Goudsche Courant, zondag 31 augustus 1862

tSM ü 44 GOUDSCHE COURANT j vcduwe ADVERTENTIEN In Parijs worden jaarlijks gemiddeld 1000 millioen dozen lucifers vervaardigd Ook Zweden heeft eenige aanzienlijke lucifersfabrieken Maar Oostenrijk is de hoofdzetel der luci ferindustrie Daar lijn Irijke fabrieken die dagelijks millioenen lucifers voortbrengen Twee fabrieken die van Pollak te TVeenen en van Pürth in Bohemen geven te zamen werk aan 6000 menschen en leveren jaarlijks meer dan 40 000 millioen lucifers En die ontzettende getallen beioeven ons niet te verwonderen De lucifers toch worden zoowel gevonden in den wigwam van den indiaan in het verre westen in de woning van den muzelman als in de sneeuwhut van den groen lander Zij worden zoowel gebruikt in de hut van den daglooner als in het keizerlijk paleis Waar de handel zijne grenzen uitbreidt behoort de lucifer tot de eerste artikelen waarvan de invoer de beschaving vooruitsnelt Burgerlijke Stand GOUDA GlbokE n 24 j ag CIiristi aii ouders D au der Kiste J van Her turn 25 Johannes ondera 3 Verborg en N vau Hofwegen Maria Cornelia ouders C Koorevaar en N vau Dorp OvEBLEPEN 21 Aug Maria Cornelia Verzijl wed van J Rademaker Si j 2 3 Johannes Marinus van Hcnt eiaar 44 j Johannes Verbij 6 w 24 Henriette de Lange 16 j b m SCHOONHOVEN Ingescbreven van 16 tot 23 Aujrustus Geboren Jan Hendrik ouders J van Santen de Hoog en C Y Jansen Gerrit Hendrik ouders C van Ixigchem en ü C Peerbolte Elizabetn ouders A kip en J M van Ettinger Wilbelmmc owders P Koster en M V den Hoed A Stektleubur OvEELEDKN M van Os 18 m van G Ponsioen OUDEWAÏER van 20 tot 26 Augustus Bevallen Johanna Gelderblom gcb Steenbergen z Picttrnelta van den Herg geb an Duuren z Gerardiua Elisabeth Petrouella OvLKLEDEN Barend van der Velden 79 j Gerrit Vergeer 10 u Nieaws en voor Gouda en Zondag 31 Angustss Advertentieblad Omstrelien Uitgave van A BRINKMAN Oo t Ham B nO 75 Portraits en Cartes V isites i p lUcr HENRI PRONK al van ai Maanihg 1 Septenécr tot en met Zaturdag ► Si pU nher 1SC2 bovengenoemde PORTRAITS v rvaardigen iu liet AtoUer Eerste Kade K irneiuelksloot te GOU HA Afli r Willcms r iat LTllECIlT IL GC C itluirijne Singel Openbare Verkooping Op DINGSDAG 9 September 186 SOPHI V DAVIDSON gïg des avonds ten O ure Eenige kennUgevifig UouDi 27 Aii £ isca ten huize van B BOER in de Nieuwe Herberg onder Noobd Waddissveen van BOOME enPLANTSOEN w issende in de Kncekerij van W v x DEii NEUT in Jen Biezcn Polder oi der BOSKOOP Op ciag van betaling mits cautie stellende 1 Julij 1863 Nadere informatien bij den Notaris MOLENAAR te W iddinxveen Aan de Israëlieten te Gouda Saturdag Aug is den Leden der Gemeente in de Synagoge bekend gemaakt dat drip leden a den Kerkeraad volgens den rooster moeten aftreden onder deze is ook de Heer Nathan Salomon van Praag Wat de twee anderen betreft kunnen wij zeer goed weder onze stem op hen uitbrengen maar genoemden Heer raden wij stellig af te kiezen 1 omdat zijn zwager LEVIE JUDA ABKAHAM SANDEE3 reeds zitting in dat Bestuur heeft 2 omdat alle inrigtingen waarin de Heer van Praag zitting heeft naar onze meening NIET in dien doeijenden staat verkeerou als ons wenschelijk voorkomt zooals de Staat der Gemeeute het Armbestuur dv Sclioolcommissie het Hulpleenfonds enz Wij willen zwijgen over de redenen da irvan Wij willen het alleen toeschrijven aan s mans veelvuldige bezigheden Onvergefelijk achten wij echter altoos de grnote kosten die tijdens zijn beheer bij de Gemeente aan de Kerk en vooral aan een Badhuis gemaakt zijn en waarvan nu het duur en ondoelmatig is daargesteld weinig en door de zijuen bijna in het geheel geen gebruik gemaakt wordt Kiezers kr nt gij het ven woorden dat op zooil iiiiire wijze gcidministreerd wordt en wj vragen daarbijmoeten de armen eu ouden van dagen daar des w inters niet onder lijden Kie7ers komt toch vooral op h j de stembu en kiest den Heer van Praag NIETi maar