Goudsche Courant, donderdag 24 juli 1862

A MbïKEDAM Diug lag 22 lulij laaii te n rst Gii ii pC kiii kuns ko 1 Xed V eb i v 1 dito 1 1 dito s HO j 1 Amort i id j T ILindpliP i Ü I Lp nm 1 fUl Aand H j 1 d llii pu Ji i i r iiuii iio s 1 Spauje 1 2 i+ i d bnilenl i ïi Cfi biiiMenl i K 4b 4 Ib r i ürtuïal ebl i 16 i s Ku l old II 11 1 4 d l l 5 m Cert 1 1 r i J J i J 4 ï j T3V 7 s d V 1 p p Mil M Vs df G pup ï s S olger Spw 1 191 l I i l ii Pruisen 1 öM 5 Oost 1 1 ioU 59 diio 4 dito Aletall 5 S jo 5 7l6 v dito dito 2 2 Vio 27 Ü M d rentcAaist 5 75 V4 7a d nat 1854 5 eo 6 öl lG Cl Me obl851 3 2 Vs vaak onmogelijk is Tan hier dm ook die S iaiiniiiï en re el over ds ge ueente icjijnsen en het uitzien na ir verseliiileii le n dde en en oinstaii iigliedeii tot uut luikiiig eu friude Ligt dit euvel in lioordz i in het ondcel natise n oust iifndige dier gemeeiite bep dingen en het gemis v in onderling verband zoo p ter verppuvoiidiging der administratie ter zekerheid der inning nare het wenscheluk die remeente belastii op het gedwteieprd zon die niet gemist k an wordenjvoor alle geme Pi gelylc te stellen en het being te begrijpen ei te voldoen mei pu njks accijns Vele bi waren zonden daardoor uit den w g gerui d zijn en ti p i hatelijkheden wegens het minst er uim in vor iien zou ieii opliouden geene ongegronde calanü e zouden den ha lp aar aansporenom door werkelijke fiaiiih liPt iai le boptp te herwinnen terwijl in het belang der spuieenten groote kusten van toezig ten surveillance be sp iard uif eii R 186 Zondag 27 Julij 34 GOUDSCHE COURAIÏT v 7 onu Geboefn 18 Julij Hcndricus oujurs X van Koijca en I van Lniime Sijtje on lers H JlükvcU lu I aii Riemsljcrpcü 19 Ilcuilnk Wiilem ou tcri P G Schuuten u M E Jliiiuilis ïemia ouders A E Wout en T an der Kiiit 20 Johanna oud J Simmer y van der Stn beb i ïtianus Johannes ou TS V Boer en V Gropnendaal 21 Maria ouders C OMHl iUEü 19 Juhj Johannes Tiderik Donker 1 8 d And ta Jasjiers 4 m 2IJ Corni iia IHprs wed nn J Steijn udt hl j 21 Cornelia Mari i Johanna L u in 2 j ö m Jacoba Gerarda iii I huisvrouu van C lan der Kle u 30 j 22 Cornelia van Eden wed an D icuwenhuij en 32 j Uitgave van A BRINKMAN Oost Uaten B n 75 Fl edii a llü 1 Stu ii j z Juhaiina t b Bom 7 Tci Boekdruklcrij van A BE lNKiI L een moet ot ir t riujreu d i irin over 1 Il oiiucn ran ir liet rr KuJeel i waar en vlc druk dier wtinL r ordt niet vtiniï t üe Aw K r in i edi pruv iu ik i T if incntf n 11 H vau hpt in e Pr k ppippi U PIl It bie Ier naar d 11 Burgerlijkü Stand eel 0 jCttT f iïT mie n f e UK ei t n in i iaudj orat irioo u fr i i 1 L aoor Ct eu t r i lj p tp verzekeren vind men atny iingeu en tran3 etieii tegen la iL e l irm iUtelten liier wordt iets zonc rkii crcii ireduUl d it eldcr3 ii t het zivaard ordt i e r itt hier verleei men faciliteiten e miii eijke beletselen opwerpen Wil een p iii i pioviupie g edistileerj ontvangen aan irin ili piten moet h j zieh onderwerpen welk ii j lli £ r troosten Hij begint met aan hem u i tp vraicen den jui ten inhond van het lp kpiiuiui uisr ontvangen licbbende doet de ont ïitte 1 lil hewijs daarvan word terugsezouden Liats van ifzen i i om met het rijksbillet ten geleide te trekken vour den invoer Met dit over en weder e r j n L i U eeiiiu O da en voorbij dus tijdverlies noodelüu e e jrre p indeniie Is men nu nog zoo gelukkig dat men vm e ieeii ireleseidieid ter af endmg gebruik kan maken zoo auders bbjit de expeditie ver Jioven tot ecne f f s U jo iKALx Ingfscl revi a van li tot 1 Ulij GrBoiii N ji ibini nulrr J II JilLl en G Kr jiar beid Zulks geld voo al i oor de gedp5 r jks In aniiere plaateen van ons 11 iKkpiijker reinaakt me kau daar 1 l et rijk bi bi strekt ten grondslag 11 eeüte iCP jn ja soms worden wel iii 1 1 ineo i Plei eude billetten aan i i o r I u i eii p iide iiii L iild in L irai t MH lien iii oud v iu liet 111 O r LU u 4 il 1 hitiui a c di Itjjol d i oiukr H 1 1 11 UI £ t Nrctde GiTiioini C iu dir l ij i it C an met 11 ttou jipU l 0 1 1 i u Bliii i p j