Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1862

pi der daders rijn premien uitgeloofd van 560 ea £ 1 Oft De onzekerheid in de traten van Londen zelfs vroeg in aen avond neemt voortdurend toe en dagelijks beeft men rooverijen aanvallen en mishandelingen te betreuren in het verIfd jaar Jcjramen e j 5 inbraken meer yoor dan ia het voorjlfg gude npn scbrijft uit algeipeen toe aaa het loslateB van isdadigafs foor lat hun straftijd is algeloopen wanueei zij lar het geiaselen van Aen geestelijke Tan de gevangenis berouw tootien dat de moeste gevallen echter gehuicheld is Parijs 15 Augustus Men verzekert dat de gevolmagligden belast met het vaststellen der grondslagen voor het handelsverdrag met Nederland dezer dager eene eerste bijfenkomsi met de heeren Kouter n Xhouvenel hebben ge 16 Augustus Er is hedea morgen een ministerraad teSi Cloud gehouden Men zegt dat de discusie vrij levendigis geweest want de meerderheid van de ministers dringt ersterk bij deu keizer op aan dat hij een spoedig besluit nemein de romeinsche kwestie Pe markies Pepoli heeft gisteren een langdurig gehoorbij den keiier gehad n heeft de overtuiging erlangd dat dekeizer jegens luilie gunstig is gezind maar door de omstandigheden verpligt wordt om van die gezindheid geene blijken tegeven Hy il de it diancn el te hulp komen maar weigertte handelen zoolang Garibaldi de fransche vlag bedreigt lü de laatste dagen heeft er eene drukke wisseling vandepêches plaats tusschen de fransche regering en het engelse kabinet Op de soiree welke den 14 ten hove plaats had heeftoen opgemerkt dat de gezanten van Pruisen Rusland Engeland en Spanje benevens die van sommige duitsche mogendheden fwezig waren Marseille is Augustus Volgens berigten uit Napels vau 18 dezer had aldaar daags te voren eene demoustratie plaats gehad waarbij de kreten Leve Garibaldi Le e Victor Emanuel Naar het kapitonl waren aangehe en Het garnizoen en do nationale garde zijn wei onder de w apenen gekomen iraar alleen om te surveilleren Lamarmora heeft het corps mobile garde ter sterkte van 16000 mi ontbonden Velen hunner hebben het voori emen te kennen gegeven om bij de vrijwilligers van Garibaldi dienst te nemen IJien ten gevolge wordt er langs de kust gcsur veillf erd Berlijn is Augustus Terwijl millioenen bij millioenen ten behoeve van het ministerie van oorlog worden vcggeworoen zegt een der dagbladen geschiedt bijna niets voor het cuderwiis Het gevolg daarvan is dat eindelijk plaats vindt hetwelk reeds voor vele jaren is voorspelden waarop men de aandacht der regering reeds zoo dikwerf maar te vergeefs heeft gevestigd namelijk dat bij de onguustige vooruit igten voor onderwijzers ten slotte groot gebrek aan bekwame docenten bij het lager en midde aar onderwijs zou ontstaan Wij geloovcn echter dat het beiloelde kwaad dringende verbetering t scht en Uet voor ons land oneindig meer iiut zou opleveren indien een deel der millioenen voor oorlog gevraagd tot verbetering van het onderwijs en ten behoeve van het onderwijzend personeel werd aang wend dan wanneer al de aangevraagde milhoeren voor het ministerie van oorlog beschikbaar gesteld en ten behoeve van het leger en zijne reorganisatie gebezigd worden ViTeeiien 15 Aug Het gerucht omtrent de aftreding van den ridder von Plener minister van financiën houdt stand Verscheidene personen ivordeu aangeduid als het uitzigt hebbende op de benoeming tot minister van financiën maar met zriterheid is daaromtrent niets bekend ie ke zerin is door de bevolking