Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1862

180 9 DoDdcrdag 7 Augustus H 3y LokaalNUTenVERMAAR op de Oosthaveu te GOUDA Groot luisterrijk schitterend vervaardigd en af te steken door den Heer i G J KXJYSCH Op MAANDAG 4 Augustus 1862 Het algemeen verspreid programma deelt de bijzonderheden mede van negen fr aije Vuurwerken tusschen welke nog vele Vuurpijlen Luchtballen en ook gekleurde Zwermpotten zullen 1 ontstoken worden Entree 49 Cents SPF lied Zondag avond 5 Augustus SOIREE en BAL uitsluitend voor 11II Leden van de Sociëteit EéUme GK UDSCHE COURANT Uitgave van A Oost Haven t af te steken op Z0 1 AG 3 Augustus vc aardigd door den Heer P L VAN DER BRUGH Vunricerkiuaht r van Z M deii Koning t thi ttrdaiii 1 Eene Bengaalsche verUchting van het terrein eindigend in bloemrijk itnr 1 2 Eene Fontein afwisselend bloembouquetlen gouden en zilveren regens groene en blaauwc parelen uit erpende 3 Een WiSSelrad wi arin zich i e mee t verschillende kleuren afzonderlijk en gelijktijdig vertoonen I 4 Onderscheidene gekleurde CirkelS zich om en door elkander bewegende 5 Een Chinee che Boom gegarneerd met fonteinen eindigend met canonnades 1 6 Een Fonteinwerk vermdereni e in eene cascade 7 Eene Giraudole I 8 Voor en door elkander di aaijende PourgOnwielen met cirkels van gekleurd vuur I 9 Lene Batterij zijne gekleurde lichtkogels naar alle zijden uitw erpende 10 Eene DeCOratie bestaande ineen groot iïozaik in uelks middeneen toepasselijk devies omgeven metbloemrijk uur eindigende met eanonnades Het geheel afgewisseld door BoU quetten Zwermpotten Lucht baUen en Vuurpijlen ENTREE 49 CENTS I Ter BoeVarulckmj iu V Bl l Kil Vervolg der Advertentiën Op de Groote Markt te GOUDA In de fraaij wtlingerigte en door gas verlichte Tent op de Kermis aldaar is van des morgens 10 tot des avonds 10 ure te bezigtigen HET GROOTSTE EthnologiscUe Geologische Anatomisclic PhysiJogisclie Efflbryologisclie en Pathologische M U S E U M van den li er ALEXANDER HARTKOPFF Dit Kabinet bestaat iiit 775 Kunst en Natuurwerken De grootste en kleinste Menscheu der Wereld De Reus aller Reuzen AVillielixL Clianipi EX DAVID NAPOLEON DE KLEivsir Wonder dwerg dek Rl LD ENTREE 25 CENTS Societfiv ONS GENOEGEN in de BOELEKADE te Gouja PROGBAMMA zijn nog ikelvts te bezigtigen tot Maandag 4 AugUStuS l p fr aije loge i gepla it t m de Groote Markt tegenover Ai I Leoi en geopend tii 1 iorgens 11 tol s avonds laat l iiycn der V tia en eerste rang 25 tweede rang 10 Cts Nieuw FranschTPaardenspel Directie HERMAN BLANUS in vorbmdin me het ADcnspel en de Dierentemmers Tan Egypte i or bot o di ertrek naar Kotterdam op aa aanden ZOUdag de laatste M kotne zie en bewondere het PRACHTIG SCHOrWSl EL De worst isS n den Koningsbe rDONC LOS J M van Minden r EiXiVllxEEKD T NDMEESTER te Goi lhA Uil de diihluWe bimrt B ecomniandeert r ich tot het plaatsen van alle soorten van KuUSttanden en Gebitten die aan alle vereischten vollioen en deaverkiezende op proef orden geleverd ook verrigt hij süle operatien zijn vak betreffende Verder kan men zich bij hem ABON l XEREK zoowel voor het regelen Ier tanden van kinderen als voor het schoon houden der tanden van hen die een slecht gebit hebben daar niemand zal ontkennen dat zoo menig schoon gelaat door een tle ht gebit misvormd wordt Mie I e beide wereldbc oemde knii ihondj Morma sn Lely zijn slechts tot Maandag 4 Augus tUS te bezigtigen e loge is geplaatst op de Oniote Alarkt 1 over het gebouw van des morgens 12 uur tot de a ond 10 uur Prijzen der plaatsen 1 rang 49 1 Cents Jfrang 23 Cent = VEd Jjietiniir J P van Sti alen 1 I Theatre RAPPO I TE GOUDA SlmA op de GROOTE MARKT Heden en eiken avond gedurende de KERMIS groote gevarieerde voorstelilingen door FRANS RAPPO met met zijn gezelschap van 40 Heeren en lT araes E km arond verander uiy i en voor GoHda en Deze Courant vprsrhijnt Donderdags cii Zoadags n de btad geschiedt de uitgate des avonds te Afschaffing der Tienden l e tienden moeten worden atgeschaft Met uitzondering van enkele kwalijk ingelichte belanghebbenden bestaat daarover bij volk en vertegenwoorliglng slechts eene stem Niet langer wil men op Nederland s n i m den smet doen kle en van uit onkunde l iauwheid of ove Jreven angstvalligheid de ontwikkeling van zijnen landbouw als met voorbedachten r ide tegen te houden Hoewel de beide voorstellen vaü den alom geaehten toenmallgen volksvertegenwoordiger Sloet tot Oldhuis bij de eerste kimer der St tep Generaal geen gnnstig onthaal mogten ondervinden meende de regering te regt dat deze belangr jke zaak niet in t vergeeiboek geraken