Goudsche Courant, zondag 24 augustus 1862

21 Augustus De Constitutionnel bevat een artikel doorden heer Boniface onderteekend waarin hij zegt gemagtigd tezijn de depêche uit Eome tegen te spreken betreffende de dtlwiiig door den keer ds Ltivalette aan den pa gegsTen U h artifcl wo A fezegcl dat vermits het als awfenomer km woidejt beschoawxl dat zoolang de franscie tJoepen fichte Kome l tvi den de pam Tan een inval niets te vreezen ealWillen dit tM ht oMs te nslea geeegd Vau d tweeverklarin en iu de depêche vervat is derhalve de cene voigens den heer Boniface overtollig en de andere in stryd metde politiek welke de heer de Lavalette te Rome vertegenwoordigt Men zal voorzeker weldoen met zeer voorzigtig te wezen mtt de berigtea uit Turijn die door de parijsche bladen word ov r enocK Men verbeeldt zi h dat men door m de bladen klagteu aan te heffen en de waarheid te verbergen invloed op den keizer zal uitoefenen Dit is echter een groote dvvaUn r ant zulke middelen baten bij Napoleon volstrekt met Terwijl rata verhaalt dat Garibaldi omsingeld is en op bet punt om de zaken op te geven schrijft men daarentegen uit Nencis dat hij meester is op Sicilië en het voorneineu koestert om de str iat van Me siua over te steken ten einde met kracht in Cal ibrie te haudelcu Generaal Lamarmora heeft een groote fout begaan door tot de ontbinding van de mobile nafionale garde te besluiten zeker meer dan de helft van die maus happeu zuilen nu tot Garibaldi overgaan De keizer den t er niet aan om Ron e te verlaten en wil zich wat deze kwestie betreft tot niets verbinden Overigens blijkt het wel ten duidelijkste dat de zaken eeu ernstige wending hebben genomen omdat de keizer zijn verblijf in het kamp te Chalons verkort en dat tot zijn groote spijt want hij had het bepaalde voornemen om eenige groote manoeuvres waarin hü bijzonder veel belang stelt bij te wonen 22 Augustus De constitutionnel na gezegd te hebben dat de fransche vlag niet voor bedreigingen zal terugtrekken voegt er bij maar dwazen te verpletteren die zich niet storen aan de vlag welke aan Italië de vrijheid brengt zou een smartelijke noodzakelijkheid zijn waar men geen eer mede behalen kan De oplossing van de militaire kvestie is niet tevens ie vaa de politieke Aan het evolutie eskader in de Middellandsche Zee is bevel ïezonden om naar Toulou terug te keeren waar het zich beschikbaar moet houdeu voor eeue order der regering D e beweegred nen ïan dien maatregel moeten gezocht worden in de italiaausche aansrelegenheden Marseille 20 Augustus Er zijn lierigten ontvangen uit Konstantinopel van den ISi Ten gevolge van oneenigheiu over het a mtal forten dat ontruimd zoude worden waren de conferentien afgebroken De ambassadeur van Frankrijk wachtte iustructien en morgen zouden de zittingeii weder hervat worden Alen verzekert dat Frankrijk en Rusland hebben verlangd dat het garnizoen in het fort te Belgrado met 5000 man zal v orden vermeerderd Dien ten gevolge zijn de Serviërs zeer verbitterd i 1 De gezar ten hebben naar hunne hoven om raad getelegrateerd De min ster van financiën heeft een algemeen onderzoek in resteld waardoor verschillende onnaauwkeurigheden in het nanciè ezen zijn aan Jeu dag gekomen De sultan heeft de ervol ing van de schuldigen bevolen 22 Augustus Volgens brieven uit ome van 19 dezer hebben de heeren Lavalette en Montebello c i naar het Vatikaan begev einde over de maatregels n van verdediging t £ beraadslagen De audiëntie bij dca paus hteft lang geduurd Er zijn een aanb l geruchten daaromtrent ii omloop Garibaldi heeft aan de vrijwilligers doen weten dat hij hen op het va telaad zal vcreeiugen Kome is rustig evenwel zijn twee ualiaHiisehe priesters Éossi en Benctti door len dolk vnn moordenaars getrotfen De politic zoekt naar toskaansche ageatea behoorcnde tot het genootschap der zoogenaamde bravo s Brussel 19 Augustus De gezondheid van den koning o aat inet elk a dag vooruit Z M werkt sedert eeaigen tijd Serceld lederen dag met een