irtj p pji j I u iiiiu Pi in If t b t i Pi U lUPil PU ilf t LP OUDKW VTEll l iï lij tjt 22 Jui j it h d 1 i oo p ip oiiri jCN i ir il o r p t iiiPt is 1 MriibuMli int lu pt i r den fpiliei l i i de tprktp jin t ipeue j p J iiui lui iiii l poedig opL uppu i 1 11 Co ii lil O u mi iiih KopijLi d Ma L i ert inj tilv r K 17 d ADVERTENTIËN J e ai eu v n eene Doch er Vruu c K VAN B K iUM V A X ilooii r rcHT 21 Julj Ecui p i i l ge ing i p zuivere PIAKTlNO L u Vlij an 300 1 wi rd gPi u ir ii ÏP r i 1 i n bj gr vNï i f r V i r Mt te r t IJ L e e i 1 i i et de GCTO OOPE MUSIJE 7 1 1 11 1 ke i ng i 1 1 er la i u vtrkr g Prijzen der Effecten 2 Gulden i3er Tandden Iiooger M J M SON OtV Iiiriirgu ii Dent nle en KuK tlaiidver lu iihjn van Z il HEX Komm KM X upkl 1 lelaar op de 1 TP jm is tp bekoii eii B3 t Hollanr EC cn Velin SCIilU IFPAPIi R ENVELOPPEN c 1 1 i n rn m k rt r otrelijken tijd alle kWTOOR BOER en S teeiidr Tik verk tegen zeer billijke prijzen II t d jrr hem ontworpen n iliieni tot 1 rt pr i i ird v m Kini Ja iiT n PU Itl H ii ir ipiV tot iic iii ailp la i mtr utL I 1 ui th idcu ii t dippp i i lipl de 1 r 1 iliui iiesor li t ais h i men nooitl pt lil i t in u 11 gevoi ld 111 1 t ie e i uwp en yforlrooijfi riJr bew i iki i r i i t lie s prunl e ireeft ik trr h n ili jd Jil wpiler ie d inr het L eri s ll m d 11 ipt oud gpwor lpu srpK at mis oiiud ilp i c ttP tindeii ot gpb nPM gfven de i tup krnM m looiih ii ru yetuot PU je iiiLlt Vjl h d ui j iaol pi n msfri l l iH tPrair al = de natimrlijk te mond kan ire hiipeu zijn iUiimert familiën tot regeling derkin irrtandpn gedurende de veri isseiing en is dai elijLi des mo gens wm 8 tot 1 ure te consulteren voor alles wat de taitdlieelkmde betreft an zijn ad e g F ijk D n 503 roorIdarenb s te L TEECHÏ I Nieuws en voor Gouda en De e C uraut cr=rhijnt des Donderdags eu Zondags n de bt id jrtsflneiU de mtga e des avonds te or ii j eprij = per drie maanden is francop l o t f 2 i lye inzeiidinj der Adverter tien kan geschieden tut des morgens ten 11 ure Voorslagen ter verbetering van den toestand onzer Gemeente VervoJ g en üo vuit n 33 Ongetivij eld zal dit een e i ander 3eer groote geldsommen vereisch n en zal liet mis3 hien tot groote financieele moeijelijkheden aanleiding geven doch de e zijn te boven te komen en wat is geld in verhouding tot gezondheid tot verlenging van den duur i het leven ter oestrijding ven epidemische en contagieuse ziekten Zoude de woede waarmede cholera lyphus en andere ziekten onze gemeente helaas zoo dikwijls teisteren niet voor een deel althans aan ons slecht riolenstelsel te wijttn zijn Eindelijk zijn de slechte woningen eene hoofdoorzaak der buitengewone sterfte Doorwandel de wijken waar ou e arbeidende klasse huisvest armzalige huizen ellendig en vochtig aangelegd op eenen veel te lagen grondslag zonder genoegzaam licht zonder de zoo noouige ruimte Treedt een dier ioningei binnen Fene walgelijke lucht komt te gemoet gij komt in een armzalig kamertje dat dikwijls dienen moet tot slaapplaats van vader moeder kinderen zoo jongens als meisjes tot keukca kortom tot alles wat behoefte in eene huishouding is Bij Tochfig wede st aat dikwijls het buitenwater gelijk met den drempel üer woning veelal treft men een rookenden schoors een aan 1 slechte bedorven lucht wordt niet verwijderd de toegang tot versche is te gering Daargelaten de vr nig of zulk een toestand niet zeer ongunstig op de zedelijkheid werki behoeft men geen geneesheer te zijn om te begrijpen dat hier een geesel voor de gezondheid bestaat En voor een gedeelte althans staat het iu s menschen hand om hierin te voorzien Onbegrijpelijk ligtzinnig en ondoordacht hebben onze voorouders den aanleg der steden toegestaan zouder regelmaat zonder te letten r p hygiijne schijnt dit geschied te zijn ware het audirs dan zouden wij de naauwe stegen niet aantreffen die de doorsirooming van versche lucht verhinderen en de bedorven lucht laten voortw erken om den d iur van het leven te vermindereu ea ellende en