Goudsche Courant, donderdag 4 september 1862

nog tot ferme prijzen Aai stadswaag gewogen van 22 tot 28 Augustus 41 4 773 4 en 66 16 boter te zamen 17760 X Grasboler ƒ 46 a ƒ 51 het wenie 1 1a a ƒ 1 27V2 P S Ter markt gebragt 310 mud r anl ippelen hoogste prijs 2 50 laagste ƒ 2 DorOrecllt 28 Augustus Tarwe ii ri2e witte met iets u ader vni g als voren i uikefl2 30 ƒ 12 50 mindere ƒ 11 6ft a ƒ 11 90 gerinïe ƒ 1 60 a ƒ 11 In biaauwe en zomertarwe is niets c gegaan NieuK was iets ruimer ter markt en 30 centen lager afgegeven ƒ 10 20 a ƒ 11 70 Rogge als voren ƒ 7 a ƒ 8 10 Nieuwe ƒ 7 a ƒ 7 70 Gerst jarige v inter is bij partij a ƒ 5 afgegeven Nieuwe met weinig handel als voren Zak maat ƒ 4 50 a ƒ 5 20 gestort ƒ 0 60 besteed Oude zomer gestort ƒ 5 30 Haver zonder ver uidering Inl voederƒ3 20a ƒ 3 S0 d dikke ƒ 3 70 a ƒ 1 20 Paiirdeboonen ƒ 7 50 Duiveboor en niets omaegaan ƒ 7 a ƒ 8 Nieuwe biaauwe Erwten ƒ 9 Mesting ƒ 7 70 a ƒ 8 Boekweit ƒ 205 a ƒ 210 IDeventer 29 Augustus Tarwe ƒ 9 a ƒ 11 Rogge ƒ 7 aƒ7 60 Bufkweit ƒ 6 50 a ƒ 7 50 Gerst ƒ 5 25 a ƒ 6 Haver ƒ 3 70 4 50 Boter p 20 N S 1 = soort ƒ 18 25 a ƒ 80 25 Inferieure ƒ 17 25 2 soort ƒ 14 a ƒ 15 Zwolle 29 Augustus Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 32 Uogge ƒ 6 82 Boekweit n ƒ 7 25 Aardappelen ƒ 1 55 Boter p N 8 ƒ 1 07 20 N ffi ƒ 21 IiOnden 26 Augustus Kaas Edam 46 a 52 Gouda 38 a 43 Boter l riesche 104 a IOC Kamper en Zwol 96 a 100 27 Augustus Granen Eng Tarwe met redelijken aanvoer vr veel aangebragt de markt was flaauw terwijl er weinig omging gerst vast haver stiller maar vast van 25 tot 27 aangebragt 1040 qr inl en 33080 d vr Tarwe 6T0 qr vr Gerst en 12230 qr vr haver 870 zakken en 26390 vaatjes me il 28 Augustus Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1120 runderen 463 kalveren 8180 schapen en 16 varkens Voor beste runderen werd 5 voor d kalveren 5 6 voor dito schapen 5 2 en voor d varkens 4 8 per steen betaald 29 Augustus Granen gedrukt Boter Friesche 104 Biirgerlijke Stand GOUDA Geboben 26 Aug Clazina Catharina ouders Kninkeleobn g en A M Kruisheer 27 Johanna ouders M Visser en J J Sloos Janna Alida ouders J D Maasland en C Kloot OvEELKDEN 27 Aug Francina an Vliet 8 w Nicolaas Tomelis Tan der Ree 9 w Gehuwd 27 Aug Dirk vau Reijn en Margaretha Kruijt t hnjtiaan Lorius en Teantje de Mol Ehaa Salomon Cats en Sophia Da vidson WOERDEN Bev ALLEN 22 Aug J Miltenburg tieh Kooijman z T Pels z 24 A A A van der Muelcn geb Rinia van Nauta d 2 5 B de Hlaas gek de Vree z 27 J an Slrgniaat geb Honkoop d S de Ijinge d OïERlrntK 23 ug Maagjc Visser 11 w 24 Dirkje de Haa 72 j ongeh OsDFRTSo vil 27 Aug Charles Etienne Rneser bijna 40 j met Elizabeth Meijer 42 j Gfhiwd 28 Aug Kornelis de Haan met Xeeltje Vithül Coroeli rie Molenaar met nua Wilhelmina Carolina Knijff 186t W 45 Donderdag 4 September GOUDSCHE COURAJÜT Uitgave van A Oost Haven BRINKMAN B n 75 ADVERTENTIEN 5 G trouHd E S C TS tf en 1 1 SOPHIA DAVIDSON KW Eenine k enninqeri J m Gouu i m 27 Aug 18 02 z ii yS £ £ a Ê ii £ Ji E S CATS heeft de eer kennis te geven dat zijn Winkel iu WANITPACTUESN is verplaatst naar de Turfmarkt wijk H n 231 2 = huis van den Kleiweg Tijdige en hierdoor voordeelige iiikoopen stellen mij in staat de meeste mijner goederen nog tot de voordeelige oude prijzen te kunnen leveren Mij gelukkig achtende mijne begunstigers hiervan te kunnen laten profileren beveel