Goudsche Courant, donderdag 21 augustus 1862

186 Zondag 24 Augustus 4t GOUDSCHE COUKAWT Uitgave van A BRIinKMAN OoH Uaven B n 75 ADVERTENTIE Zij die iets te vordere i hebben van of verschuldigd zijn aan den lieer ARIE van KERSEN in leven Scheepstimmernian gcwooud hebbende en te Slmp jk overleden vorden verzocht daarvan vóór den 1 September 1862 op i gaif of betaling Ie doen ten kantore van den Notaris 1 TOKTCUX DEOC LEEVER te Couc a F J WE JGANDenCoiüp Uitgsvers en Plaatdrukkers TF s Gr avenhage Hebben de Eer tf berigtcn dat thans iu hen M VGAZIJX voorhanden is eene uituip ude tr amcüng INSTRUMENTEN ais Orgels voor Kleine Kerken Kamerorgeis u Draaiorgels voor Kamermu Zijk alliu dezen vorden tegen de bilüjks e prijzen riiAXro aan huis door de proviï c tii g lev Td met schriftelijke guaniutic 0 k is huu ilagaziju ruim gesorteerd van 1 qnaliteit franSClie PIANO S In koon Huur Reparatie tyb iVsnioaopülie voot htt volgcüde yiar op meer dan dertig milliop floriJEtro bc eneclb m gezant te l iinjs ijo t onderzoeken of er tu scUen K lainl en Frankujk geheime oTereeiikoniateii bestaan Te Kome is Int rustig als voor ten storm De belgiscbe regering wil gebruik maken an de vscab ie der kamers oin Antwerpen door eenige concessie tevreden e stellen De nieuwe spaanscbe gezant z te Parijs bij deo keizer i t a gca die niet geheel voldaau isomer zijne buurvrouw De lithoKfdphen hebb bet voorzien op Wielopokki eeoc poging om bem meteen M rirti den d iK te kwetaCP is mislukt En engclsch schip met krijgg ourraad aaarCharïesion bLstemd is door een kruiser der noordelijken geiio Trjin Een voerman te icdermeiidig die zijn bond een gt uetsmiddel i gec de watrrvrtes wilde ingeven vtrd gebeten en moest zijne liefderijke ogiug met dtu d joJ bckoopeu ecl militaire misdadigers zijn er in Kranknjk 7 2 hu op 14 dezer bc£ enadigd Garibaldi Heeft volgens officiële Lengten weinig in loed zijne aauhaugers verlaten hem m ix is wel t rbaabd ongerust oier hem maar dit is niet oflicïeel De brieven van Nazaire iia ir r tLs ef u afstaud van eeu en een h df uur nemei een om tg van 4 Ï7 kilometers om te hanja geinspecteerd te worden Een f pe isionecrd ky onLl kan het comi wndo iict afwennen hij vraart de O T etic van ten schouwburg te Parijs om de acteurs en actrices te drili i IV coufïren ie te Kouitautinopel over Servië is zoo goed als op Mef u tgeloosteu Sommigen meenen nog altijd dat de keizer lijdelijk ou t trii u lIi Ji kt ning van Italië zijne hoi fdstad bumentrok De vt fi ntur v iu Khode Island is bezig met de oprigting van een egemeut iT n rdüp m t meubelen van Brus el naar s Graveuhage vour i f piiii iichen gczimt is bij s Gravendeel door de stoomboot stad Goes lic trrond jrevarcn ïn Stiermarken riju alle bergen ter hoogte van uct mei sneeuw bedekt Mirès is veroordeeld tot eene terugbe ii is aan de aandcelboudcra m de maatschappij v jor de ba en te Marseille i een bedrag van bijna 5 milliocn Eeue koorddanseres die men de r nwc ijke I londïn noemde is te Ix ndcM van eene aanzienlijke hoogte l jim do jd gevallen De sommen door het congres der vereeiiigde svaten m de onlangs gesloten zit ng en iu de buitengewone zitting van deu voniren 2omer gruoteudeels vuor bet krijgswezen toegestaan bedragen nagenoeg ötJ X milliocn gulden Lit I esth 7ijn alleen naar eenen afgezonden j rcutcnaar abr ko7cn Den 10 augustus heeft te Petersburg de plegtige intoiTt t iapinsche gezanten plaats gehad Gustave de Poutou bewcvrt een stoomluclitscuip uitgevonden ie hebben dat hij willekeurig in alle rigtingen kan bewex cu Oostenrijk beeft bet oi twerp tct herziening vau dea bond te Frankfort ïogediend Nabij JTilianah in Algerie Kijn door een zwaren bos rhbrand vier duizend bunders houtgewas vernield EG L ljiid en Wales ttUcn ungevcer 20 millioen