Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1862

Het dagblad van Xapels i ieldt dat de fransche troepen hunne stelling aan de romeiusehi grenzen erlaten en zieh op Home teruggetrokkrii hebben lok een pauselijk de aehenieiit te Ahitri is op ïrosigouc terngg Hrokken De regering heeft versterkingen gezinden en krachtige maatregelen genomen on eene exoeditie te oorkü aen Atliene 2 1 Juüj Er iju hier geruchten in omloop nopens eene aanstaande landing van troepen Eenige oorlogsstoombuüteu heoben bevel bekomen aan de kust te blijven kruisen New York 19 Julïj Genera i ïlalleck wordt te Washingt n verwacht om het bevel over de bondstroepen op zich te nemen Het leger van ilae Clellan hc ift versterkingen ontvangen Lincoln heeft het wetsontwerp b trelfende de confiscatie geteekend Het congres is verdaagd 21 Julij Er loopt een gerucht dat de znidelijken tot op 10 mijlen afstands van Kichmond zijn teruggetrokken Naar men veizekert moet een geblindeerd schip der zuidelijken op de hoogte van Vicksburg eene aanmerkelijke schaue aan de schepen der noordelijken hebben toegebragt Omnenlanï Gouda 31 Julij In de bijeeukoiust van de eerste kamer van gisteren zijn de geloofsbrieven van den heer Vindij onlangs als l d der vergadering vcrko en goedgekeurd zoodai hij na het afleggen der gevorderde eedc i zitting zal neme Tegen mo gen zijn aan de orde gesteld de beraadslagingeti over de wet op de amortisatie van schuld over de naturalibaiie wett a en de wijziging van de hegrootiug van hel dep irtement van oorlog Tot rapporteurs over de voordragi lot wijziging van het tarief der inkomende regteu zijn in de afdeelingen gekozen de heeren Boreel Ilartse Sassm en Blan enheim Heden is e s lage de reur ge tijding ontvangen datZ D II de hertog vau Saksen Weii aar overleden is Z D II was geboren den 30 Mei 1792 en heett alzoo den ouderdomvan 70 jaren bereikt Lr IS dezer dasen gemeld dat de heer de Leeuw vanAvuheni bij het sclmttersfeest te FiMnkfovt een zilveren b kerheeft gewonnen E n iicigisch blail voegt daarbij dat ilieheer dien beker toet hij hem over audigd werd met gouilstukken geduld vond Die eilebnoojiirc daad kwam van e uo ekende Oie oni h nde echter zegt dat blad was waarpeh juiijk nieinaud au l rs dan de lvon g der XederlanJen die AVicsbadiu verlat had om ineoL uito tcgcunourjig te ijn uij dl sriierpsciiuttcr feestcn te Fraukfort ïcruijl hier meenualeu de j ip iiisc nc gezaideu nog hel onlei eip vau het gespi k ijn bevatten de in lische berigieu i jg lierh ialdelijk klr gten over de sehending dt r tractaten dou de j ip oHcl c regering Zuo was i iOl Je japanschc regerii i Ijepaald dat alle japau che goederen voor zij aan d n kooper afgeleverd werden naar een d rtoe bestemd gc bonw werden gelir igt waar eenige ambtet area iij hoeveelheid eu prij ripte keiuleii llerhaaldi klag eu vooral van den engelschen ge mt iu tjben geene In andere gevallen ontkende de japan=che r gering iets van de zakfn waarover geklaagd werd te Avetcii of lucu Untsprniten dieklagten niet uit het eigenbelang der kooplieden iLui verdient el de opmerking der Jav i Bode behartiging De btrigten uit lapan kenmerken zich dcor de onveranderlijke nianiei waarop de jap msche regering de wcstersche mogeudhedeu bij den neus blijft rondleiden en de meer dan lijdzame houding waarmede deze zich dat laten welgevallen Erankrijk Engeland Amerika Nederland zien hunne ondenli u n telk n gedwaiVooomd en tegengewerkt in hunne belangen en ai e i laten dit straftehios to e Waarom den lapannees niet op krach tige wijze tot