Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1862

ïoljfingen waaraan de Christenen ui Klciii Azie weder hebben b oot gestaan en dat de Porte m antwoord heeft verklaard de noodige miitreselen tt zullen nemen om dergelijke handelingen voor het vervolg zooveel mogelijk te voorkomen De heer Lajard leelde op eene tot hem gerigtc vraagmede dat het tractaat tusschen Engeland en Belgic voor deniijd van 10 jaren wa gefloten en dit de bri che schepen daardezelfde reijten zuHea genieten aU in eemge haven van het euro lesche VT teland Zdturdii ochtend IS op de koninklijke marine vv erf te Pembroke een Ir lai stoomj igt te v ater gel iten naar men zegt bestemdfot een geschenk aan deu kei er van Japan 7 VuETii itus Heden is liet parlement door de koningin t e loten In de bij die gelegenheid uitge=prokene rede wordt f d dat Ergelanda betrekkingen met het buitenland van vrieiid ch ippelijken aard ijn I M hoopt dat de vrede van ll nropa niel verstoord mr e worden 3 e burgeroor og in Ten aan ieu der conferentie te Konstantinopel gehouden eeft H M de hoop tt kennen dat de kwestien voor die conferentie aanhangig cschikt zu len v orden overeenkomstig de verbuidteni en vin het tractaat wa rluj de regten des ultans en ue belansen der ihri tenen m het oos en ge egeld zijn Ten slotte gew lairt de rede van de operatien der geallieerden m China en van hel iiteii v in een handelstractaat met BUgie Patrijs 6 Augustus Z K H de prins van Oranje iS alhier amgekomen en a n het hotel dei nejcrhndsche legitie afgestapt De doorluchtige Lc oeker bevindt zich op de terugreis van Londen og altijd blijft de redLioenng des kci ers den 1 u ru tute houden het hoofilond rueip der gesprekken DeHeer Foiild is hier aangekomen om di bijeenkomst van denbijzonderen nid op den 9 en die vau den mmisterrnd opden 12 dezer bij te wonen Het programma dei plegtigheidzal bij die gelegenheid in al zijne onderdeeleu vastgesteld wolden diar men th lUS het voornemen iteft om de ontvauffstvan het corps diplomitiek en de wapeuschouwing op den 11 te doen pu iis hebben opdat des ktizers redevoering juist denC door den Mondevr kunne worden medegedeeld Ih datgeval zd de 11 met een diner en soiree te St loud en devoLende dig met een fee=tmaal bij de h ci ïhouveu 1 vvciden I t ioten ic uiteenloopende geruchten nopens de bedoelingen van Gardnkh na het uitv lardigei der bekei de proclamitie van den koning val 1 die zyu door de joneste deptclies van Marseille Toulon en Turijn leelits vermeerderd en het eenige wat men net bepiildl id weel is dit de kci er door dit i les in eene eei kwadt luim i ïrebrigt en zelis zijne hovthugen heeft uitsenoodisd Giribildi s naam met meer in zijne tegenwoordigheid uit e pieken I e Loms van tien prin Cirigi in niarFianki ik heelt dan ook voornamelijk ten doel om den keizer gerust tt Ll PI olseus ec i genicht is niet alleen Miia non maar ook Mir nda hier ter te k nnsckomcn De bijzondeie beiigten uitMe fO luiden overi ers zeer ongunstig oor de 1 rinsehen voorn door de sto i ii oc ligheid der gucriiUis ae geen enkeltrni portv n leveuMuiddikn oi s moeid bten Zoo roofden zijon in s voor poorieu van ei i rus een aartal pairdenvoor onzen stit eu jO o= en dic ten beloeve van ons leger e li t waren Aan etn aider trui port dat op veis hiUendepume i tussch n Orizaba en Trra Cru door de AIe icineu werdaanirev ill n voerden tlce 1 tervolgens 600 