Goudsche Courant, donderdag 31 juli 1862

J van der Steen G au Roij JU Burgerlijke ötand wen en ir A Taat J de Tong en W de Jong en H Raaphoi st H J Stok an der S oot en X C 1862 Donderdag 31 Julij N 35 GOUDA Johanna Maria ouders C lan der Wolf en G o iJcrs i den Held en G Priaa 24 Albeitus F V üdcnburg en J F L BokMkarap ij Arie vdu Goirli 9 w 2i Mozes Horueraan 13 m Beuncs eu C J A van Iaaren C Teeu VÜEHUEN 18 Julij C l ui geb Mokv s Zwicten geb van den Steeu d OvEBLLDL N 19 Juüj Dirk Hogervorst 7 w £ 3 drie 2 j 6 m ü DERTKor D IS JuUj Pifter Joliauncs Jacobus Groot naar met Jaeoba Elizabeth Hubt ualmeis Hojnck va Juli Dirk idr C S Jul 23 Jalij GOUDSCHE COURAJUT ADVERTENTIËN Op de Groote Markt te GOUDA in i fra iije vvclingeriïjte en door gas verliehte lent op tic Kermis aldaar is v n e morgens 10 tot des avonds 10 ure te bezigtigen TIET GROOTSTE Ethnologische Geologische Acatomische PhysioloQ ische Embryologische en Pathologische MUSEUM van don heifV ALEXANDSR HAKTKOPFF Dit Kabinet bsstaat uit 775 Kuust en Natuurwerken ENTREE 25 CENTS Nieuws en d voor Gouda en Uitgave van A BRINKMAN Ooü Eavea B n 75 Theatre RAPI 0 TE GOUDA cnde met de d iiirtoe ingerigte Tent i i i M arLt Aanvang nemende op Jfoens r j den 30 Jrl j cii veri r eiken avond ireJuremle d Kenuis ten b ure groote gevarieerde Voorstellingen or FRANS RAPPO met een ge e schap van 40 Ileeren en Dames be C i nrfj tt Ktiu itpotpovrri i Uirerth LvclitiluHutn of Ider daar onder kr i tu n in de lifchf afgewisseld door Tabloanx ivants f Galerj van I KVEXDE BEELD EX De onders liri liug mij te beurt ixevallen i en C en 7 laart jt de Voorstellinsen j l trhaling op eluisterd te zici door de baoge te PUwr ordigi eid van Z M den Kf i Fu van Goi ehrijt en hij zich tr Grart Jm in Jlei jl drie achtereenvoiixpui e auiiden vereerd zag door het i e ek vau ue seheele Koninklijke Familie m t Hoistoat kc doen hem r r n eu zii h hier als elders met een druk Cv vereerd te vifn De voor telliiigen en verders door groote en kleine billetteu V t r l lekend gemaakt Prijzen der l la t u l i iteliang 1 49 Tweede Riing f 1 Derde Hang 70 Cents en Tierde Jlaug 30 Cents Abouucmentskaarten de tien ƒ 10 F aatien jn aan het Bi rean te beijpreken KERMIS BERIGT A QUANT Wijdstraat Heeft de eer te berigien dat zijn jVEA GAZIJN voor de a instaande Kermio I ruim geserleerd is in vele soorten van artikelen voor CADEAUX gesehikt als Portemonnaies Sigarenkokers Sigarenpijpjes Portefeuilles Photographisclie Albums en Lijsljes voor visite kaartjes Kinderspeelgoed in ruime keuze Ook z i er ten zijnen huize Donderdag Vrijdag en Zatardag een TOMBOLA zijn zonder nieten a 30 Cents het Lot welke voorzien zal zijn van eene fraaije COLLECTIE PEÏ IZEX De ondergeleekende neemt de vrijheid de geachte Ingezetenen van t OLD i en Ojistueken opmerkzaam te maken op de VERMARELIJRIIEDE welke zullen plaats hebben in het Lokaal XUT KX VERMAAK op de Oosthareu alhier gedurende de Kennis waarvan tie groote Biljetten circuleren en de kleine Progr imma s gedurende de Kermis aan het Lokaal verkrijgbaar zullen zijn en waarbij hij o idergeteek Ie zich