kiest in deszelfs pl iar ecu iTg cli ipeu actief t n zuinig persoon kiest den iïeer J S REIJZEH Denkt er niet te ligt over want het is u immers bekend d t alle zijneloopers die loterijhriefjes voor hem verkoojiun bijna genoodzaakt zijn hem te stemmen en het 13 meermalen gebleken dat hij bij dergelijke gelegenheden ook zich zelvrn stemde ligt u kerk en armen dus na aau het harle komt dan a s Zondag ter stemb 3 en kiest d Heer Nathan Salomon van Praag NIET J M vaaMinden GEéXAMiNEEKD Tandmeester te GonJa in de dulhtldt hmirt Recommandeert zich tot het plaatsen van alle soorten van Kunsttandon en Grebitten die aan alle Verder kan men zich bij hem ABONNEREN zoonel voor het regeleu der tanden vau kinderen nis voor het schoon houden der fci iden van hen die een slecht gebit hebben daar niemand zjii ontkennen dat zoo menig schoon gelaat door een slecht gebit misvormd iiordt Alle verdere Prijzen der Elï ecten AMSTERDAM Dingsdag 36 Augustus I aaïste j Hoogste Gibleveu prt koers kotis koers Ned w sch ai n G4V4 Vl6 dito 3 dilo 4 993 99 5 993 Amort Sijud 3 93 Handelm 4 O I Leeniiig 4 99V4 Aand H Sp 41 2 d Kijnspw 41 0 lÜB Belïic llotts 2 Spanje obl 2 44 8 4i d buitpid 3 d liihiienl 3 4sV s li V i Vic Portnira olil 3 lS i 8 Rusl obl H 10P 4 d lv 2 29 0 lOO s C ert 1 31 33 Sll o d 1 4U 4 d crie 0 siV i 10 if crip 5 S9= o Vol2 pf Spw 5 191 i9iVi 191 Pru en IbSO ö Oost bij ioU duo 4 dito Metali 5 öO s iJ 51 30V dito dilo 2Vi 26Via 1 d rcntcAiiist 73 = d0 n t lS il ö v U 5913 59s Mex oblS il 3 1 2t 3 1 2 V2 1 28 Tir li iL liukkcuj lan A l m hM V Deze Courant Terschijct des Donderdags en Zondags In de StaJ eeschiedt de uitgave des avonds te voren Deprys per drie maanden is ƒ 2 franco p post 2 25 De inzending der Advertenti n kan geschieden tot des morgens ten 11 ure 6uttenlan2r IiOndeU 26 Augustus Ten gevolge van het schoone weder der laatste dagen zijn de vooruitzigten op een goeden oogst aanmerkelijk verbeterd en wordt overal van eene zeer voldoende inzameling gewag gemaakt Alleen uit Schotland eu het noorden van Ierland worden eenige klagten vernomen Er is hier berigt ontvangen dat het britsche stoomschipMinho van Nassau komende er in geslaagd is om iu weerwil der blokkade de haven van Charle tou binnen te loopen aan boord hebbende 5000 Enfield geweren 100 vaten engelschbuskruid 5 whitworth kanonnen die opzettelijk uit Charlestonter versterking der fortifieatieu waren besteld benevens eenekoaveelheid waém ootiogsbchoeftea voorts eene paiMj geasaa middelen ter waarde van £ S000 50 000 stuks wollen de J kens eene aanzienlijke partij soldatenschoeuen enz De berigten uit Brazilië luiden gunstig De kamer van afgevaardigden had de begrooting van verscheidene departementen aangenomen Te Rio Janeiro is eene inrigting voor den Imdboinv opgerigt onder subsidie van den staat De keizer heeft e htor uit eigen middelen daartoe eene bijdrage van ƒ 150 001 besr hikh tar gesteld De bcrigteii uit ue falirieksdistricten luiden bij voortduring zeer bedroevend Te Preston o a wordt aan een vierdeder bevolking buitengewoueondersumd verleend van de 110 000 iihvi mers welke die stad elt winnen omstreeks 25000 werklieden den kost met de bewerking vau katoen eu de bedrijvendaarmede verbonden Van de 2 000 werklieden welke methunne gezinnen hoofdzakelijk de bevolking uitmaken is dehelft zonder werk eu een vierde kan slechts een gedeelte vanden gewonen werktijd in de fabrieken worden gebezigd Opr ndere plaatsen in het graafschap Lancaster ia het nog ergergesteld en neemt de houding der werkelooze arbeidslieden eenmeer en meer onrustbarend karakter aan De hoop op tijdigen aanvoer van eene aaomerkelijke hoeveelheid katoen in Engeland waardoor de katoenspinnerijen en weverijeT voor eendeel althans gedurende den winter zouden worden aan dengang gehouden is bijna geheel verd ieueu De berigtgever van den Times meldt uit Xew Tork datmeer dan de helft van Mac CleUan s leger weerloos