een eerliJKc uitvoering der tractaten gedwongen r Het schouwspel dat deze vier natiën aan den Tapannees o ie De op den 2Ö dezer ter graanraaikt van Groningen angevoeri e hoeveelheid k julzaad was buitengewoon groot te weten onistro ks twee luizend last Daar van zijn ongevc rr drii vierden ve kocht Men kau aannemen dat dien dag voor een half millioen guld n leen in koolzaad is omgezet I Naar men zegt h di de sedert de laatste jaren voorbereide nieuNce regeling van het postwezen in Ned rlandsch Indié eindelijk haar beslag gekregen Z M de koning zon het daartoe betrekkeHike besluit bereids getcekena hebben In Nederi Indië zal dus vem emt en T rder een uniform port van 10 worden ingevoerd daar zullen even nU der gedrukte stukken gezegeld zijnde wordf a vervoerd te en 1 cent f er ve in Ind onïen consul den heer Yitt en Oiner Pat ha wegens de oe 1 lating van een katholiek priester plaats gehad ten gevolge waarvan de eerste zijne vlag nedergeh iald en de fnmsche onderdanen onder de Ije cheriuing van d n italiaaiHchec couiul geplaatst heeft De bijzonderheden wegens deze gebeurte I nis zijn nog onbekend 1 Augu iu l it il drid verzekert m ii dtit generaal juch i is beiast met l t aaukncopen van on rhandelingen 1 111 df goede vpr t inillii iidiug tusschtn ïrankrijk eu nje 1 betretiVnde de zauk vau Mexico te herstellen A olgeus de I itxtc moet de eugelsche gezant iu de con iVreutie Ie Koiistaii iiiopcl Itiisland beschukligd hebben van het I ojjzettelijk bevorderen van ongeregeldheden in Biilg irije GaafI abaaoff de rusjische vertegenwoordiger heelt legeu die beschuldiging krachtiir geprotesteerd e Mijinlviii dclt de benoeming mede vau drie sehoutcii bij nacht Brussel 30 J dij Arm de leden der kamer van afc v crdigden zijn verschillende docuta Hten rondgedeel l betrefleni 8 de kwestie der scheUletollen die door het handels verdrag met r ngel md niet is 2ereg ld Ue meeste ecmoin udhedea zijn tegenwoordig ter gunste van de atVoopbuarli id der tollen gestemd en het gouvernement heeft tevens aan de leden der wetir ve ide vergadering een correspondentie doen roiiddeelen die gevoerd is tusschen onzen ge an te Londen en graaf Kcs ell en waaruit blijkt dat een I Hiferentie l e tijuii geu oiutreu de gezondheid des kouings luiden n et meer z o gunstig De vcornaamste oorzaak van de ziekte is opgel evcii ma u de vor t verkeeit in zulk een zwakken toe 1 iid dat de geueesheeren zich ni g steeds eeuigzins onge ust i Weenen 29 Juljj Volgeus een lege berigt van Omerl acha hebben ie turksehe troepen alle stellingen des vijand bij Sagratz veroverd n wareu het aorp het paleis van p ins 1 Mirko verbrand Heden zouden de directe operatien tegen Cettmje j len aanvang nemen De vijand is geheel ontmc digd Te Brunn is crgistc ren een vuorn ain grui dcigenaar I gevestigd te Heinzen orf tot een j lar en drie lua nden zware i lerkerstraf veroordeeld wegens wrcedaardige mishanileling zi ticr i aenslboden De veroordeelde Ilikade genaamd had de ge1 oonte om zijne dieustbodeu voor hei geringste ver rijp te ai Uandelen eu w auneer zij deswege kl lagden ze iii dief Uil te beschuldigen Voor eenige dagen had een fijner dienst I maagden tegen ZijU uitdrukkelijk bevel gohandeld ten olge j v aarvan zij gelijk hj nieeude naar behooreu inoe t ge 1 raft V ur leo Hij gat vel haar te ontklcedeu cu op pn ccl te bindea waavjp zii cp het outbloute ligehaim d or ic schclijkc wijze werd gesb reu eu wel twee dagca ach i I Vervolgei s wer l zij in ceu donker vertrek geplaatst v uaruit het haar gelukte eiiu ebjk te ontsnappen