Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1862

186 9 ü 41 GOUDSCHE CX URAJ IT Ter markt 660 mud aardappelen hoogste prijs ƒ 2 30 la ig Dor lreCÏlt H Augustus T irwe zonder verandering üi Torn verkocht W Zeeuwsche 1S61 puike ƒ 12 20 a f IMU mindere 11 30 a ƒ 11 S0 geringe ƒ 10 20 h 10 S0 iloïge jarige hield prijs ƒ 7 20 a S 30 De aanvoer van uieiiwe ruimer en uiteenloopende van kwaliteit werd lager aliii seven ƒ 7 a ƒ 7 70 Gerst jarige niet ter veil Xieuwo liii i slapper zakm iat ƒ 4 C0 a ƒ 5 30 gestort ƒ 5 fiO Zcmci vojr nieuwe z kmii it ts s c i bedongen 4 30 a f 4 80 geMort 5 40 Hiver prjjjhoudend lul voeder ƒ 3 20 a ƒ 3 80 Dikke 3 70 a 4 20 Panrdeboouen iets meer gevr uigd 7 1 3 Duivebooaen stil 7 50 a f M Erwten goed kjkeade blaauwe 9 Boekweit ƒ 200 f 203 Deventer 13 Augustus Tarwe ƒ 10 ii 12 Rogge ƒ 7 i r 7 75 Boekweit ƒ 6 50 a 7 2 ï Gerst ƒ 5 0 i ƒ 6 HJvr 3 60 a 4 50 15jier pr 20 N 1 = soort ƒ 13 75 a ƒ 20 25 Inferieure ƒ 17 75 2 soort ƒ 15 Zcrolle 13 Augustus Middelprijzen Tarwe n ƒ 10 50 R en ƒ 7 Boekweit ƒ 7 40 Oerst ƒ 5 75 Aardappelen 73 Bo er pr X U ƒ 0 95 20 X lï 21 50 LDnden 13 Augustus Graueu Tarwe met beperkte in 14 Augustus Veemarkt De aanvoer van runderen was niet grdot en bedroeg sle ht5 1S20 stuks er de handel w is wel zoo geanimeerd terwijl er 3 2 a 4 10 besleed verd eu voor 10340 sehapen 3 6 a 5 beste kalveren 2 d hooger en 4 a 5 2 waard er werden 430 stuks geplaatst 180 v irkeas tot 3 10 i 4 10 verkocht zijnde mede 2 d hooger 15 Augustus In Tarwe en Haver guig meer om en de markt is stijgende Amerik granen gevra igd ancLre vreemde soorten gedeeltelijt1 hooger Boter Friesche 103 a 115 Burgerlijke Stand GOL DA Geboren 12 Auïu tiis Jolnuiia oudci s A de Mol en J Aret Lena Margaretha üudera T OvLRLEDES 13 Auguatus Paulina Spanenburg IS w M Bene Slagter C3 j 15 Lena van den lïroek 12 d Ghiawi 13 Augustus A Rietveld en M an Ftt c P an Aliet en H il l anen J JL an Huensbergen en J nn J etst 14 W C Wernink en E P W M au Laker eld Blanken AVOEKDEX BhViLLFN O Aug H Lemmes geb Kooijinan d C van Dam ïeb Dcmraer z C il Yerbteek geb de ivnooj z J A G ink geb van Soe t d 10 M Plomp gebolen van di i Ijindcn z 0 üFttTRoï n Kornelis de Haan Cjl j WLduwtnaar met Neeitje Uithol 31 j Jan Hamerslag 23 j ract WiUemina Clasina Albeidiua Radix Meuffs en voor fiooda en Peïe Courant vefichijnt des DoudTdags en Zondags Ju de Stad geschiedt de uitga e des avonds te oren Pc prijs per drie maanden f 2 franeo p post ƒ 2 25 Pc inzending der Advertenticu kau geschieden tot des Diorgens ten 11 ure Donderdag 21 Augustus AdverieDliei lad Omstrelien Uitgave van A BRINKMAN Oott Ua e B n 75 j Pe prijs der Advertentien van een tot tes regels met inbegrip van het zegel is SO Cent toot j eiken regel djuirbo en 10 Cent 1 lJuil ngewoue letters orden berekend na plaatsruimte ADVERTENTIEN S T 11 N D a ü K K I a II I e Oüdergetcekendc zich hier ter stede als STEENDRUKKER gevestigd l eb er de beveelt zich beleefdelijk aan tot het leveren aii alle soorten van step sDrtjivwekiv Adres Visite HuweMjks Rouw en alle andere Kaarten Rekeningen Factura s Nota s Wissels Assignatiën Kwitantiën Circulaires Prijscouranten Plannen Teekeningen Autographische berigten Etiquetten in kleuren en gouddruk alsook I scortca van Sigaren en Koekzakken en verder al wat tot boveijge iiud vdk behoort wordeu door heia ten SpOSdigSte ZeCr net en tegen de laagst mc elijke prijzen j everd J E KELLER