Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1862

180 9 het bootje waarin zij mvIi h londcn j mii i rlij i i rdro ila a De ro n i selie daiiRS hebben aan r ii i hh etri aht MPtrcbod n itoiiie u bti iMi onder het juk der slavernij than h t n rdïKiiji Oc dutator g veel hoop op eene verl ii j Mi ii i el j i t de i h eüu cienLii op niets zal i tioopen uider Ouiii i lit t te aplI cti geiaarlijl ornpVjt tegen de liberal m i et 1m iii gebr igt De httr Zondag 10 Augustus Biirgerlijke Stand COUDA G 30R N 1 A TTenlrik i n rli = ouders van Vliet en E denbol 3 Klaas onder A il en P v n d r Kee Lena dcrs L W L van van der h elt en A den üro k r liik J Peternian OVtULLUhN 1 Ang Arte Mill 10 w 3 Joliannes Jaeobu van i geer hnisvr van C i er 15 j ï4 j 5 atharina IVr J t ni n y 4 1 1 r nr ouders itr J vau der Durs r 17 1 i Abraham van IT rr I v 10 4 r jrritjc Ad iain I en huisvr vaa J K eek fr SCHOO MiOVl X Ingeschreven van 15 Jiilij tot i Aiiirti5 is GebobkN Hendrika ouders D Walter en H Glt ur NicoLi i iT3 1 ot hj riiiLTs ca i Brjinii jk M tid ilcua ouder P iU r M M Slooit l iM i i iM deib J Ii u iii ii M MjpiiMil Uitgave van A BRINKMAN Ooti Ila B 11 75 Bl mi tN dnaii i 1 cr L i j Trol Z thf j I ii Aalt ADVERTENTIEN J M van Minden G£tA MiNr KKD ïaM 5 j esti k te Govda ia de dt l lfh p hin rf Recommiindeert zich tot het plaatsen van alle soorten v m Kunsttanden en Gebitten die aan alle vercischten voldoen eu desverkiezende cp proef worden gelegerd ook venigt hij alle opcratien zijn vak betreffende VerJi r kr n men zich bij hem AEOXXÏ KK V zoonel voor 1 1 regelen der tanden van kinderen als vuor het schoon houden ir t nden van hen die een slecht gebit hebijen daar nicuiand al ontkennen dtit zoo menig schoon gehutt dv or een icchl gebit misioruid vordl Alle v idere reco inandatie is ovcj ooaiL aangezien hij voorzien is van debi te getuigschriften van gence heeron zoowel bini en als luiten de stad D gelijks te eonsulii nr Gemengde Beriaiten E irtvtin lu Je romeiusche = taten Peemt al ijd toe en uien i de t ii olvo ii n nt Df Fiaiischeu po ctun jrfv cM op een 1 M or it l Hl Mriiro IWiruIJ Mrn legt tt ii nicuAPn teligraailva Lii s i n Lii ijLa m Üuüii i Ia diiii nacht an 2 J op SU Juiij een rec l j v oiiv Klt r t orJ boven de st td FuMa tii oiustrekfii ik in i3 I p y plaatsen i c ui n J3ij Maastiicht is fcii er lii lpi l van ze ea vott uit d ïtilea De C biuezea hebben Ii ii O0O p st iiuar w Vork guz i d n un fi T tf Voopj n De Lfur orst is te Kassei terug dc ludi tr 1 ei nicn rerwa ht o wf lLr In A Amiiika is eene inaat i ipi om de ïc irii cMfn te balsem n J e klecnnakLi I 4 oügrts tf Ueiddber Bij J i r Heide is oiiLings ten i jiir iid d e z li d jjip i geweerd hrclt Paliuerstoa be i tyr lL im t u i i f it sche ii r Mi il f a k IK SC e j e aiit ni d r mn ma aii Pruisfn aaiigtbudui h d ift ircdJtlit aan Je rntiolii e Be lUrs Mhe i c itu i otiin i eH ü en bli lt lil in huis Iii hel LI J sKüjk h M 1 Iitxue onuedi r Lcwoed de hevige stoü Lr o f cij tle r i eiigt aan biuggen en s 0 jn t i ii t vi elit iiiri Onnb Mi In de gemeente üf ii lUldei is i i M iltii loi d t e agLbraod De matro en hebbeu het mir i ï e r irciit 1 undfre oi derhai dt laars voor hit U hei iet b t r bem de jwrtefLuille van buïteiil zaktn j biedcnr Ie Aken is M Juiij k gioote naald iitabriek geheel if Ij 1 iIl sehade wordt op öO b lÜ iuuIm b jiroot l rai krijk eii et mud verkp l t Te o Hfuni zijn I MiO gev in ei ru niecst wegeiis verg ijp tegen üt i f uvve politieverurdi uin 1 b hOipj v o di voor deu pau gevorviii ÜrL l V lejt bc tt reeds meer dan TO tiUO laud aardappekn naar i de i Te ev Yüik verkoopt nicu hrui en die gemaakt btenderen v n gesuemtlde suld teii De Kcapstad j 24 Jiilij i op den ira itvvti tiit eh U Doorn en l ier V rargcrand G rib ldi I erft itp niiuvx eene proelamatic MCkl eib gtrigt u aar het bli kt n U vwiaiup hij ioa ftil pr n r Klt n heeft rted c ue ivU d Mtin gelijkt hit op i U JvJirabtuU De Lui geni etter v n I tiholtz m den Ll as i nn IJl stok