Goudsche Courant, zondag 3 augustus 1862

Marktberigten I G OUda Ju i De veemarkt zondei ernige eiaiuleimg jri r rek k a narkt uite rav J 2 ni llonde dito ƒ 12 a 1 50 Vineiik I i per 7j l j a 2 Oiie a d T Gerst per I II i a o Boikweit per 2100 tt y 210 Handel 1 ni e emining ÜSift il JnliJ Ue aiiida bt der graaninukt i lleen op K 1 td gtxp ïigd dit dooiten sedtrt leii I 1 1 11 n gnlf en m jiu loriamdcrl wa en alzoo oor 1 11 2 niL ïïcpmt t kon orden Poldei en Droog 1 irii lull ot let i niiinU r Geen koopera inden llogge met I 11 L oed van kleur en wigtiï wcrj t tild Witte Tan e Il O a ƒ 12 0 Wmterger t goed van Ifpr en koire kon totƒ5 0 geen koopei vinden Buitenl omei ei t ƒ M ƒ 1bO Korte I a er ƒ 1 a ƒ 2 j Lange il ƒ i 20 a 3 SO üuiveboouen ƒ s 50 l aai Jebooncn ƒ 7 JO Witte r rnten tot meeting ƒ S 25 i 112 gewogen v u 5 tot 21 Tulij v iii 8 Bijvoegsel bij de Goudsche Courant van Zondag 5 Aug 1862 OndertroHW d j W C WEBXIXO Jr I 1 en I i 1M M VA LVKLUAELDBLA KLN i orD 1 iup = us 1 62 I Emiffe Kenntii qi riiig Heden overleed tot mi ue diepe lüL beiJ na eeu kort en siniitlijk lijden 11 dei 01 derdom van iiiim S jiren inijiieu hirielijk geliefden ecbtffenoot HLN T T 1 S JOH NNEb PEl RL 6 V VPI t UI na atende twee K indtren te jong o i iUin verhei te be effen A d II J P PVPI G Gt EKjrELh lOLDV 51 Jul j 1 62 MreVkenue deze tot bi 0 a re en a geiiitcue k i u sgev ng Ifluitaie aan luijiieii v i l N Jt M E m K aii io l u2 kEinUS ï EAlX j 1 i dei se ee ende beeft de eer del i i unt it Of i f eu aK dit bj dit lil vvi iir mil ijue Kraamvan Ga lantGrien nebm ei gev otn gioote I i Le e PhotograpMe Albums il Ue dc ii tot biutenc ewooii 1 11 n vau A 75 ets tot ƒ 20 C iFNF GROOIE COLLECTIE StiTcoscoop platcn 1 11 lenwe Dessins van 15 tot 90 t II j vleit znb 700 als andere jaien niet II 1 drik 1 e K W A DENTBS ïia mde met zi iie Kiaai op dp havtu c er Bonneur Pil 72 Ifi boter te ziraeu IQIoT ffi di i b iler ƒ 1 bet vierde ƒ 1 121 a ƒ 1 521 pp f ïei inaikt tl uuid aardippeien boogs e pi j ƒ 2 0 liigste ƒ 1 70 n n 2 j juh A d prj der kaas van J i5 tot J 20 Deventer 1 Zwolle 1 AuiTii tiis Aliddelprijzen Tam e 10 62 Rosge ƒ 8 Boekweit 7 70 Vaulappelen ƒ 1 45 Boier pci O iö IC ƒ 10 50 Londen 30 Jnhj Graanmarkt Be am oe van bot biiite land va Mq groot Tuwe guig langza iin ot voiiire prijzen van de hand Vmciik Aleel wel O boos m pnj Gocdt oeder Gerst vast Lrwten Bojnca en Haver onveranderd I Raap en Lijnzaad zeer va t De aanvoeren bedroegen leigite ren en gisteren laine 9 10 qr Geist 1210 r Haver l 19S qr ileel 590 ziVken en 0320 vaitjt 31 Julij Van de veemiikt v n beden vMiden aanü boden 1280 Kunderen 639 Kalveren 13 350 Sebrptn en 150 iikens Voor beste Eimdert vveul l lO voor dito Kalveren 5 vooi I dito Schapen 5 en vooi dito Aaikens 4 10 persteen I itaald ADVERTENTÏËN J Ï3 LXbO YKIE A QUANT I Wijdstraat Heelt de eer te berigten dat zijn MAGAZIJN ruim ge orteerd is in vele i soorten van ARTIKELEN v ooi VDE VL als