Goudsche Courant, zondag 10 augustus 1862

fi86 9 Donderdag 14 Augustus 39 GOUDSCHE COURAUT Uitgave van A BRINKMAN Öoit Haven B n 75 ADVERTBMTÏËN J M van Minden GEtfXAMiy ED T VMIMV TSTF II te Goi lla in de dulhthU huvrt Commandeert zich tot het plaatsen alle soorten van Kunsttanden en i Ditten die aan alle vcreischten voldoen eu desverkie ei de op proef worden geleverd ook vcrigt hij alle operatien I zijn vak betreffende Verder kan men zicli bij lu X XEREX zoowel vcjr Lot ri a der tanden van kinderen als voor h et schoon houden der tanden van heu da ei n Irciit gebit hebben daar niciuiud al ontkennen dat zoo menig schoon tel i it door jeu slecht gibit misvormd wordt Alle verdere recomniaudafie is overbodig aangezien hij vuorzien ia van de beste getuigscbriüen vau geueeaheeren zoowel binnen als buiten de stad Dagelijks te consulteren 54 41V 45 c lül 891 523 T i o 6OI1 16 I orencez schrijft aan zijne vrouw uit Mexico zit Tj Amsterdam komen niet genoeg leden uden Marktberigten GiOUda Viigtistus Roüde en witte l irne per SON ü Araenk Ro rgper 75 N ffi ƒ a ƒ S 25 Konings li er it land en z r in op ljudJinG en nog zijn er die meenen dat i llts comtrdicspel 1 = De Lüiiiiigiu van Spanje recommandeert dea infant don Ju ia voo den troon au Mexico Te Luxemburg is een stedelijk iimbltnr ar des nai hts door eeu scliildttacbt dood geschoten In de jci Jabrick te ri u dcrv eeu hud eeiie ontplofliug plaats De daardoor ontsiar c liand werd spoedig gebluscht Te Londen zijn meer dpn iO O lt die en van beroep Om dit gild niet te laten uitsterven bestaan tr joiigeua en inei je choleu sa ir men prakti eh ontlerrigt in rfi atuiire cetft De ouderk ti ng van Egjpte heeft ruim 30 JOO gnli n u Tttd voar zeven jkiarJcu Op het eiland Hozeuburg is eene iiiMu inet seïiuvr ea ho jiberg verbrand Bij de dojruraviiig der 1 ndei te vau M z zijn th iia tii M hen de 70 eu SO dul iud arbi iders trkz iiu dueii nii t v ljWiUi hi de courereutie over Servië chijiit tn hu met Ijicii eii bicdtii eens te zullen v ordea De gemeeuter id i ir r Ji l a heeft 500 100 dollars afsezondcrd om het haiidgeld lier vri illijers te verhoogen Palmeraton zegt dat men geen te hoog duilvb elJ Oioet V jestereu van de vrijzinnigheid van Oostenrijk in han dt keu lil andere btlant n ook niet kon bij gerust daarbij voegen Kui eimtlei e Lraaf ver It aan Let parltaieut dat in Indie 6 mil eii balen k i i 1 onge liggen Dit is meer dan genoeg om de fcit iiu ij 11 aan den gang te 0 e uitgeefster van het dagboek v m 1 i 3fren vnn u e is ie tier n hij rslek veroordeeld tot eene Le in n iraf van acht maanden Tc iLi ie vreest men opgeotfeid te i Iku worden aan het tot rust breni ea van G iibaldi Te Heeilen in ï iniborg is dr or het iiisla an van den bliksem brand ontstaan Drie iOi en voor ruim 4000 triilden verxkerd zijn verbrand Gaiibaldi uei rrt ktunls te nemen van de tegen de politieke woelingen gerigte k U kli4lv p oclainatie t hij in het uu uw ojj om ve gaderiug van dea racd te ht l enrer d d ƒ S des3a d d ƒ 7 Gerst per mud ƒ 5 a 5 25 Haver pr 100 N ƒ S a ƒ 8 50 Boekweit pr 2100 200 si ƒ 205 Voedererwtea pr mud ƒ 7 50 a ƒ 7 75 n8 idel iets leven De V fêmarkt met tamelijken aanvoer de htmi li er ctte schapen en lammeren vlug magere traag ma e varkens eu bi gen ttaa Kr waren aangevoerd SO par n buts de pr j en ƒ 17 a ƒ 22 Goeboter ƒ 1 02 a ƒ 1 20 groPiie erwten gerit en r jtrire wareu aiiein goed v nn kleur e crer van de hand ƒ 12 a ƒ 12 75 E igL e ƒ ƒ S liO i T v 5 60 Zonie rer tV 5 20 a ƒ 5 60 Laiiue d ƒ 0 60 a ƒ 4 Dui joonen i j j Paanlebo incn ƒ 8 GMeue Erw lie li cuvvtje verkocht ƒ 9 niet groot vaa stuk maar kook Kuol aad kon de aanvoer van 40 van ƒ 13 0U a ƒ 1 1 Fol Deift 7 Ari u