mogt maar trachtte door de indiening van een gewijzigd ontwerp van wet h iar tot een goed einde te brengen Niemand meer dan wij kan de regering dankbiar zijn voor haren goeden ijver alleen betreuren wij het dat zij door overdreven zucht om allen die bij de instandhouding dezer iidk laag belang hebben kunnen zooveel mogelijk tevreden te sielien nu gevaar loopt eene wet tot stand te brengen i ilie wel de afschaffing der tienden bedoelt miar welke levens die afschaffing verre van gemakkelijk maakt In het algemeen aeh en wij het verwisselen der tienden in eene vaste groiidrente verre verkieselijk buveu het afkoopbair tellen er van Boor het laatste toch wordt er een ontzagehelijk groot gedeelte van het bedrijfskapitaal van dezen tak van nijverheid aan zijne eigentlijke bestemming ondokt om iu vast kapitaal verwisseld te worden en zoo nu de landbouw aan de eene zijde door het afkoopen der tienden in slaat wordt gesteld ne hoogere vlngt te nemen aan de andere zijde zijn haar de wieken verlam 1 door de onttrekking van het zoo noodigc bedrijfskapitaal Bit in de ruimte ter zijner beschikking te hebben is toch het groote geheim om in den landbouw winst te doen En niet alleen arm aan dit krachtige middel tot bevordering zijner welvaart za menige boer worden nog daarenboven zal hij zich veelal in schalden moeten steken en daardoor voor een goed getleelte zijne vrijheid verliezen en wat gemis van vrijheid voor den nijvere beteekent kan de fabrikant getuigen die onder de liefelijkheden van aecijnswetten zucht zoowel als de koopman wiens handekgenie door tfirieven wordt verlamd en de landbouwer wiens goed met hypotheken is bezwaard Een treurige tweestrijt roept de afkoopbaarstelling der tienden dus Advertentieblad Omstreken BRINKMAN De prijs der Advertentiën an één tot zes regels met inbegrip Tan het zegel is SO Cent voOr eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend nimr plaatsruimte voor menigen landbouwer in het leven Koopt hij af dan houdt hij dikwijls geen bedrijfskapitaal genoeg over om den noodigen arbeid aan zijn land ie laten verrigten kan geeren voldoenden veestapel meer honden is buiten staat zich steeds de beste werktuigen en de noodige hulpmeststoffen aan te schaffen en zal eindelijk in veel gevallen hypotheken moeten opnemen waardoor bij het regt verliest te verbouwen wat hij wil weiden te scheuren veenbrokken uit Ie graven gedeelten te verkoopen of in huur te geven en d g 1 meer allemaal zaken die in iedere hypotheek acte hem ontzegd zijn en di Lde hypotheekhouder hem ook wel verbieden moet wil hij zich behoorlijk vrijwaren tegen mogelijke waardevermmdenng van het pand waarop hij zijn geld schoot maar tevens allemaal zaken die den landbouwer evenzeer als de verkleining van zijn bedrijfskapita l verhinderen al die voordeden van zijnen f oop te genieren welke anders de afschaffing er tiendm ovei al volgt I aat hij den afkoop zijner tienden na dan i hij ook voortdurend gedoemd den o aden sleur e blijven volgen ziet zich belemni rd in zijne pogingen tol verbetering en vooruitgang en de landbouw blijlt op een veel lageren trap van ontwikkeling staan dau waarvoor zij vatü iar is Be we blijft zonder uitwerking wat bij het ontwerp dat nu is aangebjueu wanneer het onveranderd wordt a mgeuomen w el menigmaal zal gebeuren want waarlijk t is geene kleinighevl voor een boer hypotheek op zijn land te nemen om de lii af te koopen De tiend verhindert hem we om tot huus i welvaart te komen maar ze zal hem nimmer geheel te gron riglen omdat hoe slecht de oogst ook zij hij immer met he afgeven van een tiende der bruto opbrengst kan voldoen Heefi hij echter zware hypotheeklasten te betalen en mislukt dan d oogst dan moet hij soms den hypotheekhouder meer betalen dan geheel de bruto opbrengst bedraagt en is liij in vele gevallen geheel te gronde gerigt Niets van al deze bezwaren is er daarentegen verbonden aaneene vervi isscling der tienden in grondrenteii an kan delandbouwer er zich gerustelijk niet alle kracht op gaan toeleggen om zij het dun ook ten koste van zeer verhoogde uitgaven de bruto opbrengst zijner akkers en daardoor met zijneeigene welvaart die des algemeens te vergrooten omdat gaeulieudhefFcr een gedeelte van die vermeerderde bruto opbrengstmeer komt inpakken zonder iets in de kosten er van te dragen Hij kan dit met gerustheid doen omdat hij zich nu nietbehoeft te verarmen of in schulden te steken o r SS Ok tiendheffer los te komen maar alleen telken jar eene jver anderlijke som op te brengen terwijl zijn bedrijfskapitaal onaangetast blijft i lFordt tf lgd