van Schönbrunn en omstreken die bij h ire aankomst op het paleis aldaai i as zaamgevloeid op de hartelijkste wijze begroet Zij schijnt thans geheel hersteld en heel t een bloeijend uiterlijk Volgens een algemeen verspreid gerujht hebben de geueesheeren zich in haren toestand vergiet afgaande op een ziekteverschijnsel hetwelk ben tot eene geheel verkeerde gevolgtrekking had geleid De natuur en de jeugdige leeftijd der lijderes hebbeu haar niettegenstaande de verkeerde behandeling waaraan zij is onderworpen gtsvorden de gezondheid hergeven Bag lSa 19 Augustus Op den prins te Montenegro is en moordaanslag beproefd doch inishikt Een zijner volgelingm werd bij die gelegenheid gewond l e prins is geneigd cm wet Omerpacha te onderhandelen Turijn 17 Augustus Uit Napels erigt men dat het gedicht als zou Garibaldi de traat van Messma overgestoken er ia Calabrie aaugekomen zijn geheel ongegrond is Het genootschap tot vrijmaking van geheel Itulie is opkst der regering ontbonden 18 Augustus Heden meldt men uit Napels dat Garibaldi mk Tiinr Catanja heeft begeven Men gelooft dat er onderhande lingen met hem zullen plaats hebben alvorens de troepen begen hem zullen ageren De politie heeft huiszoeking gedaan bij drie vereenigingen als bij die van het provedimento van de boogschutterij en voor Italie s eenheid Op andere plaatsen he zij eene gedrukte proclamatie gevonden waarin Garibaldi den heef Ratazzi voor eta rebel verkjuart Het fort van Messina is op nieu ge ïapend De treepen chSwhalen vele Garibaldianen die te jon zij om geforceerde raanfcheu mee te maken De steden die de rijwilKgers doortrekken verschaffen liun weinig hulpmiddelen 19 Augustus De senaut heeft het ontwerp goedgekeurd waarbij aan den heer Bastogi coniessie wordt lerleend voorden aanieg van een spoornegnet in Napels en in Lombardije De koninklijke prinsen zija te Konstantinopel aangekomen Men verzekert dat Garibaldi € atani Wnnen is gerukt zonder dat het tot eeu conflict met de troept n gekomen is New York 7 A ugustus Het handelsverdrag tusschen Turkije en de Amerikaansche Unie is afgekondigd Bij dit verdrag zijn tabak en zout uitgesloten va de lijst der invoerartikelen in Turkije zullende daarentegen de araerikanen deze artikelen uit TuAije vrij kunnen uitvoeren zouder betaling van uitvoerregten De bondstroepen hebben Corinthe en alle omliggende plaatsen ontruimd terwijl zij tevens door de zuidelijke guerilla s uit Newark en Alexandrie verdreven zijn daarentegen ziJQ de zuidelijken onder Thompson in een gevecht bij Memphis op de vlugt geslagen en hebben de noordelijken zich van Mieamville meester gemaakt Nabij Columbia is op nieuw eene aanmerkelijke hoeveelheid katoen verbrand Te Washington heeft weder eene groote meeting plaats gehad Die vergadering heeft hare adhaesie aan de conscriptie te kennen gegeven en als haar gevoelen uitgedrukt dat de oorlog met alle het land ter üieuste staande middelen ten krachtigste moet worden voortgezet ötnncnlanö Augustus Op de kaasmarkt werden heden partijen De corste soort ƒ 20 a 24 ƒ IB il ƒ 1 Alles werd vlug ver Go üda 20 aangevoerd 187 de tw ecde soort kocht De indische bcrigten belieben een uitvoerig verslag van de reis van den gouverneur generaal door de vorstenlanden wij die kort geleden vergast zijn op uitvoerige verslagen der reis van onzen geeerbiedigdcn kouing door Overijssel en Zeeland kunnen ons de festiviteiten in een oosterseh kleed gestoken eenigzius voorstellen alleen verdient het vermelding dat de gouv gen overal