Goudsche Courant, zondag 27 juli 1862

van het graafschap te concentreren zy wilden ui sluitend die klasse ondersteunen tvelke nog geene giften van het kerspel had ontvangen Op welke wijze de verdseling zal worden georganiseerd is nog niet bekend en ook de inzameling zelve is naauwelijks begonnen De laatste tijdingen uit New Tork houden nog in dat depresident Lincoln die een kort bezoek ii het hoofdkwartier van lac CleUan afgelegd heeft bij die gelegenheid eene korte procUmatie tot de troepen heeft gerigt waarin hij verklaart dathij een groot vertrouwen stelt zoorei in den opperbevelhebberals in de troepen die gewis niet zuilen rusten voor zij in hetbezit van Richmond zijn 4 Jiüij Uit Vera C ruz wordt berigt dat den 2 Jnnijeen aanzienlijk corps Mexicanen bij Cerro de Bargo loor deFranschen is overvallen en geslagen Den 14 zijn de Mexicanen terug gekomen en waagden den olgenden dag een aanvalop de Franschen die geen bepaald resultaat heeft opgeleverd De Mexicanen hebben zich meester gemaakt van eenige franschetransporen die naar Orizaba bestemd waren Het gerucht it in omloop dat de Fransch Engelsche strijdmagt in China eene nederlaag heeft geleden door de Taipings ïoodat ze noodzaakc was zich naar Shanghay terug te trekken De minietciicile Cloie heeft het ee st dit gerucht gemeld on ier bijvoeging dat nog geen otficieel berigt dienaangaande ontlangen is De regering heeft echter iu het Lagerhuis dat gerucht tegengesproken hetgeen niet wegneemt dat de ongerustheid te Londen is blijven bestaan PitTlJS ii Julij IV voornaamste voorwaarden van het vredestractaat met de annamitische regering bestaan iu een f hadeloos5tplling van 20 millioen voor oorlogskosten in dea afstand van drie provinciën en in de vrijheid tot hel uHoeienen aer christelijke godsdienst d uir te i iiufe De fransche gevolmagtigde te Hue heeft ook aange rongen op de toelating van vreerade gezanten maar de annaii itische regering he ft dit volstandig geweigerd op grond dut diehooidstjtd eene vesdng en geen ipeno plaats is De a namiti che regering heeft voorts in geen onderhandeling w ilien tredet me den gevolmagtigde van Spanje welke inogentiheid de bondgenoot was van Frankrijk in den oorlog naaraai thans de vrede if einde zal maken De annamitische regering gaf als redenvoor die weigering op dat het eene vernedering zou zijn eentractaat te sluiten met een land dat geregeerd ordt door e nevrouw Gelukkig voor dit ooster iehe volk dat het niet inoorlog is met Engeland Men mag het er voor houden dat de erkenning vail alie door Rusland en Pruisen voor de spaansche regering eenprikkel zal zijn om ok van haren kant niet lang meer te dralen Hierbij komt d het huwelijk tusscheu den koning vanPortugal eu prinses Maria Pia in Spanje met leede oogengezien wordt zoodat ook dit guns g zal werken üor eeneerkenning De liberale bladen in praije hebben reeds sindslang voor die erkenning geijverd en aangevoerd dat koningin Isabella niet Je minste reden heeft om de legitimistische beginselen van koning Frans en van den graaf van Chambordte ondersteunen fa dat de belangen der spaansche natie reedste veel geleden hebben door de afbreking der diplomatiekebetrekkingen tusschen beide landen Nu Pmi en ook het koningrijk Italië erkend heeft zullen naar men verzekert ook Wurtembcrg Baden en het hertogdomSaksenCoburg weldra hiertoe overgaan De commissie d r italiaansche kamer van afgevaardigden belast met het oi derzuek van het ont erp op het regt vanvereeniging heeft net zoodanig gewijziiri dat de regering hetregt zal hebben om de vereenigingcn te schorsen maar dejustitie alleen om die te ou