muilezel negallen net levensbehoeften btliden Da rbij is de ellende en deverwarring onder e b volkiiic zeer groot De handel sta itstil en leze wijze nabij Cordova erden bezocht zieh tnee landgoederen bevinden aan trmsche onderdanen tocbehooremle welkerigeidommen na geheel geplunderd te zijn geleclainde vlammen werden prijs gegeven jjgj schijnt tlat de oude kwestie betreffende u weige rine van het spaansche kabmet tot het aiileveren der napeische archieven aan de regermg van koning lictor Emmucl nOB niet uit den weg geruimd ia Uit Madnd wordt geschreven dat bet kabinet van Tnryn voornemens is desviege een uitiBmto aan dt spaansche regering te doen toekomen Het berigt wordt wel is waar onder vooiLehoud medegedeeld maar er woidt bijgevoegd dat de per oon van wicn de meUedetliug afkomstig 15 in de gelegcnhtul o zeer goed ingelicht u zijT Het voorbehoud bepaalt zich buitendien sieclits tot het berigt nonens het ultimatum met tot de kwestie zelve MSirSeillO C Augustus Uit Konsuntinopel wordt onder dagteekenmg v m 30 Jubj berigt dat de derde conferentie over ae seuische aangelegenhedtn uen volgenden diar zou phiats hebben Men verzekerde dat in de vorige bijeenkomst a besloten dat de Turken alle versterkte positien zouden ontruimen met uitzondering der vesting Belgrado welker bezetting zou worden geiegeltl door nieuwe voorwaarden wairbij d Servische autonomie v ordt gewaaiborgd Alle gezinten en ook Fuad Pachi hadden dc e transactie aangenomeu lutusschen ag men de bevolking van Belgrado m giojten get de mar de bin nen provinciën veihuizen Fr heeis ht iii geheel Scrv ie eenf hevige V eibittermg wegens de ondtr teunii dieOosteur jk a iu lurkije verleent S SniSSel Augustus In de zi tmg van den seuaat van gisteien is een begin gemaakt met de behandeling van de vvetsvoordragt betreffende de openbare werken w aan oor concessie zal worden verleend aan particulieie maatschappijen De minister heelt do bezwaren vvederlegd van eenige leden die hebbeu geklrtigd over de eenzijdige handelingen der regering vvairdoor de bilangen der ariondi sementeu uit welke zij ijn afgevaardigd zijn gekrenkt W eGnen 4 Augustus De nnneming van het ontweqi van wet betreflende de openb re drukpti hetwelk thans in het huis der lieeren m bemtlsligiiig is gebrigt wordt allengs twijfel ichtiger Bevioedende d het beuoelde vvets ontwerp loe eer ook ontsierd door vele leemteu verbetering m den tegenvioordigen toestand zou te weeg brengen heeft het huis dtr afgev iiirdigden zich bereid betoond tot het doen v u velerlei oncessien Het hu s d r heereu wj diaientegcn van geen ehikkiiigeu htoien en op zijnt hardnekkigheid zal dt z iak hoe gtwenscht ook waarschijnlijk scl ipbreuk lijden Psstll 6 Augustus In een antwoord aan uen olercre piu graaf Haller gteft tie hofkan clier als zijn gevoelen te kennen dat de beste wetr tot het overeenbiengen der weder zijdbche belangen gelegen is in het herstel eener giondv ettiïi genietntelijke veitegeuvvoordigiug Om dit mog lijk temakm moetei vooraf eemge voorwaarden verveld worden die de uu oefening vau mum ipile regten binnen tie wettelijke gienzen verzekeren Diar die voorwaarden nog m t vervuld waren kon ook de veitegenwoordieing nog met bijeengeioepen worden De hot kanselier ver oekt den gr if om in dezen geest bij zijne vrienden werkzaam te zijn en belooft dat hij dit doel bij den kti er zal bevorderen leiwijl