Goudsche Courant, donderdag 31 juli 1862

Öuttenland Londen 2o T iy Xn het hai3 der gemeenten eg de heer Forster gisteren den secretaris van sti at voor buitenlandiche zaken of de reg ing er ia g laagd is een handelsverdrag met België te sluitsn r i zoo ja welke dan de bepalingen daarvan zijn waar p de heer 1 ird antwoordde dat hij het huis tot zijn genoegen koL medeöttj n dat den vcrigen dag een handelsTcrdrag tusschen Belg e en Knt land gctc end maar nog niet geratificeerd was zoodat hij het ni h niet op het bureau van het huis aeponeren noch de juiste bepalingen daarvan mededeelen kon Voorts zeide die minister dat hij Toomemens was eerUng onderhand lingen tot het sluiten van een handelsverdrag met het koningrijk Italië aan te knoopen Parijs 25 Julij De generaal Prim doet veel vm zich spreken Hij moet namelijk door de koningin van Spanje op zeer vereerende wijze zijn ontvangep H M heeft hem geluk zewenscht met zijn gedrag in Mexico en zijn plan goedgekeurd eene meuiorie Cvpens bet gebeurd aldaar te doen verschijnen Men beweert zeUs dat hij eea nieun kabinet plaats Bemea zal het elk zijne loopfaium et de erkenning van het koning ijk Italië wil openen Deie bewering verdient nog meer dan al het overige nadere bevestiging Berlijn July Men mek uit Petersburg dat het der politie eindelijk gelukt is de plaats op te sporen waar in den laatsten tijd ioo vele opi oerige procUmatieu zijn gednikt Die stekken cpgesteld door een student te Petei sburg werden ter cirukfcenj van den generalen staf in stilte gereed gemaakt eu kwamen dus niet zoo als men vermoedde uit het buitenland KER MIS BE RIGT A QUANT Wijdstraat Heeft de eer te berigten dat zijn MAGAZIJN voor de aanstaande Kermis ruim gesorteerd is in vele soortpu van ARTIKELEN voor CADEAUX geschikt als Portemonnaies Sigarenkokers Sigarenpijpjes Portefeuilles Photographische Albums en Ijjsties voor visite kaarijes Kinderspeelgoed in ruime keuze Ook zal er ten zijnen huize Donderdag Vrijdag en Zaturdag een TOMBOLA zijn zonder nieten a 30 Cents het Lot welke voorzien zal zijn van eene fraaije COLLECTIE PRIJZEN ötnnenUnli CrOUda 2 Tulij De javasehe couranten tot en met II janij beheben ren uitvoerig verslag ii het gevecht van de Hetie onder level van dt luit tti zee 1 kl J W Bowler hij het Lobo eilard Drie sloepen ondrr buel van den luit 1 ki Joni beproefden de landing die mislukte er vaarbij gem iuiten mc dadt ijL doodelijk getroffen werd en ecnige man schappen gekwetst Bij eene tweede poging onder bevel van den Klit ter e de Brauw gelukte het de bcntii gs met de bajonet te venn e3teren en de op str ud staande tien rooverspraauwen te verbniuden Dr roovers hebben zii h al zwemmende gered S2 eggeroofde liedt n zija vrijd De jongste bengten uii Baudjermasm waren van 1 junij en luiden steeds gunstig de ru t trd meer eu meer herbteld en de bevoiMng welke den oorlog moede is werkte bij voortduring med cm h land van muitelingon te zuiveren De gouvemeui geaeraal heeft ziv i mfi den go jve iements seoretaris Loudon en verder gevolg aan boord v n het particahere i oom schip Oenarong naar het oosten van Java begeven Z E is te Samarang aangekomen en óo den inii v i di r raar Salatiga vertrekken Onder i g eckeuHig r n den S junij zijn nieuwe bep üiugcn vastgesteld voor de