Terst md I begaf zij zich na de bevoe autoriteit en kbiag le haren laecstcr aan Deze werd erart Oürdiug geroeptn P i vpvoordceid gel jk vroeger is gemeld Zoo als de leicr eet ordl de tot z are kerkerstraf veraorJecldc drie i igeu ler eek niet ketenen lielulcu en oatvaLgen zij gcdtiieude dien d niet dan water en brood Berlijn 27 Julij De conferentie an de belde liberale fraciien der kamer van afgevaardigden is weder bijeengekomen tot behandeling der militaire kwestie Onder3cheid iie voorstellen zijn ter sprake gekomen allen hoofdzakelijk strekkende te n de rigting der regering en voor eene vermindering van het oor I logsbudget alsmede voor de wettelijke regeling van de militaire aangelegenheden ilen gelooft algemeen dat de militaire kwestie I niet eer dan io de winlerzitting van het huis der afgevaardigden beslist zal worden De gemeenschappelijke beraadslagingen der verschillo ide fractien over de militaire kwestie hebben tot dusverre liet lot de genenschte eenheid gtileid Eenige leden zijn geneigd tot het dota van concessien Indien eene transactie tot st iud mogt komen dan zal die waarschijnlijk plaats hebben in den geest van het vcors ei van den hoer van Staveushage die i voorgesteld heeft om het gevraagde crediet tot reorganis itie I voor de armee toe te staan inanr alleen voor de dieust van S62 en 1S62 onder zoorwaarde dal de regering in de zittin van 186 1 eene organieke wet voor oori jg voorstelt Het j ia echter zeer te betwijlelen of dit voorstel de mecrilerheid I op zich zal vereenigen Augustus De eerste kamer hcett heden alle i do orde z jnde ontwerpen o a het handelstractaat inet aiKrijk bijna zonder discussie aangenomen Turijn l Augustus Men verzekert dat dt vloed van vrijwilligers te Corleone steeds toeneemt Gs r ui wordt dagelijks tril siua verwacht Volgens zeggen is een amerikaausch s iip met eene lading wapens te Valermo amgokomen zulleu postzegels worden iugevocr met welker vervaardiging overigens s rijks munt zich reeds cezig houdt de betrekking van directeur van het postkantoor te Batavia zal vervangen werden door die van inspecteur over het postwezen terwijl eene nieuwe betrekking die van controleur der posterijen zou gecreëerd zijn Men meldt uit Frederiksoord dat in de zaak van t onderwijs aldaar althans iets wordt gedaim De maatschappij vanweldadigheid heeft ingezien dat de zaak niei langer in statu quo koude bl jven Twee onderwijzers nl die tot heden nogin de koloniën onder de gemeente Vledder verbleven zijn oplast van heeren commissarissen dezer dagen begonnen geenschoolmaar eigenlijk eene sot rt van huis onderwijs te geven waarvoor zij hun tractemeni genieten Zij gaan thans hunneeigene wijk rond en vereenigen de kinderen van drie hoevenin ééne alwaar het volstrekt noodzi Kelijk onderrigt wordt gegeven Op die wijze hebben zij ee e weeknoodigom de kinderen in hunne wijk éénmaal te onderwijzen Men ziet dat het een soort van zendelingschap is en weinig voordeel zal aanbrengen maar tevens bespeurt men den goeden wil der maatschappij of alth ins eenige verandering ten goede D Econanki deelt aan zijne lezers de nieuwe ainerikaansche belastingwet rxede eu maakt daarbij de volgende opmerking Wij geloü en dat zulk eene wet nog nooit iu de beschaafde wereld i vertoond Wij gelooven niet dat eenige regering ooit neg tji eene natie heeft gezegd ïot heden was uwe nijverheid volkomen vrij nu zullen wij haar geheel aan banden jleggen Tot heden was uwe uitspanning onbelast voortaan zult gij niets genieten zonder betaling aan der staat Tot beden mogt