inwoners men rek nt il i dr iii ler ijf millioen voltta eo meunen zijn sog geen mülio n bezit ƒ k L eL t waarvan du vier milliocn zijn uitge luten De We t Sibcr = cLe tt lc ra fdieust zal tegen het niide an dit jaar zoo ver geregeld i n dit tusscbeu den Sttlifn en dtn Atlantischen oceaau eene directe dienst door Kurtjpa en het noorden van Azië zal tot stand komen De jwus i Lt ft n paa ch oorluirsfregat naar Civita Ven bia duen komen Te 1 nndfii Libbca 11 docdeniag twee ware branden gewcwd bij de ccne kwamen ilric nieii cL n om Baden zal Italië erkeuncu alleen uit achting voor kïjzcr NapoleoQ Te Schiedam is een werkman door ren iiapülilaan seh Bevallen van een Zoon C A A WjKÏMrLliEK BIEZLXAAK Sl ii i dam 17 Augustus iSC2 J M van Minden irüXlMINTKIlD TA DMEESTr R tC Güllf ff in de dubbi l le litu t Kei ounn iudrert zich tot het phuitsen ï iii alle soorten van Kunsttandsn en Gol ittsn flie aan alle v reï c uen vol n U elf sverkiezende op proet wordei L f e erti ook verrigt hij aile operation i n vak betreffende Verdvr kan mer zich b j hem ATïOXXEllE N zoowel voor het regelen dertuiüen vnn kinderen als voor het Echocnh nulen der tanden van hen die een slecht upiiit hebiien daar niem md 7 1I ontken iiT dat zoo menis choon gelaat door n slecht g it misvonud wo dt I Ue verdere recommandatie is overbodig aangezien hij voorzicu ia van de beste getuigschriften van geneesheercn zcowel binnen als buiten de jtad Dagïlijk te consulteren tc h kwam hij ongcwadit Ouk de telegraaf kan falen Iu javoye i meu bitter ontevreden en als men nog eens stemmen mogt zou de V volku 5 dardiaisch blijven wd te verstaan als de stemuiiug vnj was Uit Beiclitesgt ie in het district Isar meldt meu dat voor eeuige dagen zooveel sneeuw gevallen s op het gebergte dat die ter halver hoogte meer daa ecu halven roet dik ligt La keizer en de keizerin hebbeu verleden zaturdag te Voet op kraamvisite bij nicht Clotildo geweest Gai ibaldi vermaant koning Victor in een brief om zijn ministerie ♦ e ontslaan en zich met de romeiusche kwestie bcïig te houden Op die conditie gaat hij rustig naar Caprera Te Antwerpen is de algemeene belgische aaudelmaatbchappij tot stand gekomen In de nabijheid van Iii z heeft men voor 25 jaren met groote kosten 32 martello torens gebouwd om een onncmbaar versterkt kamp te vormti Thans gaat men die als nutteloos w der afbreken Oorlog is verderfelijk maar de militaire liefhebberijen ïn vollen vrede veroorzaken allerwegen bij voortduring eue geringe lasten De schout bij naeht Bouard Hueft van den keizer van Anam de groot cochin eh uesche orde ontvaugen Dit is eene zware onderscheiding want ij bestaat uit twee groote olifantstandcn en twee groote rhinoceroshoorns aurvau tik een mans vracht is Te St Xicolaas is de menigva iu de kerk v eenigd 11 zaterdag door het vallen vau eeu bal of steen zoo jevig ver rheikt dat de eerige openstaande Uitgang weldra geheel verstopt wa Hierop volgde een vreeselijk tooueel van verwarring lantc l gekwetsten bedingt eenige honderden Eeu kind is erIcdcii ee vi ouw ve eert in zorgwekkenden toestand In Frankrijk bedraagt et aantal sthoolpligtige kinderen 5 390 000 Van dit aantal on vaii en bijia 2 millioen volstrekt geen onderwijs Van het overschot gaat de helft slechts vier maanden s jaars ter school Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 15 Aug Hendrik Johannes ouders J van Geelen en L Brouwers IG Fronciicus ouders A Bron en ü van Mein Margrietha oudeis P Zoet en J van Leeuwen 17 Margretha onder D Stolwijk cji E Lammers Alida Johanna Maria ouders W J van Ix euwen en A van de Pavoordt Johannes ouders D Ouwenecï en J Kruijt 18 Jchaaues Cornelia Jacobus ouders J Grootenboer en F M ieuwveld Overleden 16 Aug Johannes Martinus Eigenhuizen 13 j Pielemella Cornelia