Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1862

t86t Zondag 17 Augustus H 46 GOUDSCHE COURAIÏT TT k XiTi ftLi u hïï k KT 1 P i Advertentieu vai Uitgave van A JtJitiNKMAM j regels met inbegrip aB het legel is Oost Haven B n 75 ADVERTENTIEN Bij A BUIXKMAy BoekhunJelair op den langen Tiendeweg te Gouda is te liekoiren Best Hollandsch en Velln SchriJ apler ENVELOPPEN en levert binnen weinige dasen alle RWTOOn BOEK en SteciiclxTilvAvex k tegen zeer billijke prijzen IltLFl VÜOlülAMTX a Jontant tegen fW in plaats van 59 80 EEN NIEUW EXEMPLAAR VAN DEN PMCÏiTHIJBIt uitgave G B viN GOOB te Gocba T 1 NSl iUP e Z F ïerrigt wat andci n r en een Ljli uur vordert la drie minutcB woidcu L anwu J yQiil i i J i = I Li e LH U d 11 4N P O r H J m in vi d ji Xi 13LKr Klll U c Ill All De Thee Soorten LIT 1I1 T 5MüiZI N VIN Siuderam eu isiblesz ie Arnhtrn ija fijn geurig en niiterhou ren l miuitfu l i irdoor boven vtel n li re so i cn bij umler uit en zijn in vpr cL e de piikjt van 5 2 2 en 1 ons v rLr jsrljKir b j G KABEL Lanrje TUid vy D X H te GOUDA D BOER Az te OiuleKattr en verdere DépQ s in sommige streken van ons vaderland hevig gewoed Het f tr dj Ndila iu lïeijeren is bijna geheel verbrand Aan de 474 huizen zijn er slechts 40 behouden De oorzaak wordt toegesichrevcu aan een kind van acht jaar dat met Inciters m etne schuur speelde Tc Eukhuizen ziju de regenbakken door eene hoos die zich boven de stad ontlastte met zeewater geuld De ocderaardsche spoorweg te Londen is zoo goed als gereed met het begin van October vLrwacht men de opening Te Kampen heeft een boer uit de hd enwijk Bnmnepe de geboorte van zijn Te Kortrijk is de biikseiu m den toren an de keik van St ilartijugeslagen v aardoor brand ontstond die met moeite gi bluseht werd Dekerk IS geheel ui+gebiaiid Te Livcipoul klaigt men zeer over denstank en het gevaar Men schnift uit Rome dat de jiaus eh kaïdinaal A ntonelli al het levendat Garibaldi maakt en de bewegingen der frau ehe troepen voor eenvooraf betaamd tpel houden Te holton is mie rroote katoen fa brie kverbrand waardoor 0U arbtulers an weik b loofd iju Het geruch loopt d it de Eranschen lionie zullen vdLli Den 90 julij is dehoogste lup van de Jvvjfiau etn bt rg Izi Cti u hoog door denlieir Tioly van Genèvi bekloninie Ee ui b k udc heeft aan de hervormde geiuecT te te lieerenvien ƒ 15 g lionk n tot aankoop van zilvircü keiksieraden In de K proMnete liebbci onweders gtpaardmctzwaren hagtl hier en daar vee si iiade aan de vddvruchti gedaan Te Kome bestaat eeu hevige giï lM g tn zk iulu veilangetid uit naarde komst van Garibaldi Oud r de ichapt ii n WiU hire en llaiiip hire hecj cht t hans een zeer kv a daard g soui t v o pokken w aaraau et ugroot aantal bezwijkt Burgerlijke Stand G UDA Geboi 9 Sw Co nrlia Geertruit i ouders K lilr graaf en C Eitt c d 10 Ant ouJti a A Xeiblaauw i U N van li t jMRll l tN 10 Aug Adriauus Tuj 7Ö j Cathanna Nlcnw el l 9 ir SCHGONHOVLX Ingeschrfc en van 1 tot 8 Augustus IfBOKrNi Gcrrit Fredt nk oi dtjrs J S Salon en C Pek I atirpnw ondLrs Kjiidius Laakhoist n N van nijtrcn Aitoi iis üudeii 11 Ilüilnagd en C HuuLuaa OHi i iltje oudi ra ï J den l ijl fcu E l Kuijkiibur 0 HLtuL iJrai i V G m OUDEWAÏKII van C tot 12 Vugu tus ISlVMi N ficr irda n A thu en p riil M d Idnaar tje lijfkhunt uc l rrmijn z Adriana Gij utr j tü ul n ad liuoK 0 Li lH I N Gljsb i la iUielnHiia an d r Kl s oud b ïn Prijzen dor Effcctiii AMSTERDAM l ini sd ig 12 Aiig istii 1 a j E I Ho ïsip G Un o pG kuirb kot kuu Ncd w s h 2 M iu 6 s 61 M 1 dito 3 7üi di 4 J Amnrt iid j i 6 i llandeli 4M i 1 O I L euiiiï t i 11 Sp 11 d liijnopw 4 lielirie Kott 2 Sp ije obl 44 4i d buitenl 3 31 55 ÜO t biuneul 3 1 V4 = 1 Portugal olii 3 43 4 45 s 1 1111 1 obl H I ll d Ib2v mol fertlS3 d l 4 J ic JO öe a a i ciM C bei fcUl Volger S M i l ÜJ iy y ÏW Pruisen Oost bijCo J dito 4 4 dito Metall 30 j SU 507 dito dito i 257s fi 16 1 2 u 1 d renieAin 5 1 73 7 3 4 t S 4 d nat lH 4 5 öh s 5SVl6 b l Mex obl851 1 27V 6 Nieuws en voor Gouda en Deze Courant Overzigt GOUDA 15 Augustus De algemeene opmerkzaamheid is eeniglijk gevestigu op Italië Garibaldi heeft zijn geduld verloren hij wil een einde maken aan eenen ondragelijken toestand en de hoofdstrd voegen bij het rijk dat hij grootendeels voor Victor Emanuel veroverd hi ft Hij kan zich niet voegen in de eindelooze doolhoven ceEM huichelachtige diplomatie Hij is een krijgsman een held een dolkop zoo