li j de o erluiging uitdrukt dit het gewenschte re ultaat zieh met ling zal iloen wachtel KagUSa S Warschau 7 Augustus Heden is op gra f Witlopolski tc i ijl hij uit zijn iijtuiir st ipte een pistoolschot gelost De da der IS gegripen Wielopolski is niet gewond Berlijn 4 Augustus De beraadslagingen der financicile comuii sie over hcL budffet v in oc lo ijn heden beffonnen UI et luj ijn vin den kolonel ti tus als vertegenwoordiger V m hctdepa itement van oorlog Al dadelijk kw iin de kwistibeiieffende de splitsing van het budget in een gewoon en bui tengenoon tor pi ike De rcgeimgs eommissiris bragt daarte g n protest in doeh later verzachtte hij die uitdrukking en 7eide dat hij bezwaien tegen Jc e splitsing iiad In zooverre tot nu toe vooi tellen zijn gec am hebben zij ten doel het buitengewoon btdgtt te schrippen Morgen zd de commissie op nieuw bijcen omen G Augustus Sedert een ge dagen wordt hier te stede meer ernstig dm vroeger beha deld Mag eene onteigening ceschielin nad ii een koninklijk besluit deswege is uitgevaar digd of IS het noodzakelijk dit dergelijk punt bij de wet vv rdc ceregeld Vele eigenaren van huizen en eiven welke tntefeud zal en worden h bben het voornemen opgevat zich ia re oten te voori en tegen het kabinets rescnpt hetviclk betreffende deze zaak eerstda gs za worden lutgevaardigJ Uit Stockholm wrordt gemeld dit de zweedsche geschutgietenden welke door de voortreffelijke eigenschappen der metalen van dat land een welverdienden roem lebben verworven druk werkzuim zijn naar men beweert om de italiaansche regering van geschut van verschillend k dibei te voor len Uit arschau meldt men dit het amtal gematigdenvoortdurend toeneemt velen voeden de hoop dat de normaletoestand eerhng her teld zal ziju Intu schen gaat de revolutionaire ptrtij nog vooit met pog ngen lu het werkte stellen om de menigte op te niijen Alti mig ook nu vragen of hetnog ernstig geneend is wanncei mtn ziei hoedanig de pogingen tot het opiuijen des volks worden in het weik gesteldZoo vmdt men b v ter dikwijls dat oprjeiige piocliiuatienvastgehecht ijn op den rug van deztn ot gtnen agent van politie dien de be itfer v m bedoi ld stuk hier of daai si ipendeZ 1I hebben aingetriffen Dit di tuest ud zieh werkelijk verbetert bljkt ten duidelijkste lueruil dit ile maatregele i totbehoud VJU orde en lUst hun miht u kiiikttr meer en meerver iezen Turijn S koorts geeft de er Siffi z jue afkeuring te kennen over de dagoide van den ainister van ooilog aan het legi r II j gelooft dat een b igeioorlog in It ilie onmogelijk is Het on eduld van hen die Rome verlangen is met misdidia uu ir edel De minister overtuigd vtn t spreken iii niamvTnliet land en v a het leger heelt geirtvvoord dat zij die tot ongeregeldheden amleulmg geven met alleeu den koning maar ook het gouvernement conipiomitteren Het leser neeft hl gezegd zal altoos getrouw aan den koning blij en en bij elke gelegenheid zija pligt doen zoo als het immer zal trachten om den burgeroorlog te v ei mijden het zal n g en geval d iden laten begun die tegen tien wil des volks indriaschen Deze woorden zijn door levendige toejuichingen ouivangen Lr heeft geen gevecht tusscheii de troejjen en de vrijwilii gers van O rib ildi pints gehul en men gelooft met dit het er toe komen zal Het i tot diisvei met irebleken dit Ganlaldi geweigcid heeft naar de lim les koniugs te luis eren Men