Goudsche Courant, donderdag 14 augustus 1862

Ittaatst te worden men klage over zoo vele gettUentBa waai men de aangebodene leerlingen niet opnemen kan of wil Hoe dikwerf wordt de toelating belemmerd of geheel verhinderd Sm t fernederende bqegening of lasÜL e formaliteiteo Niet bij hit vBlk bij de meerderen zit grootendeels de ktvaal Men doe laeh eer t zelf wat men vermag en waartoe men Tefpligt is m in al hft oTfTtuigp id blijken d lt de dwmig even noodelüos als onvruchtbiuir en verderfelijk is 6uitenlttnï m 11 IiCniden 9 Augustus De mayor van Sheflield heeft gistereh in de zaal der messenmakefS corporatie een prachtig feestmaal gegeven waartoe o a ook lord P draerston was uitgenoodigd i eze heeft bij die gelegenheid een toast uitgebragt wa iiiu hij voomamtii k deed uitiornLn dat Engeland ter bevordering van den bloei des handels en der industrie verpligt is in de eerste plaats te zorgeu voor een goed verilodigingsstelsel De loop der denkbeelden in zijne rede kwain hoofdzakelijk hierop neder Kntreland inoet geene nutteluoze oorlogen provoeeren er geen anderen 3t iat aanvallen Uct moet geene andere mogendheden wantrouwen noch beleeligen maar het moet altoos ir slaat ijn tol verL digiug zijner regteii en onaf hankelijkhem Dat is eigenl jk i e houding die aan Engeland lietaamt om de cenvoudiiie reten di t het een iudustrie l md is welks rijkdom u liangt m ijne Vijheid op zee en van den handel r ct alle itaten der wereld Xa vervolgens no2 ni aals de denkijeelden te hebben ontHikkcld wamnede hij de er da gen in het hui der gemeenten den heer Cubden Ilü r n igtc j van het uoerd bi liniiriiiir lie treul t r ik deiuiui ter o k over i den d in ile kitoen distric ten Ik hond mij overtnitrd eide hij rlat de natie en zelfs de slagtolfers der te i lu oordige eri is erkennen dat de regering nij elijk handelt d or gi ene leniging voor lii n novid te zoeken in oorlogzuchtige m atregelcn die het onlii il lechta zouden verzwaren in plaats van het te verminderen Vel is waar het maakt een pyiiiijken indr tk wanneer men denkt aa i de opoffering van zoovele inen rheideven ioo ele kosten en zoovele andere otiheilen die het nonlncnj dig gevolg van den oorlog zijn nia ir al moeteji wij iiet betreuren dat on e broeders aan de andere zijde van den oee ian oiid r die r iuipen ztiehten en al heeft de strijd ook voor ons reed uadceli e pevolgen opjeloverd ik beu toeh ovrii ii d ilat de redra liiii welke ile rei ering tot nii toe gevolgd heelt de eenitre is dfe a ir bet iamt en die door de engelsche natie goedgekeurd en gewettigd zal worden liet schroel schip Nimrod van o m de Jasper van 1 kanon zuilen waar ehijnlijk door ons gonvernenicui aan dat vanChina worden verkocht om deel uit te maken van de ilottüle welke teen de zeeroovcrs op de ku ten van dat rijk wordt lu den afieioopen nacht hebben liler twee belanarrijkc branden plaats g eha l de een viel voor iii Blackfriar road ten huize van lien coroia r voor Surrey waar de benono s met de mldintr machine uit de bovenverdiepingen moesten worden gehaald haaldde diei stmt aird viel erlner m hare overhaasting uit een aerrin iueu kwetsts zeh zoo ernstig dat men an haar behoud wanhoopt l e andere brand vernielde een speelgoedwinkel I voonnaliie president der Vir Staten de heer Martijn tan Bur u is op 24 Julij te Liiidenv ald in den staat NewYork in ojariïcn ouderdum overlejcn £ lii beriïten ontvangen van la Plat Dek e3tie of Bueno re de hoofdplaats zou worden van de nieuwe Argcn ün=f iiè èonfederatie was nog niet beslist Er schijnt eene Jivcrzu lit in de provincie tegen geuoeindc stad te bestaan De nrovineien vreezen dat hare onafhankelijkheid min of meer ge aa d loopen Ook waren de onlusten in het binnenland nog niet oudenimkt de provincie Catamarca had a twee tronverneurs welke met elkander m oorlog waren er ijl de biaiantn blèr en daar hunne li upti n crnicuwdtn Het fcschil tusschen Frankrijk en Lniguay reeds zoo lang lanhan M is eindelijk vereffend Aan de geldelijke vordering door de fnuische schuldeischtrs zal vohlaau worden op ccue KÜze die volkomen waarborgen geeft De opbrengst van het cn elrct is daarvoor aangewezen De berif en uit Brazilië luiden gunstig Het