indeUvijze dezer laatste verKckt algemeen misnoegen en bij lueiiigeeu diepe beLoinmeriii De gemagtigdeu dier maatschappij hebiicn zich niet out ieu v iiii allerlei i sliuksche wegen gebruik te m ikeii om de üng dukkigen datgene j te onthouden wa irop zij regtmatige aauspria hebben Ook door hun persoonlijk gedrag hebbeu zich de e heden de algemeene I ver iehtiug op deu hals gehaald De ur am van een un cr ius zete len als p hatter aan die maatschappij toegevoegd is da irt j I insgelijks zeer gcccmpromitteerd Later komen wij h mp i ligt terug Zooveel is zeker dat vei heideue processen rba il in blanco doorhem geteekend zijn v aarmede hij zijne t i 1 a gedaan beschouwde Het geheel bed ag der ontvanseiie giften is tot nu i ƒ 154 522 661 2 Gemengde Beri2 teii 7 jti ton ijo r i V u m r t Ptiersbu j ku iiag Frans L i Ha = je Hij ztDitur 1 aii Ü J Ucat l e ni m Ue sud vatea t m a h p wr kuffij k g uog r de d hoQt30 a 36 oiit iug a werd naar de rmd Hingen 1 a Dc oudcrkonioj vau Egypte h rft aan bu d rivier Te MarseiU is ecLe suikerraliiuadei Eeu subsidie uit de gemeentekas an ƒ öÜOO is te Rotterdam geweigerd In Genieente accijnseu Ingezotiden Dikwerf 5 op de wenscheiijkheid gewezen van de afschaffing der gemecnteac ijnsen als belemmerend voor het onderling verkeer drukkend voor den belanghebbende en in opbrengst niet iu evenredigheid van de kosten van administratie en toezigt Men zou met grond mogen verwachten dat die bezwaren dan ook overal gelijk waren en dat geene exceptiea in deze