Goudsche Courant, donderdag 4 september 1862

i biBet door ue t ujer het leïjer de ritine ai door al de mwoupi f rieii elke Uij heett bekocht Het blid vraigt ol men Ir ec cr ïituig zü 7IJK uiet van een gewestelijktu ma ir ui eeii ilgcmetucii europeotUeu coup dVtit Pe Times vergelijkt heden den toestand vau Italië bijlueo van ipmiBd die door herhaalde zware koortsen afgemat Utr kt l eho i um ecne rust heeft welke 7ijne onvoorz Mge ineadeu Uu met willen laten S olgena dal bl d utle Itatuft ooni rr mHirmemmtr tis Garibsidi dt zwaar te lamp welke lu h d kiiiiiicii treffen en ion Ingeval Kome slechtsbezet wan cl d lui korp riil de icrdrijviug van dien eeneupersoon lUc i iit is loldoeiule zijii geweest om Iraukrijk ophet ligseul II I C On me als geallieerde m ar als vijandTevcBs zou üoateiirgk in de breuk tusschen de voormalige geallieerden gereeilclijk aanleiding vinden om zich ge apeuderhand wedr inee=t r te maken van LombirJije en de hertogdommen üe liiiPi l uudt Griril ddi voor een opperhoofd bijwien jc etcattlritt het ge oud verstiiid benevelt In een bnel uit Kichmond lee t men dat ten gevolgeder sch lafste aiu verschillende artikelen de prijzen aldaar ongehoord vraren gi Jtigen De koftij gold 3 doll thee 7 doUlier pond melk 1 doll per sriUon boter I dol per pond aart apickn i dol pti schepel o r schr jfpipier betaaldemtn oU doU per Hc n cii de piijit i vanden abak waieu 20Ü a iM ptt renzfii Kr wa jiccu vuoruitzigt dat m dienstandvan z ii p ig tfi e veriudciuig zou komen omdat hetva te bc ui i ffenomeu tut din liit tcu mau te vechtenIr waren ongeveer tUU IJÜO per ouci iter m de tad imnezig dtn vü r Vn oorln il V iïu tn ï e pre ideut Liuculn heeft oliicieel bekend gennakt d t hg in centi ui Vn Liika etue laudstreekheeft uiigekuzui die ilieziu gcschiKt i voor eeiiekolonisatievan 1 cger Dan het volsrtns 1 iin tcue ougeii mdheid is dit 1 iiurlmircn l c zij ze vrij of hvcn zijn lu Noord Vmerdki dezelfde resften aK de blmkeu lubben zoo verdient hunneemigntie i e voorkmr Mic tlellm wil van AN lUumsburg n ar Iredenksburgtrelken om i h te vtreeu jrtn met de ïtULruls l upe M Dovel en Bnrn ide Dit veretmzde legtr zou 1Sd 0üU mm tellen en op Kichmoud lan lekktu 1 Scpiiiibn Beugtcn uit Nevv lork van 21 Vngusu niebirn dit Itt consres der udelijke staten den l den te Eichinoud i ver2i ltrd 5Ieu gelooit dat het eene nieuwe waifntig zil uit chrijvcn De rt eruiï der im e al lau do iieJerlandsche en fransche ju u i mede u de v ecmde kyophtdtn de in besl ig ge1 omen ceiden tcriiir tven Te Urojklvn i eene ver sdeuns gehouden w larin men zich verklnrd heeft ter gun t v u den oorlog Parijs 1 epitmbu tiisUKU mtlddc de MouUeur De op i lud w ik de toti ai t vin I ilie dreigde in gevair te urcnjai ige mdiird j iibaldi heeft zich na een zeer hevig 2 v c V 1 r 1 hij werd etnoud moeten ovcrgeren Garili Idi 1 ciiiiiilhjk üverjibragt aan boord v m het italiian lit freg t 1 ni 1 hi e Itm mar Npezzia over te brengen Weenen 9 Visu tus De zuui davische beweging welke m haren aiiv n2 ain de regering stof tot groote on gerustheid gif hiett m den laatsteu tijd veel van haar gevvigt verloren vekn houdcu zich overtuigd dat men geene einstge V rees te dier ike meer behoeft te koe teren Montenegro ver langt den vm e te sluittn met de porte daar de vorst zich ovemijd hectt dit bij voortdureuJen wederstand alleen het onnoodur blo veigieten zou worden verlengd zonder dat het geviei chte reultaat wordt beieikt Ook m Servië vleit men zich met eene vrcedzime oplo irir der be ta di iwarighedej HagUSE 1 September Omerpichi stait a in de Moutenegrijneu eervolle vredesvoorn lar eu toe Gi teren leeft er te Cettiiije eene ver2 idering plaats gtliu vm den woiivode en de senatoren a ecuige discussie heett de meerderheid zich voor den rede verkliard Berlijn l Sept De commissie van manne heeft de aanvrage van GOO OOO th voor gtpmt erde schepen met eenparige stemmen op 4 na verworpen Ook is met eenparige stemmen opeéueua Terworpen het vi o s el om 380 000 th beschikbair te btellen als eerste kosten voor de oorlog haven op Eugen De commissie heett vervolgen eenstemmig het voorstel aangenomen waarbij de regering uitgenoodigd wordt