zijner ministers en heeft het voornemen om met de koninklijke fciinüie e Brussei te komen zoodra de prinsen van Londen zullen zijn terugg keerd Het hof zal op e u zondag op het paleis aankomen tegci den tiid van het concert in het park en Z M za eeuige ocgenWikken aan den arm van deu kroonprins te midden van de menigte rondwau ielen De Moniteur uevat de wet waarbij aan het gou ernement 11710 000 francs worden toegestaan roo verschUlenue werken van publiek belang waaronder de voUo iiing van het kaoaal van de Deynze naar de Noordzee de veri ling van de tweede sectie en de voitooijing van de derde tie het verbiudingskanaal tusschen de Maas en de Schelde de verbetering van de haven van N oun poort enz BerlijUt 20 Augustus Het ministeriele dagblad de Stera zeifuflg heeft eene ontdekking gedaan weike tot bew5s ian strekken aan alle absolute vorsten dat zij steeds in de verregaanste dwaling hebben verkeerd wanneer zij van oordeel waren dat eene constitutie perkan stelde a nt kanr n de smd rs zijd mag worden geïegd dat de wereU zoo laag ziji sttet in h t va te denkbeeld heeft verraerd dat ene constiiutic a regaïing niet meer geü aag nitgevei dan de Tertegenweoldi d tHKla Ittbbv bewüMgd Klawrook lit gevost sXevA slechts op vooroordeel Het genoemde ministeriele dagblad bevat in een zijner jongste nommers een artikel waarvan de lezing alleen kan leeren dat de zaak hierop nederkomt De regering dieat eene begrooting in de vertegenwoordigers beraadslagen over eiken post welKe daarop voorkomt gfaan met de meeste naauwgezetheid na of de behoefttn de knds fc l+ j TOldoende zijn iu het oog gehouden i of van zijne kïaebte Biet te veel is gevergd Op menigen post wordt vrij wat verminderd vele anderen worden geheel doorgehaald en ten slotte wordt de begrooting aangenomtn Maar nu komt de regering met de verklaring at zij hare toeïtemming aaa geene andere wetsvoordragt betreiïende de begrsoting kan schenken dan aan de zoodanige welke al de posten bevat voorkomende in het budget door haar viiegcr ingediend in het diepste besef ca mci de volledigste overtuiging dat dergelijke begrooting voor het heil des lands oncitbeerlijk is en op grond vau het bestaan van die onontbeerlijkheid verdwijnen alle aanmerkingen vervallen alle bemoeijingen der vertegenwoordigers en de regeriiig geeft uit zoo veel gelden voor die zaken nelke zij noodig acht Dat echter nu naar die leer niet zal worden gehandeld zegt een der dagbladen dezer hoofdstad daarvoor staat ons eene zaak borg dat wij namelijk geene kindereu meer zijn maar mannen en dat wij onze regten als mannen zullen weten te handhaven Hannover si Augustus De heer Borries minister vaa binnenl zaken heeft zijn ontslag bekomen en ten gevolge daarvan heden middag van zijn departement afscheid genomen Het gerucht noemt den heer Werrauth als zijn opvolger BagUSa 21 Augustus ixchmed paclia heeft met 000 man deu toegang tot de bergpassen bij Douga bezet De prinses Darinka weduwe van prins Dauiiilo heeft zich voor den vrede verklaard Prins Mirko heeft uit naam der ujontenegrijnsche armee daartegen geprotesteerd Te Cettiuje heerscht eene hevige agitatie Turijn 21 Aug in den senaat is gisteren het ministerie door den heer Giuliui geiuterpcUeerd aangaande de bijzonderheden van Garibaldi s komst te Catania De heer Ratazzi heeft hierop geantwoord dat de regernig Garibaldi beschouwt ais in geval van rebellie verkeerende De staat van zaken op Sicilië is ernstig De minister hoopt evenwel dat men de moeijelijkheden zal te boven komen en dat s lands insteliingeu beschermd zullen worden door de dapperheid van het leger Wat nu de bijzonderheden omtrent Garibaldi s komst te Caüinia aangaat verklaarde de minister dat die alleen ontvangen zijn over Messina daar de gemeenschap tusschen Catania en de overige stuten des eilaiids afgebroken is De generaal Ricotti Mella geloofde dat Garibaldi voornemens is om zich naar Messina te begeven Hij plaatste dientengevolge zijne troepen zoodanig dat hij zijne komst