Goudsche Courant, donderdag 7 augustus 1862

öuttcnlanö Londen 3 Augustus Berigten uit Xew York van 24 jfulij jmelden dat een gedeelte van het corps vau den generaal Pope bij Frederiksburg aan de zuidelijken een gevecht heeft geleverd dat jmet een gelukkigen uitslag is bekroond hij heeft daarna hunkamp verbrand De president Lincoln heeft eene proclamatieuitgeva inUgd waai bij hij magtiging vorleent tot het in beslagnemen van alle eigendommen van de zuidelijken De negerskunnen tot militaire doeleinden gebezigd worden De vrees vooreen aanval op Xashville is verdwenen i De imivcrviug v m vrijwilligers niet vlug gaande zijn 1 nieuwe premieu aangeboden De gouverneur van Ohio heelt bekend gemaakt dat indien hei contingent van vrijwilligers niet wordt geleverd hij eeiie conscr ptie zal bevelen Er zijn on 1 dei iuiuieliiigt n aangeknoopt over eene algemeene uitwisseling van gevangenen Eerzistcren avond heeft de heer Cobden in het lagerbui ecneü hevigen aanval gerigt tegen ile politiek van lord Valinerston wieu bea iiur hij regtstreeks in strijd achtte met zijne drie noofdbeginselen bezuiniging noii mterventie en hervorming Hij noemde de tegenwoordige regering de buiti nsiiovig=le die het tegenwoordig menschdoin ooit in vreik i jil gekend had En Uit bleek overtuigend ah men m L iiiir hueviil ihans per hoofd opgebrau moest worden Palituv i ju wa ie ojidrijver tier nitüaven tlie in vier jaren minstens l 2iii milliutn gulden meer bcdroegci En die politiek berust vipchts op een schrikbeeld n imclijk de heer ch en verovcrintr ucht van Er iiikrijk On Ier dc i indruk dier hcrsciien ehim is elk dtukberlil van iu rvMriuiiig ter zijde gesteld eu v erd er eU a niet auii ïed uhï om het cc irogtelijk beheer onzer zeeiiiagt te verbevreu Het gcid Palmerjtoh verdedigde zijn liesttmr met iiekwaa nlieid tegen de verselulieiule ainiiic rklngeu Di raeli vereenigdc zieh met de zien wj e v i b len lieze aanval beeft iiij het publiek vetl sensatie gemaakt zelf i liberale bi ideu trikkeu rnj teg n dun eersten ministor ilie wil hij ta iiuie lijven el lot hervorming en bezuiniïinc zal moeten komen AuïHSlus Oraaf liussell heeft gi tereii in het huis Ier lord op eene iuterpeilatie van lord Campbell geuitwoonl ilat Knixeland van geene mogen llieid tenige uk ededceliiig bivft intvaiigen betrelfendti e crki imiiig van de Zu delijke Staten van Nooril Vmerika ll j voegde er bij dit mei Fr mknjk omtrent dat punt ee n ee t gewn ehte overeenstemming beataat lu het hui der g meenten heeft I ord Palmerstou aan den heer Beaumont op dien vraag geantwoord dat Engehiud gaarne een handelsverdriir me Oostenrijk wil sluiten Oostenrijk blijft nog steeds proie tiunistis he beginselen aankleven weshalve luen van den uitslag der ondcrh uideliugea geen al te grootc verwaehüngea moet koerieren Parijs AuLriistus Kuning Vietor Emanuel heeft eene proclamatie uifj evaardiL i in welke hij zieh beklaast dat terwijl Italië door de mogeudhedui wordt erkend jonge lieden om er ouderviiiding de dankbaarheid uit het oog verliezen welke men aan den getrouwaten boiulgcnoot verschuldigd is dat deze den naam vaa Home tot eenen oorlogskreet willen ii aken dat hij trouw heeft gezworen aan de constitutie en dien eed zal houden dat hij het italia iu eae vaandel hcog reaoe heeft gehouden m lar dat men alleen dat va inilel lijn vaandel moet volgen dat zij die de wet miskennen het vaderland in gev iar brengen en hem iu zijne vrijheid belemmeren dat zoodra de tijd zal zijn aangebroken om te han leien hij zijne stem zal doen hooren maar dat zij die aanleidin tot een burgeroorlog willen geven daarvoor verantwoordelijk worden gesteld eu hij ziju i iigt zal weten te betrachten Generaal