ik mij in hun aandonkeu Gouda September 1862 Lees Hier Aanstaanden Maandag 1 September LAPPEND AG bij WiiTdels en Paping Door grnoten voorraad ijn wg in staat gesteld nog vele onzer Katoenen Artikelen tot zeer lillijke prijzen te leveren Openbare Verkooping Tl GOCDA Op Maandag den 15 September 1862 dos vooimiddags ten elf ure in het Logetpent DE PAAUW te GoüD 1 van Een WINKELHUIS Twee SCHUREN ERVEN en een stuk GROND staande en gelegen aan den Kleiweg te Gouda Wijk E N 73 kadaster sec ie B N 21 en 1296 groot 8 Roeden 37 Ellen Te aanvaarden 1 November 1862 Dit Perceel is door de ligging aan het water en in de nabijheid van den Ehijnspoorweg eer geschikt tot oprigting eener Fabriek Eu een HUIS en ERF aan de Goi E te Gu aa Wijk C X 182 kadaster sectie D N 144 Terstond te aanvaarden Xadcre inliclitingen zijn te bekomen ten knnt r v in den Xotaris W J FORTUIJX 1 110 OLEEYER te Gouda Portraits en Cartes Visites Do 11 or HENRI PRONK zal van af Mcirmduij 1 S j ti i lj r tot en met Zaturdaij 6 C ii1rmhtr 1803 bovengenoemde PORTRAITS ver aardigeu in het Atelier Eersfé Sade Karnemelksioot te GOUDA Atelier Willemstraat UTETXHT s UAGE Catharijne Singel Men vraagt een FATSOENLIJK MEISJE van 16 a 17 jaren bij een kind van 4 jaren van s morgens 7 tot s namiddags 4 ure die teveus eenig Naaiwerk kan verrigten Adres franCO onder de letter A bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 29 Augustus 1 Laagste 1 lloi M 1 r i i u pCt koers k K S kwi Ne l w sch 2Vj 641 4 dito 3 1 761 2 1 dito 4 1 99 9 1 l Amort Sijnd S j Handelm 4VJ O I Leening 4 Aand H Sp 41 2 d Rijnspw 41 3 België Rotts 21 2 541 4 54V8 84 8 Snanje obl 2 43IV16 43 8 J buitenl 3 d oinnenl 3 48 4 Vl6 481 15 Portugal obl 3 451 8 45 V e Rusl obl H 5 1013 101 8 loiv dO 182S 29 5 inoVs Wl Cert 1831 33 5 51V 6 d 1840 4 74 o 741 s 741 1 d 5 serie 5 8O3 4 811 4 8UW4 d 6 serie 5 S9V8 8 7 l6 89 Volgef p v 1891 2 1901 4 19U 4 Pruisen 1859 5 1037 8 Oost hijCiüU 5 07I 2 dito 4 dito Metail 5 1 49 l6 49 n 49 8 dito dito £ 25 l6 1 lO 25 n6 d renteAmat 5 1 723 4 72l2 c 72i3 d n it S i4 i üSVic r s 58 MevublSSl 3 Si Vs 281 4 1 Ter BockdrukVerij vau A MtlNKMAN Menws en voor Gouda en Üeze Courant verschijnt des Donderdags ea Zundags In de Stad geschiedt de uitgave des a ünds te voren iJc prijs per drie maanden ia 2 franco p post ƒ 2 25 De inzending der Adv ertcctien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure Overzlgt GOUDA 3 September Geheel onverwacht was de spoedige mislukking der onderneming van Garibaldi Het algemeen gevoelen meende hem weldra zijn inlogt te Napels te zien doen Het kort berigt Garibaldi is geslagen gewond en gevangen vond slechts gedeeltelijk geloof De opvolgende berigten lieten geen twijfel aan de waarheid van de e hoogst belangrijke gebeurtenis over Het is aen voldingend getuigenis voor de dikwerf betwijfelde kracht der üaliaanache regering Het was eene zaak vol gevaar den algemeen bewonderden held den gevierden volksvriend aan te tasten en te bedwingen Garibaldi had nog geene gelegenheid gehad om zich ernstig ten strijde te bereiden en hoewel hij met zijne voorzeker slecht gev apende volgelingen te Aspromonte eene gunstige stelling had ingenomen was hij in een hoek gedrongen waar geen uitweg was en hij zich dus wel meten moest met de geregelde troepen die door den kolonel Pallavicino aangevoerd werden Zoodra de italiaansche soldaten