ge wilt maar open en opregt hij heeft genoeg bewezen dat hij zich zei ven niet zoekt hij wil de zelfstandigheid van italic daart e bebooreu Tcnetio en Home Victor Emanuel wil hetzelfde zijne ministers geven uitzigt op het bereiken vin dit doel maar hopen dit langs den weg van onmogelijke onderhandelingen Oostenrijk is niet te bewegen Venetië ongedwongen af te staan het is zijn heilig eigendom CPU erfstuk uit de nalatenschap van den eersten Napoleon toegewezen bij besluit der op hc weencr congres vereeuigde vorsten Rome is de hoofdstad van eca staat die in vUen vreile bijna opgeslokt is door zijn buurman die zich koning van Italic noemt ca door de voornaamste mogendheden als zoodanig is erkend De hoofdstad die hem nog ontbreekt zoude hem even als l et overige van zelfs toevallen indien niet i nkele fransche rcgementen den magtcloozen vorst bewaarden eu bewaakten Ni poleon wil en wil niet Eerst zou Italië vrij worden van de eene zee tot de andere toen bleef Lij eensklaps ter halverwege staan en sloot eenen vrede waaraan zich niemand gehouden heeft en gedraagt zich ten aanzien van Uome als bemand die het met zich zelven niet eens is Garibaldi verfoeit den keizer Victor Emanuel wenschte wel ontblagea te zijn van den man die hem Napels en Sicilië aaubood dankbaarheid is lastig en nu de man die koningrijken met een handvol ongeoefend vrijwilligers verovert wil wat allen sch incu te willen schijnt men hem met geweld tot rust te willen dwingen Intussehen ia geheel Italië in hevige gitting en het ia onmogelijk te voorzien tvat daaruit geborrn kan worden Napoleon blijft als altijd nuidselachtig lleiKa lou hij spreken was voor cenige dagen de algemeene vcnvachting die echter nu door veica betwijfeld wordt hij heeft andere zorgen genoeg Mexico kan hem nog veel volk en geld kosten doch hij is edelmoedig en hij zal voor gseue opoffering terug deiuien om dat verre land vrij ea gelukkig te maken l j zoekt Advertentieblad öaistreken vat een tot zes 80 Cent voor I eiken regel daarboven 10 Cent I Bnitenge one letters worden berekend naar I plaatsruimte leker eea débouché om het laat r 3 il ra i tc vri heid at te zetten ea in Mexico binnen te smokkelen Pruisen begint ook in diea geest te komen naar boiten den schijn van liberaliteit waarvan men binnen vergeefe d sporen zoekt Het koningrijk Italië is erkend maar de bezworen regten der constitutie worden miskend Het ministerie dal reactie bedi elt wordt gehandhaafd en alles op het mei gezet om de overdreveue krijgsinri ting in stand te honden De bittere strijd is reeds werkelijk begonnen en de beslissing nadert Het lot van Berrie is ook geensüa Jiciuideas vaardig Zal de diplomatie eene uitbarsting kuni en voorkouiLU of moei ook daar als in Montenegro doelloos bloedvergieten land eu volk verderven Engeland volhardt met edele standvastigheid in zijne vreedzame onzijdigheid Ondanks den bitteren nood zijner Litoendistricten wijst het eiken aandrang tot erkenning der zuidelijke staten af hoe ook in dea laatstea tijd het uitzigt op spoedigen afloop geheel verdwenen is Oostenrijk rekt in werkelooze magtelooshLid het ta iije leven het oiizamenhangeud geheel dreigt altijd uiieea te spatteri Alle middelen behalve de goede worden bepn efd hervormingen en vrijheden worden als lokaas voorgesiiiegeld maar niemand vertrouwt op oostenrijksche woorden zij hebLt u nog minder crediet dan oostenrijkschc slaatspapieren wier intere =seii nog lang door nieuwe leeningca onder alle mogelijke vormva gedekt kunnen worden Welk c t jammerlijk schouwspel dr vruchtbaarste landen met eene krachtvolle bevolking niigepai door onzinnige krachtsinspanning ten behoeve eener bekrompen en onregtvaardige staatkuude waan an de onfeilbare uitkom de ondergang des rijks moet zijn i3uitenlQnlr Londen ll Augustus Men blijft zich veel bezig houden met het huwelijk van den prins van Wallis dat naar m a verzekert in den loop van het volgende jaar zal plaats hebben Waarschijnlijk zal de jrins in den echt treden met de prinsen Alexandrine van Denemarken oudste dochter van prins Christiaan van Denemarken Volgens de laatste berigten van de westkust van Afrika was Accra den 10 = julij het tooneel geweest eener geweldige aardbeving De schudduig duurde 10 minuten de sterkste steenea gebouwen waggelden en meerendeels vielen zij in de engelsche en hollandsche forten liggen in puin en zijn volkomen oubewoonbaar terwijl de stukken eu de ammunitie mAit