Jaagpad N 30 naast dea Heer C WotJi 5t Getrouwd x 7 W C Webkink Jr f k J f E P W M TAN LiKEBTELD BlaSKES V Gmida 14 Aug 1S62 B j A BRIXKMAX Boekhiuidelaar op der bneeu Tiendeweg te GoiD v is te bekomen Best Hollandsch en Veltn Schrijfpapier ENVELOPPEN ea ie err binnon WL inige dagrn alle kAXTOOR BOEK ca jteendi nk verk GOUDA Ang 1868 tegen zeer billijke prijzen Genoemde BoekhandeUiar A Bkinkman HEEFT TOOBIIAXDEX a Contant tegen ƒ 30 in plaats van 59 80 EEN NIEUW EXEMF alsmede voor t 21 in plaats van ƒ 30 EEN NIEUW EXEMPLAAR V X IIET rillClITnEKK GETITLLD J L TERWETs UET ROMNGRIJR DER NIÖlftMNDlK voori e teld ir eene reeks van Schilderachtio e ii iiirteii yüor Ijelanfrrijkstc pLiatsen merku i inüï te Sleden Kerken Kasteelcn en nidtic aan ienlijke Gtbouuen van vroeireren en l itcren t j l Beide uitgaien G K V IN GOÜK te GoUD i 1 CORRESPONDENTIE IJ noensdag is na den gestelden tijd ingckoin ii eeiie klagt over het in omloop breiigeu au beltrisehe centen Het stukje was on eteckend t it niets aarbüre de de zekirhcid der medfgcdcehlc bijzondtrhtid Inzetdors gelieven toth door onderieekeniiig te ttaven wat zy menschen tci aljjemeene kuiuis te Ireugen Efll Ctcu Prijzen Vrijda 1 5 Aiigi I ntiste Hoogste kücrs koeia O Vs 6J Vl6 76Vo UVlC 99S 4 931 8 135vs 99 4 4i lO 54 8 48Vl6 4 8 loiVs ÏSVs i hu il S9i saViü i JO Vi 191 v iVs 2 i 26 8 73 8 74 s 0 j 6 2S 2S s Gebleven koers 64 s AMSTEliDAM 443 19J 1 = 74 2 pCt Xed w sch 2Vo dito 3 dito 4 Amort Sijnd 3 o llandelm 41 1 O I Leeuinjr 4 Aand H yp J d Kijn pu 4 Belfjie llotts 21 Ó Spaijje übl 2 d buitenl 3 d binnen 3 Portugal obl 3 Eusl obl H 5 d 182 29 5 terflb31 33 5 d 1S4U 4 a 5 serie 5 io je serie 5 Volpel p 5 l niieen l ï J J 5 Oost bijGoU 5 diio dito Metall 5 dito dito 2J d reiiteAnibt 5 d nat 1854 5 Vertrek kr Spoortreinen J iin 2fï Hei to 1 Sepicvihi r 1S62 Van Grouda naar Rotterdam 7 10 9 4 9 35 1 15 1 57 4 37 0 24 beh Zond S 18 10 32 an Gouda naar UtrecM 7 5 37 11 4 j2 45 1 15 beh Zond 2 42 4 38 beh Zond 6 25 8 19 9 40 Ter Botkdrukkerij vaa A BRIXKMAK Overzigt GOUDA 20 Augustus D 13 augustus beeft niets opgeleverd dan eene schitterende vertooning en een ijdel geschreeuw De keizer heeft niet ge pruken en de gelegenheid blijft open voor eindeloos herhaalde en altijd tegenstrijdige genifehten Officieele leugens wedijve ren met officieele geruchten om den voorrang Garibaldi is het voorwerp van den haat en de verguizing van alle slaaf 8che aanbidders der tegenwoordige staatswijsheid Sicilië volkcineu in rust de vrijwilligers verlaten Garibaldi hjj is een belagchelijke dwaas die zijn invloed op het volk ver loren heeft Eigentlijk moest Victor hem teu verzoeke van Xapoleon het hoofd doen afslaan en zoo dan hdnne troonen niet te sterk waggelden konden zij rustig te zamen den gordiaanscheu knoop losmaken dier Garibaldi wil doorhakken Die man ts nooit de edelmoedige wijsheid van den keizer loeren eerbiedigen daartoe behoort meer slaafsche volgzucht en minder gezond verstand dan men in een volksleider verwachten kan Pe sardinische regering gaat intusschen voort vernieuwde blijken te geven van h iren ijver om den keizer welgevallig te zijn de minister Durando wordt uit Parijs geluk g wenscht eu aangemoedigd het genutsche f er jOtschap tot vrijmaking van geheel Italië wordt ontbonden De toon tegen den spaanschen gezant door Napoleon gevoerd geeft bedenking Spanje is niet in staat den wil des oppermagtij en te weerstreven en het