aanvragen om woeste grondeu in huur te bekomen en de verhuring derzelve 29 Jiilij ij vernemen d it de heer dr A J Vitringa conrector aan het gjinnasium alhier benoemd is tot rector aan het gymnasium iDeventer 3 jrravenliage 28 Julij lieden heeft de erstt kamer der Btatengeneraal hare werk anDjiicJ bcr ii Twaalf door de tv eede kamer goedgekeurde ontwerpen en daaronder de V etten op de hervieuiug van bet tarief d afsc halbug der sla emij iu West Indie de amort f ic an schuld de onteigeningsV etten enz zijn naar de afdeeiiugen verzonden De heer Vindij tot lid der kamer verko en heef ijne geloofsbrieven iugeiondcn en deye zijn tot onderzoek in handen eener ommissle gesteld De heeren v d Oudermeule i v B VoUenhoven De Wed A C Schouten Op de MARKT Heeft de eer te berigten dat haar Magazijn voor de aanstaande Kermis ruim gesorteerd IS in vele soorten van Artikelen geschikt voor Cadeaux a s Werkkoffertjes Necessaires Parures Bracelets Photographie Albums Flacons Kapspelden Etagère voorwerpen Odeurs Eau de Cologne en verdere toilet bcnoodigdheden ook eene ruime keuze van Kinderspeelgoed J C SIBBES van GOUDA Maakt aan zijne geëerde Stndgenooten bekend dat hij alhier aaugekomeu is met zijne zeer nette fraaije eu zindelijke BKOEDER eu WAFELKKAAM aie van vele gemakkeu en zitplaatsen is voorzien en daar zijne Kraam dit jaar veel grooter is gemaakt dan in vorige jaren zoo hoopt hij ook thans weder die alg meene gunst en voorkeur te mogen ondervinden welke hem iu vroeger jaren iu zijne Geboorteplaats is geschonken hij belooft aan een iedereene goede bediening en met Zilver terwijl men van beste Botor verzekerd kan zijn Zijue Kraam staat de eerste van de Korte Tiendeieeg schuins overmejufvrouwdeWed Schouten Zullende zijn naam des avonds door Gas verlicht worden 8 Voor WAFELEN wordt de bestelling zoo vroegtijdig mogelijk verzocht 5g Ondertrouwd H VAN BOVEXE J ji Gouda en L A T ANSDOKP BUKGEBBKCG ia de ZiJPE 2 Juhj 1S62 m Huydecoprr en v d Dries hebben berigf dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen Na de loting voor de zamcnitelling der afdeclirgcii i de vergadering gescheiden Enkhuizen 27 Julij Door den minister van uinnenlandsche zaken is tot recto aan het gymnasium alhier benoemd dr A Romeijn conrector te Middelburg Gemengde Bcrigten De Engelscben onderwijzen de Chinezen in de marine Dit zal eerst tegen de opstaKdplin ett later tegen anderen te stade kow n De bevolking van Berlijn vermeerdert jaarlijks met ongeveer 13 000 zielen IVee engelsche booten hebben zes groote rooverspraanwen vermeesterd die telkens aan onze indische schepen wisten te ontsnappen De huskruidfabnek te Rottweiler na de ontploffing in het begin vaii Msi 11 sedert 10 dagen weder in werking ia d n 17 jnlij nogmaals in de lucht gevlogen Het eerste gepantserde fregat dat den Oceaai oversteekt is la Nonnandie den 22 julij van Cherbourg naar Vera Cmz m zee gegaan Te KoDstantinopel is een persoon gevat en naar Frankrijk opgezonden van wien men vermoedt dat hij de beruchte Jud kon zijn Te Londen w een lucifersfabriek door het springen van een droogketel uit een geslagen waarbij zeven arbeiders ernstige woni en bekwan en en nog een arbesdtr omgekomen is Den volgenden dag werden nc twee arbeiders weg gesUn gerd en gekwetst door eene nieuwe