naauwkcurige onderzoekingen heeft in het werk gesteld ten behoeve der industrie en van den handel en dat de reeks van grieven te Samarang bijeenverzameld door hem welwiilen is aangehoord Jammer dat het wegnemen dier grieven meestal veel geld zal kosten eene zaak die altijd met moeijelijkhedeu verbonden is Gelukkig is de hoofdzaak spoorwegen en daarmede wordt thans op geen millioen gezien De berigteu omtrent den stand der verschillende producten op Java zijn zeer gunstig minder gunstig hetgeen ons weder bcrigt wordt omtrent de zeeroovers Op verschillende plaatsen hebben zij weder rooverijen gepleegd 7onder dat onze schepen in staat waren hun belangrijke scliade toe te brengen Tc Batavia zijp 16 kortelings gevangen genomen zeeroovers gevonnisd 15 zijn ter dood veroordeeld de zestiende die db gevangen personen menschlievend had beliandelti is begenadigd hij werd veroordeeld tot 20 jares diiangarbeid buiten Java wel een vreemd soort van genade Uit Banjermassing is weder uiets bijzonders Volgens particuliere berigten is het gelukt den sultan van Passin over te halen te Banjermassiug te komen waarop tusschen hem en het gouvernement een contract is gesloten waarbij de sultan onze bondgenoot wordt Dit haalt eene expeditie uit waartoe reeds bevel schijnt gegeven te zijn zoodat vele gelden worden gespaard Een bewijs dat de band tusschen Nederland en Indie nog niet zoo flaauw is als sommigen wel zouden willen doen voorkomen is dat op het eerste bcrigt van den brand van Enschede te Batavia ƒ 19000 ziin bijeengebragt De stand der vrachten naar Nederland is weder hooger en met den aanvoer der nieuwe suiker verwacht men nog meer rijzing JEen gelukkig verschijnsel ook voor den scheepsbouw hier te lande die na eenige jaren schijnt te herleven ten minste op verschillende werven zijn nieuwe schepen opgezet of bestaat daartoe het plan De jajattsche regering schijnt met goeden ijver i eld maat zij kan hare plannen iet altijd uitvoeren De weduwen der in Japan vermoorde gezagvoerders de Vos en Dekker zuilen ieder wetïer 700 sp matten ontvangen Voorts heeft qpk de japansche regering haar verlangen te kennen gegeven om zes a acht jongelieden naar Nederland te zenden om zich practisch in den scheepsbouw te oefenen alsmede om hier voor hare rekening een oorlogschip iE i stoomvermogen te doen bou ven SchOOnllOVen 19 Aug Gister ilcrr e de hier sedert korten tijd gevestigde Nijverheids Vereenigiug vocr Goud en Zilversmeden en met haar vele ingezetenen de herdenking vaa het vijfentwintig jarig bestaan van het Kantoor van Waarborg j dezer stede Was het roeger voor de talrijke alhier gevestigde fabriekanten niet weinig kosten en moeite om het door hen vervaardigde goud en zilvernerk op het ka itoor van waarborg te Utrecht te doen keuren veel voordeel bragt het hun du aan toen te dezer stede in 1S37 ecu kantoor van waarborg werd gevestigd Reeds vroegtijdig wapperde gister de driekleur van vele openbare en particuliere gebouwen tern ijl de door genoemde vereeniging gegeven matiuce musi ile een aantal bezoekers telde Ook op de soiree musicalt die gister avond door een talrijk publiek werd bijgewoond en met een bal besloten heerschte gepaste vrolijkheid en eene goede stemming Voorzeker is bij ae viering van dit feest bij velen de wensch opgekomen dat het den fabrikanten van gouden en zilveren werken die hier aan honderden ingezetenen werk verschaffen voortdurend in hun bedrijf moge welgaan Ingezonden MiJHh r de Redacteur Met belangstelling heb ik het ingezonden