Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1862

Theatre Dramatlqiio ONDEll DlUi eTIL V iS j Sterk van Olleieiienüaspels Staande tegeno er het lügeii ut uile Vauitic DONDERDAG 31 JUI IJ lbü2 t jt opening van het Tooneel en MORGEN or DE FAMILIE BEAUFORT I Beroemd Xooneelspel in 4 AiUeelingen en j b T ii rceleu naar den bekenden romau van Bithrer door Charlotte B re Vjt jj r Aanvang ten ACIIT ure Prijzen der l liatsen l Rangy 1 49 2 Rang ƒ 1 00 3 Rang ƒ 0 73 4 Rang ƒ 0 4 0 AhoAMMmt f m I Sff Plaatsen zijn Ie bespreken aan de Te t van des morgens 9 ure at ii 10 ents extra voor iedere plaats Zondag 3 Augustus W 36 GOUDSCHE COURAIfT Uitgave van A BRINKMAN Ood IIacen B u 75 De grooule j ic kwaardigheden van Natuur eu Kunst ziju vooni ker de professore Hond NORMA en hare veruuftige moeder LELY In het vorige jaar annonceerden wij dat Norma t en C t taanden oud de bev oi dering van elk die haar k ag Men kome zie en oordeele De loge i geplat tst up de Groote Markt over IieigebouwAkti Lr GJ en geopend van demorgens 12 uur tot des avonds 10 uur I rijzen der plaatsen 1 = rang 4U Cents i raag 25 Cents 1 VKd Pit Haaf I J P van Straalen CORRESPONDENTIE Mea iiti ft ons opmerkzaam gcmaaXt op ceae üiuiaau v niri j lHil Ïü ht t laatste Lip g lUr zitting van 1 n gemueuti aad He bttielt hit dof ideii hctr A iiuhj iiitiltpcdiidJt ten aa i zieu der ci zekfi iig au de gemi ei te fige uouimeu De gt iioemde heer wetLouder heelt jiameiijk gtzegd dat de gebouwen in herbouw en iunerlijke aardi djii geasaiireeid dat Eurgemecster en Vietliüuder gaarue de innerlijke aarde Jiaogtr hadden opgevoerd do h dat de mnat schappij en daarin diflicvil teeiden Gaarne herstellen w ij de onwillekeuriiie üujuistheid en daakea voor de teregtwijzing Ter Boekdiukkcrij van A BRnCKMAX Op de Oroote Markt te GOUDA 1h de fn a e neliiigerigie en door gas HET OROOTSTE FJhnologischc j COlojj isclic Anatomische Physiolo iï sdw Embryologischc ea Patholoj ische M U S E U M vau den beer ALEXANDER HABTEOPPF Dit Kabinet bostaat uit 775 Kunst en Nataurwerken ENTREE 25 CENTS De grootste en kleinste Menschen der Wereld De Reus aller Reuzen V ilnelrn Cliampi ste en jonp tc REUS v in geheel Eiiropn V S s Uoonste en jonp tc REUS v in geheel hiiropn I v P i wekt door zijnen scliooncu en vrelgera iakten Ligcliaamsbouw I ® a a iclers verwondering op heeft eene lengte van 2Yj Ned EUeii 3 0J F i 5 p nd z aar en sleclits 22 jaar oud de kleinste Wonder dwerg der wereld heeft eene U iig c van 2S l uiui n eegt 2ii pond zwaar en is 21 jaren oud je loge is geplaitit op d Groofe Ia ld tegenover Ar Tl Legi en geopend rgeus 11 tut s av uiU laat der l iiatseii a W uiig 49 tneedc rang 25 derde rang 15 Ct i 1 W CIIA VIVI Item Del mder S lerlandsche KEHMISSËN MieuiriT Frasasch Paardenspel I K f r Bire iir v i HSilMAN BI AN1JS op de G oote Harkt over de AVaag p JM F 11P G A JULIJ in verbinding met liet ITALIAANSCH APENSPSL aarbij de kleine KokO eender kleinste Slinge aapje van duim j j alle M zijk In tranunten i al bespelr n l e kleine MargO bootst i Nij c iievl vaii llnilau na en OrsinO exereeert met alle wupens laadt e f 7 n gev f u riii h t af Tcrveigens de Dierentemoiers van Egypte met liunue stliucue ir vrijlidd gedresseerile Dieren waarin bijzonder 1 iiuinn Farao de DroHimedaris eu zijn kameraad Mokko en Don Carlos de kolossale Kouiugsbeer fan Siberië ruim S a voet hoog v elke door ïijae bev M iereas ur ÜLie d issuur eu dojr zijne worste strjden met zijn orn ic eu iu ciki Vocs Lliiug uu i eenige I ieflie oer de vorbaziug van geheel Ne ioriand he i opgewekt Dagolijks dris VaorstGllingen ten 4 6 en 8 ure i ou lei e ee i de ji t nit de vr jlieid j i c geachte luLje t ri eu van fji u i en Om tk ken opmcrkraam te maken op de VEilMAKELllIüiEDEX welke 7uUe i plaars