Goudsche Courant, zondag 31 augustus 1862

hoezeer hier te lande door de regering te groote opofferingen van Je bevolkmg worden gevorderd 27 Augustus In de verschillende provinciesteden van Eualmd hebben weder hevige branden gewoed De Invalide klaagt over de voortdurende zucht tot brandstichten en zegt dat niim jüü Itswese langeklaagde personen nog in hechtenis zijn De oor nk dezer branden wordt bij de onrustige stemming V lu frankfort 25 Augustus Uit Bern vordt gemeld dat door de zwitsersche en italiaansche regermgen onderhandelingen zijn aangeknoopt tot regeling der nog hangende kwestie nopens de grenzen aan de zijde vin Tessino Petersburg 27 Augustus Prins Gortchakoff heeft in eene circulaire van IS augustus betreffende de erkennmg van Italië aan de russische diplomaten gezegd Hier is geen sprake van de beginselen van regt maar el v lu het monarchale beginsel en de maatschappelijke orde die strijd voeren tegen de revolutionaire anarchie De minister noemt verder de waarborgen op door konug ictor Emanuel gegeven en voeït er bij In dien taat van ziken v as het ir Kushnd s belang het kibinet van Tunju te ondersteunen en te eerster ken op het terrein van maitschappelijke orde het mogt aan de verlichte regermj van een land jegens hetwelk Rusland welwillendheid en sympathie koester zijn zedelijken steun niet onthouden Rusland wd voorts met geacht worden tendeze de kwestie van regt lan te roeren of op te loasen Warschau 27 Augustus Lr is eene stidhouderlijke prodamitie uitgevaardigd wauiiu nidrukkelijk er op wordt gewezen dat de regering steeds het hare zal aauwend n om de welvaart van het poolsche gebied te bevorderen mits dat m de eerte plaats de bevoikmg haar goed vertrouwen am dag legt en door gemeenschappelijke pogingen toont dit het haar om het wezentlijk welzijn des lands te doen is kunnende zij alleen langs dien v eg een gelukkiger tjdperk voor het vider land te gemoet gain Tunjn 27 Augustus Bengten i it Alessim van gisteren melden ó t Gmbildi op dit oog ablik nog te Melito nis en dat hij ildaar IJüU man bij ich had Een tnlrijk corps beuev ens eenige schepen aren mmiddel naar Eeggio gezonden met list om de rebellen op te sporen en ten krachtigste tegen hen te ageren Lr knuste bovendien een eskader lu de stnat van Me sin om 1 uii alle communicatie met Sicilie onmogelijk te maken Overigens was het op het eiland zelf rustig 2S Augustus De kolonel Het officieel orsian beve tigt de medegedeelde depcche uit Napels en voegt er bij dat Garibildi uit aanmerking der tegen hem genomen maatregelen heeft afgezien var zijn plan tot het oprukken mar Keïsio en zich naar het gebergte heeft begev en 29 Augustus De Dintto in beslag genomen wegens het openbnr m ken eener proclamatie van Garibaldi geddgteekeud uit Calinn van 24 dezer Gisteren werd te Florence eene proclamitie vm Giubilii aangeplakt De politie wilde die doen afscheuren doch ontmoette tegenstand Jen gevolge waarvan eenige personen werlcn geuteslead De gewapende magt heeft de orde moeten her stellen toen het volk L gevangenen wilde bei rijden Ook te Genua hebben gisteren oproenge demonstrahcn plaats gehad New York 16 Augustus Mac Clellan is an Hamsoii Landing over Williamsburg en de James rivier leraggetrok ken De gene ial Ja A3on bevond zich met zi n corps zui4elijken sterk 60 000 man ten zuidwesten v a Gordonsville De expeditie van generaal Bumside van de noordelijken isbij Culpepper aangekomen De generaal Pope van de noordelijken heeft eene prochmatic uitgevaardigd waann hij zegt dat van de ordonnantie volgens welke het land moet voorzien m de behoeften van het leger door oSicieren en soldaten misbruik is gemaakt De generaal verbiedt de zijnen om de eigendom men der burgers aan te randen onder bijvoeging dat beleedigingen en plundenngen zullen gewroken worden De generaal Fremont is benoemd tot kommandant van het eer t legercorps van generaal Pope De conscriptie zal 1 septembei een aanvang nemen Met de aanwervingen is het thans beter gesteld doch de agitatie betreffende de conscriptie duurt v oort Aan de vreemdelingen die hun voornemen hebben te kennen gegeven om burgers vai den staat te rorden wordt geen vergunnmg verleend om het land te