Nieuweuhnizen 6 m lÜ Henri Lehman Warendoif IS w SCHOOXIÏOVEX Ingeschreven van 8 toi 15 Au nstns Jan Qudi rs J GeboeeS Marinus Adriauns ouders R Blauw en il G van SoUnge Janna PietertJB ouders W Naves en H Hoogendooru Kroon eu D de Uidder Gt HLwi J Stekelcoburg met M Vcrroen OvKRLtDKN J L Boeck 17 j OÜDEWATEB van 13 tot 19 Angiistiis Bf vallek Ileleua Margrietha van der Pul geb Stemmer z 0 LKi EULN Joï ephina Lamberta van der Berg 4 m der EffCCtCD Prijzen Dingsrlag 19 Augustvs Gebleven koers 641 AMSTEKDAM Laagste koers Hoogste koei 3 641 9913 1 13üi 54 78 48V2lülVs inos g 641 8 761 2 993 931 136 saVs pCt Ned w sch 2V2Jdito 3 13 5 5IV 481 45 1 8911 j 1911 895 8 191 saii io 1911 491 52 26 l6 74V8 601 3 28Vi 49 öl a 26 8 74 eoVs 283 51 dito 4 Amorl Sijud S U Handelm éV O E Leening 4 Aand H Sp 41 d Eijnspw 41 J België Eotts 2ï Spanje obl i d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 fiusl obl II 5 d 1S2S 29 5 CertlS31 33 5 d 1S40 4 d 5 serie ö A 6 = serie 5 Volgef Spw 5 Pruisen 1859 5 üost bijGoll 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 21 dOrentc Vmst 5 d nat 1854 5 Mex oblSöl 3 Ter Uoekdrulkerij van k BRINliMA V en voor louda en I e7e Courant verfrliijut des Doaclerdugs en Zondugs i de Stad scmedt de uitfrave des avuiiils te Öuttenlonïr Londen is Augustus Uit de laatste amerikaansche berigtea blijkt dat de troepen van generaal Pope zich in S irginic allerlei gewelddadigheden veroorloven eu den ingezetenen niet slechts proviand en kleedingstukken afhandig maken maar ook de pa irden wegrooveu de meubelen vernielen of beschadigen enz ten gevolge waarvan vele personen geheel geruïneerd zijn Voorts verneemt men dat de zuidelijke generaal Sherman te Memphis ten strengste heeft verboden om onverschillig hetzij p n noordelijken het j aan zuidelijken katoen af te leveren tegen betaling in schatkistbons of goud doch d aarentegen den koop en verkoop van dit artikel op erediet of tegen betaling in sbligatien betaalbaar na afloop van den oorlog toegestaan heeft Omtrent den nood in do katoen districten verneemt men lat dagelijks Ki groot aantal arbeiders zich van het platte land naar Manchester en andere pla asen begeven om aldaar te gaan bedelen Aelen loopen onder het aanheffen van psalmliuileren door de straten a schijnen daarmede giften genoeg in te zamelen om in de voornaamste behoeften van huu gezin tt voorzien Men acht het evemvel raadzaam maatregelen te nemen om te zorgen dat ait getal niet toeneemt Eene firma die nog onlangs ongui eer 2000 man aan het erk had gehouden betaalt nu aan hare arbeiders riettegen staande ie e ledigloopen nog geregeld drie dagen per week aan arbeidsloon teru ijl zij tevens om de uitbreiding der bedelarij zooveel mogelijk te beletten hare werkplaatsen op zekere uren daags heeft cpengesteld om iedereen gelegenheid te geven veilig loon te verdienen met het schoonhouden van maciiinerieu en andere werkzaamheden Men vertrouwt dat andere firma s zich daardoor geucopt zullen gevoelen om ook icis te bedenken waardoor de werklieden zooveel mogelijk van de straat worden geliouden Xaar men verneemt wordt hier te lande onder de werkende klassen ene manifestatie ter gunste van Garibaldi voorbereid Het plan is eene inschrijvingslijst te doen circulerentot inzameling van een Garibaldi penning Is eene oppositielegen dci St Pieterspenning Zoowel te Liverpool als in andere havens van het rijk zijn op dit oogenblik ouilerscheidene agenten werkzaam inethet opkoopen van wapenen en ammunitie ten behoeve van hetgouvernement der Vereenigde Staten E eze voonverpen Horden verscheept onder de benaming van ijzerwaren Gisieren is alhier een aanvang gemaakt met de behandernir van een belangwekkend proces Het betreft de opeischingvan een eii endom in de zaak van den