beleefdelijk recommandeert GOUDA 25 Julij 1862 J I ENP 0 C W van M ithijs Fleu t iidüist weduneu Papeudreeht De oudergeteekende brengt langs dezen weg zijn afSCheidSgroet aan zijne geachte vrienden en relatien en betuigt zijnen dank voor het vertrouwen hem als GeNEESilEKB gesclionken Vi r WEEBERS Jled Doel üovux 23 Julij 1S02 De Wed W WIJNMALEN Turfmarkt II 3b in Garen Band Wol eu Saijei bij wie tevens is gevestigd een Depot van IIAP DEKWIJKSCH GEBLEEKT en OXGEBLEliKT BREIKATOEN beveelt zich minzaam in de gimst harer StadL nooten Prijzen der ElTecten AMSTERDAM A rijdag 25 Julij laagste HooL ite ril lc u pCt koers 1 koers Xed w sch 2 63ViG ö i s G jVs dito 3 3 5 iG dito 4 öü Amoi u nd 3 Ilaud lnr 41 is iVi O I Lciiiiiig 4 Aand lI Sp 41 d Itijnspw 4 ï België lïotts i r iV Spanje obl 2 ii u 441 44V d buitenl 3 51 5 i= s 5iV d binnenl i i nr tS io i lG Portugal obl 3 4 451 45 Kusl obl H 5 1 1 d 1S2S 29 5 l M l j CertJs3i 33 5 77 d Ib40 4 d i erie 5 S i d 0 serie 5 S Volgcf Spiv 5 leii Pruisen Isöü 5 Oost l ijGoll 5 dito 4 dito iletall Ö2 iG 32 dito dito 2 2 27 d rente Ymst 5 5VlG d i nat Isö4 5 61 6lVi Cl s Mex oblS51 3 27 6 Vertrek der Spoortreinen Fati 26 Mei tot 1 September 1862 Van Gouaa ui ar Rotterdam 10 9 4 9 33 1 15 1 57 4 37 6 24 beh Zond 8 18 1U 32 Van Rotterdam naar Gouda 6 30 8 15 10 30 11 40 beli Zond 12 25 2 20 4 5 bh 7d 5 50 7 50 9 Van Gouda naar Utrecht 7 5 8 37 11 4 12 45 1 15 fheh Zond 2 42 4 38 beh Zond B 25 8 19 9 40 Van Utrecht naar GrOUda 5 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 30 beh Zondag 7 40 9 45 Ter Üoekdrukkerij an A BKI KM i I e e Courant rschijiit des Donderdags en Zondags la de Stad geschiedt de lïitgave des avonds te vorea De prijs per drie niaauden is f2 franco p jwst 2 25 i e inzeudiiig der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Ovcrzifft GOrOA 30 Julij De verwachting van een spoedigcn afloop der amerikaansehe geschillen is deerlijk te leur gesteld door de ongunstige uitkomst voor de noordelijken van eene reeks gevechten in de omstreken van Richmond Hoe weinig toch ue bijzonderheden der verschillende ontmoetingen met eenige uaauwkeurigheid bekend zijn dit is zeker dat de opstand die door de inname van lUchniond scheen te zullen eindigen op n uw onbepaald verlengd is De uiJ dijken hebben eene aanzienlijke ntigt bijeen en ofschoon de latere berigten weder gunstiger luiden voor de noordelijken is de zedelijke kracht hunner partijen grooteüjks toegenomen en zijn zij met vernieuwden moed be ield In Erankrijk en Engeland wordt dan ook weder aangedrongen op tic erkenning der zuidelijke staten eu ofschoon het engelsch ministerie het oogeublik daartoe nog niet gekomen acht nadert dat altijd door het verschrikkelijk toenemen van den nood in dl katoen listricten Deze toestand kan niet voorttluren en elke iiulp moet o igenoeg zaam blijven bij het ontzettend aantal werklieden die door gebrek aan grondstof zonder eeiiige verdiensten zijn lu VranVrijk bestaat dit bezwaar wel iu mindere uitgestrektheid maar Engeland rust op vaster grondslagen van orde en vrijheid dan het i uder ijzeren dwang