tu3 Ter gr ianmarkt was alles alleen wittet re aill C Ouderd slapper Nie iwe Sued v nn kleur en hoed uimheid Tarwe e s vbl Winter frst Ib i ƒ 5 Kone Haver l iO a ƒ 4 10 en ƒ 7 0 a ƒ ï 0 n om n en iiiiïo laan ed va n k eur eji 511 la t n e Il iioveu = 25 jarige Echtv ereeniging Zo V n 5 j H vvS BEMMÜL = y J OEDUAKl JIDV Au l i t 1 i Le ea algrm vo k uri i vinL i J C SIBBES van GOUDA lei ïM eu hartelijken dank aan itj t e ertle Stadgeiiooten en tlle verilere f j er3 voor het meLigvuiJig en tal1 k bezoei tlat kern bij vernieuwing op de ooien Kermis is te beurt gevallen tev V hij zich voor den overigen tijd dien hij hier met ziiue BROEDER en WAi BtKEAAM Bog lal vertoeven in aller listig aaucleBken belsef lijk aanlieTeeU Tan 1 tot 7 Augustus gewogen aan du t ij waag 49 4 S32 S e i 75 16 boter te zamen 19350 X Grasboter 44 a ƒ 52 het vierde ƒ 1 10 a ƒ 1 30 per N tC Ter markt 549 mud aardappelen hoogste prijs ƒ 2 SO laagste f 1 90 Den 2 Augustu j waren de prijzen der kaas ƒ 12 a ƒ 20 50 ter markt zijn ïerkocht 9S stapels vesende 27259 N IC Deventer 8 Aususius Tarwe ƒ l o a ƒ 12 rvo geƒ7 40 a ƒ 7 90 Boekweit b 50 a ƒ 7 25 Gerst ƒ 5 50 ïiV B Haver ƒ 3 00 a ƒ 4 50 Boter per 20 X iC 1 s ƒ 17 50 aƒl9 Inferieure ƒ 1 50 2 = s ƒ 14 50 Zwolle 8 xVugustus Middelprijzen Tarwe n ƒ 10 25 Oude dO ƒ 11 00 llogge ƒ 7 25 Boekweit ƒ 7 95 Aardappelen ƒ 1 45 B iter per N tC ƒ 0 95 20 N ƒ 19 50 XiOHdeü 6 7 Augustus Aan de rvfmarkt vau heden werden aangebotlen lOfil Ki nder n 559 K ilvcreu 10 160 Schapen en 150 Varkens Voor beate Kiiiiderpu werd 4 6 dito Kalveren 5 4 dito Schapen 5 en dito Varkens 4 10 per steen betaald S Augustus Boter Friesehe 102 a 104 Biirgerlijke Stand GOUDA Gf borkN 3 Augustus Arie ouders W V van der Spelt en A P Bakker 3 OvLkLEDLN 4 Augustus HciiJnka Tuijt liuisvr van K M ansvclder 50 j 5 Helidiicus van Uooiiin i vv Johanna van van loon wed v iii W van Keiilii 74 j Lli ab th v lu Eehout 7 m Geeitruidu Jaeoba Stolwijk 22 j f loiiauiii Mai L Joiiirbhf d 20 vv Ctuiwl 6 Vugustu laeobus de W n en Josii a Nobel Hendrik de Graaf en rieterut lla Kennis AVOEllDl X BtvviT N 1 Augustus J au Mouv i rik f eb AVurie z 1 laurier Kt b lebroer d 2 J au ch njk ui b lloulhoura z W D iii Vl 1 L t b Mtn Aui tt l d 5 t Soiiiljriiik jreb Iloiiiinelber z G V geU iti Vliaijk A i l iliiia irrb ro gc z J Sdiniiii Xeiiiüu d Icvtul tï A M Mtu d r Kas geb aii leu il S V Miii N t Auü ii tu5 ITi iidri ii Kotcrcs O rn taecteii O 1 i uiKoi V i 1 Vu ii tu3 1 iuin i oeurai l Ju u iö j met Jdco j t lïjreni 17 j rd an rcrdiimi t N lu Ihot dei Vrijdag 1 a i te keLla tV 6 99V4 93 tl36 991 8 8 Aii rustus Prijzen HooETste koers 643 16 Gebleven koer 643 7 6 AMSTERDAM 11 Ct a w sch 21 dito dito l 543 9 44V2 4SV2 45 8 101V4 54 44V IOOV3 74Vi 191V 2 89Vl Vmort Sijud 3 llandclm flO l Lu uuür Aaud H Sp 1 d Rijnspw Ji i Belffie Rotts 2iSpanje obl i d bui enl 3 d binneul 3 Portugal obl 3 Kusl obl H 5 dO 1S2 5 29 5 Ccrt l S3 1 33 5 d 1S40 4 d serie 5 d 6 serie 5 Vülgcf Spw 5 Pruisen l i59 5 Oo t bijGoll 5 d Ito 4 55Vi6 263 1 741 3 6013 16 2 16 36 oi 7 Vi 60 lo 27 V dito Motall 5 dito dito 2Vi d rcnteAmst 5 d nat 1S54 5 Mex obl851 3 Ter Boekdrukkerij van A BEINKMAN Aiieiïws en voor Gouda en Deze Courant verschijot des Donderdags en Zondags In de Stad geschiedt de uitga r des avonds te voren De prijs j er drie maanden is 2 franco p po t 2 25 De inze üing der Advertentien kan geschiede n tot des morgens ten 11 ure Schooipligtigheid Van tijd tot tijd verneemt men nog altijd stemmen die het betreuren dat de verpligting tol schoolgaan niet opgenomen is in de nieuwe wet ter regeling van het lager onderwijs Nog altijd worden er van verschillende kanten pogingen in het werk