heer Konpell nog onlangs lid van het parlement als vertegenwoordigende het distriet I ambeth Deze heeft in 1S57 eeu Ijcdrag van niet minderdan £ SüüO b steej om zeker te zijn dat hij door de kiezerstot lid van het lagerhuis zou worden benoemd Sedert dientijd geraakte hij in zulke moeijelijke omstandigheden dat hijzijn mandaat nederlegde en zich failliet liet verklaren Zijnegchuldeischers schijnen termen te hebben gevonden tot opeischingeener hem toebehoorende groote pachthoeve ia de nabijheid van Advertenliebiad Omstreken De prijs der Adverteutien aii één tut zes regels uiet inbegrip van bet zegel is SO Cent oor eiken regel daarbu eu 10 Cent j H u it eng e w one letters worden berekend naar I pl atsruimte Londen Aangaande dit punt is hij voor den regter geroepen en heeft hij bij die gelegenheid bekentenissen afgelegd waardoor onderscheidene omkoopingen vervalschingeu en andere frauduleuze handelingen van hem aan den dag zijn gekomen Omtrent dit een en ander zal hij zich thans nader voor den regter moeten verantwoorden Parijs 19 Augustus De zaken in Italië nemen c ne zeer ernstige wend ng en de berigtcn die m n hier in doorgaans goed onderrigte kringen ontvangt vooral niet te vernarren loec de meer of minder officieele bronnen doen voorzien dat de heer Katazzi zal aftreden wanneer Napoleon niet aan zijn verlangen voldoet Dit blijkt vooral uit de komst van verschiiiende i aliaansche staatslieuc in onz hoofdstad De beeren Pepoli en Miughetti zijn hedeu door den keizer ontvangen geworden Meu heeft zeker vergeten dat ook Ea ozzi vjór dat hij baron Eicasoli opvolgde eerst te Parijs is geweest om met den keizer te raadplegen en diens goedkeuring te verwerven In het vooruitzigt nu dat de heer Ratazzi weldra genoodzaakt za worden om zijne portefeuille neder te leggen en dat de heer Alinghetti bestemd is om hem op te volgen zoo is deze op zijn beurt het wachtwoord op de Tuilerien komen halen Het is echter zeer waarschijnlijk dat de heer Mi ghetti nog minder dan lUtazzi staat zal zijn om aan de eisclien van de itali men ie voldoen Behalve de beide genoemde die door den Iri r zijn ontvangen geworden zijn er op dit oogenblik nog vele indenitalianen hier die tot de diplomatie of de at ministratif behooren en die alles hebben aangewend wat invloed kon lutGcfenen op de besluiten van den kei er of zijn gnuvernenuijt loi nog toe hebben zij echter niet de minste voMoeniug v iu liunne pogingen Napoleon heeft zijne reis naar Biarritz uitgesteld hij zalslec ts drie dagen afwez g blijven om een bezoek ie b engenaan het kamp van Chalons en wordt morgen reeds weer e Sr Cloud terug De brieven uit Madrid doen zieu dat de publieke opiniezich daar nog steeds bezig houdt met de woorden die de keizertot generad oiiclia heeft gesproken Men betreurt het datde Cortes niet bij elkind r zijn want in dat jeval zouden ervoorzeker verschillende interpellatien tot de r inisters wordengerigt De spaangche trots voelt zich beleedigd door den hoogmoedigen eu aanmatigenden toon van den franschen eezar zooals zij onzen keizer noemen De oppositie zoekt daarin eeuwapen tegen den minister O Donnel Jlen schrijft uit Darmstadt dat men daar uiterst ingenomen is met prinses Alice en dat in het b jzonder de hertog die sedert den dood zijner gemalin zeer neerslagtig is zicheiken dag meer en incer aan de jeugdige prinses hecht Het verbond t isschen Zweden en Denemarken is een a i accompli het is tevens een zeer belangrijk feit dat aan Ruslandlang niet beviel Later neeft dit land zich echter tot zijnnieuwen bondgenoot Frankrijk gewend en is door Napoleon geheel gerust gesteld geworden Ónze keizer zal wel eenige svmpathie vooiZweilcn aan den dag leggca m aar deze zal zeer onvrnchtbaar zijn daar zijn belang hem n arEi shnd doe ove hellcn