üinden Koning Victor Emanuel heeft eon zijner adjudanten aanOaribaldi gezonden met het doel om hem tot voorzigtigheidaan te manen in zijne verdere toespraken tot de bevolking Terwijl sommige personen nog altijd eene ontbinding vanl et wetgevend ügchaam als zeer nabij zijnde voorstellen ensommige leden der vrijzinnige partij nog altijd bijeenkomstenlot het kiezen van candidaten houden ordt in regeringskrino en beweerd dat men vooral met het oog op de mexicaanseheexpeditie op het oogenblik geeiisiins aan dien maatregel denkt welke dientenge olge niet voor het volgende jaar zal wordengenomen Volgens een gerucht dat echter weinig geloof verdient is keizer Alexander tot Let besluit gekomen om de onafhankelijkheid van Polen te trkenn n en zal het koninklijk gezag overdat rijk door hem opgedragen worden aan zijnen broeder dengrootvorst Konstantijn De Paus heeft naar men verzekert geweigerd om eenvasten nimtius naar Petersburg te zenden ten gevolge der erkenning van het koningrijk Italië door Rusland Bqzondere brieven uit Turyn maken gewag van zeer aanzienlijke gtldsomroen door Garibaldi uit Groot Brittaunie oiit yangen om hem in staat te stellen Rome aan te tasten Zelf heeit hij de toezegging van een wapenfibrikant ontvangen dat hij binnen eene maand tijds te Liverpool over 10 000 generen zal kunnen beschikken De Italiaansche regeriu is echter on alles voorbereid en heeft het vaste besluit genomen om iedere poging van dien aard tegen te gaan gelijk nog uit de jongste redevoering van den generaal Durando te Turvn is gebleken die daarvoor dan ook door bemiddeling van den heer Thouvenel de gelukwenschiBgeii des keizers heeft ORtvangen feomn ige clericale hladeu deelen op grond van bijzonderet nev van Corfu eene zeer belangrijke omstandigheid mededie echter fllezins bevestiging vereischt Volgens die dagbladen namelijk zou Engeland zijn tuighuizen aldaar voor deTurken hebben geopend en hun wapens ammunitie en vaartuigen ja zelfs soldaten helAen verstreit om de oolucten in Montenegro te onderdrukken Men verhaalt dat weldn in een aantal vrijzinnige en itnliaanschgezinde bladen de stelling den ontwikkeld enverdedigd dat de egering van Victor Emauael indien menzich in Frankrijk en te Rome niet beijvert om Italië in hetbezit te steden van zijne natuurlijke hoofdstad daardoor hetregt bekomt om de italiaansehs kerk orifhankelijk te verklaren van den H Stoel en haar in allen deele te beschouwen ente behandelen als eene zuiver nationale instelling Tegen eene vermoedelijke landing van Garibaldi op dfronieinsche kust is te Toulon last gegeven om zes ooriogschepru tu ch n Civita Vecehia en Terracina te doen kraisenter ijl tevens generaal Montebello troepen heeft uitgezondeilter bewaking der romeinsche grenzen Weenen 20 Julij De minister van financiën de ridder von Plener heeft zijn ontslag ingediend dewijl hij de overtuiging heeft langd dat het huis der afgevaardigden zijn financiële maatregelen niet wil ondersteunen Het huis der afgevaardigden heeft eene commissie vannegen leden benoemd om de ingediende begrooting te onderzoeken Daarbij bevinden zich twee Itden van de PoolschCzechische partij waaruit echter niet raag worden afgeleid datdeze fractie van het huis het voornemen heeft om aan de beraadslagingen over het budget deel te nemen want de Polenen Czechen hebben naar men zegt het plan gevormd om zichook bij deze gelegenheid aan alle verantwoordelijkheid voorde door het huis te nemen besluiten te onttrekken Uit Hagusa wordt van heden gemeld dat de Montenegr jnen zich in eon gpvaarlijken toestand bevonden eu dat zelfstwaalfjarige knaj en gewapend