Goudsche Courant, zondag 27 juli 1862

SALON DES VARlÉTÉSl Xr SCHEEPSTinfflERWERF r 1 TooiieHaczolscliap MN NT VF m KN i V ji i lili ii i r liet iOrOJSCllE kuust iiiinncnde u1 liek kcniiiH te geven dat wij van ufZONIUCI l AÜ USTUSo k iu liet lokaal Nin EN Vekshak alhier eenige IXXJNEELVOORS rELLIN jlEN zullen geven mot medewerking van Mej E BEEUSMAKS waarvan nadere bijzonderheden bij Affiches zullen ivordon kenbaar gemaakt Wij durven op de protectie tot heden zon ruiniFciioots genoten ook voor deze voorstellingen rekenen Opening op ZONDAti 1 AUGUSTUS met ELOY LEMAIRE Directeur mmwtmË ciiosso onder Directie van riiOFESSOR 8is iriiii9S mt LONDEN staande de kolossale Tent op de OROOTE MARKT fa Gouiln EERSTE VOORSTELLING op 20 JULL Koninklijk Dames en Ileeren Personeel Mr Artiston in Hoogere Gymnastiek Komieke Intermèdos Engelsche Pantomime Tableaii Antiques Zwevende Grneiien en Marmeiiii Standbeelden opgeluisterd door Eleetriseh en Hydrioo Gaslicht De wereldberoemde Wandelof NEVELBEELDEN ï o T s O T itTti5 ii rTl $ CTironuiTvtTiir of DE KRISTALGJIOT DEK XAYADEN DE DÜIZENDKLEURIGE en de daarin voorkomende WATERNYMPIIEN en lJSRE iEN Aanvang s avond s 8 uur woBmmsmmt OP WOENSDAG 4 AUGUSTUS Spoorbdjetten met Programma s de laatste iifzonderli k a 30 cents zijn te bekomen Gouila bij d n Boekhandelaar P MAAS Ir f RotUnlum bjj den Boekhandelaar i B POESI IIMANN en ie M oerdi ii bij den Postdirecteur L P LING tot en mcl Juli s I rij 2 kl ƒ 2 70 3 klasse f i r i grootc amiplul hiljcl Men vraagt te huur t gen November EEN HUIS groot ZEVEN KAMERS liefst mot Tuin Reflccteorenden gelieve zich sclirifteliik ondrr do letter H te wenden tot den Uitgever dezor Courant 270 Staats Loterij Ue trokkins l r Kcrsic Klasse M Maandau AuhiinIiis I n I ONDMI lUIIWIlK AN P BOAS en N JUDELS Dl Oirectie heeft de eer te Ijerichtcn dat wegens rcii nilie aan Ie brug van den Goudsehen Snigei iiare Schouwburgtent dit jaar zal zijn ge iliial l op hare oudc staanplaats o de VrüOTE markt f0 Do Eerste Voorstelling zal plaats hebben op Vrijdag 30 Juli bestaande iu uit te gelegenheid van het 25 jarig bestaan van bovengen Directie Gevolgd door Een onderlinge Rentenier of hoe een Onde Vrijer aan een lief vrouwtje kwam Nieuw kluchtsjiel met zang in i tatbreelen naar t lioogduitMli met nieuwe coupletten Quodlibets enz Op de voornasunsto tooneelen van Duitschland en nu laatstelijk to Amsterdam en elders met nigemeonen bijval opgevoerd Aanvang 8 uur P O PINKS E van GOUDA niaakl aan zijne geëerde Stadgenooten en Begunstigers bekend dat hij weder is g arrivperd met zijne POFFERTJES KRAM taande ile 1 van ai den Korten Tiendcwea tegenover Mej de Wed SCHOUTEN Hij legt zich niet toe op alle fraaihedeii of sieraden nuuir alleen oj iOEDE WAAR en ZINDELIJKE BEDIEMXG met ZILVER zoo een ieder ekend is van vorige jaren dat iOUDE WAAR zich zelve recommandeert Tevens herinnert hij hetgecerdo publiek Jat hij ruim voorzien is vau de alom beroemde Bredasche Koek Oponbfire Vrij willige VERKOOPING ten overstaan v m den Notaris I SPIUJMT residerende te tlmin h rk a d JJmi I bij veiling en verhooging op Vh l IDA i deji i Angustu IHiiO en bij aisi ig en combinatie op VRI lDACi den l i Auijustus 18 0 l i ide dagen des vikuHiiddiigs ten 10 ure ten hiuze au den Ibrr e V VN 0E BER ii logementhouder aiin Slolwijki nlm bij loudn van ICeue Kapitale BOUWMANSWONINO met ruim ü bunders uitin intend WEI ll l BOl Weu CiRIKNDLA XD benevens nog eiren bunders extra best WEI LAND alles M umde Oil gelegen in de gemeeüle li ir i iiw it m lloividicrii 1 1 biljetten breeder omschreven erhu ird ai i volgt De l ouwnniiisnoning tot den 1 M u i i de iaarlnj lielioorende Liimleiiji n tot den 1 lanuarij