verhten De gemeente raad van Ivew lork beeft een mdlioen dollars beschikbaar ge steld tot verdedigingswerken voor de haven 300 huizen te Memphis zijn in bezit genomen zouder voorafgaande acte van verbeurdverklaring De generaal Butler heeft eene gedwongenc belastmg bevolen van 330 000 dollars te voldoen door d bankiers en handelshuizen te New Orleans ten behoeve van de armen De gouverneur van Kentucky heeft de aanneming aanbevolen van de resoiutien van den heer i ntteaden betreffende het doen van vredesvoorstellen 18 Augustus Mac Clellan die zonder met de mdelijken slaags te zijn geweest Williamsburg bi reikt had heeft daarna Baton Bouge aangevallen doch is met verlies terug gew orpen De generaal Williams der noordelijken is bij die gelegenheid gesneuveld In Arkmsas is een veldslag geleverd waarbij de zuidelijken de nederlaag leden 19 Augustus De stand van zaken wrrdt m het algemeen beschojind gunstiger te zijn voor de noordelijken Deaanwerving van manschappen voor het leger levert betere ui komsten op De zuiaeiijken hebben verschillende nieuwe punten in Kentucky bezet Ken gedeelte van het leger van MacCJellan zal thans zamenwerken met de troepen onder generaal Pope 6tnnenlflnïr CrOUda 27 Augustus Bij besluit van 19 dezer hebben gedeputeerde staten van Zuid Holland bepaald de opening der jagt op klem w i 1 op zaturdag den 6 september aan taande i t tsjpgang hiervan is uitgezonderd de Uitoefening der jagtbednjven vermeld lu art 15 lett c en 17 der wet van 13 junij 1857 stbl n 87 met dien verstande dit het laatstgenoemde jagtbedrijf van af 1 October aanstaande een half uur voor zo sopgang wordt toegelaten en eindelijk dat de korte jagt dageiijk en de lange jigt s echts driemalen 3 weeks en wel des woensdags vrijdags en zaturdigs zal mogen worden uitgeoefend De bengten uit In lie door Je laatste mul ningebragt bevatten voormmelijk lanvuUmgen v in vroegere bciig en De verw ichtmg is zeer gesp innen omtrent de uitkomstsu der reis vin den gou erneur generial die den 15 julij te Batav ia w erd ten g gew icht Gedurende zijn verblijf te Soe rabiji werden al e openbire ini igtingen en ook eenige pirticuliere door hem bezocht De bengten uit Biiidjermi 111 lm lei iltijd gunstiger 11 wijl de bengten omtrent de ti iK eiliu voortduieiid kubewoners rooven ongun tu blijven VUeeu eene krathii i expeditie m vereenigmg uut ludere bel iii hebbeuden k lu de i ramp onzer beziUii n voui goed doen veidwijneu De hmdel blijft voortdurend eei stil diir de iiilandciuoor de hooge prjzen der le ensuiiddeien builen migte zijii om voor iets anders dm de ters e levensbehoeften te zorgen Uit het emdverslig vm de commissie tot leniging der ram pen m febniinj 1S61 door den watersnood in Midden Java veroorziakt blijkt dit is ontvangen ƒ 209 270 90V2 en uit ï edeiliud ƒ H l 25 90 terwijl de geheele ontvangst heett bedrio en J 544 742 8 m deze gelden is beschikbaar gebleven ƒ 19 Jl7 17 a die op voorstel der commissie als re seri e fond uilen bew i ird blijven De vracliteu iju voortdurend gunstig en men verwach dat tilt het gelieüe ja ir on il blijieii een goed vooruitzigt voo o e reedeujeii nu de vrichteu der handelmaatschappij niet meei de euormc voorueelen lajbieden van vroeger jaren ten koste V UI het il eraeeu Bij oeslurt van Z M van 21 dezer is beoaald de vestiging in de gemeente Schoonhoven van eene kamer van koophandel u fabrieken bestaande uit zeven leden de nieuwe kamer treedt in werking met 1 January 1863 Utrecllt 27 Augustus Heden werd alhier eene vereenigde vergadenng vin onderscheidene veeartsenijkundige vereenigmgen hier te lande gehouden eu werd de oprigtmg eener nieuwe algemeene maatschappij ter bevordering der vee trtsengkundc m ISederland vastgesteld De wet te dien einde door eene ten vongen jare benoemde commissie ontworpen weid met geringe wijzigingen langenomen terwyl vee irtsen uit alle deelen des rijks blijken given vin hunne belangstelling en zucht tot medewerking in deze loor geheel de vee artsenijkuuele in ons vaderland zeer gewenschte zaak De vroeger bestiande maatschappij van veeartsenijkunde berigtte bij monde harer afgeviardigden dat zij zich als zuidhoUandsche afdeeling aausloot eveuzoo de utrechtsche