Goudsche Courant, donderdag 28 augustus 1862

êmtenianh Londen 22 Augustus 18 tegensteüuig met de bewenng van den T nes dat Be noordelijke staten van Amenka f e zuidebjke nimmer zallen kunnen oodenierpen zelfs luduu het meuwe leger an GOD 300 man zal zyn byeengehragt op grond dat bgn i de geheele weerbare berolkmg van het noorden c der de apeneo ial moeten worden gebragt om die jOÜ Oi I min lolt lhg te maken wordt gemeld dat volgeus den cf uv m l i 0 dr gezamenlijke aan de Lne getrouw g eble st leu 4 jO 70S mannen tusschen de Is en 45 jaren telkü m dit cijfer heeft het bondsgouvernement gezamenlijk voor het leger en de maime 900 000 man bijeengeroepen zoodat 4 OiiU TOi voor conscriptie overblijven Daarbij kunnen de grenaUiten die zich geheel voor de Unie hebben verklaard 7 0 3 10 mannen van denzelfden leeftijd bijeenbrengen hetgeen dii een totaal van 4 809 218 overlaat Wanneer nu u ammerkiug wordt genomen dat de afgeacheidenezuidelijke itUen slechts 1 26 8i2 mannen van dien ouderdom hebben a rvan reeiis 500 000 zijn ingelijfd en er uns nog cene conscripue V UI slechts 76 822 overblijft dan komt men tot de lo som dat het nrorden Terreneg de bovenhand heeft De verliezen der noordelijken ijn viel 7eer groot üoch die der zuidelijken n ct minder aanzienlijk De jongste berigten melden zelfs u de verwoesting bij het zuidelijk leger door besmettelijke titk en aangengt v erschrikke gk is en dat er dagelijks honden n omkomen erscheiJene zeer rijke kooplieden en voorname burgers m New i ork hebben eene conscriptie assurantie maatschappijop touw gezet Deze maat haj pij stel zich voor eene zekerebOm verantBoordelijk vof lieden die m de termen van enstpligtigheid vallen en vaarborgt hen ingev zij worden ingelijfd ee 1 plaatsvct auger Nopens it fus ren van den generaal Mc Cook vanhet leger der noordel jken onl tngs per telegraaf medegedeeld frneemt men nog de volgende bijzonderheden Hetblijkt d it geioemde generaal die ernstig ziek n i ir zijne brigade lerd geioerd op Jen weg uabij Salem door de guerdla enden v erd ovtirompeld en nietteeenst lande z jn ziekener vveer oozen toestand wreedaardig doodgeschoten De tijdingvan dien moord veroorzaakte te Nashville een oproer v aaibijde veibiiterde noordelijken verscheidene voorname zuidelijkeinwoners doodschoten De soldaten snelden nair de plek naar de genennl as vermoord en verbrandden m hunnevioeJe al de huizen m den omtrek Parijs 25 Augustus De Monitenr zegt De dagbladen vragen wat de houdmg der fransche regering zijn z J trgen over de asritatiC in Italië Deze kviestie nu is zoo helder dat twijfel mmogelijk schijnt bij de onbesc iaamde uedreigmgen en bij de mogelijke gevolgen van een demagogischen opstand Frankrijks pligt en militaire eer nopen het meei dan immer om den heiligen v ider te verdedigen De viereldmoet weten dat Frankrijk diegenen niet m gevaar laat waarover ijne bescherming ich uit irekt De reis v in den baron Kica oli naar Louden seeft mnUiding tot verschillende genichtcn Het 1=5 oor iiieip nd eengeheim dat de heer l itaz i zeer ontmoedigd is de kraclitigemaatregelen die hij zich op uitnoodigmg van irinkujk hteltirenoodzaakt gezien te nemen heblien hem ernstige ona ingeiiaamheJeu op den hah gehiild Inj heet het vertrouwen vande eenheidspirtij verloren en hij detlt op dit oogenblik in deimprpuiiriteit die m de zuidelijke provinciën van Italië envoord te N ipe s het verbond met Fianknjk verwekt A at zou r vrugt men m deze omstandigheden vreemds in gelegenziju d it A IC jr Emanuel die als constitutioneel koning nietverantw oordel jk is vooi de daden vm zijn ministei zich vmdezen afscheitlde om de h uid te re ken ain een nieuw kabinetminder athinkeiijk tii voord vrijci in zijne handeliugen tegenover FruiknjkDit zou zelfs zeer mtuiirlijk we cn miarmenmag zich aiet ontveinzen dit ecu plotselinge verandeiing vanpolitiek en eene toei idenng tot Garibildi dat wil zegden eenverwijdering van Frankr k op du oogenblik met gioote