was doorde heete weersgesteldheid 94 gr iden in de schaduw doorongezond voedsel en slecht drinkwater Bij dat gedeelte derbevolking van het noorden hetwelk de ondernerpiug der afvaUiire taten nog niet geheel opgeven had de ongelukkigeloop iH oM logs eene verbittering te neeg gebragt welke meeren meer et voorkomen van bloeddorst aannam is Augustus De Times ben eert dat Garibaldi Italië in be ougi luk al storten omdat hij z tl te neeg brengen datde frau ehen N ipels bezetten en dat de Oostenrijkers de gren fii overtrekken De Morning Post vraagt of het italiaanscl egouvernement comedie speelt en Garibaldi ondersteunt De DailyNe s doet een hevigen aanval op Rutazzi en noemt hem eenwerktuig van Napoleon Parijs 28 Augustus Berigten uit Mexico van 25 julij melden dat officieel keunis is gegeven van de toe euding van De prija der Advert ntien van één tot zet regels je et inbegrip van het zegel is 60 Cent to r eiken regel daarboven 10 Cent Bnitenge cue leiters word i berekend nur plaatsruimte versterkingen en dat in de provinciën de inlaadsche bevolking dit berigt gunstig heeft ontvangen De staat der gezondheid van de fransche troepen is zoo voldoende mogelijk De convooijen gaan onder zwak geleide en zonder verontrust te worden van Vera Cruz naar Orizaba Zaragoza bevindt zich nog steeds te Puebla Het stoomfregat Labrador wordt met den meest mogelijken spoed te Toidon in gereedheid gebragt Het zal naar Sicüie stevenen tot versterking van het fransche observatie eskader aldaar Men spreekt het berigt tegen dat de Cransche regeringdoor tusschenkomst van lord Cowley namens Engeland isuitgenojdigd om in het belang van den europeschen vrede l de oplossing van het romeinsche vraagstuk te bespoedigen i 2S Aig i De Presse me dt doch onder reserve dat de drie calabrische pfovlnclén zich roof Garilfeldi verklaard hebben Naar luid an een berigt in de Patrie zou de fransche regering aan het kabinet van Turijn zeer bevredigende ophelderingen hebben dcen toekomen betreffende het zenden eener vloot naar de wateren van Napels en ook omtrent andere omstandigheden die sedert eenige dagen de openbare opinie te Turijn zeer verontrusten W eenen 25 Augustus Reeds zijn verscheidene weken verloopen sedert de leden van den rijksraad de hoofdstad hebben verlaten en de zittingen van bedoeld ligchaam zijn geschorst en tot heden heeft niet ee i enkele dier leden zich verledigd om aan de kiezers een verslag te ge en van zijne werkzaamheid op wetgevend gebied Berlijn 26 Augustus De presideut van het huis der heeren heeft de leden opgeroepen tot het hervatten der werkzaamheden tegen het bcgi i der volgende maand en het verzoek er b j gevoegu om allen op te Komen ten einde de beraadslagingen over de gewigtige wetsvoordragten te kunnen bijwonen De discussien over de begrooimg voor het ministerie van oorlog zullen 20 september een aanvang nemen De leden behoorende tot de partij van den vooruitgang hadden aanvankelijk het voornemen opgevat om de voorstellender wurtzburgsche of groot duitsche partij tot een onderwerpder beraadslagingen in het huis der afgevaardigden te maken hiervan heeft men echter later afgezien en men wenscht thansalle krachten te besteden tot bestrijding der militaire regeringsvoorstellen Jl zaturdag is de afzonderlijke nota betreffende de Hoisteinsche kwestie door de regering aan het Deensche kabinetgezonden D iarbij wordt nader gewezen op het niet nakomender verpligtingen die de deensche regering in de jaren 1851 en 1852 ten opzigte van de duitsche hertogdommeu had opzich genomen Naar men verneemt zullen de diplomatieke betrekkinerentusschen onze regering en die van Keurhessen op bevel de konings niet hersteld worden voor de aangelegenheid der constitutie in Keurhessen volkomen geregeld is Indien men de meeste naburige landen vergelijkt metonzen staat met betrekking tot de uitgaven ten be hoeve vanhet budget voor oorlog dau blijkt nog duidelijkcr S5i vróèjï