Portemonnaies Sigarenkokers Sigarenpijpjes Portefeuilles PhotograpMsclie Albums en Lijstjes V oor V i=ite kaar je KinderI speelgoed m rmme keuze I Ook IS er ten zijnen hu e TOMI BOLA zouder nieten a 30 Cents bet 1 Lot welke voornen zal zijn van eene I fraaije COILECllE PKIJZEN De Wed A V Schouten o de M K K T I Heeft de eer te ben teu dat haar il gazijn voor de aanstaande Kermis ruim ge orteeid is in ve e soorten van geschikt voor Cadeaux al Werlikoffertjes Necessaires Parures Bracelets Photographie Alb ams Flacons Kapspelden Étagere voorwerpen Odeurs Eau de Cologne en vtrdtie toilei leuoodudb j den ook eene luinie keuze v ui Kin I derspeelgoed op de J OU Aioul letter D i 26 tt UoKDi vuT lipftt de eer LEd oekcnd te luaki n dat bij ev U al vroeger vvedir uUae is geiriivi ei d nut een aanzienlijk assortiment Parapluies Parasols eu Wandelstokken tegen c vieieen voste r j stalt met zijne Kraam op de W Haven over den Heer KiEt noodicrende T Ld oeleeidp ijk uit hem met een bezoek te verceren m m des YAlllÉÏÉS oadei diitctic an P BOAS en IJ JUDELS staande op d n u j l vojr bit Station s Koffijhuis V UI den 11 r I CORA of de Blanlve SUnui iieuw eroot Melodri i u 7 titiuii nia het transcli met nu ne dii nriM n t icoatunies Aanval 8 ui H egens At iiitgi bieiabi u di i of i u ling geen X ibtiik M V 1 G 4 ILGL II Tot ZLKl KL en 1 U L ll 1 1 i c GOtDBIOKei of Valken Toni Tooneelspfl na II 1 et hoigdu t cb Coiiraiiteü Leesiiiri t m j oudtiget cuie l cviiit uh tot liPt ter le i ig geien v ui k n ivolgindp j sciiF oLRiXT M veidir lule aangevr agil vv 31 dende leuw bladt n Dezihe zullen opdenduiioi c i pilcn I tijd itiDt w orden bezoi gd c v edei vvoidfn 1 ati el uild egin betiliiig lau uui be itk kilijk geunge i piij j J V WELLEK Vdre ieuvv iu ven IiiterVi ErfW jk f ibl 111 1 afliet uil t II olcr ns et tl loi de Ptreetip aangekochte h iii h injt v ui Cliiiilotli Biicfi PjiilUr met nieuwe ilf o laticB tu castunua Zijnde dit stik nu der lait te perncvnicblen üe ei geiiiaU cfirij s ei U op alle vocinamc Touuidi i van IKi hluil even il te Vmsu ui u i t met Vn nitbiiudigs en b i il n toi n I gevoPid I i het elv e iniitRTOiV cit FKO TIJ V j of 1 WEL LISTIGE BLDIEMIEX I Violjke ludevüie m eéu be Irijl ii nu i I l j ulh i üllta ea de Heer Mui in vii I schcidcuc karakters zullen v ei vullen Vanvaii Uur l 1 Bo kilriilikcrj van 1 BKlMvJl V Kermis De goudsche kermis is sedert onheugelijke j areu onder de Zuidhollaudsche jaarmarkten beroemd eu hou H haren goeden naam staande onder alle wisselingen van tjdea en omstandigheden lu het midden van het volkrijkste gedeelte der welvarendste provineie met een ruim en sehoou marktplein als vvemig wordt aangetroffen eene frissche luchtige stad met eene nijvere vriendelijk bevolking de kermis invallende tussehen dit van Ltreeht en Rotterdam ziedaar mee dan genoeg om de drukie te veiklaien die aan het oveiigens stille Gouda een geheel ander aanzien geeft Xu dcor hetsc uunse vieder