beide des jaars 1S7I tegen 1420 m het jaai eu de f bunders Weilmid tot diui 22 Februaiij 1870 tegen lOU l t jnnr Ilelalingder lvoo ipenningen 1 Nin ember 1 TiO Naderi iniorneitien ijn te lielvonien irn kanl u i Min urnoi niilrn Not irK l rp cn mm met Woonhuis c a onder r Uerhrk op WOENSDAG 25 AUGUSTUS lötiO s voorniiddags 10 ure in do herborg de Ouootu Bokii aldaar P M Montijiiy Notaris te Gouda zal als daartoe last bobbende ten tijde eu plaatse bovengemeld in het openbaar volgons plaatselijk gebruik doen veilen en ver coopcu Eene sedert cnn aantal jaren en thans nog in voUo werking zijndo SCHEEPSTIMMERWERF met 3 SLEEPHELLINGEN SCHUUR LUIFEL en KRAAN allea aan do Rivier de Lek onder Lekkerkerk zjjnde gedeelte en wel ter grootte van 18 Roeden HO Ellen van het kadastraal perceel Sectie C n 3C35 benevens een tiecht st rk en wel doortimmerd WOONHUIS met annexe SCHUUR TUIN en ERVE tegenover genoemde Schcepstiramerwerf kadastraal Sectie C n 3111 3112 en 3113 tor grootte vau 9 Roeden 99 Ellen Te aanvaarden 15 Novemtor 1869 en informatiën te bekomen bjj den Notaris MONTLIN ten wiens kantore grooter of kleiner kapitalen op solide hypotheek tegen billijke rente verkrijgbaar zjjn Openbare Verkooping te NOOR DWADDINX VEEN op DINSDAG den 3 AUGUSTUS 1HC9 des voormiddags 11 uur in hot raadhuis aan het Dorp van ruim drie Bunders BEST VLAS staande aan deu Hok in den Achterofschcn Polder aldaar Nadere informatien zijn te verkqjgen bjj den Bouwman 1 BROUWER en ton kantore van den Notaris MOLENAAR te Waddinxreen Borstziekeii Den llecre nofleverancicr JOIIANN IIOPP U licrlijn BF iii rjN IS Mei ISfi J In MALZ EXTRACT GEZOND HEIDSHIÜiFt liculi 0 i priin niet pcriocg nan 10 lioelniilc ij c mijne BORSTZIEKTE I ll ilcibiariiil iilsliiandi Zw iktn i invee lietwclk iiij hn Irw I I fKlocn Ich nulrn P ZrMMKIiU N 1 i rlliorslr U l ar Fiibriknlon MALZ EXTUACT f MALZ CHOCO LADE keiiiprkenrii zich iloor iiiinne huilfnüi uoiu viiciL 1 iiiiIk lil Ilij cIp ziekte ïnii mijn ni ii n lui MALZ EXTRACT liet ecnigo m lil l licivcc l a ii ilodr hij lii t leven herfi behoielcii K 1I I I R V I IKS in ir Kühiion ürilijii l ols laminci str S 5 20 Mei 1809 Uwc MALZ BORST BONBONS liil bcn mij iliiiir hunneslijmoplo seiiile kiMcht vnii renc xware llüC3t gcuc xn I KOli l iijzen van hi i M AI K TI UT met inliof ri i Ier flcspphcn 1 Ihsch 50 C t fi flpssclicn r 0 13 1 lt l aij ƒ 0 5 2S i lUbal ƒ I i i fdc llc splipii orilcn togen ilon boreki lillen prij ti ni gt iiomcii l rijirii l r M AI Z nON lU NS in blauw p v pioi per l ikji iO t ciiliMal Dipüt Smalle Blücmnmrkl bij do SlilDleeg V l l l yli n itlam Moilc i lit Ie vcrkiijprn Ie Omnta liij r C vs uil MiNf iv en te ll mrdiii l ij lIl NilT I X AN 1 1 N lil liOll h i l uni 4 Itiiidwun 1869 Aii ii Do uitgave dezer i WOENSDAG geschiedt de i DINSDAG a DAG DepriJ franco per pos De inz EENNl De BUROEMEEq ter kennis van de Heer Oommismris ded Holland op den 13 kinard Het Kohier vnn j iar 1869 70 NO 3j Dut Toormeld Kof in handen van den voovkomeude verplig Ie Wet bepaalden ingaat de lermiju va de rcclamea bchoorcj Gouda Del De wet op het twaalf jaren oud de overgrooto meeJ woordigers en w iJ slechts weinigen v ontevreden Het dan vijftig jaren eenigzins bekrompcl invoering van de den beginne vrjj het kerkgezog hiel stollingen ten aana den geestelijken men bepaalde zichl verheven waarhedeT katholieken en dia derwijs met de ova algemeen hoog gd roemde vrcemdebnj volgeuswaardig o waren die scholeji j bare genoemd in regel voor rekeniii het waren de bijro klasse Zij volgoej school en de opno zondere scholen ii bijzondcrre instellii BiJ de nieuwe neutrale school gt K raehtlg uitgebn d werd vervangen i der gemeente eu J