ontploffing Eene massa donderpoeder nog onder den bonwval verborgen ontvlamde b de opruiming De keizer van China heeft de Christenen in zijn rigk van de beperkende bepalingen ontheven Spanje en Zweden moeten verdraagzaaoheid m China gaan leeren Te Rovjan zijn door een brand huizeu en pakhcizen ter naarde van 800 000 flanken vernield Den volgenden nacht verlrerdea de vlammen eene grocte spiunerij waardoor meer dan 250 arbeiders an werk verstoken zyn EngeUche bladen spreken van een mibiuki Ku aanslag op het leven van den rnssiscben kei or Een kapper te Itnden is aan het muite i l gen eene eervolle Het Museum Hartkopff Onder al de nerkwaardighcden die de kermis bet we ptgrage publiek ter beschouwing aanbiedt bekleedt het kabinet van den heer Alexa beïi Haktkopff ongetwijfeld de eerste plaats De catrtlogu = lemeld 775 kunst en natuurwerken die in belangrijkheid mee eikander uediJ eren en die door keurigheid van bewerking of zorgvuldigheid vau bewaring de bewondering van kenners opwekken Hier vindt elk zijne gliding de in was op verkleinden vorm vervaardigde dieren der voorwereid benevens de versteende vc rwerpen daaruit doen oas een blik slaan op de verst verledeue tijdperken van on en aardbol terwijl de volgende afdeeling on in het leven van het tegenwoordige terugvoert en ons eene voorstelling geeft van de eigenaardigheden der verschillende menschenrassen Etne rijke verzameling insecten waaronder van de merkwaardigste en schoonste uit de troT ische gewesten zai voorzeker niemand onbevredigd laten Het ontlcedkundig fcubinet zoo rijk in verscheidenheid als uitstekend In be erkiüg is geenzins alleen geschikt om doelk nieuwsgierigheid te bevredigen maar meer en beter om nuttige kciiais te bevorderen Bevoegde beoordeelaars zijn eenstemmig in den hoogen lofdien zij de e bewonderenswaardige verzameling toekennen diehoogst belangrijk voor den wetenschappelijk ge ormden man het beschaafd publiek een rijk genot aanbiedt e niemand zalzich teleurgesteld vinden iu zijne billijke verwrtcliü g maarveeleer door herhaald bezoek vernieuwd bij uitbreiding van nuttige kennis zoeken E AliVSRTENTIEN De ondergeteekende maakt bekend dat hij zieh alhier gevestigd heeft als Medi cinse Doctor J C T GAXDVCURDER Adres Hotel Hebthuis GovTSK 29 Julij 1862 il Bij A BKINKMAN Boekhandelaar op de lange Tiendeweg te Gouda is te bekomen Best Hollaadsch en Velin SCHRIJFPAPIER eu levert binnen den kortst mogelijken tijd SteendriikAverk tegen zeer billijke pnjzmi Sociëteit ONS GENOEGEN in de BOELEKADE te Gouda GE or E EN DE DE KERMIS en wel op Donderilag Vrijdag Zaturdag en Zondag den 31 Julij 1 2 en 2 Augustus 1862 des Voormiddags ten 12 ure g a 1 G I B T te geven door het alom beroemd gezelschap de Familie MARTRON Voorts eiken avond Grande Soiree Musicalc aanvang ten 8 ure Donderdag en Zaft ag des a onds ten 8 ure Equestrische Spelen Vrijda f en Zondag avond Bal Champêtre Zondag middernacht BUITENGEWOON PRACHTIG Vuurwerk ini Leden hebben vrijen toegang met ééne Dame de entree voor meerdere personen uit hetzelfde huisgezin is des voormiddags 25 Cents gedeeltelijk in vertering op Vrijdag avond 25 Cents en Dottderdag en Zaturdag 49 Cents Des morgens vroeg THEE Theatre R 4PPO T F GOUDA St iande met de daartoe ingerigte Teut op de Markt Aanvang