Goudsche Courant, zondag 17 augustus 1862

de injes orte muren begraven liggen Voor het oogeubhk zijn de earopeanen genoodzaakt tenten en hon en batten te betrekHeen Men heeft dagelijk verscheidene schokken gevoeld zelfs op de schepen aan de recje De aarde scheurde op onderscheidene plaatsen en m de rotsen bij St James fort ontstond ne wgde kloof Slechts dxje inlanders zijn omgekomen Het nieuws tilt de andere plaatsen s v iu zeer weinig belaug de BBcdel B bijaa ovend slap Vt Augustus Tijdingen uit Is en York vau 4 dezer mel bi dat de president Lmcoln 300 000 man bavcn de reeds gevraagde onder de wapens heeft geroepen Lincoln weigert om de legera bij de regementen op te nemen hij zal en alleen als landbomiers aannemen Dr bondstroepen hebben naar de znde an Petersburg eene verkenning edaan en nr een onbe ftaidend gevecht het kamp der iuidebjken vernield De troep n der noordelijken onder Pope hebb n Orange Court house fl gCDom n en twee regementen cavallene der zuidelijken verjaagd an den 5 dezer meldt men nog dat eene conscriptievar 300 000 man militie is bevolen indien het vroeger erevraagde getal manschappen den ö Fanjs i Vug De weimge bengfen welke van Glanbaldi qjn ontvangen zijn veelal met elkander in stnjd Te Tunjn bhjft men verzekeren dat zijnc aanhangers hem verlaten en dat over het algemeen de opinie hem ongunstig is Wat van een en ander zij zal spoedig blijken De hier wonende Italnnen stellen een onwnkbaar vertrouwen cp Ganba di en houdc zich vast overtuigd dat hij m zijne onderneming slagen zal Zij verzekeren dat Ganbaldiuit Sicilie in=tructien heeft gezonden en gelast at overal nItalië comitis zidlen gevormd worden tot het o ganiseren van en gewapenden opstand Volgens de laatste uit Vera Cruz ontvangen bengten was een corps van 1000 man ait Martinique komende aldaar ontscheept ter versterking der fran che troepen De gemeenschap tusschen e l C uz en Orizaba was vrijer geworden er behoefde geene vrtes meer te worden gekoesterd voor het kleine leger van den generaal de Lorencez en bij de geduchte versterkmgen wdke worden verzonden was de uitslag Yiiu den strijd in Mexicn met twijfelachtig meer Doch het r alt niet te ontkennen dat de moeijelijkhedcn eerst dan zullen opkomen wanneer eene volledige overwmnmg de pogingen der iransche wapenen zal hebben bekroond Inmiddels gaat de eneraal Almonte voort met het uit chnjven van gedwonjteu leenmgen en andere even impopulai e maatregelen niper en meer begint alhier het denkbeeld ingang te vmden dat de keizer den 15 dezer althans mondeling met te kennen zal geven hoe uj over den tegenwoordigen staat van zaken m Italië denkt Tot duaverre althans heeft de nunüus die zijne ambtgenooten voor de ceremonie bijeen moet roepen geen kennis daarvan bekomen illen verzekert dat de markies Pepoli alhier is aan rrekomen met den la t om den keizer een ontwerp aan te bieden betreffende de bezetting van Bome door een gemengd Brussel 14 Vuüustus De gedeputeerden hebben gisteren het metEucèlaud gegoten handelsverdrag goedgekeurd met 76 teeen 10 stemmen De heer fla seige heeu zich buiten stemmfno Tchoui en De ministerielen v erheugen leh over de schitterende overwmum welke bij de e gaegenheid weder is behaald geworden op de voorstanders der beschermende regten De Kamer ia daarna onbepaald ge=fhciden Denkelijk zijn de werkzaamheden voor dit zittingjaar afgeloopen Berlijn 12 Augustus bit aracbau wordt met betrcKkinff tot den openbaren toestand gemeld dat geen beter bewijs van de goede