verminderde tarief hee t teu aanzien der ontvangst in de maand Junij resultaten opgeleverd waarover men hoogst vokhu a was Vo ens berigtenuit New lrk vordert de aanwerving voor Inrt leer der Unie traag Het aantal perwnen welke in dienst iin eareden ten gevolge van het bevel van den President om aS OOO vijwülisers aan te werven giat lüOOO n et te boven Aan het ministene van oorlog te Washington is ongemeen ote werkzaambeid fcaw Br pn e van enen aanrad op Eiclimond doch Mac Clellan heeft daartoe geene troepen genoeg tenzij hij veel versterking heeft ontvangen helgeen niet waarschijnlijk is AVelligt is er een plan aanhangig om de troepen der Unie geheel uit het schiereiland tussehen de Jamesrivier en de Chickahominy te verwijderen Tot beantwoording van het door den President Lincoln gegeven bevel om nog 300 000 vrijwilligers aan te werven beeft de rdgering der zuidelijke staten de verpligting tot de krijgsdienst overal toepasselijk verklaard en eene algemeene ligfing bij Aijze van conscriptie uitgeschreven Parijs 9 Augustus Men bev eert dat tusschen Frankrijk en NoordAmcr ka eene overeenkomst is ge loten volgens welke Frankrijk in Amerika de strengste onzijdigheid zal in acht nemen terwijl de regering der unie zich van alle tusschenkomst in de zaken van Mexico zal onthouden Dit berigt vereischt allezins bevestiging Volgens een gerucht heeh de frnnsche regering aan hetkader dat in de napelsche wateren kruidt bevel gezonden om indien hec mogelijk is zich an den parsoon van üaribaldi meester te maken Het britsche eskader van Malta begeeft zich naar degreksche wateren om eene landing van iaribaldi op de kustaldaar te beletten Men verzekert d t De itilia in che partij te Kome ireraakt meer en meer inbeueging 1 ie in inil e ien met vlairiri ii bengaaKcti vuur proclamatien en en worden dair e an dag talrijker Men veruadit leuren b ii 12 eene inun ti r demoiistr ttif dat men ni iinier o dang men de autonomie eit men hier in het oii jaldi Do generaal Monde gren eii ti aig geirok rvang n O k te lion e lu t jd L i 11 uit Kusland i ideii nog altijd zeer un unst L er hef l i eene v are a ülk verinu nig oi der d i voornaamste fainihen p Mt elen van die hiii L ivinnen f tigei zich te re=den of in de omstreken in flie stail het l iiid is daar fraai er lni leien eer goedkoop I r ziju daar up dit oogeiiblik ried üitfr i Mi 100 m si eLe I liiniien en reed len van h n lielil in er zieh oor goed geVc igil en keeren nut naar Eii laiid tttig Die kleine kolonie l eeft liet voorni nien om eeni rriek ihe ki fk te doen bouwen l n etrt dat de grootvorst üii i niij i iii er d iii ooit overiiagd hl vrediL cnui niikoni t il ei krijG ii van P hn niet ïieeft erkend lo Aniiii tiH Nog altijd vrkrzkrie nopi 1 de ui tuei pen van Gite iello hettt de p iii eiijke troepen v nken en aid i ir foor irai he l iteii zijn lic paü i üjke soldaten in hunne k i=inien gej nsigni erd enmogiii die ni i verlatiii dan op order an den fran hen koinmandanl M ti heeft het iXw zog ii i iri t dat to vrijwilligersvan liarib ddi op d L renzen en de be olktng van iloin ingeval An een op Innil alleen niet i i rranschen te doen zn iuihebben Men i da irhij uitgegaan i U het deiikb eld dat delialiaucn niet tegi ii de Frauschea vejhien zulieu Eene geuiuigde vcrondersteiiiiiLT I Wat ook het einde van dit alleï we en moge zoo viel i zeker dat i ii Fr inkrijk èii de Italiaan sehe regering in eene valsche positie gekomen zijn en het is zeer te wenschen d er spoedig een einde aan ile cii staat van onzekerheid kome De keizer is gi teren avond ten G j ure te St Cloud aangekomen De groole revue zaï den 14 plaats grijpen Uit Madrid wordt gemeld dat de Terueliten nopens eenewijziging van het ministerie van groi d zijn ontbloot 12 Augustus Alhiir zijn berigten ontvangen uit Vera Cruz loopende tot 1 5 julij De gezoi iHieid toestand wasgoed zoowel in Mexico als op het eiland Mink iiiiue u in de Havana Volgens het te OrizJia iiitkoniende iagidad hadden de Fraucvlicn weder verscheidene aauvalli n ifgi lagen Xa ïrcHse meldt dat de itiliaansehe s lieep inagt thans bij Aiicona wordt geconcentreerd voor de bewaking van de kusten der Vdriatische zee WOCnCn l Augnstns De grmcent