nemende op Woensdag den 30 JvUj en verder eiken avond gedurende de Kermis ten S j ure groote gevarieerde Voorstellingen door FRAKS RAPPO met een gezelschap van 40 Heeren en Dames bestaande in roo KumtpotpourrVs DirertisifPf i£nfpnj jAtchtdansen of hier daar onder op kristal en in de ïucJtt afgewisseld door Tableaux Vivants of Galerij van LEVFNT i ijCiXDEN De onderscheiding mij te beurt gevallen den 5 6 en 7 Maart jl de Voorstellingen bij h rhaling opgeluisterd icu door de h poge tegenwoordigheid van Z M den KcizEK van Ooniènr ijk en hij zich te Gravenhage in Mei jl drie achtereenrolgeude avonden vereerd zag door het bezoek van de geheele Koninklijke Familie met Hofetoet c doen hem vertrouwen y h hier als elders met een druk bezoek veret te zien De voorstellingen uilen verders door groote en kleine billetten worden bekend gemaakt Prijzen der Plaatsen Eerste Hang 1 49 Tweede Bang ƒ 1 Derde Kang 70 Cents en Vierde Rang 30 Cents Abonnementskaarten de tien ƒ 10 Plppfteu zijn aan het Bureau te hetjireken Phenomène der Wereld De grootste schoonste eu jongste thans levende REUZIN in EUEOPA ELSBETH bijgcn md MÜRPHT in Vrouwelijke gestalte De schooue en welgeproportioneerde ligchaamsboun 7an evengemelde DAME wekt ieders vernondering op zij beeft de lengte van 7 voet en is siech 19 jaar oud De SIERLIJKE en GEHEEL NIEUWE TENT is geplaats op de groote Markt naast de Tent van den Heer D L Bamlerg Prijzen der Plaatsen 1 Rang 30 2 Bang 20 3 Rang 10 CenU NB Van af Donderdag den 31 Julij en vervolgens alle dagen gedurende de Kemii van des morgens ten 11 tot des avonds ten 11 uur te bezigtigen SALO des VARIÉTÉS Van AMSTERDAM ouder directie van P Boas en N Judels Staande de Nieuwe groote Sehouwburi t op den Singel vócir het Stations KoHijhuis van den Heer L VFEBCR Vrijdag 1 Augustus 1862 Eene eerste opvoering van DE DOCHTER DER Voddenrapers Nieuw volkstuk a grand spectacle in 5 bedrijven n 8 tafereelen naar het fransch van Anicct Bourgeois eu Ferdinand Dugué met nieuw e decoratien tn costumes welk stuk in den afgeljopeu winter op het Theatre de ia Gaité te Parijs voor het eerst is gespeeld en aldaar meer dan 2ÜU malen achtereenvolgend mot den mersteu bijval is ten toonecle gevoerd AANVANG ten 8 LRE GRANDE Soiree de Xouveautcs S É AN CE Physique et Mcchanique van den grijs in de =♦ g i n r L BA VIBERG HOF MLlHANICUS staande met zijne inwendig fraai gedecoreerde en schitterend met Gas verlichte teut op de 6 oote Markt tegenover het Koffijhuis van den Heer Veebeeck dagelijks I twee voorstellingen des namiddags ten 6 ure voor kinderen van dea fatsoenlijken stand die een amusant doch teven een onschuldig Kermisvermaak kunnen genieten daar de oude Hof Mechanicus zijne jeugdige bezoekers met een Kermisgeschenk zal vereereu ouder zijne groote nieuw uitgevonden touren zal uitblmken het uit de hoed halen van 20 brandende Lantaarns Hij heeft ook Kunstenaren van verschillende landstreken geëngageerd die bij afwisseling hunne talenten zullen vertoonen Alles breeder bij groote Billetten en Circulaires omschreven dagelijks gratie aan bovengemelde Tent verkrijgbaar Aanvang Donderdag 31 Julij Groote Avondvoorstelling tea S j ure Prijzen der Plaatsen Eerste Kacg 49 Cents Tweede Bang 30 ea Derde Bang 20 Cemta Kinderen op den 1 en 2 Baog hal g