bedoelingen der regering en het vertrouwen door haar re teld in ha bezadigde deel der natie hetwelk allenes crooler wordt kan gegeven worden dan hare handelw e durende de jong t verloopen dagen lettegcnstlanda de aauh en door l te fanatieken op den grootvorot en den maricie i iclopolki gepleegd zijn de maatregelen tot bewarme der rust met verscherpt maar mtegendeei meer en meer onUaan n hun militair karakter Wijders gaat de grootj voort met het invoeren van uitgebreide verbeteringen op h t ecbi d van burgerlijk beheer onderwijs enz Het aantal nLsonen van alle strafvordering ontslagen en wier terugkeer Siber ie ot mt zuidelijk EusUnd is toegestaan bedraagt 115 ierwnl 7 andere vermmdermg van straf hebben gekregen he iereonen bekend wegens hunne vaderlandsliefde zijn beSn md tot leden van den raad van onderwijs en aan hun S llevmdT zich de pnna Lubomirski Met 1 October nüim de op meuw georganiseerde mrigtiugen van onderwij werden geopend De tweede kamer heeft beslist dat de regering tot gtenconversie van rente mag overga m alvorens de kamers daartoehare oestemmmg hebben verleend Hiermede is een afkeurendoordeel uitgesproken over de conversie onhngs door den minister von der Hevdt bmteu de kamer tot staud gcbragt 14 Augustus V an de zijde der regering is opentlijk verklaard dat ZIJ nimmer zal instemmen met eene begrooting voor hat legar met w lke eene verdere doeltreffende organisatie vanhetzelve onmogelijk zou worden gemaakt dit zij m dit opzigtstandvastig haren pligt zal betrachten m i rr dat zij mdien onverhoopt geene ovtreenstemiaing met de verttgennoordigingraogt worden bereikt hare constitutionele verpligtmgen met nithet oog zal verbezen dat zij derhalve het vermoeden alsof men tot een staat grccp zou willen overgaan verre van zichafwerpt dat de aanwijzing vin den eouatitutionelen weg d en men verder zal moeten volgen zal aflinngen van te nemenbesluiten en geenszins vooraf kan worden bepaald De kroonprinses van Pruisen is hedcu morgen te Potsdambevallen van een zoon PranKfOrt ll Augustus A olgcns bengten nit Kassei zijn de verkiezingen in vrrscliiUende regeringsdistnoten op iH dezer bepaald en zullen zij vóór het einde dezer maand afloopen zoodat de bijeenroeping van den landdag tegen het begin van september zal kunnen volgen len op igte der eerste regenngsvoordragten is nog nitts naders bekend en zelfs over de veranderingen m de kieswet schijnt men nog in het onzeke te verkeeren Sommigen gelooven dat de rege nng en Ojjzigte der regtstreeksche verkiezmgen m het geheel geene verandering voorstellen zal De groothertog van Baden heeft by gelegenheid der bevalling van de groothertogin eene volledige amnestie uitgevaardigd ten behoeve van alle civiele en militaire perso en die om staitkundige redenen veroordeeld zijn Hierdoor heuben mannen als Heek er Struve en anderen vergunning bekomen om in hun vaderland terug te keeren Dresden l t Augustus Het on werp voor de herziening van het duitseh verboud is bij de bond vergadering ingediend en in handen der commissie gesteld Pruisen heelt tegenstand geboden en beweer 1 dat de duitsche natie meer veilangt dat eene nationale vertegenwoordiging en meerder kricht naar buiten behoefte is gew orden De bijeenkomst is tot dea S octobe r v erdaagd Warschau is Augustus Gisteren zijnJe de gedenkdag der vereenigmg van Polen en Lithauen heeft eene v olksdemonstratie plaats gehad Dames m feestgewaad met driekleurige sjerpen wandelden over de straten De hanc neiksliedcu arbe ddeu met De