Martimprey vice gouveruenr van Algerie zal ziju verlof van 14 dagen hier komen doorbrengen Men zegt dat hii door den keizer is ontboden geworden en geeft aan die ontuieding erschUlende uitleggingen wat echter nog meer Hp aandacht onzer diplomaten trekt is de tegenwoordigheid van den heer von Budberg te Viehy die naar men zeg lonfidentieele acten heeft medegebragt betreffende het verbond tr chen Erankrijk en Rusland De heer Montebello is op weg naar Petersburg en reeds ie Berlijn aangekomen waar hij eene conferentie moet hebben met den heer de la Tour d Auvergne J og zegt men dat Juarez een brief aan den keizer heeft geschreven en dat hij daarin eeuige voorwaarden opgeeit waaronder een voorPrankrijk eervol vergelijk zou kunner gctrotren word u tevens moer hij er echter in te kennen geven d it hij wannter zijne voorstellen niet mogten worden aangenomen den oorlog raet kracht zal doorzetten en liever de lioofdstad Mexico verbranden en zich in andere provinciën terugtrekken dan zich overgeven Aan de leden vat het corps diplomatique is olicifiel door den heer de Tliouvenel bekend gemaakt dat het den keizer aangenaam zal zijn om hen op zijn naamdag te ontvangen Deze couvoi itie is in den legenwoordigen tijd van veel gewigt voo al oindal men algemeen venvacht dat de I keizer bij die gilegeulicid i enige oplicbleringen zal geven over I de gebeurtenissen vau den üag Natuurlijk zal de pauselijke nuntius het woord voeren eu de e lieeft dan ook reeas terstond de antlere leden lei het corps dijiloiuatique uitgenoodigd om zieh ten zijncnt te vereeuigeu ten einde de redactie I vast te stellen van de rede die hij zal uit preken De correctionele regtiiank te Parij s heeft eene kwe jtii I beslist die zoowel v in bel uig is voor de spoorweg maat I schapp jen als voor de rei s er De ziaK Ijeirot de zoog tiaamdc retourkaartea Sleii w e t dat eeii rei iger door ecu dubbele plaats te nemen d w z écu voor he n en één oor i temg een aanzienlijk rabat op den prijs geniet maar te gi i lijkertijd stelt de maatschjippij een termijn vast binnen welke j men teiug moet gaan om van uie retour kaarten gebruü te kunnen maken Volgt hier nu uit dat de retour kaart wan I neer de tijd eens verstreken is geeue de minste waarde m a i heeft en ilat de maalsehappij regt hec t op den prijs van uu nieuwe plaats wanneer men terug uil gaiiuy Ol moet ile I reiziger integendeel genot hebben vai den hoogeren prijs dien hij voor zijn retour kaart heeft bela il l eu bij ziju te rtigtogt slechts zooveel bijbetalen als er nog aan een gewone plaats outbrf kty ïeuoemde regtbank heeft zieh met deze Liat te meeniilg vereenigd I Toulon 5 Auïiiatus Van L un ziju hier 1200 soldaten aangekomen die morgen op de CaciijiK zullen worden inge scheept men zegt met heitemming naar Civita Vecchia j WGGnen 5 Augustus De leden der hougaarsehe regeI rinï beraadslagen over de voorbereidende maat vgeku voor den bijeen te roepen landdag ï e jongste discussie welke in dr hofkauselarij plaats had en bijgewoond werd door de herren Appouny eu Esterhazy had ten doel om een iilan te ontwerpt u 1 met lu t oog op deu nader bijecu te roepen landdag RagUSa S Augustus In eene depêche uit Koustantinopel i wordt Omer P icha gemagtigd om onderhandelingen aan te 1 kuoopen met Montenegro op de voorwaarden vroeger aangeboden doch de onderhandelingen mnueu spoedig ten einde looI pen ten einile ingeval deze vnichtcloos mogten zijn de MonI tenegrijuen te voorkomen en Omer Pacha alsdan onraiddelijk de vijandelijkheden zou kunnen hervatten Bsriijn 3 Augustus Onze gezant te Koustantinopel hcel i in hist ontvangen om zoo mogelijk een wapeiisülstand tot stand I fe brengen tusschen de Turken en Montenegnjiien