gev iren voor Victor Eiuamu on gepiird gaan Zou hij lu dezeonderstelling onder audeien verzcuerd kunnen zijn dat hij eensteun in Cngelind ou vinden krachtig gei oeg om zich vaniTinknjk te k nnen afscheiden vin Iraukrijk dat hem eenpolitiek doet volgen geheel 111 strij 1 met ijne vurigste weii cl en Dit 1 = m ir men zegt het punt dat Kicasoli te Londen al tnchten op te hehleren op eigen vermtHoordmg nituuriijk en zoaiier erkende politieke zending Het is echter wel ie vernachten dat hij wanneer hij slaagt wanneer hij ernstige waarborgen van Engeland krijgt alle vertischten zal hebben om de opvolger van den heer Ritazzi te worden Iticasoli ou dus eenvoudig een portefeuille ti Londen gain halen zao al fidtazzi lu der tgd de zijne n Tarijs is komen halen Ilei i ecker zeer tw ijfelachtig of lord Palmerston zich tot iets bepaald zal willen verbinden de ontruiming van Eome door de franschen is zijn grootste vvensch maar hij zal er weinig op gesteld xijn om ter wUle van Italië in moeijelijkhedcn te geraken en zich daarom waarschijnlijk zoo als vroeger vergenoegen met aan Victor Emanuel zijn zedelijken steun te beloven Het blijkt dat de kei hoowel hij zijf wate bedoelingen ten opzigte van Itahe nog ste vls verbergt todi handelt als of er spoedig een nieuwe groole veldtogt te verwachten was Men zegt zelfs met meer of minder dan dat genenuil Mac Mahon met al de versteikmgen die voor Me iC0 iren bestemd naai Ttalie zal worden gezonden ann er het waar is wat men zegt dut het voornemen zou bestaan om Napels en zuidelijk Itahe te bezetten en zich met de zaak te belaoten die aan di italiaansche troepen 700 einig sjmpathie inboezemt namelijk de revolutie du djor het geheelo chiereiland broeit te vei stikken dan zou dit leger zeker met te groot zijn Men verueemt dat onze betrekkingen mei Spanje bijnageheel op een goeden voet zijn hersteld dank zij dfeu goeder wil van het kabinet te Madrid dat zich tevreden heeft gesteld met de mondelinge ophelderingen die de heer de Thouvenel aan den markies de la Havana heeft gegeven De minister zou gezegd hebben dat men aan de woorden van denkeizer een zeer overdreven beteekenis had gegeven dat zijeerder leedwezen dau afkeunng te kennen gaven en dat deware schuldige m de oogen van Frankrijk generaal Pnm 13 Deze Is zooals te denken valt w oedend dat hij tot zondebokmoet dienen en verklaart naar men zegt dat hij zich zalwreken door aan Europa intrigues bekend te maken die iedereen zullen verbazen en die vooral betrekking moeten hebbenop het plan om Spanje met Portugal te vereenigen Men verzekert dat c maatregelen genomen zijn omversterkingen mar Eome te kunnen zenden indien de omstandigheden zulks mogten vereischen 26 Augustus In Calabrie heeRcht eene groote gisting de steden Dora Oppido Xicotera Mileto Balini Gerace en Conguano hebben Ganbaldi iansche pronunciamentos uitgevarrdigd Men aenkt dat de overige teden zich bij de e beweging zullen aansluiten Er lagen te üioja een aantal aartuigen vooi anker die vrijwilligers voor Garibaldi uit verschillende gedeelten van Italië medegebragt hadden De divisieBrignone zal regtstreeks naar Calabrie op mar=ch gaan Marseille 25 Augustus Het italiaansche gouvernement heeft es stoombooten gehuurd om tot het vervoeren van troepen m dienst te worden ircsteld Drie zijn gisteren naar Genua vertrokken heden volgen de andere Brussel 26 Augustus olgens de Indépendance worden de oiiLerhandelinsen te Parijs over een haiidelsverdi ig met Nei crland tusschen den mi iistei Eouher en de nede landsche commissie jverig voortgezet De stand der onderha idelingen Is gunstig De heer van Bossc heeft het gastmaal bij den heer Ihouvenel bijgewoond W eenen 25 Augustus In eene heden gehouden algemeene vergadering van jun ten is een voorstel aangenomen volgens hetwelk zij voortaan alle verordeningen die met door de kamers zijn goedgekeurd als niet voor den regter verbiu dend zullen beschouwen De keizer heeft aan de ministers voorge