getrouw bleven moest de uitkomst noodlottig zijn voor den ongeregelden en slecht gewapenden hoop der garibaldiaansche volgelingen Het gevecht wordt in de berigten hevig genoemd maar de uitkomst pleit niet geheel voor de waarheid van dit beweren Twaalf dooden en 200 gekwetsten bij de troepen en het eerste berigt dat Garibaldi met al de z jnen gevangen werd f enomen wordt gelogenstraft door de vermelding van benden die nagezet worden Tan Garibaldi zijn er ook twaalf gedood en even zoovelen gewond De nadere en meer stellige bijzonderheden zullen weldra medegedeeld worden maar doen niets af de italiaansche regering heeft bewezen dat zij zich weet te handhaven tegen een overval al wordt die aangevoerd door den vergoden volksvriend Maar niemand zal beweren dal de zaak hiermede afgedaan is en dat Italië zijne hoofdstad verloren geeft opvolgende berigten spreken van hevige opgewondenheid en bloedige demonstratien in verscliillende doelen des lands De treurige overwinning op den volksleider behaald is cene kleine afleiding want Victor Emanuel zal toch niet willen beproeven om door den schrik des gewelds Italië te dwingen tot het verloochenen zijner vurigste enschen Men spreekt van het voornemen om Garibaldi en ijnemedepligtigen onmiddellijk teregt te stellen maar het is bijna Advertentieblad Omstreiien I De pnjs der Adverttutien an één tot zes 1 regtls luft inbegrip au l t zegel is bO Cent oor 1 tiken regel daarboveo 1 tent liuiteugewoue letters worden berekend naar plaatsruimte ondenkbaar dat koning Victor tegenover Garibaldi het strenge regt zou doen gelden Immers al de Italianen zijn de medepligtigeu van Garibaldi en het is des koniugs roeping om langs een anderen weg he zelfde doel te bereiken Bond Frankrijk zijne handen nift dan was Garibaldi geen opstandeling geworden Het eeuwig dralen van Napoleon heeft Italië in dezen toestand gebragt hij kan vrede schenken al = hij het ongelukkig denkbeeld der inconsequente interventie varen laat De engelsche bladen en men mag vertrouwen ook de engelsche regering raden daartoe ernstig en het einde éet verwikkelingen is niet te voorzien indien de keizer nu niet vrij van divang doet wat de hartstogtelijke volksmtin met roekeloos geweld doordrijven wilde Waarlijk er bestaat buiten die italiaauaclie kwestie nog erwikkeling genoeg De russische regering geeft voortdurend bewijs van de zucht ter bevrediging telkens De gebeurtenissen in Montenegro voorspellen den ouderg iig van dien krijgshaftigen bergetam die sedert zoo lang zijne onafhankelijkheid tegen de overmagt der Turken handhaafde Duizende Serviërs snellen ter hnlpe maar waarom klinkt hei magtwoord der groote mogendheden niet ter beteugeling van den turkschen moednii wat zijn zij magteloos om het goede te doen Ook in Servië kunnen zij geen vrede stichten eu vreest men dat het zamenkomen der vertegenwoordigers hn sein vau den oorlog zal zijn öuttenlonïr IiOUdSIL 29 Aug is us Ecu artikel uopen de gebeurtenissen in Italië gisteren in de Morning Post opgenomen heeft veel Indruk gemaakt omdat men w eet dit het de gevoelens vau Palincr tun voordraagt Het blad zear niet te begr prtt w i de tegcn oordige gebeurtenissen in It ilie beteekenrt en is vai metiiiiig dat zoo Garibaldi een oproerliug is hijj een fi aii de allervreemdste soort omdat hij is onderstepad en aangemoedigd geworden door zijnen souverein door Jiet itaii iauschc