Gisteren heeft op het ministerie van buitenlaudsehe zaken de onderteekening plaats gcliad van het op 29 Maart 11 separafecl tractaat met Frankrijk Heden wordt de geboortedig van oning Friedrich Wilhelm III door den koning en de geheele koninklijke familie in stilte herdacht Tot dat einde hebben allen zieh vroegtijdig naar CharlotteuLarg begeven om in het mausoleum dit feest godsdienstig te vieren Bij gelegenheid van de viering van het feest ter eere van den iOsten geboortedag des heereu Waldeck een d r meest beroemde leden van de vrijzinnige partij welk feest eergisteren heeft plaats gehad zijn 63 telegrammen uit ontlerscheidene deelen de s lands aan hem toegezonden ten einde hem geluk ie wenschen het meert ndeel was uit Pruisen en Silezie Het Huis der Heereu zal gedurenue geruiineii lijd gceue zittiuir houden al de werkzaamheden aldaar aan de orde gesteld zijn afgedaan De commissie door het Huis der Afgevaar ligden benoemd tot liet onderzoeken van de ingediemhbegroüting houdt dagelijks hare zittingen Op den oden e k zullen de Japausche gezanten zich te Stettin bevinden alwaar zij door den haudelstand feestelijk zullen worden onthaald nog in den loop van denzellden dag begeven zij zich naar Swinemunde alwaar een russisch oorlogsstoomschip gereed ligt om hen naar Kroonstadt over te voeren De Russen hebben reeds kennis gemaakt met de Japanuezen want een root aantal photografien der voornaamste leden van hel gezantschap is naar Petersburg gezonden Ook hier zijn vele dergelijke afbeeldingen van hen verkocht Eergisteren avond ten 6 ure ongeveer trad een onbekend persoon den winkel van een goudsmid te Dusseldorf binnen j en bood hem eene aanzienlijke hoeveelheid ineengesL igeo zil verwerk aan Op het ontw aren an een agent van politie nam hij de vlugt Toen eerstgenoemde dit bespeurde ijlde hij hem na en stond op het punt om hen te bereiken waarop de vlugtende een pistoof te voorschijn naaide den tromp in den mond plaatste en afschoot De getrotfene stortte levenloos ter aarde Frankfort l Augustus Eergisteren namiddag tusschen 4 en 5 ure werden Augsburg en de omstreken dier stad door een geducht onweder bezocht Er vi len hagelsteenen grooter dan duiveueijereu en er is schier geen huis in de stad waar de ruiten niet bij dozijnen verbrijzeld ziju In de faliriekgebouwen en in het stedelijk ziekenhuis zijn al de westelijk gelegen ramen vernield In de 57 deels grootc ramen der bovenste verdiepingen van het raadhuis is bijna geen ruit heel gebleven De tuinvruchten zijn totaal vernield en waarschijnlijk zal het te veld staande graan en h t ooft in den omtrek enorm geleden hebben In het naburige stadje Eriedberg waar een gedeelte der alhier iu garnizoen liggende artillerie ingekwartierd is werrlen door het instorten van een stal tien paarden gedood en een grooter aantal zwaar gewond Rondom de stad liggen de zwaarste boomeu ontworleld Ook te Ul m moet dit onweder gewoed hebben Turijn i Auge sius De iniuisttr llai izzi heeft openbaar verklaard dat de regering verpbgt is geweest oiu eene proilamatie uit te vaardigen als bewijs dat zij vreemd is a iU de plaats hebbende geheime aauwerviugeii dat Italië alleen wordt vertegenwoordigd door het parlement en de regering dat raribaldi de wet miskent en bel belang van Italië in de waagschaal stelt inaar d il hij hoopt dat deze nu hij eenuiial s konings denkwijze kent tot inkeer zal komen en een burgeroorlog zal willen verhoeden dat hij uimister iutu sriien zonder daar buiten te gaan de orde met behulp der bestaande wetten zal haudliaven Madrid l Augustus De Espana verklaart onjuist het berigt als zou Spanje drie müboen ontvangen voor de expeditie naar ochiu Chiiia Spanje zal een