werden BerÜjn 22 Julij Het voorstel der oostenrijksche regering om toe te treden tot het toiverbond is door de pruisiseh rondweg van Ie hand gene en De Japansche gezanten zijn gisteren plfgtstatig door drnKoning ontvangen wien zij twee exemplaren van den brief I S Taikoons aanboden Tegelijk met hen is hier aangekomende president der negerrepubiiek Liberia een echte nearer dieeve mel goed engcLsch spreekt en zich als fatsoenlijk en beschaifd man weet te gedragen Zijn oudste zoon ligt te Altünaschoo J e pmisische regering heeft thans van hare zijde insgelijks de diplomatiek stukken openbaar gemaakt betreffende de jrivenuin van het koningrijk Italië Daaronder vindt men tweedocumentn die nog niet bekend w iren Daaruit blijkt dat koning Vict r Emnnuel in een eigenhandigen brief an konin WUhelm dt erkenning van zijn nieuwen titel gevraagd beeft Wat de ven tiaansche kwestie aangaat zoo blijk tevens datgraaf Bemstorffaan de linie vtm deMincio nitt onvoorwaardelijkdie beteekeuis hecht welke de staatsmannen in Pruisen df raanvroeger wilden toekennen met andere woorden de overschrijding dier rivier door de italiaansche troepen zou het vijandelijk optreden van Pruisen als lid van den duitschen bond nietnoodzakelijk lea g 3volge hebben Graaf Bernstorff duet alleenuitkomen dat zoo door een aanval op Venetië het Duitschegrondgebied in gevaar kwam Pruisen niet langer vrei uidzou kunnen blijven aan den oorlog 25 Julij De gedeputeerden hebb n de drie met Trankrijk gesloten tractaten Tiet 264 tegen slechts 12 st jnn en vanr k leden aangenomen De minister van financiën heeft dendank betuigd voor dit besluit Hij verwacht verderen zegen ophet werk des viedes en gelijke eensgezindheid zoo dikwerf hetde eer van Pruisen zal gelden Den 22 dezer werd het SOOjarig bestaan der hoogeschoolte Koningsbergen gevierd bij welke gelegenheid de Krocnprin bekleed werd met de waardigheid van rector der Albertim Turijn 24 Julij In de zitting van de kamer der afgfvaardigdeii heeft de minister van justitie een wetsontwerj ingediend houdei Je maatregelen om de uitspattingen te keer te gaan waaraan de geestelijkheid zich schuldig maakt Mei geestdrift werd de indiening van dit wetsontwerp toegejuicht en bij acclamatie tot de spoedige behandeling besloten ömnenUnï Gouda 25 Julij Z Sï heeft aan T S van Oudheusden op verzoek eei ol ontslag verleend als lid der commissie van administratie over de gevangenissen te Woerden en tot leden dier commissie benoemd S Lagerwey notaris en plaatsvervangend kantonregter te Woerden en mr N J Hazenberg kantonregter aldaar Ue Commissaris des konii s m deze provincie heeftnader bekend gemaakt dat de op 4 Augustus bepaalde afsluiting der Mallegatsluis ten gevolge van uen vlasoogst die ditjaar vroeger dan andere jaren plaats heeft thans eefst zal geschieden op den 25 Augustus en volgende dagen Bij de verkiezing van een lid voor de tweede kamer dersiater generaal te Arnhem is verkozen mr G Choen tan Prinsterer voor de buitengewone aftreding met 1021 van de 1579 stemmen en voor df gewone aftreding mot 1024 van de 1580 stemmen Bij de verkiezing te Almelo heeft mr II van Loghem 447 en mr B Brouwer 341 stemmen verkregen De herstemming zal op den 5 Augustus plaats hebben Het Handeljilad van den 24 berigt op verzoek dat doschade ten laste der brusselsc e maatschappij van algemeeneassurantie beloopt ƒ 362 566 42 en dat dit geheele bedrag sedert lang betaald io s Gravenliage 23 Julij Bij de gisteren gehouden verkieziugen tot leden van de provinoiale staten van iuid HoUand zijn voor de vacature ontstaan door de aftreding van den gr af van Bijlandt uitgebragt