begunstigd ia de bewegelijkbeid dei inwoners en de t levloed der vrolijke reemdelmgen als verdubbelil Het is vergeefsche moeite alle bezwaren op te tellen die tegen de kermissen ingebiagt worden en het was eene dwaze eu daaiom geheel misluk e poging om d e op te heffen zonder eenig equivalent dmv ooi aan te bieden De verouderde instelling hervormt zich zelve langzaam en krijgt daaidooi een veranderd aanzien maar wij misgunnen noch buigers noch buiteniieden üat zij zith op hunne wijze veimaken uitspatting die niet onthieekt is altijd at te keuree wie echter meenen mogt dat de redelijkheid bevoiderd kan worden door hei beletten der uiterlijke vreugde hij zou zi h bitter bedrogen zi n daar de bed ou en lust geheimer en gevaarlijker sluipwej en oa bet eden dan de joelende weinig besehaatde maar minder veideitelijke luidruchtigheid Allen deeleu m de algemeeuc violijklieid lelei worden er gevonden die zith geeiie of hoogst geringe uitgaven kunnen verooilooveu menigeen heeft gespaaid tegtii de keimio anderen beklagen zieh la ei over de ligtzinnigheid als zij dubbele ontberingen oplejt en toeb v eler lev en Is zoo eenvorniisr tn eentooms do opgewektheid is zoo alge noei Ik wil ecnig oogenblikkelijk tn vlugtig genot suiiki i u waarlijk ci is riuoeg te zien te hooren en ook t koopen Hit lait ip vioegei et vooiiaarast doe vooi vele kermi JTingers i it meei en mtei vooibij l e iijk vooi icni krarai n van vroeger zijii vin tijd tot tijd veruwuiii thans bepaalt het zieli mc rei meer tot eene eigenaauli i indu tue van goi dkcu ea geringebeuoodigdlieden eu kr inerjen Meebts enkele kramen n iken eene gunstige uitzondering dooi di teitoonstellmg van i in gewone en keuiige ziken D lijkt vel iiPidenbettl van verse i leude theiteis j cdt ruime keuze voor allti i siutiik Het toneelgezelselii i vi Br u Judels heeft eentn zoo gevestigden mam en o g ii tj t 00 vele loejuithing in d t hpt i Ike i nbevelmg mis i i kan j liet TLeatre B ppo was lusgiljk van elders gunstig bikeiid en het eenparig getuigenis dei bezoekers gewaagt met lioogtn lot van de afwis elmg der vertooningen de kaustvaard ghi id dei uitvoeideis en de belangrijkheid van het schouwspel En waarlijk veel vereenigt zich daar om den kermisganger aangename oos enblikkeu te doen doorbiengen Smaakvol enaan allig zijn de groepen levende beelelcn onaelootelijk steik de spelen mpt de kanonkogels en men kan met veraouwen de gekeple vertooning aanbevelen als het aaiisenaainstctijdlerdrijf Jxi de inwendige oide en de vfilichtmg van net lokaal eu de beicpfde behandeling t Iken avond een taliijk publiek motten uiuokken Bijzondere aanbeveling vcidient ook d eliJCetie Sterk VtU Ollefen en Haspe s viiei tooneelmatige vooistellnigen algemeen voldoen Elk kie e niar zijnen siniak benoiideie rei en of dweigen honden of open eveade of was c beelden dat allen violijk zij i en zith vermikcn en lueinn tl vergtfe dat uifspiiiiiinL i ttonti iii f iiin rinuu piltjig Gemengde