he jbcn in het Lokaal NUT ENVERMAAK op dr Ooslhate j ihier gedurende de KLiiui waarvan de i roote Biljetten circuleren en de kleine Programma s gedurei de de kermis aan het Loka l verkrijg jaar zuüeu zijn en waarbij hij ende tcfikiade zich beleefdelijk recommandeert GOUDA 23 Julij lsC2 J KlEjS P De ondergeteekeuiie maakt bekend dat I hij gedurende de KERMIS rJhier ia uit gepakt met eene GROOTE PARTIJ HOEDEN en PEÏÏE coft ens de nitvKde Moth llenvervaarJigdy welke beneden talii ieks pigzen zullen worcb u vcrkoi ht in de korte Grofuen od I ii i L I VELLEMAN ITvSnïÖFWÊGENr van ouds beroemd Wafelbakker is dit J ar weder gepiaaist op de Jlavk scaums over de Ooiid en ZilvtTSiiild il I il C RUF ii beveelt zich weder in U£d gunst en recommandatie belovende eene I zindelijke en prdmpte bediening en voor Gouda m iïev f ourant verschijnt des Donderdags eu i ovdi Jn de Stai j atUieüt de uitgave des avonds te ortii 1 e prijs por drie maanden is f l frai o p poai fi t i iJe inzending der Advct teutien kan geschieden tot des morgens ten 11 uie Bij deze Courant behoort oen bijvoegsel Öiiitcnlanïr LondeC 26 Julij De amerikaansche berigtea luiden heden niet ongunstig voor de noordelijken De zuidelijken zijn geheel van het front van generaal Mac Clellan s leger verdwenen zoodat het gevaar waarin de bondstroepen verkeerden nu voor goed geweken is De voornaamste autoriteiten zoowel hier te lande als in Amerika verzekeren dat het leger der noordelijken thans eene zeer gunstige en hoogst veilige positie heeft Mac Clellan is e in geslaagd al zijne troepen zoo te cone nt pren dat zij hehoo lijk van levensmiddelen kunnen worden voorzieu Voorts melden de Amerik berigten nog dat de sc taat de eonfiscatie wet met 3 tegen IS stemmen heeft amgenoi nen Rij die net worden aan de zuidelijken 00 dagen toegestaan om de apenen neder te leggen zij die binnen dien tijd niet tot hun pligt zijn teruggekeerd worden bescliouwd als schuldig aan hoogverraad ter dood veroordeel en al hun eigendom slaven daaronder begrepen verbeurd verklaard De president behoudt evenwel de magt om gratie te verleenen en eiai mindere atraf van 5 jareu tuchtbuisstraf en lO OOU dollars boete toe te passen Te New York werd eene groote meeting gehouden waarin men besloot om te volharden in de pogingen tot demping van den oorlog en met alle magt vreemde interventie tegen te gaan De vastberadenheid en volharding der noordelijken schijnt dus niet ie verminderen De senaat te Washington heeft het tractaat verworpen lat gesloten is tusschen het kabinet en de mexicaansche regering en waarbij de laatste eene som van elf millioen dollars i r leen zou ontvangen die binnen zekeren tijd niet afgelost ordende gekweten zou worden door den afstand van een paar jtrovincicn aaa het bondsgouvernement Dit tractaat heeft zoo ais men zich zal herinneren veel beweging veroorzaakt omdat liet en met regt beschouwd werd als een verraomtle verkoop van grondgebied Mexico s fiuancieu loeh zijn niet van dien aard dat aan eeue terugbetaling van eene ter leen ontvangene som gedacht kan worden Het w as ook diL tractaat hetwelk voor dr ongclsche regering ccnc beweegreden wa hare sanctiete weigeren aan de conventie tusschen sir Ch Wyke en Juarez gesloten Er u orden hier geeue pogingen ic paard om hot veriihjf der vreemde werklieden die onze tciitoou tcUing lie oek ii zoo goedküo en aang naain moii el jk te maken l e Jiiuuissic die gelijk bckead i i ii i cruigon tijd irele U ii met dit doel hier iuH ft gevestigd lueft nu van de dire lei rs r himi luii gcji en aadi re plaa SL n van pulilieke vermakel jklielcri alsineiie ook van al di lornanic fabriekaiiteu in IS laml verlof bekomen oui aau all buitenlaiidsehe werklieden die i Q tentooii telliiig zija komen be ocken kaarten nit ii ilcelrii