r ad van Triest is bij keizerlijk besluit ontbonden De nieuwe verkiezingen voor dien raad zullen binnen eene maand plaats nebben 12 Augustus De regering an Wurtemberg heeft besloten om geenszins tot het handels erdrag met Frankrijk toete treden en dit besluit moet reeds te Berlijn zijn kenbaar gemaakt Berlijn lO Augustus De oostenrijksche regering heeft aan ons kabinet een antwoord doen toekomen op zijne kennisgeving betreffende de erkenning van het koningrijk Italic Dit antwoord is in zeer gematigde bewoordingen vervat Keizer Frans Jozef gelast zijn gezant te Borlijn den koning zijr en dank te bettdgen dat hij zoo kng gewacht heeft met die erkenning hoewel hij die erkenning betreurt beseft hij dat de draag van rersiAillende zijden uitgeoefend den koning eindelijk bewigiju heeft toe te geven aan deze zaak Ten slotte wijst het antwoord op h3t n iibruik i t inen van die erkenning zal kunnen maken teg het belang van Duitschland en geeft de keizer voorts de hoop te kennen dat het Pruisen later niet berouwen aoge zulk een gewigtigen stap gedaan te hebben De commissie door het huis der afgeva i digden benoemdtot bet onderzoeken van de begrooting dooi 1 et ministerie ran justitie ingediend heeft het voorstel gedaan tot eene aanmerkelijke vermind ing der hoven en andere bezuinigingen Men beweert dat de minister van financiën weldegelijkvan zijn ambtgenoot voor oorlog verschilt ten opzigte vanhet plan betreffende de reorganisatie Ier armee zelfs onderde leden van het huis der afgeva irdigden vindt men er velen die meenen dat de heer vou der Ileijdt in staat zal zijn eenewijziging van het plan door te drijveu De gewone herfstmauoeuvres hebben dit jaar vroegerplaats dan gewoonlijk en zullen kort duren ten einde spoedigover te kunnen gaan tot het geven van een onbepaald verlofaan een groot aantal manschappen Oe e maatregel geschiedtom den diensttijd zoo veel doen ij e bekorten Te oordeelcn naar de laat beraadslagingen der commissie voor het budget en naar alles wat meu overigensbetreffende de stemming der meerderheid in de tweede kamer hoort is het naauwelijks meer aan twijfel onderhevig of de uitgaven voor de reorganisatie der armee zullen niet toegestaan wordeu tenzij de re ering door een nieuw ontwerpvanwet aan de kamer te gemoe koiut Indien het ministerie ditvoornemens is ooals soniniigtn uit eenige verklaringen vanden comini S iris der regeriiiir m den boe era der e unmissie afirelegd Tiieenen te moeten afleiden dan ware het zeer te wenH lieii dal dit 7uo poedig moL elijk geschiedde Turijn ll Te I alermo is eene deinon tr ilie mislukt Een groot aantal vrijwiiliiiers nenieu paspoort cii keeren n tar limine haardsteden terug De kanur der afgcv Lirdigden heeft ecrgi teren aaugenomeii het voor tel der commissie w inrbij aan Bastogi concessiewordt verleend voor A w aanleg der ii ipeUche en lombardischespoorwe rcn In deze zittiii heeft de mini ter Ratazzi denwcnseli te i ennen zi i i M dat de kamer bijeen mogt blijven Dien ten gi ok e zal de k imer aaiistaainlen dingsilag hare zittingen herv dtLu Petroli heeft gi sproken ter gunste van dewet op liet eri dict inobilier ril I alermo wordt van heden gemeld dat Garibaldi zichvan Ctiltanisi tta naar Puera 1 e zia en an Caltaldo heeft begeven ea Messina tracht te btreikcii De stid bleef in ru=t en le bewe jing werd algemeen afgekeurd Ie openbare meeningwas geteind voor middelen van bevrediging Volgens de dti tnaniont zal de regering eene iliploiiMtleke nota uitvaardigm bij welke zij verklaart haar gi L even woord te zullen doen lerbiedigen mair terzelver tijd zal wijzen op de gevaren die uiteene voortdurende bezetting van Itonie door fransche troepenkunnen voortspruiten örnncnloni Gouda 12 Vngustus Heden liad hier de gewone jaailijksjlie op het regt van successie en ove ng hij overlijden zou d n zegt mon te gelijk met de wetsontwerpen op de registr iti regien en het zegel in de volgende zitting worden ingediend Bij het ontwerp op het zegel zou naar men en ik geloof teregt beweert op den voorgrond stian afschaffing van het zegel op de dagbladen en de advertentien en van dat op de akten van dea burgerlijken stand Het handels egel zou aanmerkelijk verlaagd