Berigten In Honganje lU het zendLu vau Jui M Pit t i jil 11 t naar Koipl T h fia t Mntig dccleu dt sc uedc iis i i Jcf co isi laat ci t I l 1 L ffllojie ol de djüd l i eej tt kaïutr jrdt lbai 3 la tig gt 1 1 1 door ftü aautal fabritkautcn dit uut up tu t bttiu u kaï aeu x a De Japanaera met o erdii vtuc Mjoiko u udht J uut 11 t u dachten u üuh r Lceu isaau dat die mal r oditi uit jt ü i au mmdehcidontsproot u waitu outevrtdiu dit Itt bi tuur uut zoo gek as alsut volk l e turkatbt rtgtnng uitt tot tau dat op dt lonftrtULie tt Aouöt uitiuoptl o er Monttut u gt pokfU Wjidi D t zalnet icthtci aU dian oidtu Altu bt ttit da XajwltGU la t gteïtn htclt oiu Gaiibaldi tt lusillej u iU Juj Kuiu aauialt eu men uamthjk hem m r kau oidin Dt Gtn tu iau ltu at ijrttgti hlt uituwe L iit baudti tiakt idt uut i i i D htti tbtLdt i t lu dt schut i i Lrgadtini tt Iriaukii r 1 1 i 1 vtiu 1 m u bt bluut gtcn eukdtu loiat m tt uil u ttL i ja et lu u dm tbtn suuv r lu Giaaf B 11 jtloutt Lit n 1 a pl uu aii l 1 v isc 1 1 1 11 11 UI I üu o l 1 11 1 1 L U Ljll h Uptülll lid 1 t Ui CU b IL 1 dl j ai D i i K 1 aiötlau IS tcu nicm tt jl ontdLki I vti adtnng bijj Lwooiid dooi oO Ji O mui cl i volhoud u i t liaiisrlu diL blatltu b k i uhtt btstuuf is Avdt j 1 d c u ui ttrittli 1 ujti duL ou nidl la Gu lid n KCU um t 1 1 1 du Tl Loudtu u l utu üuuoiid ii l u e bddfdialsui ilüdti dt lollaud the zalu ij i u luiumontt ib 1 uii trjj th bij Uu f liu dig dooi d w r litd i van d n j u 7ij i üi ai utilf lid i aii de t t ou v i k gijijj c tit Gntiidud tt Cuio h Jl h t 1 kü tba e MJZ tt ii hid il tt btu itn o 1 Ooattilijk lU OIU ï lU tU tt pla tU duit th p Itimtt bijttu te rot p 1 1 Am t rdaiu ui lut paik ecni lu tai t t t AMth 1 tt It 11 11 t al = Jt iUtui tl t 1 ge ld 0 w II I tu au l op i 11 l I I r I 1 u £ u dMiitu ij utu zjj ti ti b l m h bl teiijkt op t II 017 d rp u 1 i d uur ii at au de l tt u d r bo itii t I in T I nut i ituii luft ui J t kuk tl lu dta tathl lu iU i j k l u i ma dzijiiti l tiui It 1 il bn 1 1 f i h m I ht 1 11 uu u j ikn iM ld Burgerlijke Stand GOIIU GïBOUEN 23 JuIij i ui Tiiriis ouiki P p u t ei P W van tclzeu 27 Alailiims ouikr J J v m V i Uf u li L Ba ktr Hubtrtus Louiicreuuu uaüirs M lloulijk tu 1 Bjkiti J9 Auua ohaona oudfrs iii Vlkimade eu Crjcmaus ulhtliuiiu iilcr i iiohtn tu li O Tuk jIj Umlml j d€is B 1 ld fö tn V u I 1 Vdln 1 Autr J liauu Ai luii i aidtis J dt Giu 1 ei V dt liouij O EKtLDi I Jul 1 au Ljrn o j 26 K liu Tud s i P 1 RoztatrLie 17 m P j licaker ö iv 7 o ii der I3M 4 m IS A Ml J j V J Hizt b n J s I ttma l i 11 J9 K Ki jai 13 j 6 m 1 11 J P i 1 A UJ P V 111 li t t GlHlWD JO July i G van Gent tu V JE e r f stil tu A Bbk C P kirjier eu i vau Boitjt i V eu M J vaa den Ber de A et eu J Boot U C ia V ea A van ikur = 1 vaa de U OLKDL Ov EU EDEN 24 Julj Jjec i B mill 27 J giiethi Bui rial luiu t m o e ul I 1 1 1 fa C haiTie 3 t l l ii ol Julj PiLiii JakjDi Ji UI in dt Wi ie nel J uu i i 1 Pi 1 jt I