kerken werden diuk bezocht Belgrado 14 Augustus De conferentie te Xonstantmcdel heelt het met eeus kunnen worden ten aanzien van dm wairborg voor Se vie met betrekking tot de e ting van Belgrado Turijn 13 Augustus De kamer van afgevaardigden heeft het ontwerp tot het aanleggen van spoorwegen op het eiland Sardmie goedgekeurd Voorts heelt zij de oorgedrageiie werkzaamheden voor de haven van Ancona goedgekeurd alsmede de aanvrage om subsidicu tot Ut nemen van precvcn met eene uitvinding van den heer Uit Pilermo is bengt ontvingen dat Ganbaldi dien morgen uit Caltanisetta aldaar aangekomen ma ir des avond naar Castrogiovanm vertrokken was Zijne vrijwilligers die zieh te Girgenti ophouden hebben bevel bekomen naar Ca irogiovanm te kon en Men houdt het er voor dat het hem nog altoos te doen is om zich naar Mcssina te beseven Het gouvernemi at heeft nu m overweging genomen om het polituk gezag over geheel Sicilie aan generaal Gugia in handen te geven 15 Augustus Ganb ld is van Castrogiovanm vertrokken en met d zijne vrjwilligers te P iz i aai komen Men zegt dat het aantal vrijwilligers in het geheel met meer beloopt dan drie duizend Heden heeft te Milaan eene demonstratie plaats gehad ter gunste van Ganbaldi De volksmenigte is op de eerste waarsiliuwmg uitten gegaan en de rust Uersteld Lam irmon heeft te apels eene proclamatie uitgevaar din d waann de burgerij wordt aangemaand zich te onthouden van deelneming ain zekere beraamde demonstratien als zijnde dit eene oppositie tegen de konmklijke proclamatie eene beleedi ing voor de uitspraken van het parlement en een Lcwijs van gebrek aan eerbied jegens de magten van den staat öinnenlflnJr Gouda 14 Augustus Gisteren namiddag had de zoon der wed v d V aan de bleekei ssingel alhier bet ongeluk een been té breken Het afbreken van een lat deed hem door een luik vallen Heden norgen trof hetzelfde cigeluk eene koopvrouw T V die op de haven bij de brug tusstheu de lange en korte noodwegsteeg dc3r een rijtuig overreden werd De heer Poolman die nimmer de gelegenheid t t weldoen verzuimt liet de ruim vijftigjarige vrouw door zijren bedi nde en hulp van anderen in zijne nabijgelegen woning overbrengen en zorgde onmiddellijk voor de geneeskundige behaudeling Bij ministeneele beschikking is aan den heer J A Montijn ie üudewater tot wederopzegging vergnning verleend vooreene schroefstoombootdienst tot vervoer van reizigers en goederen til schen Rotterdam en ttreeht doch voorloopig slechtsuit te voeren tu=schen Rotterdam en Oudewater De dagbladen bevatten de bijzonderheden der botsing n het kanaal tusschen het schip Mullion kapt Nicolas van Liverpool op reis van Bahii naar Rotterdam n het schip Daphne van Ixmden naar Sydney Dit ongeluk gebeurde 00 snel op jl donderdag ten 2 ure na middernacht dat de kapitein der Daphne slechts de topzeilen van de Mullion zag tren hij zich mar voren bega om te zien wat er gebeurde jp Daphne was ook door het afbreken van den bueg priet u voonnast bijTi een wrok geworden Slechts ee n man van d 17 op de MuUioa ontkwam Hij was naar voren geloopen en had ecu stuk van de Daphne gegrepen Vlaardlngen 13 Augustus Sede t den eersten dezer maand zijn hier alsmede m Noordhollind aangekomen 35 haringschepen te zamen aanbrengende 4700 tonnen haring Door de en grcoten aanvoer zijii de piijzen merkelijk gedaald De qualiteit van oen harinir liat niets te wenscben over GrOri lClierD 1 Augustu N ar men uit zeer goede bron nen vcLcemt 1 eelt jhr mr J P Elout van Socterwoude