weet met w lar hij zich op dit oogeublik bevindt Onze Hoepen oo zeidc dt mimstei veider ijn getionw en met den besten geest be ield t rwijl er reeds ile eit e in h tkimjj van GariLildi bestut Het publiek moet te en v dscht e nichten op ijno hoede zijii Op een gezegde v in den a e vaartligde Sineo die de houding vin jinbikli troedkeurde heeft de president v ui deu immsteri i id met viel ijver gerepu teerd hetireen zeer v erd toegejuiclid ötnncnlanö CrOUda 7 Aug De dochter v m zekeieu Vharleman wonende alhier oud 18 jaren welke aan allenile ziekte lijclende is had het ongeluk eergisteren morgen lu het water dor nam te villen n zouue vermoedelijk verdronken zijn wmneer de persoon van ïrans Heerkeus oud 55 jaren u et geheel gekleed in het water was gesprongen en hiir am de kuit had gebrigt Gisteren avond is een kmd Cornells Lugthart oud 11 jaren in c e pottery ju Dirk e Jong tloor een luik gev ilh n en heeft eene liff e verw onding aan het hooftl bekomen lit het verslag van de tentoonstellii g in 1861 te llatrlem gehouden blijkt d t dooi de eerste hoofd afdeelu g v inde hoofd jurij betrellende de toekenning tier tweetle goudenmedailles werden voorgedragen 30 De ned h luuelmaatschappij oor 1 et meest te heb ben bijgedrigcn tot tlea luister enz 132 De na onlocze venuootschap de stearine kaarsenfabri k Gouda a hief oor de uitiaumende wijze waarop die inzcnt ci door deztn tak van nijverheid tie tentoonstelling heelt opgeluisterd Bij stemming werd met 5 tegen 4 besloten aan te bevelen 11 30 zijnde de nedeil handelmaatschappij komt cLin voor m het verslag van de jury onder de dcnle klase van de 1 hooftlafdeeling j8I Brandon Mondolpho en J C L Druijvesteijn te Vm sterdam 1 = Medaille Een uitmuntende verzameling van verschulende bewerkingen van steanne en stearine kaarsen Deze mdustne door die linna hier te lande ingevoeld wordt door ha ir st eds meei en meer volmaakt en u geheel op de hoogte van den tijd Het schoone monster vau Glycerine trof onze aandacht bijzond r 1S2 De naamlooze vennootschap De stearme fabnek te Gouda 1 = medaille iet luijider uitmuntend en deugdelijk was de inzending Van deze vennootschap ok hier was hei gelijken tnd honden of welligt juister gezegd het wwrwaarts brengen air wetenschap duidelijk op te merken De volledigheid dezt r in endmg waarbij tie verschiile Je grondstoffen en de daaniit verkregen proilucten maakte ha ir tot sieraad der ten oonslel ling en heeft voorzeker m hooge mate bijgedr geu tot han waarde en haren luister In het hoofd kiesd strict AHelo is tot lid v n de tweedekimer gekozen de heer mr H van Logtein me 50 j s emnien De hior B Brouwer bekwam er h i s Gravenhage b Augustus De d srussien mdeefr i kamer der staten senenuil over de wetsontwerpen tot afsthu hng der shveimj u de W I kolomen lebben tot nii ii gehid l de amue iiug met 26 tegen 6 temmen v n het out werp betreir nde die alschafhng m Senn me en 2 e a nnem ig ook ooch met l8 tegen 13 stemmen v m de afs li ifing op CuriCH Bonaire Ariibi St Eusiitiu Sibi en t Martin ied gedeelie Over let eerste oatw ei p liei en i beraadslagingen mt den aird der zaak met ui ovir d elt punten als in de gt usselde s ukken terwijl bj he ti ei i ontwerp uitsluitend gehandeld werl ovei de te geringe i i moctkoramg a in de eigenaren op St Martm ten gevi je ii r aannenmg van het amendement van den heer vin Bo se in de tweede kamer En