in die stad zou kunnen beletten Garibaldi gebruik makende van deu afstand van twee dagmarscheu waarop hij zich van de troepen van den generaal Ricotti bevond ri gtte spoedig zijn togt naar Catania T i i De regering weet niet wat hierna gebeurd is Doch zij heett maatregelen genomen om hare troepen ook naar Catania te doen oprukken Overigens is de vloot ook in die wateren en deze zal zoowel eene inscheping als eene ontseheping van vrijwilligers tegengaan Het kabinet hoopt dit Sicilië binnen weinig da fen tot zijn normalen toestand zal teruggekeerd zijn De senaat heeft na deze ophelderingen cene gemotiveerde orde van den dag aangenomen aldus luidende De senaat overtuigd dat het ministerie met de grootste geestkracht zal handelen opdat de wet de waardigheid der kroon en vau het parle nent gecerbiedie l worden gaat over tot de orde van den dag 1 1 De kamer van afgevaardigden en de senaat zija tegen heden tot eene buitengewone zittinj bijeengeroepen In de zitting van den senaat en der kamer van fgcvaar dio dcn is een koninklijk besluit voorgelezen waarbij de vergadenn geprorogeerd wordt Volgeus het officieele dagblad is de neneraal Cugia benoemd tot buitengewDon commissaris met de meest uitgebreide volmagt Hetzelfde dagblad behelst cene proclamatie van Cugia aan de Siciliauen waarin hij laat uitkomen dat in weerwil van de woorden des konings v m de uitspraak des parlemeuts en de lankmoedigheid der regering die den verdwaalden tijd wilde geven nm ïot hun pligt terug te kee en toch steeds gewapende benden onütr bevel van Ganbildi ui zich van cea belangrijke stad te hebbeu meester ge maakt voortgaan met in openbaren öfjtand tegen het gouvernement te bl j ven doeh dat de regering besloten heeft een einde te maken aan een staat van zaken die het lot van Italië in gevaar brengt Voorts wordt gezegd dat Sicilië in staat van beleg verklaard is en dat alle geivapende be ien elke oproerige beweging door kracht van wapenen zal wordti bestreden en onderdrukt Ook de vrijheid der drukpers is opgeii ven De kommandanteo der troepen te Palermo Messina en Syracuse zullen te gelijk met het militair ook met het burgerlijk gezag bekleed zija hetzelfde dubbele gezag is aan de kommandanten der troepen te velde toegekend Rome 19 Augustus Gisteren heeft zich de heer Lavalette naar den paus begeven en hem bij die gelegenheid in naam des keizers verzekerd dat Frankrijk geen inval op het tegenwoordig pauselijk grondgebied zal dulden en dat het de integriteit van dat gebied waarborgt tot welken prijs het ook zij New York 12 Augustus Er is een hevig gevecht geleverd in de vallei van Virginia Daar de zuidelijken ondr geaeraal Jackson de Rapidan waren overgetrokken heeft generaal Pope hun twee afdeelingen van zijn leger te gemoet gezonden om hen tegen te houden Daarop volgde een hevige strijd gedurende deis geheelea d g bij Cedar Mountaia Dt noordelijken zija terug getrokken ea Iiebben twee kanonnen verloren hun infanterie heeft zwaar geleden Men schat de strijdmagt van de zuidelijken op 20 000 man en die der noordelijken op 7000 In deu nacht zijn de zuidelijken over de Rapidan teruggetrokken naar Orange Court house vervolgd door de nocrdelijken Men gelooft dat de zuidelijken zware verliezen hebben geleden ömnenlttnïr s Gravenliage j 21 Augustus De heer Benson president van de republiek win den vrijen negerstaat Liberia is heden morden van Amsterdam in deze residentie aangekomen en heeft zijn intrek genomen in iiet hotel de Oude Doelen Na een bezoek aan het ministerie van buitenlandsche zaken en dat van marine te hebben gebragt en na het merkwaardigste der residentie te hebbeu bezigtigd heeft hij de reis naar Botterdani voortgezet om zich van daar morgen nr ar Londen te begeven BotterdEXn 19 Augustus Heden hield de maatschappij ter bevordering der vee artsenijkunde in Nederland alhier hare een en twintij ste vergadering Na den afloop van eenïge administratieve nerkzaamheden bnïgt de commissie ten vorigen jare benoemd tot het in