heeft zich in Me xico stout gedragen schikte men zich daar nu maar tot onderwerping dan was al de eer voor Frankrijk alleen de officieele tijdingen van daar zijn altijd gunstig de niet officieele over Southampton zijn dat wel minder maar nie zou daaraan toch willen geloovcn In Pruisen blijfi uiterlijk nog den goeden schijn bewaard de lucht is betrokken en het onweder begint uit de verte te dreigen De commissie voor het budget laat zich door groote woorden en bitse bejegeningen niet afschrikken Zij wil niet begrijpen dat Pruisen om het leger bestaat en geen ander docl van aanwe en heeft De rampzalige oorlog in Amerika duurt altijd met verdubbelde krachtinspanning voort en men moet vreezen dat de gruwelen nog grooter zullen worden want is het niet wonderbaar dat nog steeds de opstana der slaven terug gehouden kan worden Welk vreeselijk vooruitzigt De telegraaf bevordert zeker de snelheid der berigten maar in geenen deele de helderheid en zekerheid Andeis zouden wij meer weten vau den eigentlijken toestand van Busland van de gezindheid des volks en de bedoelingen der regering Die diplomatie is de kunst der verwarring leugen is haar beginsel en bedrog haar wapen Servië zal niet geholpen worden door de conferentie der groote mogendheden zij behoeven een GaribJdi die het krank gebouw der tnrksche heerschappij zou doen instorten en dat aanzienlijk en vruchibaar gedeelte van Europa teruggeven aau iS 6j ontwikkeling en welvaart Lang genoeg heerschen daar onderdrukking en barbaarscli geneld Geweld is de openbare vijand van het regt en het geluk der volken maar diplomatie is de sluipende en veinzende verrader die onder den schijn van het goede de duisternis dient Hoeveel slavernij en ellende hoeveel onheil en tenigïang hebben in deze eeuw de congressen der menschheid aanuebrajri öuttÉnlanïï IjOnden 16 Augustus Ofschoon de ministers in en buiten het parlement alsook in hunne depêches bij herhalm hebben verklaard in den amerikaanscheu oorlog ou7ijdig te zulle blijven wordt de regering door verschillende bKidJn voortdurend aangespoord te interveniëren en de zuideliike staten al onafhankelijk te erkennen Het is opmerkensn aardig dat ook de ministeriele organen en vooral de Morning Pott onophoudelijk op die erkenning aandringen Dit blad bev it heden een zeer sterk gekleurd artikel waarin de wenschpli kheid dier erkenning door de europesche mogendheden breedvoerig wor ii uiteengcet Ouï e regering heeft naar men verzekert stappen bij de fransehe gedaan om de romeinsehe knestie spoedig tot eene oplossing te brengen Het stoomschip Golden Gate dat den 21 van San Francisco naar Panama vertrok is den 27 = daaraauvoleendenabij Masanalla in brand geraakt en door de vlammen geheelvernield Van de 230 zich aan boord bevindende passagiersverloren 180 bij die ramp het leven Ook al de specie tenbedrage van 1 000 000 doU ging daarbij verloren Volgens de jongste uit Xieuw Zeeland ontvangen berigten was aldaar onder de inboorlingen een opstand uitgebroken velke een ernstig karakter scheen aan te nemen doch bijhet vertrek van den post nagenoeg was onderdrukt IS Augustus De directie der engeUehe bank heeft bekend gemaakt dat uit de fabriek alwaar het papier voor aebankbilletten wordt vervaardigd eene hoeveelheid daarvan iaontvreemd De directie heeft dit terstond openbaar gemaaktten einde ieder kan bedacht zijn op de raogelijkhMdTtfer ontvangst van vaisehe bankbilletten Op de lanwijifug en onidrkr