Goudsche Courant, zondag 24 augustus 1862

186t 11 43 GOÜDSCHE COURANT Delft 21 Augustus De graanmarkt was heden beter voorzien en drukker bezocht dan vroeger waardoor eenig meerder vertier l estond veroorzaakt door den aanvoer van puike graansoorten hoofdzakelijk Tarne ƒ 11 SO a ƒ 13 Eogge ƒ 7 0 a ƒ 8 10 IViutergerst ƒ 5 60 a ƒ 6 korte Haver f 4 40 a 4 50 l ange a ƒ 3 50 a ƒ 4 Duiveboonen f 9 Paardebooneu ƒ S Groene erwten ƒ 14 AVitte erwten ƒ S Aan stadswaag gewogen van 15 tot 21 Augustus 40 4 6 ib en 63 1 beter te zimen 16190 N S Grasboter 44 a 51 het vierde ƒ 1 10 a ƒ 1 27 pr S Ter markt 393 mud aardappeleii hoogste prijs ƒ 2 50 Iaa le ƒ 1 80 Dordrecht 21 Augustus Tarwe jarige VV Z iets levcailijer gevraagd waardoor ruim vorige prijzen besteed als ii ur puike f 12 30 a ƒ 12 50 mindere ƒ 11 60 a ƒ 11 90 geringe ƒ 10 40 a ƒ 11 Mcuwe d ƒ 10 50 a 12 Rogge l èl lu gedrukte stemmius 20 c lager ƒ 7 a ƒ 8 10 Nieuwe 1 oiivtrauderd ƒ 7 a 7 70 Gerst pmke nicawe winter iu een doen jarige zonder handel akiDa t ƒ 4 50 i ƒ 5 iO gclcrt ƒ 5 60 jarige gestorte ipi f i Xic av e 1 r 0 SU g stnrt ƒ 5 40 li i er onveranderd Voor iul voeder ƒ 3 20 a 3 80 d dikke 3 70 a ƒ 4 20 Paardebooneu ƒ 7 a ƒ 8 Erwten wel OU aansreuaaui Goeil kokende nienne blaauwe ƒ 9 20 afv ij keiule f Wli ƒ 80 Mesting ƒ 7 70 aƒS AYitte d ƒ 7 20 a 8 20 1 ekweit per 2100 X tS ƒ 205 Deventer 22 Augustus Tarwe ƒ 9 50 i ƒ 11 Eogge ƒ 6 75 a ƒ 7 50 Boekweit ƒ 6 50 a ƒ 7 25 Gerst ƒ 5 a ƒ 6 Boter pr 20 N u 1 soort ƒ 18 75 a ƒ 21 Inferieure ƒ IS 2 = soort ƒ 15 Zwolle 22 Augustus Middelprijzen Tarwe n ƒ 10 75 Eogge J 6 90 Boefcweit n ƒ 8 40 o ƒ 7 62 Aardappelen ƒ 1 45 Boter pr N 12 ƒ 1 30 N iC ƒ 21 50 IiOnden 20 Augustus Granen Eng Tarwe weinig ter markt en ook vr niet veel aangebragt er ging tot de laatste prijzen niet veel om Gerst en Haver vast Van 13 tot 20 Augustus aangebragt 470 qr iul eu 1410 d vr Tarwe 100 qr inl en 5020 d vr Gerst en 440 qr inl en 21020 d vr Haver 21 Augustus Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1270 runderen 659 kalveren 8770 schapen en 230 varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kilveren 5 4 voor d schapen 5 2 en voor d varkens 4 8 per steen betaald 22 Aug Tai ve onveranderd Boter Friesche 106 a 108 Burgerlijke Stand GOUDA Glroben 20 Aug l iedcrica Miiria ouder s V Harting en X J C Mnsquetipr 1 lohaiiiies Cuiiiclis ouders J C de Bvuijii en A Aulicr Maria oude s il de Jong en M Jansen OTfRLEUhN 21 A ig Joh innes Hoek 15 w GhmWD 20 Aug rnelis Groeneudaal en Maria de egel Nieuws m voor Gooda en Donderdag 2S Aagostns Advertentieirfad Omstreliei Iledeu overleed mijn Geliefde ïchtgenoüf J 11 vAy HEXGELaAR in den ouderdom van 44 jaren Wed M II VAN IIEXGELAAE GciDA geb VA DooKX 23 Augustus 1862 Op uitdrukkelijke begeerte van den overleileue zullfn geene uiterlijke teekenen van roi w worden aangenomen Eenige en a fieiiieenc Ktnnhtjevh g Deondergeteekenden betuigen hunnen hartelijken dank voor de be niji eu van deelneming die zij bij de viering m hun Yijfentwintigjarig Huwelijksfeest hebben ontvangen Gouda 23 Augustus 1862 X YZEXDOORX A M YZEXDOORX Imvns 5015 2C 8 59S 4 ADVERTENTXEN Was de ijverige directie der Zomer SoCieteit reeds sedert geruimen tijd naar het schijnt buiten de mogelijkheid aan hare verpligting in Art 1 voorgeschreven te voldoen een gelukkig denkbeeld was het van eenige Heeren Leden dier Sociëteit die Directie te gcnicct te komen en eenigzins den zwaren lastpost te helpen dn gen welke zij op zich nam door op gisteren avond de gelegenheid open te stellen de gewone 14daagschc Uitspanning te doen plaats hebben en waarvan grefigdoor velen onzer gebruik is gemaakt eenen genoegelijken avond hebbi n wij doorgebragt en zeggen Imn daarvoor bij deze v ehneenend dank I e 7 a ï ictJke