het werk stellen van pogingen tot eene ineensmelting der maatschappij met andere veeartseuijkuudige vereenigingen hier te lande haar rapport uit Met genoegen vernam de vergadciïng dat deze voor de veterenaire belangen zoo wenschelijke zaak welligt reeds spoedig tot stand zal kuimen komen jn keurde zij het ontwei j van wet voor de vereenigde maatschappij dan ook behoudene enkele uitzonderingen goed Na de mededeeling en bespreking vaneenige merkwaardige ziektegevallen werd de vergadering door den voorzitter gesloten Tiel 20 Augustus De zoo zeer gevreesde keelziekte angina diphtheritica welke reeds op verschillende plaatsen van ons land zoo veie offers heeft geeischt is thans mede uitgehroken in het nabuW dorp Ileteren In het talrijk gezin van Ds Jüuckers daar ter plaatse zijn in enkele dagen tijds reeds zes kinderen aan die ziekte bezweken terwijl naar wij vernemen nog vier andere zijn r kinderen aan die ziekte lijdende zijn Apeldoorn 21 Augustus Heden namiddag te 6 ure leverde het kaxüp bij Millingen een merkwaardig schouwspel op Een wolkbreuk die een onweder vergezelde overstroomde de legerplaats bijna geheel op den grooten weg langs de cantines ag men plassen van ongemeene grootte op sommige plaateen stond 35 Ned duimen water over eene uitgestrektheid van 80 a 90 Ned ellen Hier zag men officieren en manschappen van alle schoeisel ontdaan door het water waden terwijl ginds de officiti en op een boerenwagen van h nne tenten naar de societeits cantine vervoerd werden Jammer is bet dat het anders zoo doelmatige heideveld door een hoogere ligging niet een waarborg geeft tegen tooueelen die voor het oogeublik den aansr hoiiv er doen lagchen ma ir zeker menigeen zijne tent met het ho pitaal zal doen venvis elen Naar mea Gemengde Berigten Do grootvorst KoDstantija heeft 17000 boekdeelen aan de openbare bibl ntheek te Warschau geschonken Te Dresden is de directear an eei c assurantie maatschappij op d vlugt gegaan en de kas niet vergeten Bij Wetzlar zijn 3ü personen met een ladderwagen van ene hoogte van 40 voet gestort vier personen bleven op de püats dood al de overigen behalve de postHlon zijn gekwetst Sicilië is loo volkomen rastig dat de Moniteur geene bengten vaa daar meer mededeelt In Britsch Columbia zijn langs i e rivier Stickeen rijke goudbeddingen ontdekt De geuei aal Cugia is op Sicilië lamarmora in de napelsche provinciën met et ui dittatoriale magt bekleed Kabij Hamburg is eene boot waarin titu personen waren onmiddellijk na het verlaten van bet stoomschip Plaiui omgeslagen Zes hunner kwamen in de golven om De uftan beeit aan keizer Napoleon cene nieuw uitgevonden ridderorde gezonden Men notmt de gewapende optreding van Garibaldi de gevaarlijkste btpfoeving van Italië sedert deu dood van Cavonr Buizende Dnitschers en leren ontwijken de Vereeuigde Staten en begeven zich naar Ca ida n de conscriptie te ontgaan De koning van Ham ver heeft als opper bisschop des lauds bejn oefd zijue onderdanen terug te brengen tot de regtzirnigheid van oor 1790 Die pogiug is geheel mislukt de nieuwe katechismu heeft de algemeene ontevrcdeuhcid in sterke mate opgewekt J e italiaaüstLe afgevaardigden vooial uit het Napelsche zijn naar buis gegaan zoodra da spoonvegï et was aangenomen zij denken de volgende zittir g te Uoiiie t houden De rijksmiddelen hebben in de ze eo eerste maanden van dit jaar ƒ 86 434 meer opgebragt dan in gelijk tijdperk vau Istil ïuda kolonie NieuwZuid Wallis waar slechts voor weinige jsren de aauk efki ug is aangevangcii wordt jaarlijks vooreene waarde an nagenoeg eeu millioeu gulden aan sina s appelen uitgevoerd Te Kanipfu is valsch geld in omloop Als Garibaldi onderworpen is zal de keizer den pans nog een tot etne schikking vermanen De fransche k itoenfabrieken moeten blijven voortvcerken voor rekening au het siouverncn ht Het benichte weduwenfouds van te Winkel eu Kietveld is op htt punï vau outbmding In het departement van de Beui Cliarcntes zijn door een DotLris en etn deuraarder