c d om afstanrlte doen van zijn regt tot benoemi g der presidenten v m debeide huizen van den Imddag en ia het verv jlg e L dei hui eiihun eigen voorzitter te doen kie en GEgUSa 24 Vugustus Er hebben dagelijks schermutselmgen pla ts tusschen de Monteuegrijneu en de Turken De prins is met geuond Ridovi h heelt op hem geschoten en IS naar Berlijn 20 vugustu j i 1 m k iri hc Li Lu heeft met 2U stemmen tegen i besloten iii haar ripport op ii nemen het vooistcl van een hirer leden dat de commissie na rijpe overwcgin r de militaire organisatie zooals die uitgevöeid Is ouverec iigbiai acht met de wet van 1814 I Turijn 2 Vuïustus Uit lessma bcrigt men dat Garibddi in t een engelseh schip veigezeld door eenigc ledenvan 71JU stif tataun veiliten heett Men gelooft dat hij in Calabrie js U cl uul 2 I tot buiteiiirewoon comniissaiis aid i ir In eene prochuiatic dra 1 gendf de digteeKCUuig van gisteieu ugt de generaal ongeveer liet V eisende Lieden die alles willen omvptwerpen en de wet I het b M 1 des komiigs en den wil van het parlement veiki ichfiii inner het voorwendsel van Italics eenheid te veiliaislen hebben 0 1 Sieiiie den i ikkel des burgcroorlocs ontstoken Garibi di hm aamoerder heeft na de vaan dco opstands te heb ben ontrold en eene vaderlandslievende stad te hebben in gevaar vaargebragt mot verblinde lieden het eiland verlaten en zich naar het vasteland begever om ook derwaarts de anarchie over te brengen Het is de pligt der regering den opstand te onderdrukken en ZIJ V erklaart derhalv 6 de 16 Napelsche provinciën en de daarvan afhankelijke edanden in staat van beleg De kommandanten der militaire afdeelingen zullen iet burgerlijk en militair gezag m hun persoon vereenigen Alle zameuscholingeu zullen met geweld uiteen gejaagd worden Alle wapenen moeten binnen drie dagen na ele bekendmaking de er publicatie worden afgeleverd De drukpers is onder censuur gesteld INapels IS in staat Van bc eg vcrKlaard de stad is rustig Ganbaldi is te Melito aan wal gestapt met een duizendtal vrijwilligers Eicotti IS te Catania buitcgcrukt en heeft de aanhangers van Garibaldi ontwapend die achter gebleven waren Van de generaals Cialdim Eevel Boyle en Pinelli naar Messina vertrokken Eevel naar Keggio Eonstantinopel 24 Augustus Men ben eert dat de Montenegrijnen niettegenstaande zij de bepaliugeu van OmerP cha betreffende de uitlevering van gevangenen hebben aangenomen honderd turksche gevangenen hebben opgehangen 3ïnnenlan Gouda 26 Augustus Heden moigen is Joor ele politie alhier a ingehouden een verdacht persoon van wien li er is gebleken dat hij genaamd w as Gerardus Lambertus van M oerde dat hij als militair m Indie was veroordeeld geweest tot de doodstraf welke straf was veranderd m tien jaren confinement en zich nu v eder had schuldig gemaakt aan een belangrijken liefstal gepleegd op eene bleekeiij te Bijswijk nabij s Ilage zijnde het grootste gedeelte der ontvreemde goederen bij hem gevonden De staatsbladen n 164 en 165 bevatten de wetten van 8 Heden heeft aan het lokaal aan het provinciaal gouvernement van Zuid Holland bij enkele inschrijving de aanbesteding plaats gehad van het uitdiepen en vcrbreedeii van twee gedeelten der rivier de hoUandsche IJssel tusschen Gouda en Ouderkerk Diaivoor waren 14 mschrijvuigsbiUetteu lugekon n De minste inschrijver was de heer G Burggiait te Schoonrewoerd voor de som van 3422 Amsterdam 25 Vugusti s De heer P J Bachiene onlangs tot lid van den riad van state benoemd werd gisteren door 64 der amutonare van ele resristritie en domeinen die in de provinciën Noord Holhnd en Ltrecht werkzaam zijn geweest tijdens hij de betrekking van duec eui dei registratie en domeinen bekleedde een kostbaar stiioo steen garnitutir a ingeboden als blijk van achting en eikentelijkheid voor de waardige en welwillende wijze waarop hij als directeur zijue elieustpligtcn jegens hen heeft vtr ild Twintig ambtenaren der ipgistratie en domeinen waren bj de aanbieding