getcoomcaren de thans viijeshdmtrde ZouierSocieteit ta hl zoel en In een gezin van Zes Ki jrer op een aanzienlijk dorp in Zuid Holland wordt tegen 1 November a s gevraagd een Tweede Meid niet beneden de 18 j ire ook jTeschikt om zien met de zorg over die kinderen te belasten Op zeer goede belooning kan gerekend worden Adres franCO onder Letter M bij den Boekhandelaar A BRlXKibVX te Gouda Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 22 Augustus Hoogste Gebleven koers pCt 3 4 31 4v 4 LaaL te lioi rs Xed w sch dito ditO Amort Sijnd Handelm O I Leening Aand H Sp 41 d Kijnspw 4I 2 België Rotts 21 2 fip uije obl 2 d buitenl 3 d binnenl 3 Portugal obl 3 Eusl bl H 5 d lS2 29 5 Cert 1831 33 5 d 1S40 4 d 5 serie 5 d C serie 5 Wilgcf Spw 5 l r i en 1 59 5 Ooi t l yGoU 5 dito 4 dito Metall 5 dito dito 2 d rentcAinst 5 d nat 1854 5 Mex üblSal 3 76l 9 gis W ETGEVING betreffen Ie de NALATENSCHAPPEN vroeser door de WceS en Momboirkamers beheerd benevens eene Lijst van die Kamers en hare keuren scvolgd door De officiële OPROEPINGEN der ERFGEMMEN 44 met eene voorrede van 45 V 805 8 890 3 5015 1 2üVi6 5915 1 Mr Dav H LEVYSSOHN NORMAIï 45V G 101 SOl n 74 89 6 191 lOlV Advokaat bij den Iloogen Raad der X ederlanden te s firavenhage Behe r de de oproepingen van Erfgenamen uit Eerste Deel Vlreelt Kotlerdam IliUer enherg m Itotftlan Alkmaar If as AieiiiceHifk op dm l sstl Vlaardingen Goriii f naar Maa i hH c ifM tn den oit le ran Arkel i9 507 8 26= j 73l 2 59 2SV s Ter BocVdniklerij an h BP IXKM iX Eerste Vervolg Breda Alkmaar Bevertrljk BrkUe de Bec nder Gravenhage Tweede Vervolg Ifurwer Banue de lUJp rtrecU Mipphtoir Mitldelbi rg i tad Middtlhrrg in hucJ tt Gorja Moten c a iliddelinrg itifipMoin l i gasf Xk iirrer AuLifel Ooü Zaundam Tl eit Zanen iBamien OuderA n f Mo i i enda i Edam Haarlem Jmsterdam eerste reiki JJirkilaiid en leiden eerste reeks PrijS van het Hoofdwerk in 1855 n het Krht erschenen ƒ 3 20 van het Eerste Vervolg in 1856 uitgegeven ƒ 2 en van het Tweede Vervolg in 1862 egeven f 3 50 Deze drie stukken zijn gezamenlijk of afzonderlijk verkrijgbaar bij Gtebroeders BELINPANTE te s Gravenharje Complete Exemplaren in linnen band zijn verkrijgbaar voor ƒ IQ Uitgave van A Oost Haven Deze Courant verschij t des Donderdags en Zondags Jn de ïstad geschiedt de uitgave des avonds te voreu De prijs per dne maanden is 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kau geschieden tot des morgens ten 11 are Over lgt GOUDA 27 Augustus De algemeene opmerltzaainheid wordt eeuiglijk gevestigd op de ttaliaansche verwikkelingen die inderdaad zeer gevaarlijk zijn Sicilië werd in staat van bel ea Garibaldi rebel verklaard Garibaldi is nu werkelijk in Catabrie geland en stelt zich aan faet hoofd va3 vrijwilligers die Rome wilier vermeestcren iu spijt van s konings verbod De koning is in zijn regt hij moet zijn gezag handhaven en de oproerlingen straffen en zoo is dan ook geheel lapels in staat van beleg verklaard Maar h i ei inmen wmderiinge omstandigheden in het spel De koning van It lie is dat slechts bij de gratie van twee zeer onderscheidene rersonen Toen Oostenrijk ter kwader uur den koning van Sardinië aantastte werd dit voor Napoleon de aanleiding om Lombardije te erovcren en dit gewest tegen eene geringe vergoed ng 3avoye aan Victor Emanuel af te staan Doch grooter dank is hij verschuldigd aan den vroeger ter dood veroordee den oproerling die met een handvol volks den koning der beide Sicilien onttroonde en zijnen vetten buit aan de voeten van den koning van Sardinië nederlegJe Koning Victor stelt zich in het bezit der beide koningrijken ontneemt den paus zijne laatste gewesten en de vorsten van Europa wettigen als om strijd het werk der berooving erkennen den koning van Italië Aan de herstelling