viaarnan 4 4 tio tn h ii en lïijp gewo u n cell vat wijii opli vireii t p den plsi j ot der h ernte 111 i iberg zijn jl Z udag z s o j a duoi hei ouisLi i i v ia K a u o deii innige ri Ldeu Te Hol e i j deö de aaid ippeleii i Oudiriroawd WERXIXK Jr en j r AV AI A L VKESVELD BLANKEN ioiDA 1 Aijijustus 1362 rA ine Ktniiiiihgtving 10 Ai LsTu i EEcr Tir De Thee Soorten l IT HEI MAGAZIJN VAX Sindcrani en Sible i Jn nn u ïijiij ireurig en waterhon mi Zij luiiiiten daardoor boven veel i ii i v ur en bij onder iiir en zijn in vfr i mliic p ikjes T n 5 2 en 3 on wrkn sbaar bij G KABEL la i je r n i y I X O 2i te OL DA D BOER AZ te ümWattr en vcri j c DépöU Heden Donderdag FIIVALE SLUITING van het g2 oote ANATOMISCHE MUSEUM OCnEWWTKi 1 11 J J lut lI thd o L Juiij m Uu stlra Z Ai l i ixa MiLt D l i t Jl d lui irïjrfl Veii r Up voordeclige voorn aarden vraagt men als PORTIER in eene fabriek tu gepen iuunterd onderollicier gehun d zouder kinderen Adres niet fr meo briefen onder Iciler P aan de Borkhundelaars 1 van liEXTL M S n te ouda Prijzen der Effecten AM STEllljAil Vrijd i Aiio ue ii j Jji ifi it H tc pf koel £ k 1 Xcd w sch 2 bsVk b dito 3 k dito 4 ll r Ainort Sijnd S 3 Jlancielm 4 i A O I Leening A I Aand H Sj 4 d liijnspw 4 ISelL ieBotts 2 Sii iT je obl 3 44v is d l uitrnl 3 5J o J g biiineul 3 481 2 18 4 1 l ortuü il o l J s 45 45 Itiio obi H 5 lUP d 1S28 29 o rtl831 33 5 78V4 ri 1S40 4 H k d 5 = serie 5 f lV 6 d 6 = serie ö fc 1 8SVp Volgcf 8pw 5 lyi 1 19H 1911 Pruisen 1850 5 iii Ojst bijtJolI 5 CU dito 4 ilito Mefall 5 s 52 Vic 52 dito dito 2 2 27 27 Vn 27 l rente n St 5 741 2 7478 747 0 nat l8 4 5 61 78 filVl6 6017 Me obl851 3 275 1 2h 1 27 ïer lioekdrukkcrij van A BRIKKMAN Aiieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondag JQ de Stad iTL sehicdt de uitgave des avonds te voren De prijs pt i due maanden is i franco p post 2 25 De inzending der Advertentitu kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Afsch afting der Tien den Vervoly en dot ila ir norJt er gezegd rok de tiendhefFer heeft regten die op eerbiediging aanspraak kunnen maken en eene eenvoudig vern isseling in groudrente zoude jegens hem uiterst onregtvaafr dig ziju wat toch ontvangt hij voor zijn deugdelijk tieudregtf eeu renteboekje Wiuirop tal van oninbare posten zouden v r komen Men vergeet ecliter dat er vooreerst middelen b it iatt om dat getal oninbare posten al zeer klein te maken de grond toch blijft verbonden voor de rente en ten tweede dat de staat ook alle tienden zoude kunnen afkoopen om ze dan ter stond in vaste grondrenten te verwis eleu v at zeker wel h f Xë h iftBCSl afdbeiTde miiMêl tbr Tei i i rt Ing zijn ZOTIÖC gerustelijk zonder eenig bezwaar voor s lands tinancien kon norden ondernomen De staat toch knn overal geld krijgen icg n vier ten honderd de tienden worden afgekocht tegen vijf it i honderd t zou dus niet meer dan billijk zijn dat de tiendpügtige den staat ook vijf ten hoi lerd van de afkoopsom grondrente betaalde en zou dan het percent winst dat de staat uit tl LH verrigting t jk niet votdoeiule zijn om de kosttr welke die na zich slepdn zoude te bestrijden Voornaar wij zien er geen heil in den staat allerlei bemoeijingen op te dragen maar waar het zoo als hier eene zaak ten algemeeiien nutte geldt die door bijzondere personen bij geen mogelijkheid tot stand kan komen waarom zou men daar de huip van dcii staat niet liever inroepen dan door het nemen van halve m latregelen veel goetls achterwege te laten blijven Eene verwisseling in gronilrentc ware voor den landliouwer oneindig wenschelijker maar hij zal zijnen wen ch wel bezwaarlijk vervuld zien De meeste leden onzer volksvertegenwoordiging to d zijn znlk eene verwisseling weinig genegen en wij danken er der regering voor dat zij begrijpt zoo al niet liet beste dm toch iets te moeten doen Waarom zij echter met zoo overdrevene bezorgdheid de belangen der houders van O tiendregt gevestigde hypothecaire inschrijvingen ter harte nc mt verklaren v ij niet te begrijpen De