op Jhr m H G C L Janssens 201 en op Jhr m H J van der Heim mede 201 stemmen voor de vacature ontstaan door de aftreding van Jhr m W A C de Ionj e uitgebragt op m H F baro van Zuijlen van Kyevelt 193 en op P J van der Burgh 130 stemmen derhahe zal eer beide keuzen eene herstemming moeten plaats hebben Leyden 23 julij Bij de opening dT stembriefjes ter verkiezing van a lid der provinciale staten van Zuid Holland is gebleken dat var Ir 356 geldige stemmen m H Cock verkozen is met 220 stemmen Vlaardingen 25 Julij Gisteren arriveerde alhier de 6 lioringjager aanbrenger d t9 ton volle en 44 ton maatje lia ring De laatste jager wordt ook spoedig verwacht de maatJRS haring geld nog ƒ 13u per ton Moordrecllt 26 JuUj Sedert een ge dagen begint zich de gevreesde aardappelziekte allorwcge io deze omstreken te openbaren gelukkig echter niet in hevige mate zoo dat men iiiet te min alle reden heeft om eonen zeer overvloedigen oogst van goede hoedanigheid van dit gewas te remoet te zien Anunerstol 25 Julij Van maandag 21 tot heden 2 julij zijn hier aan den afsleg verkocht 2 0 zalmen waarvan gedeelte S Jacobs zalmpjes 65 a 7 5 Ct = per ü pond zonierzalm 85 a 95 f ts per j pond naar zwaarte benevens 5 steuren w elke tegenwoordig echter slechts oringe waarde hebben Vergadering van den Gemeenteraad zitting vap Vrijdag Julij Bij ifn e igheid au dea Burgemeester bekleed de Hr de Gra e bet voar ittcrschip Afwerig de HH i jroedkeuiii d r noïulen wordt kenais 5ege cii dat zijn ingekomea de ül erde tukken als J i i =i e aD B en AV ten geleide der gemeente verantwoording over ISGi welke m handen gesteld wordt der daartoe benoemde commissie fluitende die rekening met een batig saldo an ƒ 13039 35 i is van den Commissaris des Koniogs dd 19 Tulij j houdende kennisgeving dat er geene bezwaren bestasin om bet gebouw tot trafgevangenïs gediend hebbende aan dt geti eente af te geven met rr7 oek jt o ernanie door eene daartoe te benoemen commissie waartoeB en A magtlj d v orden Mi i e van de pi schoolcommissie ter aanbieding van een concept reglement oor de gijranas ie school ter visie 4 Idein van den Schnttersraad ter indiening van de begrooting oor de dd Schuttei ij voor 1863 in handen gesteld eener commissie bestaande uit de hh Kemper Herman de Groot n Braggaar 5 Verzoek van N an Veen om uithoofde zijner benorming elders met 1 September aanat eervol ontslagen te worden als hnlpondern ijzer aan de stads bn i chooi met algemeene stemmen aangenomen Vervolgens i met alg stemmen aangenomen de verantwoordingen an de i raelitiscne sch Hïlcommissie eu van den kassier van de bank van j leening Alsnu worden benoemd 1 tot hulponderwijzer aan de armenschool 6e heer C Begeer met 9 van de 10 en 2 tot hnlponderwijzerea aan de tads jongejufvron Aenschool m van Kamerijl met algemeene stemmen Hierna gezegd dat alle gehouwen volger tasatie bij herbouM zijn ccs ir rr i dewijl het met voor de innerlijke waarde heeft kunnen geschiedtu Niets meer aan de orde zijnde worut de vergadering gesloten Gemengde Berigten De goudzoekers in Califomie klagen zeer daar de opbrengst naauwelijk een vierde van vroeger bedraagt Of de betrekking tus chen Garibald pn fCapoleo £ r el zeer vri nd lpk 15 t tr lj t j ji l r p JSngeland schijnt o jt te ve tiouwen dat Napoleon alleen o g en oor heeft voor Cesars l ve ogeschiedenis met Rusland schijnt hij beste maa jCs te wezeu Wet lUn el en vian als die twee de zaken moeten regïen Het jongt prinsjt gelijkt natuurlijk bijzonder op zijn oudoon den eersten Kapoleon Nicht Eugenie zal petemoei zijn en grootvader Victt Cmaunel zal voor prter fnnger n De kouiug