voor omstreeks 50 000 franken aau wissels in omloop gebrai t met II n cx cekening van den generïial Flcurv co den markies de Casteibajac de betrokkenen verklaren die voor lUch de tegtupartij beweert i ct tegendeel De rc rtbank zal moeten be i =cn Te Middelburg is de uitgever van het weekblad de Ekster wegens laster veroordeeld tot eeiie maand gevangeuisstraf eene geldboete an ƒ jü en ontzetting van zijne burgerschapsregtcn gedurende drie iaren Een spaansch dagLlad noemt kc zer Naroleon een elleudig ko lijc stof dit zich in de ruimte verliest Te Kms had een Italiaan Giarcu o Michela Andrassi aangekondigd dat bij op de rivier de Lahn lju wandtleu Iren lang stond de menigte te gapen eer men hegreep door ten spotvogel gefopt te zijn Van de 33 eu een half miUioen zielen die de bevolkiug van het tolvcrbond uitmaken 1 beu 3 en een half millioen ich verkJjtard voor de goedkeuring vï u bet frausch pruis sche handelsvcrdraj 6 millioen weigeren toe te treden 3 en een half millioen bedenken zich nog rit Pruisen schrijft men Met den dag neemt de afkeer tr welke bet budget van oorlog aan de natie inboezemt In tie haven van ithby werden onlangs gedurende twee dagen 3 millioen op de kust gevangen harinircu aaugebragt Men meent in Frankrijk de sjwreu te ontdekken der epi opojjLobie eene ziekte die voor eenige jare hier te lande geweldig heerschie Te Inspruck en iu de omstreken is 16 Augu tus iu den vroegen morgen rene sterke aardbeving waargenomen Den IS Aug zijn bij Leeds op den grooten noorder spoorweg tvec treinen in botsing gekomen 15 a 20 ptrsonen werden ligt gewond De overtuiging wint meer en meer veld dat de wereldlijke magt van Icu paus zal eindigen tiigelijk met de bezetting an Rome door de fransch kiijg magt De Iweden willen hunne marine hervormen en daarvoor ruim millioen thaler besteden Zij 7 ul ien daartoe in Holland geene ï tT ing tluittn Een opgeworpen commissaris van een niet bestaand beiii vecr is tot vergoeding veroordeeld alsof hij werkelijk commissaris was Iu den staat Kew York geeft men ƒ 375 handgeld Op kosten an de st d Parijs zal op den boek van de straat Astorg een protestant cu kerkgeboui gesticht worden Vit oude prenten meent men te kuuue bewijzen t reeds oor drie eeuwen een soortgelijk werktuig als de guillotine ingebruih was bet was toen e n privilegis van geestelijken en ede lieden Het model an het standbeeld van prins Albert in schotscha dragt is te Balmoral aangebragt Het nieuwe gepantserde schip Arkaus s heeft in de nabijheid van Vicksbnrg op de Missisippi groote verwoesting gebragt in de vloot der noordelijken doch is kort daarna iu de lucht gevlogen Op de kust van China is de amerikaanscbe stoombooi Vnion Star ccsprongen waarbij verscheidene menschen omkwamen In Gallicie hetry bt eene geweldige gisting bij alle klassen der bevolking Men Koestert groote vreea voor eene uitbarsting Te Londen is iemand gestikt nik een val waardoor drie valsche tanden losgeraakt en in het struttenhooid geschoten waren In de zee vpu Celebes zijn vele walvisschen of cachelotten te vangen Alleen Amerikanen komen die daar opzoeken De belgische ministers peinzen zich stomp op middelen om het antwcrpsche geschreeuw over de vestingwerken te doen bedaren Te Quebec zijn dit jaar tot 25 ulij 13 587 landverhuizers aangekomen Te Dover is eeue dame in zee gewaaid doordien de wind in hare crinoline sloeg zij werd door een matroos opg viscbt nïet zonder bet hoofd te kwetsen Een afgevaardigde m Prui n is op den treffendea inval gekomen om geene M arktberigten GrOUda 1 Augustus Vitte tarwe araerik pr SO N ÏL f 13 do lO Oostzee f 12 90 roede d 12 70 Kogge ame rik pr 75 N ® 7 SÜ óP Dantz 7 70 d n inl ƒ 7 5i Gerst pr 62 K f 4 50 a ƒ 5 5U Haver pr 100 X 8 50 a 9 Boekweit pr 2100 N ƒ 210 a 215 Voedererwten pr mud 7 50 Duiveboonen 8 25 Pe veemarkt met geringen aanvoer de prijzen waren echter triag schapen en lammerea evenzeei magere varkens en bigffen ving verkocht Ooehotcr 1 12 a 1 18 wcibater O SO a 1 Kaas lSa 24