het voornemen opgev it om zijn ontslag te nemen als lid der tweede kamer der staten genenal voor het kiesdistrict Gormchem Onder de begun tiging van het schoone wedei komen binnen acht d igeu de meeste landheden met de plukkmg van den gelling liennip gereed Binnen riuiu 14 dagen recJs zal men algemeen m t d p asking vau den zauling hcunip beginuen A ooi zoo vcrie men nu kin nagaan zal de zaad opbrengst middelmatig zijn Het aardappelgewas blijft aan de verpachting voor het minst beantwoorden Sommige boeren rooijen hier van ruim een roede rijnl een mud aardappelen Iets wat cderl 1843 met gebeurd i Ook de late soorten beloven eCLen voorbeelJigeu oogst zoowel met betrekking tot de kwaliteit nis de kwantiteit De prijs der boter is iets hoogcr oor de weiboter wordt van ƒ 0 80 tot ƒ 0 90 en voor de oeboter van ƒ 1 00 tot ƒ 1 05 liet ned pond betaald De kaas geldt thans minder van ƒ 18 50 tot ƒ 19 a ƒ 20 de 100 pond IiêeUWarden ll Augustus ïerwijl de tongblaar en de klaauwziekte nog steeds onder den veestapel in deze provincie hier en daar zelfs vrij c g blijven heerschen neemt de longziekte onder het rundvee voortdurend ten sterkste af De maand jubj leverde in het geheel slechts J4 gevallen 20 gestorven en 14 gedood Dondeidag jl is er bnud ontsta m in de huizmge nabijd n zie dijk te be bicruni bewoond doji den eigenaar J P de A nes Al el mogt men er m sligen den 1 rand spoedig meesterIe worden oodat het huis met veel heeft geleden doch deinboedel is grootendeels vemie d Gemengde Berigten Den 10 johj had te £ t Georpc d Elmina eene vnj itcrke aardbeving plaats A Oji e e huiyen zijn de moreu gescheurd en an sommige ïoo dat ZIJ peen veihg erlhjf meer aanbieden lo het aabr ig Anamaboe is de kerk ingesto t De landschapechilder Destre bet oör de kontngm eene schildmj vervaardigd vooftelleiide lef huts m t boxch De Gcnttoaars in de beï ischc kamerbebben oor het bandclstractaat rne Lngcland gtstemd Lamartii e orf dnisLcrt te zijnen behoeve wt ler eene l tenj Dt armt bedelaar be it nog meer ddn ten milhoen fn ien aan vast goed De hire is ten tire Ine gewoideu zegt Tiyaro Te Panjs wertt inen in kolbjhuizen oor Garibaldi De paus gaat niet m Oostenrrjk maar in Spinje wonen Sjjanje is zeXer het min t door kettenj besmet De maat chappij tot Cut an t algemeen telt 13931 leden in 308 departemente i Tt Panjs is en m m dagblad lalrance Toldoen icer ilccht daar zij weigeren eenig zwasr werk te Temgten De westelijke staten En A oord Amerika verzetten zich tegen de coia tcnptie Zij htbbtn groot gelyk dat zij dic europc he plaag iiitt wilkn Bij Houuolouw is den 8 Aug een kmidmagazijn in de lutht ge logdi taardwr groote othade is reroorzaakt en twet nienschea zijn omgekomey In het noord oostelijk gedeelte van IJsland hcbbtn vnlkaniatbe uitbar tingcR plaats gegrepen Te Weenen steelt men kanonnen uit Utt arseuaal ter zwairtt vau SSj pond De kamperende pruisische soUstenKrijgen ledtr dagelijks 4 a 5 löod gebrande kothj Dt tad Partjs jI BOjf 14 millioen ten koste leggen aan de verfraaijing der v ir dtu De etneiaal Lamorieiere bed nkt voor de aangtboden eer om htt pau lijk 1 ger pog eens aan te voereu Het cooeres ü r kleermakers is m t lea gaug het eerstvolgend coagres der kiezentrekker zal ook te iiankfurto jeen komen Tt Zwolle zijn drie werklieden gekwetst dour het otevallen eener heistelling Te Richmoud bouwt men dne niLUwt gepantserdc schtpcii Ook hpaiije laar tr in I Lgelaud twee bouwen in d Hijiistrtktn tloüft mtu aan eene triple alliantie