ieder vrijelijk zijn beroep kiezen voortaan zult r ij voor elk beroep een patent behoeven en er voor betalen Tot htden hebt gij van niets hoegenaamd belasting betaald voortaan zult gij belastiig betalen van alles Wij moeten bekennen dat wij deze wet als het vreemdste staauje beschouwen van al wat wij nog gezien hebben van de dolle overdrijving zoo eigen aan den Amerikaan en in het algemeen aan ieder half beschaafde Haastige menschen willen gewoonlijk alles te gelijk doen Wij vreezen er voor dat de Amerikanen ondervinden zullen dat niet alles te gelijk belf t kan worden Zij verachten de ervaring der oude wereld wy vreezen dat zij ondervinden zullen dat de financiën onder alle hemelstreken dezelfde wetten volgen en dat tM wetten volgt die door haastige plannecmakers ligt over het hoofd kunnen worden gezien maar die zich van zeiiV uUen doen gevoelen 1 ugu tus De eerste kaïuer liCLlt in hare bijeenkomstv in he len niet algemeene oteinnicu aaiigenoiucu het ontwerp stiekkeii le oin dri millioen te be tcdeii t t aankoop en amortisatie van sch l l het ontwerp tot wijziging v iu de be n o tiiig M het departement vie oorlog vüüi i ül en de 15 door de tweede kamer goedgekeurde natiiraUsitiC wetteu E de minister vau Fiuimeien heeft bij de ueraadslaging over het eersl renoemde ontwerp te kennen gegezen veraioedelijk nog in dit loopende j iar een nieuw omwerp tot amortis li vau seliuld te zullen kunnen indienen en bij de voordragt v in de st iai b grüuting vuur de dieust vau 1SC3 zijne dink lieeliien nopei s het belastiiig stelsel uitvoerig te zullen mcdedcelcn Tegen maand g aanstaande zijn verschillende ontwerjien aan lie orde gestild ru da ron ler de voordragt betrettcnde de wijziging van het t irief der inko jende regten Gorincheni l Augustus J e hooibouw is in deze streken algemeen al i loopen De opbrengst is meer dan middelmatig en ie kwaliteit vooral d r laatst gemaaide velden uit n utend De eilanden iicbben door de w arnic dagen dezer weckeen g M eh ander aanzien Thans heeft het vee weder genoegzaam jeuglig gr VS De opbrengst der melkerijeu is dan ook weder oenenicndc en de landlieden erkcnneu dan ook ülmondig dat ij eeuig guu tig n jaars eder het mm gun ige van dei voorZ uuer lai nsclioots zal wordeu vtrgoed Ofschoon ook van sommige airdappelen soorten de vrucht een weinmdoor de bekeudc ziekte is aangedaan zoo is dit te eiuig om eenigeu invloed op den prijs te weeg te kunnen iireiigcn Met de plukking der vroege fruit is men hier alUr wegi aaugeiangen en e opbrengst goea De prijzen der kaas var ren van ƒ IS tot ƒ 1 De boter is iets duurder dan de vorige week i g boter besteedt men ƒ 0 90 voor wei boter ƒ 0 70 a ƒ li l iet ned poud Apeldoorn so Juiij De papier fabrikanten alhier hebben zich per adres tor de eerste kamer der staten generaal gewend met het dringend verz ek aan het oat rerp van wet op den in door en uitvoer hare goedkeuring niet te hechten Kau bezwaar bestaat voornamelijk in het verminderde regt op den uitvoer van linneu en ka ncn lompen Zij zien zich hierdoor met een zwaren slag bed eigd eu ofschoon groote voorstanders zijntle van vrijen handel en vrije concurrentie meenden zij echicr te moeten opmerken dat Nederland hier vrijwilUg het rtgt van uifvc r ve niiiden en weüigt den uitvoer spoedig geheel vrij stelt v m een artikel wajirvan de uitvoer uit andere landen of veri oden of slechts bij een Iraetaaf onderling is toegestaan Ons land zal hierdoor van een voor onze nijverheid zelve zoo hoogst nuttige en noodzakelijke grondstof beroofd worden en