bukkende veel bewogen l rankrijk De ontevredenheid al is zij uit onvermijdelijke oorzaken geboren is daar zoo veel gevaarlijker als er minder vrijheid bestaai om zijn gevoelen te uiten En hoe gering die vrijhe d is blijkt uit de opheffing van een dagblad dat volliicld dat er gebrek aan werk is iu het departement Loiret terwijl de kruipende fabriekanten het feit angstvallig ontkenden De berigten uit Mexico van gouverneraentswege in het schoonste licht voorgesteld wekken groote bezorgdneid en men vreest zeer dat de hulp hoezeer de uitzending bespoedigd wordt te laat zou kunnen komen daar het mexicaansche volk niet gezind schijnt den vreemden indringers zonder erustigcu tegenstand gewonnen spel te geven De bedoeling der frausche regering die geeji rekenschap van hare plannen geeft ligt in het duister de berigten worden zorgvuldig gecontrolleerd en de vrije discussie belet Oostenrijk komt schoorvoetende tot halve hervormingen Veue tie zal nu ook eindelijk zijn landdag krijgen Weldra zal het statuut afgekondigd worden dat als grondwet moet gelden Advertenlieltlad Omslrelten De prijs der Advertentien lan éeu tot zcv i re gel f met mhegrip an Wi ïcgel is S T Ccut OQr eiken regel daarbü en 10 Ceut 1 is i i 1 e u g e o 11 e letters w orden befekend naar pla Usiuimte Is er iemand die iets goeds verwacht van den m iatreg diejaren te laat komt Zal Venetië nu neg Oostenrijk leeren danken en lienicbben Groot is Het koningrijk Italië in den rang der grome ia ledeu opgetred is het bewijs d tt wij een nienw tijdperk i in angen Napelsche roovers door wie ook aangc et ju betaiid kunnen wel ramp en we brengen over onschiiulig i maar gecn ii s i tn troon herstellen van den eilendigeu Trut t l aiii te Rome geduld De drift van Gariu ildi den helilf nmoLiügeu irleii i v Italië is verschoonlijk eu zijne on er i iidige li ighci i iiini berispelijk dan de lage kunstgrepen der iu li r duister k i diplomaten zonder gevoel vour waarheid lU rcL t De vrede wordt duur gekocht op congressen eu ii c altijd ten koste der volken die opgculferd worden ian vc sehe coucesaicn Te Konstantiuope conferierl meu over zal het anders zijn dan knoeijen en knut eieii elke rljilig inzigten en belangen Puislaiid en Ojsteurjjk Eu r Luul eu Frankrijk Wij leven in zoete rust in welvaart en voorspot d onder vrijinstellingen en vrijzinnig bestuur Langzaam is de voortgang bedachtzaam de zin des volks meer overhellende tot onverschillige traagheid dan zondigende door te driftigen ijver Enkelen slechts die zich bedreigd achten in onredelijke voorregtcn heffen een vervaarlijk gesch eeuw aan en trachten de menigte te bekommeren Do Indische baten die onze schatkist sedert laren stijven zijn meer in gevaar door het volhouden van vvülekeur dwang en begunstiging dan door wettelijke regi üng die met voorzigtige wijsheid een toestand voorbereidt die duurzamer belooft ie zijn dan het stelsel van ondsrdrukking eu onvrijheid tot hiertoe gevolgd De medewerking des volks outbreke dan ook nimmer aaa een bestuur dat rond en open den weg betreedt die tot volledige outnukkeling caz r staatsiustellingen voert