ge leelte van het afgestane grondgebied outv uiiren NewYork ió lulij Door een eominitté zaïreugesteM uit den mayor de i r si id en een aantal notabilileiteu uit deu haudelstand is bij dm president Eiucoln ecue petitie ingediend waarin wordi aangedrongen op de afkondiging van de emancipatie der slaven 28 Julij Er loopt een gerucht dat 60 000 iuidclijkcn onder bevel van Jackson aan d James rivier ziju tiijeeugetrokken D zuidelijken zenden naar d it puiit thans nog meer versterkingen en maken ziidi irereed Sutl olk aan te t isteu öinncnlanö Gouda 4 Augustus Waren de ingezetenen onzer stad verstoken van het voorregt om huniieu algemeen geaclileu en iiemindeu burgemeester die zich met zijn gezin op een buitenlandsch reisje bevindt persoonlijk geluk tev eiisehen nu ziju vijf en twintigjarig huwelijk die afwezigheid belette niet dat irelijk zoo velen uin hem en de zijuiu met hartelijk gevoel gedachten ook hij getuigenis gaf lioe het zijn lust en genoegen is dat velen iu zijne vreugde dieleu In al de weldiuÜL e instellingen dezer stad zoiuler eeuige nit oiKlcriiig was gisteren aan alle huisgenootcn een feestmaal bereid ook de talrijke schaar der leerlingen van arm tus sehen en bewaarscholen van het li K Liefdegesticht en der israclitische school werd rijLelijk o ithaald in de verschillende gebouwen waren gepaste ver deringeu aaitgebragt allerwegen ontboezemde meu in blijde vreugde ile luirtelijkste wenschen voor den man die met de zijnen zoo hooï wordt geacht zoo hartelijk wordt bemind Liug uoi zij het h m vergund voor de algemeene belangen te ijveren en dareu van ongestoord geluk in den kring der zijnen te geuieteii 6 Augustus De woelige drukte der kennis spoedt niet iM se schleu ten einde en wekira zal alles tot de ircwene stille bctlrijvighcid terug gekeerd zijn JEiiide goeil n es iju iK ït men en wij denken hierb j onwillekeurig aan den zaehteu overgang van de luidruchtige kermistooneelen tot de voorsteiliiiiïcn die iu den plaatselijken schouwburg de kermisvermakelijklieden als besluiten De lieer J Edii ird de Vries is als nieeruialeu vroeger gescliiedde ook dit jaar tot ous overgekomen tristeren en hedenj om het goudsche publiek op een paar voorstellingen te vergasten waar men het kermisgewoel vergeet en oogenblikken van stil kunstgenot kan smaken die meer bevorderlijk zijn aan de ontwikkeling van goeden smaak eu besehaviuiï dan de min geregelde joelende en luidruchtige verecnigiiigen in de kennistentcn Gisteren is alhier aangekomen zich begevende naar het Ivump van Millegen het tweede bataillon van het 4 regiment iuiauterie komende van Delft dat heden zijne reis vervolgd heeft terwijl met dezelfde bestemming van hier vertrokken is het alhier garnizoen houdende vierde bataillon van hetzelfde regiment S Gravenhage 4 Augustus In de bijeenkomst vau de eerste kamer van Ii len is een brief voorgelezen van den heer Boreel kenni geving inhoudcd dat hij dnor ono esteldlirid verhinderd i in de vergadering te verschijnen Mei algemeene steinmeu ij aaugeuomen de wetten I tot aanvulliuL van de op de onteigening voor den wet op de militaire pensii spoorweg van Utrecht naar Zwolle 3 op de onteigening i de verbrceding van de nieuwe Maas 40 op de oiiieigeuing voor den spoorweg van Breda naar Tilburg 5 op de onteigening voor den spoorweg vau Kozendaal naa r Bergen op Zoom Daarop is beraadslaagd over de voordragt tot wijziging van het tarief der inkomende eu uitgaande regten Bij hoofdelijke omvnuig is deze voordragt met 27 tegen li stemmen aanyenonum Tegen hebben gestemd de heeren Ilartsrii V ioier Mrjen v Weasem en v Sasse v l ssdt De beraadslaging over het outwerp tot afschafïiug van de slavernij in West Indie is tegen W