tusschen Pin stn Frankrijk en Kusldud te Londen aan een verbond tttsscheu Kngeland ea Oostturjly onder btditig vau de herstelling der autooomie Tan Uongtnje De spoorweg vau 3iuscou naar jN m tal geopeii worden op deu 26 augustus Vergadering van den Gemeenteraad Zitting van Vrijdag 15 AvgutiuM Afwezig dt HH vau Bovent H naan de Groot fieutuiger We baui tn van Gtnntp a goedkeurng è uotul n geeft de voorzitter kesnu dat aju ingekomen de navolgtndt ttkk o alt Besluiten van ged staten omticrit de indecliEg der provincie ic school distneteu de verplaatsiDg van boofdondeiwijzers zonder ver hjkecd cie men o Il e uc cthool uaar de andere u dt z tl le gtnue tt en van het ontvaii tij der verordening omtrent het lacleeltL dti gemttutt i wijken enz aangenomen voor kenmsgave Missive van den comnussart des koning houdende kemii iger Dg der tot tcmramg van den mmisttr van ocrlog omtrent het doen bedientj van eene brandspuit aoor de manschappen vau bet gurmzotn ala voren Allusive van het burg rmbestnur ten gtleide der r kmi g tn ver antwoording over 1S61 lu handen cener omm it bc taande uit de HH liraggaar Prince tn Kemper vau A Koortvaar tot aankoop van een s uk s adsgrond achter zijn huis ter visie Ad t van D I uitjes tot het m erfpacht hebben van een stukgrond m üe ltmdulij ecg lOt het bouwen van een huis in handen van dtu ge meute bouwmeester tot praeadv les De commissie voor de gemetuti reken dg over ISCl brE iijt verlag tut strekkende tot goedkeuring ter viSie Dt commi sie voor dt btgrooting over 1SG3 voor de dd schutterij steit voor de toelage van den Lt kwartiermeesttr te vermindereu met f 20 en de som voor muzijkmstruinenteii te doen vervallen ter visie AUnu vangen aan dt beraadslagingen over htt reglement voor de open hare gjmuasliekschool tu wel over htt door de schooleommüjaie voor gestelde en de daarm door B en gebragte Teiardenogti Op ar 1 wordt door den heer Buehner een amendement voorgestelü tie de lecrlm geo van het gvnmasium ook in het onderwijs tt doen dctlen hetwtik na eeume distussien waarover no deHH Kemperen tortuijn Droogietver voor en de HH de Grave Prince en irulij tê a hel wooru veeren met 7 t en 3 stemmen wordt aangenomen vervolgens worden de andt re aniie len met gonnge wijzigingen aangenomen tn eindelijk htt gehetk egli ment met 9 tegen S stemmen De lostiuctie voor a gymastiek onderwijzer wordt daarna mtt al stemmen aangenomen en bealotcj eene publieke oproepug oo üi bt trekking te doen tegen 1 ovembe aanstaande op etue jaarwedde van ƒ SOt Alsnu vïordt voorgelezer een adres van den hr leta meer te verhandelen zijnde wordt de vergadering gesloten Marktberigten Gouda 14 Augustus V Tarwe pr 80 X qg ƒ 12 7 a ƒ 13 25 R tio ƒ 13 Amenk Eogg pr 75 N ƒ 8 L d t zlgerƒ7 50 Odessa ƒ 7 Gerst pr 62 N fh a ƒ 5 50 Haver pr 100 N ï ƒ 9 T oekneit pr 2IüO N HÈyilO Pe kaas van ƒ lS tot ƒ 22 Goeboter ƒ 1 04 Af Weiboter ƒ 0 84 f Delft 14 Augustus De aanvoer van granen bestond iie den uitsluitend mt nieuwe soorten dooreen 7eer ra droog en ivio tig de kooplust met groot zoo dit het verhandelde t minder prijS y erd los gelaten Groene erwten te ver ee ƒ 9 geboden Graauwe met groot droeg en goed van kook tt vergeefs ƒ 11 geboden W Tanve 1862 ƒ 11 40 a ƒ 12 V lh 2 ƒ 7 a ƒ 7 60 Wmtergerst 1862 ƒ 5 15 a ƒ 5 30 Zomer gerst ƒ 5 40 a ƒ b Korte Haver ƒ 4 40 Lange d ® ƒ 3 60 Dmveboonen ƒ 8 50 Aan stadswaag gewogen van 8 tot 14 Augustus 46 4 76I Ö en 75 16 boter te zamen ƒ 17810 Ned S Grasboter ƒ 44 i ƒ 51 het vierde U a 1 27V3 per W