stuk ter verbetering van den toestand onzer gemeente gelezen en voortdurend wachtte ik eene weerlegging of aanmerkingen maar de kermisdrukte schijnt dit verhinderd te hebben en toch was dit voor de rust de leden van den gemeenteraad en vooral voor het coUegie van dagelijksch bestuur hoogst noodig Indien toch in onze st id de grooUie helft der geborenen het tweede jaar niet bereikt dan is het pügt de oorzaken daarvan op te sporen Uit de statistiek toch blijkt dat van de 100 kinderen diegeboren worden in hun eerste levensjaar sterven te Leeuwarden 17 5 te Haarlem 28 7 Maastricht 19 5 s Hertogeubosch 28 9 Nijmegen 19 7 s Gravenhage S0 1 Zwolle 20 Utrecht 30 6 K Groningen 21 1 Amsterdam 32 3 Deventer 23 3 Middelburg 33 3 Breda 23 8 Rotterdam 35 2 Arnhem 27 1 Dordrecht 35 8 Leiden 27 8 Is Dordrecht in dit opzigt reeds hoogst ongunstig aangeteekend Gouda zoude volgens do opgave van X X Dordrecht nog verre ac iter zich laten en zonder meer bepaalde cijfers neem ik de v jheid om te denken dat die opgave wel eenigzins vergroot kon zijn Een feit echter de stationaire toestand der bevolking gedurende een reeks van jaren is reeds voldoende om een onpunstigen toestand te vermoeden altijd indien de statistiek over eenige jaren niet aanwijst dat jaarlijks een tal van personen de gemeente verlaten hebben wederom eene vraag die door den ambtenaar belast met het houden van het bevolkingsregister gemakkelijk kan opgelost worden Daar mij evenwel geene redenen bekend zijn waarom Gouda meer door zijne ingezetenen zoude venaten worden dan andere plaateen maar integendeel vele vreemdelingen zich in onze stad hebben nedergezet dienen de redenen van dien ongunstigen toestand te worden opsrespoord en middelen beraamd om hierin verbetering te brengen Moeijelijk is dit evenwel Slechte voeding ongezonde woningen ziedaar hoofdoorzaken van veelvuldige sterfte maar bestaan die oorzaken ook niet in andere steden wier bevolking toch jaarlijks vooruitgaat Wordt Gouda niet door vreemdelingen geprezen als een luchtig rein stadje Is het water slechter dan in eenige andere stad van Holland Het is waar er zijn lage gedeelten maar zouden die ongezonder zijn dan de zoogenaamde rotterdamsche polderstad Mogen de amsterdamsche met de goud che grachten vergeleken werden Zijn de woningen in Gouda s Zoade de burgerlijke stand eecne gelegenheid hetil n eene tatistiek over de laatste vijf jaren te geven en door middel van dit blad bekend te makenP Blijkt liet dan dat de toestand zoo hoogst oignnstig i wcIhb des te spoediger znllcn er middelen opgespoord en wat meer i in liet werk gesteld worden ter verbetering achterL iurten slechter en ongezonder dan die van iedere andere stad in Zuid Holland Hoezeer ik dus liet denkbeeld van X X toejuich om betere en gezonder arbeiderswoningen te bouwen de hoofdoorzaak dir kwaal is daardoor naar mijn inzien niet weggenomen Ook de fabrieken in het algemeen worden door X X te hard behandeld Bedoelt hij s eehte bedompte vertrekken door een tal van arbeid 13 bezet die ia eeu gebogen houding zoncer vol loendc lucht den geheelen dag moeten doorbrengen dan heeft hij volkomen gelijk en ieder weldenkende hoopt met hem d t zij zoo spufdio loffelijk uit onze stad znlieu verdwijnen h nemen zij dan ook dien tak van uij i i i e waardoi Goudi wijd en zijd bekend is Zouden daa entegen goed ingerigte fabrieken niet eene weldaad voor cnze stad zijn en is het niet te hopen dat ome stadgenooten daarin meer en meer werk vinden opdat de looneu hooger en