ziekten tot zich als bondgenoot te roepen Het nageslacht nu moet iioeten voor de onkund de achteloosheid van het voorgeslacht cu of men wil of niet mek zal er toe moeten komen on het koste wat het wil die stegen te ver ieeden en in ruime straten te herscheppen Daarbij zal men dienen te zorgen voor eene goede bouwverordening eene hoogst moeijelijke 2 aak wanneer men bedenkt hoe geruimen tijd ons gemeente bestuur reeds daaronder zucht opdat niet weder geschiede wat vroeger pkats vond dat een ieder bouwde waar en zoo als hij verkoos Groote voorstanders zijn wij van vrijheid en groeten eerbied hebbeo wij voor het eigendomsregt Grooter voorstanders echter zijn wij van orde en daar waar het publiek belang het eischt moet het regt van eigendom zwichten Een tweede geneesmiddel om de iiechte huizen te veioetersn ware de oprigting van eene bonwvereeniging die er zich op toelag om zooveel mogelijk slechte huizen te herstellen of Advertentieblad Onistrei en I De prij der Ad ertentien an één tot ze1 regels niel iubegrip aii hit zegel 13 bU Ceht oor I eiken rejril daarbo eo 10 Cent I liuit engew oae letters orden beiekend naai plaatsruimte afiebreken en al was het slechts tot model eeuige beter ingerigte woningen te bouwen Veiwonderlijk is het dat in onze stad die zoo veel goeds in zich bevat waar bijna alle mrigtingen bestaan die men iu andere steden van ons vaderland aantreft juist deze ontbreekt De riden daarvan is echter te vint en Gebrek aan kapitaal is daarvan de hoofdoorzaak Niettegenstaande men op het voorbeeld van andere gemeenten wijzen kan waar deze kapitalen 4 rente afwerpen zoude het vergeefsche moeite zijn om te trachten in onze stad aandeelen in eene dergelijke onderneming te plaatsen Over het a gemeen is er bij onze medeburgers zoo weinig kapitaal dat er niets kan gemist worden om het te pla itsen m eene industrie waarvoor nimmer waarliorgcn van eene vaste rente te geven z jn Maar is er dan gteu middel om het doel te bereiken Wij gelooven het wel Wanneer onze dtakonien onze liefdadi ee instellingen medi wer itea dan zon het kunnen gre cl icdcu Te Lp den onder andeien bon vt tie gereformeerde diakonie huizen jor de arbeidende klasse de onze echter heef li iar kapitaal op het grootboek staan Jlen zegt dat ons Oudemannenhuis zijne rekening van A I afsloot met een batig saldo van ƒ 5000 Eu wat wordt daarmede gedaan Het wordt geplaatst op het Grootboek der Nationale Schuld are het nu niet wenschelijk dat genoemde inrigtiugen de e Zu i ter harte nam en hetzij door eenig kapitial v m het grootboek af te schrijven of teu minste de overschie eiide rente hetzij gencel of gedeeltelijk voor het door ons voorgestelde doel af te zonderen Het zal toch voor deze administratie wel hetzelfde zijn waaruit Z j hunne inkon aten trek en of het komt als rente van vaste p gendommen of van hei grootboek Dikwijls zal het eei te verkiezen zijn wMut hoe soliede onze fondsen ook wezen moge de gcschiedeuis leert het dat dit niet altijd zoo geweest is eu het nageslacht gaat voor een deel nog geuukt ouder de verliezen dic onze voorouders m deze geleden hebben Hoe het zij de z aak is overw iardig om eene proef te nemen Deze behoeft niet op gi oote schaal a mgelegd te wordea en kan nimmer met overleg behandeld groote schade berokkenen Hetgeen wij mededeelden laat naar wij vermeenen een ruim veld open ooi hen die ten alg aieencn nutte willen werkzaam ziju Laat ons niet lang overdenken maar spoedig de handen aauhet werk slaan X X Ouitcnlanïr XiOnden 22 Juin Cp voorstel van loid Derby en etuige andere deelnemers aan de onhings ten huize van graaf £ llcsmore gehouden meeting is besloten om de ingezamelde gelden niei aan ue arbeiders m Lancashire te schenken ilde men met behnlp van zulk eene inzameling alle hongerigen spijzen He naakten kleeden dau zou ook eene som van £ 100 slechts een kleinigheid zijn De deelnemers stelden zich veeii meer ten doel om de uitbreidiug van het pauperisms i et kracht tegen te gaan en d arom htm geld op de gewïgtigste puatea