ocnsdag aan de orde gesteld De minister vaa binnenlandsche zaken heeft het onderkiesdistrict Krimpen a u IJssel voor de verkiezing van ledenvoor de eede kamer der Staten Generaal opgeheven eu iugedeeld bij het kiesdistrict Ouderkerk a d IJssel GorinClieni 2 Augustus Gisteren had in de buur Vehthoveii geuieente Lexmond eeo treffend ongeluk plaal De 2 Ijarige zoon van deu landbouwer H van Vecii met eeif beladen wag u naar huis keerende had het ongeluk vau de waL en te vallc met d it gevolg dat hij het nekbeeu bni eu door eenen trap van het paard op de borst zoodani verHüiid werd dat hij weinige oogenblikken daarna overlee HeUSden 5 Augustus De werkzaamheden aan de ver dedigingsw eiken roudom deze stad alsmede aan de sluis o den hoogen maasdijk nabij Hedikhuizen gaan naar weiisei vooruit de laaiste geschieden onder liet opzigt v n den ka pitein ingenieur Stolk welke allen lof verdient over de wij e hoi hij zijne oiulergestdiikten weel te behandelen en ulie v erkliede heul daarvoor veed achting Itte ragen Even als in verschillende andere steden begint lueu oo alllier de siad te verfraaijen door de vnbereriiig vau het phiveisel Xo w cii ehclijker zonde het ijii il ii i ij eene piibli k L s ei ü hiiiiLT V erkregeu AltalaSSerdam 30 Julij Tot leden vau deu geuueu teraad ten irevtdge vau vermeerderd zielental ziju hier i ek jzei de l iereu D au Wagenhitre J Jonker en F Kloos iirwr tot vierde lid Eti teren bij herstemming lusscLeu J l jl ia Rijkee eer fgcuoemde de meerderheid vm steiuuu u op zieii l el t vei eeiiigd GoedereedG 2 Augustus Het drooge weder lueit ook iiier in ieu stand der gewassen eeu gunstige vefaiiderimr te uet g gebiMirt endoor de spoediire aanrijpiiig der verseiiilleud i was ui koiiien lui vele handen te kort l e toestand vau den oogst is vrij voldoende koolzaad lioo ro rü e en vlas zijn Voor het grootste gedeelte biuueii eu drtarwe kan gesneden worden Het hooi was uiet overvloedig maar vooral hel vroege eu late goed vau kivaliteit terwijl vooral tie klaver iiitmuntenil is gevv iiii en Zoowel in pialiteit als qinntitcit w s de r igge zeer jroeil Het koolzaad was uitmnutentl genuddeld kiu men de opbreng 50 mud per buuder rekeuen Het vlas is zwaar fijn eu goed gebold De ajuin ook een voornaam artikel van verbouw aliiier is overvloedig eu reeds afgescheept voor ƒ 2 50 tot ƒ 4 1 mud De erwten en booncn hebben door het natte weder el geleden en dtieu niet veel verwachten De wiuter tarvve leveit weinig beschot de zomer le i larentegen is opperbest en zwaar van korrel even ais i r De meekrap laat wl iets Ie wenschen over De aardappelen zijn tot nog toe uitniunteud eu de o i si buitengewoon Vel is het beilerf gelijk op aiitlertr i i u iu het loof doch de vrucht is bijna ongeschonileu Ii ia iju nog niet bekend daar er zoowel tijd als haiulea ontlui ta om voor verscheping te rooijen Even ai door het geheele land zijn ile vrucht voo d de appelboomen goed geladen Leeuwarden 2 ug De verbouw ven de zoogeuaamile jammen aardappelen waarvan men zulke goede verw ielitingen had gekoesterd is op de meeste plaaisen dezer iirovincie geheel mislukt Xiet alleen dat zij uiet willen gedijen m i ir ook de ziekte heeft hen evenmin als de overige aartlaj pel oorten verschoond Een landbouwer die den verbouw der j iinaieu oji buitengewoon groote schaal had beproefd heeft naar benkeuii g ruim ƒ 4000 schade daardoor geleden Harlingen 2 Augustus In de maand Julij is vau hier uittrevoerd meest naar Engeland 27336 vaten boter vertegenwoordigende naar de middelprijzen op de markt te Leeuwarden eene waarde van ƒ 1 189 116 alsmede 13055 kauter en 300 goudsche kazen 404 runderen S36 kalveren 39 54 v j kens en 3915 schapen en lammeren