daardoor vooral de voedng der arbeidende klasse beter worde Deze toch laat veel te wensehen over maar hierin is door geene regering vcandering te brengen Dit kan aUten door verbeterile omstandigheden veroorzjiakt worden en diiartoe moet vooral het invoeren van nieuw e tak ken van nijverheid medewerken Ook omtrent den arbeid der vrouwen in de fabrieken moe de schrijver dezer regelen met X X verschillen Hij kan di ia het algemeen genomen niet zoo bepaald afkeuren altij als de fabrieken goed ingerigt zijn Dan toch kunnen zij vo i aarikomendfc meisjes de k eekplaatsen zijn van orde n gen gelde werkzaamheid deugden ilie maar al te dikwrls in d huisgezinnen gemist worden en bovendien kunnen zij doi haren arbeid de inkomsten van het h ii3gei in veira rderen Ook zullen meisjes die middelen hebben om onbekommerd i bun onderhoud te voorzien uit behoefte niet zoo ligt tot ee onberaden huwelijk overg ian en daardoor het paaperisme ver meerderen Het belang der zaak deed mij deze regelen schrijven l og U mijnheer de redacteur ze dienstbaar achten om de alge meene belangstelling in deze zaak meer op te wekken dan zult gij door de plaatsing verpligten GouD 4 12 ug 1SG2 Y VARIA i De belangrijkheid der katoendistricten in Engeland kan uit de volgende cijfers blijlien De waarde der belastbare eigendommen in Lancaster is meer dan het tieude gedeelte van geheel Engeland en Wales Te Manchester bedroeg de bevolking in 1841 311 000 en in 1861 460 000 menschen eene vermeerdering van bevolking pdleen door het katoen veroorzaakt Ip de jaren van 1846 tot 1860 is de invoer van ruwe katoen met 197 pCt toegenomen n 1830 werden in Engeland 914 millioen yards of eng ellen vervaardigd en in 1860 4 431 millioen d i ongeveer 5 maal meer in 30 jaren De totale waarde van die vervaardigde katoen overtreft de opbrengst van het geljeele rijk want zjj is or eveer 1000 millioen gulden De kracht der gebruikte machines is gelijk aan die van 110 000 paarden het kolenverbruik is 65000 ton Het loon der arbeiders bedraagt jaarlijks meer dan 160 millioen gulden Is l et te verwonderen dat de oorlog in Amerika waardoor de katoen invoer belet wordt vreeselijke ellende in die districten veroorzaakt en dat de engelsche regering maatregelen neemt om in den nooa dier duizende werkeloozc arbeidslieden te gemoet te komen Evenwel is het te hopen dat het engelsche ministerie getrouw aan zijne afgelegde verklaringen zich in den ouderlingen strijd der Amerikanen onzijdig houden zid Van eene tusschenkomst toch in dien strijd zouden de gevolgen voor geheel Europa niet te voorzien zijn Uit een verslag omtrent de spoorwegen in Engelsch Indie blijkt dat gedurende 1860 op 777 mijlen spoorweg vervoerd zijn 4 255 240 personen en dat gedurende dit jaar 53 nersonen zijn gedood en 45 gewond Onder de gedooden waren slechts twee Earopcanen die hun dood vonden door uit het rijtuig te vaUen twee inboorlingen werden gedood de eene door in het rijtuig de andere door daaruit te willen gaan terwijl de trein iu beweging was De overige gedooden behoorden tot de spoorwegbeambten of w erklieden Gemengde Berigten De keizer heeft den 14 dezer niet gesproten maar lich vcrlosri in bet bezien van meer dan zestig duizend stuks vorstelijk speelgoed Hot russibcbe Icgtr in Polen iiordt op 100 000 min gebragt Met OctoUr zal daar eene algemeene recruterïng plaata bcbben dit geeft gelegenheid om een groot aai tal jonge lieden te ver utcn op een leisje naar Or bwg of den Kaukasas Te Weenen b oflt men de oploingtt TtA het