meeste dier inschrijvingen dagtiekencn immers van voor 183S teen onder het welhoek X ipoleon geen n ettige hypotheken op tiendregt konden worihn geveatigdy Waarom die onnetiige handelingen door deze wet alilians een schijn van wettigheid gegeven en ter wille van dien scliijn den afkoop dertiendeu in t oneindige bemoe jelijkt Wa irom nijt de tienden eenvoudig afkoopb lar verlvlaard en den tieiulheffer met derd bel ingheb enden onderling naar de regelen van t algemeen ugt hunne wederzijdschc v rpliirtitigen en geregligiicden lalen ui vechten Daarbij zal t voorzeker aan mocijeiijklteden U regtstrediugen niet ontbreken maar ook deze wet zal al ilie bezwaren eer vermeerderen dan verminderen Hypotheek op tiendregt x uit den aard der zaak altijd een zeer onzeker Lezit waarom behoeft nu de wetgever zich te belasten met de ïorg voor hen die dwaas genoeg zijn zich zulke on ekere regten te verschaffen Het zou ons daarom w nscheiijk voor W 38 COURAlirT Advertentieblad Omstreken j De prijs der Advcrtcntien van één tot zet I regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent o r eiken regel da rboven 10 Cent Buil engew one letters worden berekend naai plaatsruimte komen dat alle bepnlingen omtrent de hypothekeu uit de wet werden geligt maar t zou ons leed doen zoo land der volksvertegenwoordigers zijne goedkeurende stem aai het ontwerp onthield zoo zij behouden blijven daartoe is het bezwaar niet gewigtig genoeg Van meer belang achten wij de opname van twee andere bepalingen welke in het ontwerp worden gemist De eerste betreft het novaal tiendregt dat wij gehoopt hadden bij deze wet geheel te zien opgeruimd Van alle tienden is deze voor de algemeene m vaart de schadelijkste De voorlieelden toch bestaan dat ontgonnen gronden weder zijn verlaten alleen omdat men er de tiend niet van beuilen kon Waarom dan een voor den staat zoo schadelijk legt niet ei ivoudig vervallen verklaard Niemand is er door benadeeld de heffer twbi heeft niets aan zijn regt t bestaat slechts in eene onzekere toekomst t is eene bbote verwachting anders niets tern ijl de instandhouding an het regt wel degelijk schade aan het algemeen berokkent Eene tweede in ons oog zeer wenschelijke aanvulling zoude strekken tot hef vergemakkelijken van de verwisseling der tienden in grondrent G de bepaling namelijk dat even als de afkoop ook eene vr n verandering van tienden in grondrenten vrij van alle regtea van zegel en registratie zoude kunnea go= lneden Men erkent in t algemeen wel dat de verwisseling in groud tnie verkieselijker is voor den landbouw dan het af koopbaar stellen maar men deinst terug voor den onwil der ticndheifers die hunne belangen bcnadeelu wanen dit moge een rede zijn om ze niet bij Af wet voor te schrijven geen redi kan het zijn om die vern i seliug waar 7 vrijwillig kau plaats hebben zooveel mogelijk te bevorderen en dat dit door eene vrijstelling van regten van zegel zeer zeker geschiedt valt niet te betwijfelen daar t juist deze kosten zijn welktin menig geval de verni seling in den weg staan AUergclukkigst van de regering gezien komt ons het geheel stilzwijgen der wet omtrent het decreet van l r lS oor Had zij bij deze bepaald dat het wordt afgescliaft dan zou zij daarmede als hare mecning te kennen geven dat het tot op t oogeublik der afsch itting kracht van wet had hetgeen op aanhangige of later te ontst ine regtsgedingen van invioe i zoude kunnen zijn Xiets zou echter beletten de algemeene bepaliugop te nemen dat alle tot het ontwerp betrekkelijke verordeningen worden ingetrokken daardoor zoude de bewering worden t Zij deze en i udere door ons gewensehte wijzigingen aldn niet in de wet werden gebragt wij zullen ons in deaa neming van het e ntnerp zeer verheugen en den ministergel k wenschen d e er in slaagt deze belangrijke zaak f ieei goed einde te brecgen J B S i3uttenlanï f Londen Ó Augustus Gra if Bussell heeft gisteren in het huis der lords medegedeeld dat de britsche gezant te Konstantinopel de aandacht der Porte heeft gevestigd op di er