wa irniele zij gratis tot bovengenoemde plaatsen f H ttiiiir zullen er vrijg ii Vls epu verder bfwijs n het bi iiiig d it n n hier in Wq vreemde bezoekers stelt strekkedat die eouiaiisie ijesbitcn heeft in het tentoonstellingsgebouw lop achtereenvolgeiulc feestmalen te i en waartoe de biiileidandsche en ook engclsche werklieden worden uitgenoodigd lil een particulieren brief uit Rerliju wordt gemeltl dat AdverlenlieWad Oinsircken j De prijs der Advertent len an e n tot zt 1 regcla met inbegrip van h l zegel i = t Cent v Ut eiken regel Jaaibcnt u lU Ceui Üniteugev uui l tters wu dtn berektMi i z a plaatsruimte de Jiipansehe gezante alles behalve te rcd t zijn o er li a uitslag van hun onderhoud met graaf Bern torlf daar o v Pruisen zich uiet zeer gezind betoont nog 7 jaar uitsf i v verleeue Parijs 29 Julij Het gouvernement heeft goede reden cm te gelooven dat de militaire bewegingen van Garibaldi volstrekt geen betrekking hebben op het Oosten mtuir wel op Eome Garibaldi heeft ich om een coup de main te wagen in verbinding gesteld met generaal en ofncieren van het italiaansche leger dat te Napels in bezetting liirt Napoleon schijut er echter volst ekt niet op gesteld te zijn om Kome aan dt vrijwilligers van Garibaldi over te geven en heeft diutrom twee ooriogschepen uitgezonden met bevel om tusschen Sicilië en de romeinsche staten te kruisen om het oog te houden op elke poging tct landing en om des nooda elk hip dat w dersuind mogt bieden in den grond te boren Maar zal het loezigt van de landzijde even gemakkelijk zijn Wij zullen ons daar op een onverwachte gebeurtenis moeten voorbereiden Door er by alle mogendheden op aan te dringen dat zij Italië zullen erkennen hoopt de keizer den p lus af te zonderen en hem daardoor tot kapitnleren te dwingen Op dat oogeublik hetwelk niet zoo ver meer verwijderd is zal de kei er aan paus Pius IX een ultimatum zenden Het is eeh er zeer waarschijnlijk dat de paus niet z d toegeven en Napoleon geheel venntwoordelijk zal stellen voor een positie waarin het hoofd van de katholieke kerk gedwongen wordt om een schuilpU its te zotken 30 Julij De Mo iileur bevat bcrigti u l i i Crut van van den l dezer De gezondheidstoe tai op dt s hepen w t over hft algemeen gnustig te noeiuen lu het hospitaal up de Amazone telde men slechts 12 gele koorislijders oul lukkig waren de gcueesheercn Redean en Ga mard het s1 l ofler geworden van hunne opollering Het advifsjacht V ceati had eene mevicaansche korvet genomen Ken rapp i van generaal I orcncez van den 2 1 Junij bevat details o t r de geveehlen van l i en 1 i Jun j Iwee compagnien i hec 9 J reg Iiaddcu zich bijzond onderscheiden in f gevecht legeu de ti oepen van Ortega j hadden da an a i man gedood en 2ii0 gevargeu genomen verder hadden houwitsers een vl g ei 3 kanonnen veroverd D J uit Li van liet gevei ht liad de verwijdering van het uicxicaanscii l ger uit Üriz ilia ten gevolge De gezondheidstoestand en i goest van bet leger waren ttitmuntend De schadevergucding voor oorlogskosten door de iih imitisclip regeiing aan Frankrijk te voldoen bedraagt 21 milliuen en aan Spanje millioen francs Die som zal in tiinjaren volilaan wolden Drie havens in het rijk zuilen voorden fr insclien hanuel worden geopend De frausche en ita n srhe zendelingen van de katlolicLe godsdienst zullen in i nam op denzelfden voet behandeld en geëerbiedigd word i als de onderdanen der regering De laatste veibiudt zl livoorts geen grondgebied aan een anderen staat te zullen atsuian zonder dat Frankrijk dit heeft goedgekeurd De driewestelijke provinciën van beneden Cnehin C hina zullen dooreen onderkoning bestuurd worden die er geen troepen z ltoelaten zonder toestemming der frausche regering Een betreurenswaardig conflict heeft te Sfutari ius 4$i i