van het één en ongedeeld Italië ontbre kcu slechts Venetië en Rome Het eenvoudigste was dat Z apoleon nog eens de hand uitstak om Venetië aan Oostenrijk te ontrukken en uit Rome aftrok om Garibaldi de eer te ialen zijn koning op het kap tool te kroonen Het is immers de voortzetting vau het aangevangen werk niet onwettiger dan het eers e bedrijf Geen mensch is de uitvinder van zulke ontwerpen zij worden geboren uit den drang der omstandigheden en Garibaldi gehoorzaamt meer dan hij zelf weet aan den stroom die hem medesleept Italië moet zijne hoofdstad hebben Venetië mag niet langer kruipen aan Je oe en van den overmoedigen vreemdeling wieus regt op de ver jheurde tractaten van 1815 rust Niemand ontkent dit ieder erkent de v enschelijkheid vau het voorgestelde doel maar meu verschilt over de middelen die daartoe zullen leiden Napoleon huldigt eene onbegrepene staatkunde en schijnt de oplossing der hangende vraagstukken aan tijd en toeval over te laten ongetwijfeld koeslTt hij veruitziende plannea maar hij acht de tijd nog niet gekomen om zijne voornemens bekend te maken hij wil door diplomatische BRINKMAN B n 75 De prijs der Advertentien van een tot zes i regels met inbegrip van het zegel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Buitengewone letters worden berekend naar plaatsruimte kunstenaren het doel bereiken Hij is een kind dezer eeuw h£t ieherriji de trede zegt hij wel maar hij schroomt echter de verwoestingen van den oorlog niet De cxpeditien naar verre gewesten naar Meiicc en Cochin China dienen misschien alleen om den onrustigen zin zijner franschen te temperen en hen bezig te houden tot dat het geschikte oogenbiik gekomen is als de waardige opvolger ran den grooten wereldwinger huldigt hij diens heerschzuchtige beginselen Garibaldi behoort tot een anderen tijd hij wil geene diplomatisclie fijnheid huldigen hij is een dweeper die slechts de vrijheid van Italië zoekt hij zodd in onzen zelfzuchtigen tijd zich zelven niet daarom is hij in de oogen der tegenwoordige wijzen een dwaas wien men niet te spoedig geheel beteugelen kan En nu hij uitstel en jtvlugt zat de handen uitsteekt om rijn koning nog eens tegen zijne uitgedrukte maar naar zijne innige meening tot het bezit zijner hoofdstad te brengen ontbreekt de toesteaiming van den keizer en Victor verloochent zijnen edelmoedigen vriend om den magtigsten niet te mishagen Het is wel dwaas maar de roekelooze vrijbuiter verschijnt hierin het schoonste licht en Victor Emanuel kan niet dan verliezen bij de zege op Garibaldi Zoo onoplosbare moeijelijkheden ontstaan alleen door de miskenning van de eenig ware beginselen het geluk der volken kan evenmin rusten op de huichelachtige kunstenarijen der diplomatiek als op het zich zelf vernietigend geweld Bij deze onoplosbaar schijnende moeijelijkheden verliezen andere bezwaren hunne belangrijkheid Engelands r tad en hulp wordt met weinig hoop op goed gevolg ingeroepen Ooitenrijk en allen die de eenheid van Italië vijandig zijn verblijden zich iu de dreigende bezwaren ea zien uit naar de gevolgen var het gerezen couflic Pruisen en Rusland hebben de handen vol met inwendige onrust eu de toestand van het turksche rijk boezemt groote bekommering in door de voortdurende gisting in Servië den nimmer eindigenden oorlog in Montenegro en de woelingen in de aangrenzende gewesten De berigten uit Amerika zijn ontmoedigend de vreeselijkeverbittering neemt steeds toe en het einde van den bloedigenoorlog is nog onmogelijk te voorzien Onberekenbaar zijn degCNolgeu van dezen verwoestenden oorlog wiens invloed zichmeer en meer in Europa doet gevoelen door het gemis der grondstof van tallooze katoenfabrieke en daardoor ontstaandewerkeloosheid alsook door eene algemeene stremming derhandelsbetrekkingen i