veeirtsenijkundige vereeniging voor de provincie Utrecht Het nieuw benoemde hoofdbestuur be tait uit de rijks vee artsen der eerste klasse J B Snellen landbouwer te Moordrecht Winschoten 23 Augustus Heden werd door HH curatoren aan den raad dezer gemeente een tweetal aangeboden ter vervulling van het rectoraat aan het gjmnasium Ihier bestaande uit de heeren Dr L Dikema vin Hoogczand en O M Kan litt hum doctorandus en conrector aan bovenge meliie mngting Woerden 25 A igustus Heden arriveerde alhier Z E de minister van oorlog vergezeld van den generial majoor vin Heum chef de bureau voor het materieel der genie den majoor Rodi de Loo van den generalen stif en den kolonel lier artillerie Drijfhout van Hootf chef de bureau van het materieel der irtiller e ter mspeefie v m de kazerne en artillerie ijebouwen Na een kort oponthoud begaf Z E zich naar de V lenkkerschans Gemengde Berlgten De Chinezen knj en kanonnen en g OrS geweren present n deItussea II gaan daarmede handig om fteenen zijn aan de turksche legatie vier turkstbe pelejims lut Delh aangekomen om het graf au een profeet by Ofen begraven te bezoeken Zij hebben de reis te voetm tien jaar volbragt De niv u e koning an Madagascar Radama II heeft een zeer lieven brief aan den paus gesctreven LI maandag isde tentooLstelling geopend an de Zwolsche lotenj voor Enschede Door desabcommissien zijii meer dan GOOO voorwerpen ontvanren en 30000 lotengeplaatst De benoeming an den heer Bernuth tot president der poli tie te Berlijn doet de hernieuwde handhaviU van hH oude pilitiestelsel rv acMei I de omstreken van Toulon heeft een hevige boschbrand fwoed in een woud v ih deuuea en kurkeaboomtu In i itTii 1 d crus van den nacht belette op te merken dat de weg M leili er eei e lengte van 100 ellen vermeld wSs Ver 1 1 Hl dan vijfhonderd menschen stortten in de dit ♦ e kLi 1 1 ijlti p n weden zwaar gekwetst Sedert liet bgn wilt I ijn tt pi aangekomen 81 b4 vreemdclinsren 1 e Delft i 1 II w c f H itt 2o last roïge en mout door h and vernield Dl br uu i t tbro v u dea kap en waarschijnlijk ontstaan aoorwnjvin vin dl Ic Jvon heeft een hevige brand gewoed waardoor een gehtel b o L i tn tol i 1 is vermeld en 80 huisgezinnen zi h zonder dak bevinden l iers al verheven worden tot een aartsbisdom u an eu Constantine tot bisdommen De erootvorst Konstantijn wtn=cht War ichau weder te verlaten Het i tr ook gansch met pluis ïn de poorwe gebouwen der Bri htou en Crovdon maatsch ppij te evv Cross IS ding dag 11 brand ontstaan waardocr de faetorven ti weikplaatsen met het da nn aanwezige maatericel er waarde van een half milliocn ïrulden eene nrooi der vlimmen zijn cewofdeu ïn Pruisen is aan de politie ia last gcceven om een strenger toezi t op de drukpers te houden Te Amsterdam 1 = in navolsring van de fooj e ative Stores ten AVinkchtreeni giüg tot stand t ebratit met bet doel om de leven behoeften voo den arbeiden den stand sotdkooper te maken Te Turijn duelleren othi ie en redac te ir en aftjevaardigden De raexicaansche president Juarez heeft een brief ge chreien aan keizer ren dag voor de uitbarsting van een oproer bloot staat Alevauder Duma IS minster van onderwys by Garibaldi De markies aloriol ki ende bisschop ttlmski worden voortdurend met moordaanslagen b dieigd InH tu Darmatadt zijn de vtrkitaiapin m der eersten trap guuslij uitgcvdlleo voor de party van den vooruitgang De begroj ing dtr gemeeate Rotterdam voor 186d btloopt in ontvangst 1 BoÜ 3sd 37 tnslui + me een bitig saldo van ƒ 5 4S117 Men vreest dat desckie dam che brik H W lUebrordus kapt Kleve in de cmnescbe zee gebleven ia De menschen zondt n allen behouden zyn De exkonmg vanjMap Is begint van Garibaldi tt houden De gemeenteraad te Dordreihtheeft beslottn tot het aanl ggtn van een park m de SchutttrswtidL terdam geen vuUl stcifgtval bij den bur crlyken Und a i j vtu De opgrav ngcn te Pomptji briDgen ellen dag nieuwe onid WKugta aan het licht Onlangs htcft mtn etn Uein bronzen beeldje tea artia us o graven dat een mtestcMiuk is Ook hetft men eene nituwe bakken ontdekt met ten ovtu waarin de asch met was doorgcdrongtn en die nog 61 ongeschonden brooden bevatte Lmdelyk heeft men nog een slagtnais