tegenwoüidis en vereenigdeu ich met 1 uu chef later aan een geireeusi liappelijk diner waarbij de hirtelijkste eensgezuidheid heersclite Rotterdam 25 Augustus De ui usfer van binneijandsche aken heeft bepaald dat de verkiezing van een lid voor de tweede kamer der staten genera il in het kiesdistrict Gorinchem in plaats van jhr mr J P Llout v in feoeterwonde zal plaats hebben op Dingsdag 16 September aanstaande Naar men verneemt wordt als de waarschijnlijke plaatsvervanger van i eii bill 1 Ic 11 oemd de heer A Virulij erbrugge II r nrii 1 lil ijiunchem en lid van de provincule staten V 11 i il Ho 1 nd Gorinehem 26 Augustus Onder he genot van schoon weder begaven op heden honderden nieuwsgierigen zich naar de bekende paaidenmirkt te Levmond Als naar gewoonte kwam eene gioote menigte paarden aan de lijn en voor goede soorten werden ongewoon liooge prijzen besteed Aooril weid voor Belgic veel opgekocht terwijl de meeste vierkpaarden naar Gelderland en de aa isrienz nde provincnn bestemd schenen Ook in veulens weiel nog al gedaan De meeste vraag daarin was echtci naar zwaite en na ir veuleus met brumbont haar Gemengde Berigten De ci teiinjlv ch gezant f e Bcilijn ztv t dat de w larborgca door Prujsen voorde er tnniiu u Itilie LrJ rpgfj 3ict jjnpicr met v jü d zjn waarop ij L f ite tii ejdeo lu Gnckenlniid il eer cbt voortdurtiid jiii iiot eu lïi iTi itiug IM uidclykcu ia N Viiierika le LU zich d t n Jüi ju heü helpen zal als hij met Mexico gereed 13 I c s L jtecIiu rs u Amsterdam hebben een onvoorzigtig o schijffv i hter doou gescboien Om zich tegen moord te beveiligen beeft een grx t grondbezitter in Ierland bij ttfatameat bepaald dat inge ai dit gebeurde aan al zijue jachters on middellijk de buur zal norden opgeaep ïirnne womn en tot dtn erond geslecht en de laMderyen aU schaap eiae gebezigd De vijnbuun maakt 10 ahfornie verbaziide crl mgen In korte jaren zal d wijn de gewone drtnk des ïauC den Te Winschottn 13 22 dczer brand ontKi aan door bc onwtd r eene nitaw gebouwde woning en schcur crden een prooi dtr vlammen De fransche fabnekanten koopen he katoen te Lntrpool tot hoo e prijzen op Het gouvernement zal de sch dc vergoedm di3 ZIJ fiti wtrk gaande houden De kweekeliusf n dLr zte vaarlschool te Lei dt n houden met eene kanonneerboot een tnomfto t door een gedeelte des lands De kosten an aanleg oor de prmsi che t jr logshaven lan dt Jahde ulleu 17 en een half miilioen bedragen ttaar aa to uu ruim ze uiilhoeu btsteed ziju Geaurende de zoo buiterijeMooa drukki kermis te Rotterdam heeft daar gecneriei vechtpartij VARIA Een cent een doos lucifers is een gewone uitriep die men lu onze gnote steden hoort en nog moet meu zick verwonderen hoe het mogelijk is dit product ve or zulk een geringen pnjs te geven Alleen is dit mogelijk door de ver bazende massa die j irlijks gebruikt wordt zoodat lucters hoe gering ook m schijn in sommige streken een belaugnjk art kei der nijverheid zijn geworden Xader zal dit bbjkfu uit de volgende cijfers De fabriek van de heeren Diton te Newton Heath m Engeland geeft aan ongeveer 400 me bchen werk De voorraad van hout aan die fabnek v ertegenwoor digt eene waarde van 100 000 a I O OOO gulden ledere week wordt daar een ton zwavel verbruikt en iedere maand een ton Ijjm ledere week worden gemiddelu ii milhoen lucifers vervaardigd Een zaagmoien m Londen zaagt jaarlijks 400 zware balken tot lucifershoutjCN In Londen alleen schat men de vervaardiging op 1 tot 15000 gios lucitersdoozen wekelijks Voor een millioen hicifers heeft men slechts een pondphos phorus noodig eu toch bedraagt in Engeland de waarde der daartoe gebruikte phosphorus meer dan ƒ 20 000 In 1854 werd alleen nit Hamburg oor ƒ 240 000 aan lu cifers m Engeland ingevoerd en in het geheel vertegenHoor digen de ja irlijks m Engeland ingevoerde lucifers eene waarde V m y 720 000 zoodat dagelijks alleen in Engeland 250 millioen Inciters gebruikt worden of 8 lucifers diags per hoofd