worden met scherpe bepalingen tegen ontduiking naar het stelsel der engelsche zegelwet Eenigen tijd geleden heeft de regering van Britsch Indiehare aanspraak op het bezit der Knryan Muiyan eil mden teenem den indischen oceaan op rabie 3 zuidooskust gelegen eilandenirrüep doen gelden en dezelve formeel m be it genomenThins meldt de Timns dat een handelshuis te Liverpool vergunning van het engelsche gouvernement heeft bekomen om ind eerstvolgende drie jaren 20 000 ton guano of vogelmestvan die eilanden aan te voeren tegen betaÜng eeaer recognitievan sh 3 er ton voor de schatkist Volgc het London Seaiew is het den scheikundige Gannalte Toulon eindelijk gelukt echte di unanteu uit kool te vervaardigen en derhalve het vraagstuk der ni nucre scheikundeop te lossen en wel op die wijze dat hij phosphor water zw ivelen kool eenige maanden lang tegen elkander laat reigereu Het product bestond uit 20 kleine kristallen die alle eigenschappen van den diamant vertoonden zij waren namelijk doorschijnend bezaten grooteu ghins scheurden het staal en zj waren I hetgeen ze als diamanten kenmerkie i in dei vorm n den natuurlijken diamant gekristalliseenl Overigeio weet mcu dat reeds vroeger kleine diamanten op kunstmatige wijze voortgebragt zijii geword rii Toen in de diergaarde te Lyon een struisvogel bij ongeluk gedood werd vond men in zijue maag de volgende voorwerpen twee ned il keistecuen drie aarden tabakspijpen eeumes met een koperen hecht van 20 duim lang 25 koperenknoopea allen min of meer afgesleten een halffrankstuk 32 kopereu sous verschillende andere kleine metalen voorwerpen zes groote noten een stuk ijzerdraad van ongeveer een palmlang dat echter reeds grootendeels opgelost was De gezondheid van den vogel had door die zware kost geenszins geleden In Amt rika heelt men gedurende den tegenwoordigenoorlog het eerst be roct d on eeu telegraliseh berigt uit eenluchtbal na ir de aar le te zenden en die proef is naur wenschuitgevallen De president heelt het eerst zulk een berigt ontvangen luidendeUit de iuchiballon onderneming Was I hington Mijnheer Eene vLikte n 50 mijlen middellijü kuiinen wij r ien De stad niet hare omstreken en kam penieuten biedt een heerlijk gezigt aan Het verheugt mij zeer u deze eerste tijding uit mijn lueht statiou te kunnen zenden en tevens u mijnen d iuk te kuiin betuigen voor de aan i moediging mij geschonken om het vermogen dezer weten schap aan de militaire dienst van dit land dienstbaar te maken s Gravenhage l Augustui = H M de koningin is heden met prins Ale auder na r Rottei l iiu vertrokken teu einde aldaar HD vader den koning van urtemberg 0 J te waehtiii en Ie omvangen Z M die onder den ua im v u den tiiaaf v Teek reist wordt met H M dezen uamid iag op l ct huis ten Bosch gewacht De koning an Wurteinberg is heden mimijdag alhieraangekomen en heeft zioli onverwijld naar het huis in i Bosclibij II M de konuigiu begeven EnSCliede 7 Vugustus De fabr eken gaan bitter sledir en dreigen met algeheelen stilsand Menigeen die vroeger ziju geheele leven in spin en weverijen doorgebragt heeft en thans broodeloos zou zijn wint nu zijii brood als handlanger bij di in aeiibouvv zijnde gebouwen De vele ledige handen zijn niet enkel een gevolg van de verwoesting onzer stad en fabrieken twee voontame etal lissementen die door den br tnd verschoond zijn en waar circa oO menschen werkten heiben r jds geruiinen tijd stil gcstL in Schoonhoven ll Augustus Heden had alhier in het heereii logement o aanbesteding plaats van het maken en inrigteu van gebou ver ter dienste der alhier te vestigen iubtruetie compagnie voor de artillerie het afbi ken van gemeeutepoorteu enz Bij het openen der 9 ingekomen billetten bleek dat de hoogste inschrijver was de heer W üt Joug te Gouda voor eene som van ƒ G1 G00 de minste de heer A Oudijk te Gouda voor eene som van 41 b25 La atstgenoemde ia dus aannemer dezer werken geworden Gemengde Berigteo Op den Llbaaon staan nog slechts 400 aCTs wMr n ée grestste 4 voet in ouitrik zijn wier ouderdom men op 23Ü0 jartn schat In Engeland is ugcnwnordig een maütsc büppij om sthoenen en ls rzcn Boer stüomvcriDogen te maken waardoor ia dtu tijd van acht micuten vodt