gesteld om dit als eene uitstekende verbetering aan te bevelen I it geschiedt meermalen door bekwame en weldenkende mannen die hierin meer letten op het voortreffelijk doel dan op de regtmatigheid en uitvoerbaarheid van het middel Het beroep op Pruisen waar dit middel gebezigd wordt heeft weinig uitloV ends voor den Maar gesteld eens dat het mogelijk ware den tegenzin te bevlwingen en de meuigte der choolpligtige kinderen naar de school te dwingen zoude het dan gewonnen zijn Is het genoeg den onwilligen hoop bijeen te drijven Wat zouden wij veixregcn hebb n Niet alleen de ouders die slechts door dvtang gehoor aamden zoudeu ontevreden zijn ook de verigen die nu met moeiic en half onwillig toegeven aan zedelijke beweegredenen zouden zich gekrenkt en vernederd gevoelen door de verkorting van hun geheiligd ouderlijk regt eu bezield met haat en afkeer tegen de opgedrongen verpligting zoudeu zij het gemoed hunner kinderen vergiftigen die het tot nu als een voorregt beschouwen toegelaten te zijn tot ds school De onwillige ouders zouden hunne kinderen be Advertentieblad De prijs der Ad rtentien n één tot zes regels met mbcgrip van h t zegel is 80 C at voor eiken regel daarboven 10 tent Buitengewone letters norden berekend nasi I plaatsruimte lehouwen als slagtoffers van wlllekeurigen dwang die kinderen met denzelfden onwil zouden ongeschikt zijn om eenige wezentlijke vrucht weg te dragen met slaafschen zin zouden lij gehoorzamen aan de letter der wet maar het zou blijken eeu ijdel eu vergeefsch werk te zijn Het moge zonderling schijnen het is niettemin waar dat de voorstanders van den schooldwang meestal tot de liberalen behooren Bevordering vaa kennis en verlichting algemeene beschaving eu verheffing van de mindere standen uit den toestand van vernedering waarin zij door onkunde en armoede verzonken zijn behooren immers tot de bedoelingen der vrijzinnigen Ook de geschiedenis leert het ons dat de ijverigst vrijheidsvrienden ligtelijk overhellen tot het opdringen van d weldaden wier zegenrijke uitwerking het heil des volks lal volmaken Moet dan vraagt men het schandelijk s hoolverzuim voortdurend geduld worden mag men stilzwijgend toezien dat zoovele kinderen in dierlijke onbeschaai dheid opgroeijen 0 n later der maatr pj veelal tot last te zijn Niemand kan deze uitkomst wenscheu m uir het s hir r dlieu de vraag door welke middelen kan het goede duel bereikt worden OoJ zelfs het beste doel mag door geen onredelijk uiiddd bevorder worden De school behoort tot het gebied der evlelijke ontwikkeling geweld en dwaiig ziju geheel in str jd met haar innerlijk wezen en evenzeer als ligchamelijke straf uit de schoot verbannen is moet het kind aliecu uit vrijC b weging door zijne ouders naar de school gebragt worden Alken zcdclj middelen van redelijke overtuiging mogen gebezigd wordei Zij zijn ook genoegzaam Onze maatschappij suiat op eeu trap vau ontwikkeling waarbij dwang volstrekt verderfelijk zou werken Wij hebben wdlige vrolijke kmdereu noodig lu de school eu die verkrijgen wij niet door dwang en onregtmatig gcHcld maar door volhardende zachtmoedige liefde Z in ue middelen van menschlievende overreding reeds zoo geheel uitgeput dat men de toevlugt moet nemen tot gewelddadige maatregelen Wie dit beweert getuigt van gebrek aan vertrou veu iu de kracht der zedelijke waarheid en van gemi p i ijver in de bevordering van het welzijn der m titscliappij Veel blijft er te doen overig men beginne met allen die di verlangen kosteloos toe te laten en waar de gelegenheid ontbreekt voorzie men in de dringende behoefte Men klage met over schoolverzuim maar veeleer over Amsterdam waar dui zenden altijd vergeefe vragen om op de openb ie ichöor pB