jatdekt met etn groottii marm ita taltl en a rif sl Kter wc htn u De Dat ecs zegt Indieu Napulton III htt rtgtrt n moult i dau hveft hy slechts noodig ten haar tt kreuken op h t hoofd van Garibald In 1 ugeland worden met minder dan zestitn rcusacht ge kanoQncerb otett voor de zuidelijken gebouwd ls lictor Emanu 1 de Wweging met spoed e onderdrukt zal Irankryk Gacta enz bez tttn tu Jbugtland zal prottsterea Vergadering van den Gemeenteraad Zitting lOH Vrijdag 29 Avquxfu Afwezi de HH Itemij van Bo ene van Ge Prince Ri n Jige Westerbaan en Na goedkeuring der Notulen wordt mededeeling gedaan van eene mis sive van B eu V ter aanbieding dtr begrooting v n de gemeente over 18G3 met byUgen en considerans iii banden gestild eener comm ssie bc staande uit de HH van Boven Buchner en Poolmau Missive van curatoren van het gvmnasinm om de jaarwedJt van den d cent in dt nederduitsche taal en letterkunde met ƒ 200 te verhuji en Adres van den stads bouwmeester om toelage voor bet toezigt over ac plantsoenen en van Simons om verhooging van bezoldiging als keurder van het geslast in handen derzelfde commissie Missives van HH regenten der Gasthuizen Bestedelmghnis en Israëlitisch Armbestuur tot indiening dtr begrootm voor Ihfad m hand n der HH Biaggaar Prince en Kemper met beleefde uituoodiging deze be grooting spoedig tt behandelen Missive vau Librvmeesters ten geleide der verantwoording over la62 Adres van IJsaelstein wonende up het Jaa pad houdende verzoek om raH het gemtentebestuur vau Broek en reglement jmirent het zeilen op de iouwe te ontwerpen Id jvan A I aÜeber tot afstand van grond ul de Lomdulste lütt advies der coniJi van fabriKatie ld van A van Houten tot ifstand van grond op een gedempte zyl m de Roodbaarsteeg met pntahies m aiwy end te beschikken ld van de wed J vaa lol ot overschnjvmg ten haren name van de benoeming van wijlen haren echtgenoot tot jager aan het am terdamsche veer ter visie Rapport van den gemeente bouwmeester omtrent het voorstel der ge zondheids commissie over het daarstellen van no n enz ter visie van B en W van dne personen voor huljKJndermjzer aan Je openbare burgerschool zijnde de HH Matthys Adema en de keyzer volgende vergadering benoeming Miss VL van Curato en van het gvmnasium houdende kenn sgeving van de aftreding van deu heer Haverkamp Begemann met 1 Sept De voor zitter voorstell nde de benoeming dadelijk te doen wordt door de HH Buchner de Grave en Fortuyu D oogleever hierover bet woord gevoerd en ten slotte tot die benoeming besloten he einde is dat tot tweemaal 6 biljetten zyu ingekomen voor den heer Haverkamp Begemann en 2 blanco zoodat het vereischte getal stemmen met vcrkrejrcn zynde de benoeming tot de volgendp vergadering wordt uitgesteld De discussie over de gemeenlertkenmg 1861 wordt om het cnvoldoende aantal tegenwoordige leden mede uitgesteld De bcgrooting voor de dd sthuttery over 1863 wordt met de daarm voorgestelde wyzigmgen artikelsgewyze en daarna geheel met aig aitene stemmen aangenomen Op de adressen van A Koorevaar en D Luitjes om afstand van groad wordt met algemeene stemmen afwijzend beschikt B en stellen voor het raadsbesluit d d CO mei jl m te trekken wat aangaat de af en overschrijving dier gelden hetwelk even als de vol gendo voorsteHen als het verhoogcn van den post van politie met ƒ 7j en dien tot verpleging an behoeftige krankzinnigen met ƒ 4U0 metal gemeene stemmen wordt aangenomen Alsnu deelt de voorzitter mede dat het dagelyksch bestnur in de nood zakelijkheid is gev t est den ambtenaar by de stcd jke recherch de V nes te schorsen in zijne betrekking en dat daarop van dien ambtenaar eeo verzoek om ontslag is logtkomcn en wordt ip voorstel van dea voorzitter met alg stemmen bcsloteu dien ambtenaar onmiddelyk ui zjne betrek kmg h t pcvraa de ontslag te verlecnen Hierna wordt de vergadering gesloten Marktbengten Gk Uda 28 Augustus Granen onvennderd De veemarkt met neinig ainvoer de handel fiaauw vette schapen en hmmeren traag magere varkens mede traag Kaas a ingevoerd 63 partijen pnjs ƒ 17 a ƒ 22 Goeboter ƒ a 1 10 elboter ƒ 0 76 a ƒ 1 Delft 28 Augustu De a invoer van jirige witte Tarwe en Rogge ordt onbed udend doch d uirdoor meer gezocht en