daardoor a m eene industrie dip aan duizenden handen arbeid verschaft den nekslag toegebragt worden De rogge Cogst is hier enkele plaatsen uitgezonderd zoo goed als afselüopen De opbrenist is middelnuitig daarentegen de kwaliteit van het kw rn zeer goed Even als elders vertoont ziA ook hier de aardippelzieku wnVr en niet alleen aan het loof maar zij is ook reeds tot de knol doorgedrongen Hoe el de opbrengst der aardappelen zeer groet is ware het echter niet te veruoaderen dat indien di de ziekti zoo zeer begunstigende warme weder eenigen tij l aanhield de prijzen eeiiigzints monteerden De Hondjes Lely en Norma De Kennisvandel iar d c iV tirootem irkt pis eert zil zie niet beklagen waiim er hg zieli eeii h ü je v rpon i i rteiit van den heer run j trn li n imh de k ii si erriir ii i ei zijner luuidj s e en X Tnta te beuonaer u w int on ei i bjk zijii de toeren dezer viervcelige dieren Eei lgenoemi pnkJ mino Il is daarin even geleerd als in het kaartspel ea meniaoet een goed speler zijn wil meu In i spel winnen terwijl N orniipiücven v in cijferkeanis aan Jen d ig legt die onbegrijpelijk zijn Aftrekken eu venneuigvnldigea getallen aangeven laiversvlullig welke eu door wien zij worJeii opgegCMU en nog niif r verrigtingen di men moe zien otu te g l joveu ib eu den beschcu ver verbaasd staan over lu t eduirl van den ireester ende leerzannlieid der viervoetige leerlingen Een ruim uezoekwensehen wij dan ook gedurende e VARIA i en opzigte der emancipatie zijn niet onbelangrijk de volgende bijzonderheden van de negerlievolking op Jainaie i die ten A olie ewijzen dat de ïn Erankrijk d t zieh gaarne vei beeliit mu i t lainfl J f beschaving te staan en vi or dit lenkbi t il i aa rti ii i ceeft om in vreemde streken uie zoo lim gi r 1 1 1 li be avii g over te brengen konden van de 1 OO i be rluilitii li u 7si b zcn noch schrijven In geheel Ei aiikrijk zijn sU i iit I 2 0j boekwinkels en die meestal 111 de grootere steden v uu in ue kleinere gemeenten vindt mci er slejhts Iü5 Zouden da Irankrijks schnttca on geene betere w i e kunnen besueJ wurdLU dan door oorlogen in China Aehter lu ie ea Mc ii f Een koopinta iu Londen heeft het vorige iaar loo io b H vorsehen die ij tiit Duitschland had hiten komen r i 1 shillings het ik aan eigeiia rs aii vrnchtboomeii zoodat hij vo lüe hier meest il ver ielite diertu ia r n y OOOJ ontving Behalve koeijcn en schapen is het vrij bekend il it de Y gelschen van tijd tot tijd ook vo sfu op het as l ii j opkoopen oin zieh daarmede het jagtvennaak te ktiiiiRii verschaffen Tegenw iordig evenwel wordt n ig een ander di r bij duizenilen a oor eimelsche rekening opgekocht i amelijk de pad omdat incn dit voor het werkzaamste middel tegen de zoo schadelijke rups a houdt even als de bcomvorseh tegen de niet minder schadelijke r ipsen in de vruchtboomen In de vaten of tonnenfabriek van Scheuer te Dcbera ia Saksen waarbij thans ong veer 30 gezellen werkzaam zijn is dezer dagen e i monstervat vervaardigd dat in doorsnede IS en iu hoogte ellen bedraagt en niet aiuder dan aSOO emmers bier dus bijna 200 emmers meer dan het Ileidelbergsche vat kan inhouden Vier stevige eu echte bierdrinkers d agelijks ieder 10 kannen drinkende zouden 52 jaren nocdig hebben om het ledig te drinken De ijzeren hoepels van het at wegen 110 centenaars Toen onlangs de heer Scheuer aan zijne gez llen een feest gaf werd dit in het vat gevierd waarin de toegang door middel van trappen gebaand was Twintig paren dansten te gelijk zonder eenigen hinder iu deze vreemdsoortige danszaal