zoo is dan behoiulens de hekraehti uig des koniiigs met Jidij 1 63 de slavernij m de N e t I koloi len il£re ch ift en kan da ir bij een behoort jk gelei 1 staal tue zigt met bev irdering van immigratie door p ir iculieren en n dcwerkuig der pi mt ure eigenaren voor de A I koicm u eui nieuw ti d ik v in bloei en ontwikkeling geooreu vvorticn w lartoe de v ruchtbare bodem v lu die gew esten zich zoo r leent ervolgens is beraadslaagd over i e c ncluoie v ter i vu l din van den gemeenterlae v u u Ider o er ecuC uitlegging van den nums er v n biunul iiidsei e den Li h heslo en nidat de minis r vii just ie bij verhindering i in ijn ambtgenoot zich bereid verkl ard hid tot alie mogelijke inlichtingen uu of later om het adres bljoteli k nwir den imiiistcr te virzeiiden met veizoek om mli htiiig I De kiiner is d i inia tot nadere bijecnrLtpinj gcspheidei De hteieu vii Bo e en Lijteuhoven zijn Icdin morgenuit dtzc re identic n ir Parijs vertroklen ten einde ild i irde oiuleihindcinuren met de fransche rtseininr v c zette I over hit handelsverdrig tusscheu IruArijk en Nidrrai d Uit tie heden plaits gehad he beude openu di r leiu I bncfjts ter veikiezing bij herstemimnjr nn tvwe leien v in I de proiuunle Liten v m ZuidhoU uid in dit distriet blekendat gekozen ziju de heer jhr mr H J v m dtr lleiiii met3ÜS temintn dt heei jhr mr H G C I J in u virkreeger 323 eu de heer mr H 1 baron v m inlen vin Nveveltraet oOO stemmen de heer P J van der Burgh vtrKnt jr er 215 S Vugustiis Bij bc ehia king van tien miui er vau b nnenlandsclie ziken van 7 Aug is ter uitvociing v iii s Kjiuiigbe luit van 1 Aug j 1 het d t£rciijk ch tocigt op ile diei luhet gedeelte vin den nederhudscheii poorwg iil reen r Limuenk tijdelijk mede opgedragen aan dm pu r z f t J G Stiiek te Goiitla die met het digclijksch t n tp de dienst vil het gcileelte vin den EijUspoorwej u i lu in sttuiiui Utrcht en Bottel 1 im is belasi Z K II de Prins van Oranje is heden ni r hei kimpvin Millcireii vertrokken ten einde het bevel ovei d d urverecnigde troepen te oanvaaiden AmmerstOl S Augustus De t t tier v ldicu st i is m dtn Krimpener en Vlbla erwaird ia alk opzi rteu zeer £ ruii tig Het aard ippelgewas waarin zich vooreen p lar wtken vteder de gewone zieKte begon te lOOuen helL met ijeickutn leveit voortdurend een ruim beschot Het ooft groeit diordr meerdere warmte welig en het henmpgewas sUiat buitengewoon goet De melkerij en weitlenj herstellen zich nu de gure regen vligen voor eene gematigde zomerv armte hebleu plaats ge Lt en de ongbU i L j he es g ekea is De prijzen v n het mvel scuteueren zich De opbrengst der zalmvisscl erij is matig te noemen aa mamdag l tot heden zijn ter markt ge bi igt 20 1 stuks meest fc Jacobs zalmpje prjs 60a7jptr ned groote 1 10 a 1 25 Geioengde Berigten De Futrelscben gaau een spoorweg aanleggen van Shangttae naar Pcktcg Te ANarsthau is de voorzitter 2Q den krijgeraad di onlangs teni oofficieren deed fw iUercE nu ztlf doodgeschoten De koningin TanEngeland heeft oor de vlaainscLe werthedcn 24000 gnlden overg zondes Het steenlvolenhoudcnd terrein m het midden van Rusland oeslaateene oppervlakte van 20 000 cederlandsclie mijlen Te Wiesbadeiiloopt het contnct vap de speelbank tot 1S82 In Frankryt is lirógegeven aan al de kerkgenootschE n om op keizen naaindag Udanken voor de zigtbare oadersteuaing 4 1 bet keizemjk verleeaa OarihsU