van Pruisen schijnt nitop rozen te rusten ten mtti t Aordt herbaak lijk tei zekerd dat hij pe noen wil vragen eu atil gaan leven Tot achtjarige tuchthuisstraf zij te Zwolle weder twee bedelaars kolonisten veroordeeld wegens brandstirh tiug = In Enschede hoopt men in het najaar reeds een nieawe stad zien De hertog van Jïontpensier denkt er over om koning van Mei 00 te worden Te Utrecht beeft het japansche gezantschap een h bel geweigerd en een afscbatËngsprent aangenomen Garibaldi was zoek geraakt maar kwam den volgenden dag te regt De Tvrolers hebben lFrankfort 84 sil f eren bekers gewonnen Te Epc is een jong kind dooeen vijfjarigen knaap met een steen tegen hel hoofd gttro n zoetlat ddoor bloedverlies overleden is Sedert 1848 zijn lu Pruisen 4000 wetten uitgevaardigd Een boekverkooper te leenwardej zond m het vong jaar aan een steenbakker ge egeld 0 it bezigt ing waarover dezezich oiet bekommerde ot eindelijk h t einde dts jaars een lange rekening roor den dag kwam die de steenbakker weigerde te honoreren Hel kautongeregt veroordeelde den onwillige echte tot betaling Hi rmede evenwel de zaak niet afgeloopen Ijt sttenb K er no eene teveran it wenschende te doen liet des nachts de Oip n b l handelaar vt zc teii met steenen en een briefje onder de 0 icen loutjeace a tï UEd het nevensgaande niet verlangt te t i verzoek fe het voor y uur terug Marktberigtea GOUda 24 Julij Tarw i 50 a ƒ 13 r Rogge s o a ƒ 75 Idem nieuwe ƒ 9 25 uorst O id nieuwe 6 7 Haver ƒ 4 75 Duivenboonen niet ler vtil Boekweit mei meer vraag De veemarkt met geringen aanvoer band iets 1 ndiger Vette schapen en lammeren vlug magere liaaaw magere nr kens en biggen iets trager en zijn niet aden verkocht Kaas pangevoerd 70 partijen ƒ 17 a ƒ 22 50 Goeboter ƒ 1 10 ii l SO Weiboter ƒ 0 90 a l Dordrecht 24 Julij De markt was matig voorzien van Tarwe die langzaam afsing Zomer prijs ioudend Zeeuw he VI en Overm f 12 20 a ƒ 12 50 ini uhTe bl uwe iO i ƒ 11 zomer 8 70 ƒ 9 S0 Eogir ƒ7 ü i 50 Delft 24 Juiij r graanmarkt vva heden utet uitzondering tan Witte Tarwe in eene slappe stemjiing Xieuv Koolzaad goed van soort kon alleen koopevs viiuleu tjt taaiden koers van ƒ 15 25 Witte Tarwe ƒ 12 a 12 50 Kogge ƒ 7 80 a ƒ 8 30 Gerst ƒ 5 30 a ƒ 5 70 Witte Erwten tot inesting ƒ 8 a ƒ 8 25 Aan stadswaag gewcgen van 18 tot 21 juiij 45 4 837 S en 87 16 boter te zamen 19610 N Grasboter ƒ 45 ii J3 hel vierde ƒ 1 271 2 a ƒ 1 32V2 pef H Aan de markt 536 mud aardappelen hoogste prijs ƒ Ï O laagste ƒ 1 70 Ben 19 juKj waren de prijzen der kaas 13 i ƒ 20 ter markt zijn verkocht S2 stapels wegeude 24379 X I Deventer 55 Julij Tam e ƒ 9 50a ƒ lO Sogge S a ƒ 8 50 BoekA eit ƒ 6 5 a ƒ 7 25 Gersl ƒ 5 50 i ƒ 6 Haver ƒ 3 60 a ƒ 4 50 Boter per 20 N D 1 soon ƒ 10 50 ƒ 18 Inferieure 15 50 2 soort ƒ 14 50 Zwolle 25 Julij Middelprijzen Tarwe ƒ 10 37 Rogge nieuwe ƒ 8 25 oude 7 85 Boekweit ƒ 7 72 Aardappelen ƒ 1 47 Boter per N ƒ 1 07 20 X 1Ï ƒ 18 25 Londen 22 Julij Boter Friesche 9b a 95 Kamperen Zwolle 82 a 88 Kaas Edam 43 a 54 Gouda 38 i 42 Julij Granen Eng Tarwe zeer weinig ter markt vr goed aangevoerd en de markt K i vast zoo ook voor Gersten Haver in rijzende steirming Sedejt 21 dezer aangebragr 250 qr inl en 133b0qr vr Tarwe 40 tjr iul en 26170 qr vr Gerst en 80 qr inl en 380 qr vr Haver Julij Aan de veemarkt van heden werden aang boden 1075 Runderen 578 Kalveren 11520 Schapenen 90 Vartens Voor beste runderen werd 5 6 voor d = kalveren schapen ecvarkens 4 10 per steen betaald 25 Julij Beter Friesc ie 98 a 100 Tarwe en Haver onverandeid in vaste stemming Raapolie £ 49 Patent £ 52 Lijnfc 41 6 Palm 20 liooger