zoo spoedig mogelijk aau de kamer hare zienswijze mede te doelen nopens de middelen hoe ZIJ m het te kort denkt te voorzien De reirermgï eommissms het zich omtrent dit punt bevredigend uit In de laatste nota aan het deensche kibinet doet griif Bemstortt een vierledigeu eisch iii de kwestie der hertogdommen Hy vraagt l af chaffing der gieme ai ckiipp omistitatie v liöï 2 het indienen bij de gew stelijke landdagen van aan nieuw outwwp van constitutie wa iri de autonomie van d verschillende d elen der deensoiie monalchie voldoende gewaar borgd wordt 3 de staiHcimdige gelqkteid en de gelyke vwtegeuw oordiging dier deelen bij het ccntnal bestuur en 4 terugkeer tot den status quo vin voor 1S48 len laiizicn van het gebruik der tial en de regehng dier kwestie bij de wet Men behoeft niet te vngen m welken zin de deensche regering dit antwoord zal opnemen De toon der nota is buiteudien scherp De gesehille tusschen Denemarken en Duitch land zijn dus minder dan ooit op den eg der rcretfening Frankfort 2 September De senaat heeft heden besloten toe te treden tot h l handelstractaat tusschen Iranknjk en het tolverboiid Tunjn 2 September Het oflicieele orgaan deelt mede dat gisteren middag te 3 ure Garibaldi aan boord van de Duce dl Genova te Spezzia is aangekomen vergezeld van zijn zoon erscheidene zijner vrijwilligers waren heden mor gen nog aan boord o geus hetzelfde blad is de orde hersteld m de steden niii zekere pirtij de gisting trachtte gaande te houden Konstantmopel l September De Turken hebben Cettmjemgeaomen Vorst Nikolus en MiAo zijn naar Oostenrijk gevlugt ui de tad ui brand te hebben gestoken New York 23 Vugu tu Het congies der zuidebjken is te l ichmoud den 18 dezer dooi den letr Divi met eene boüil ehip geopend IIij stelt daarin voor de minne en het le ii te verbeiden De oneubirc chuld is vin weuiig betec keji Hij beveelt eene nieuwe uitgifte v in sthitkslbins aau teu behoeve v in = lands dieust Hij acht voorts de uitbreiding der coi scriptie tot den leeftijd van 35 tot 4 o jaii uoodzikelijk Deze miitiegel gcscluedt alleen uit vooizorg dairen egen keuit liij het uiet uoodzikelijk toevlugt te nemen tot eene aauvver ving V m min chappen 6mnenUnï Amsterdam l September Dt stedelijke tentoonstelling van hildei en iiidere werken v iii levende meesters m de lok lie i Ur koniiikiijlie ikidemie vin beeUleiide kunsten werd lieileii iiudil tg dooi den heei biiigemee ttr als voorzitter der veretni de eomrai itii in het bijzijn eentr nnzienlijke schare bel lj ellenden aeopend s Gravenhage l September De genieenteraid heeft eergisteren benoemd tot leeraar in de a geineene geschiedenis en airdrijkkiinde dr J G vau Oordt vroeger docent am het gvmuasium te Gouda liter am het instituut te K i ipst ld In deze zitting is vervolgens onder andereu ingekomen eene missive van curatoren van he gvmnisium houden Ie aanbe veling V in personen ter benoeming van een leen ir voor de hoogdu tsche tail en letterkunde die atnbeveling be tiat uit de heeren 1 M E Biuek leeraar m de hoogduit che t ial en letterkunde r in het gymnisium te Gouda en 2 1 J Sieiiwenhuijzen voormials onderwijzer bij den beer Dunner thans rijks telegr iphist 1 klasse De gewone vergidermg der staten generaal zal op het einde der volgende week worden gesloten Maandag 15 dezet zd de nieuwe zitting plcgtig worden geopend Vlaardlngen 3U SCliej eu Zijll uli te loit n te v ttl tn II ei i tiain ttL de ainvoeien zijn de prijzen zeer voldoende De kwaliteit au din haring laat mets te weiischen over Gemengde Bcrlgten viinnn ii zieu m Oc nedtrtaa van Ganlialili niet bet einde maar eerst rel£t mt be iu van den ituhaanschtu oorlog Men verzeltert dat het lïelj istht fjouvin emtut btvtl cgeven heeft om de werl zaauiheden aan dt noordtr ciladtt te Oiiil gvmnasu ten eere zamenkomst houden Ook liet spoorwegmaterieel loor de vitr noordelijke provinciën de = rijks De italiaansche troepen verdienen nu wel bikst te orden met de bescher ming van deu paus te Rome Deneniirken wordt ongerust over de Pruisische vloot m sp In Uasland wordt het leger ingekort De gasfabriek te ronin en beeft m 1861 eene zuivere wmst opgebiagt van ƒ 21858 02 en de straatvuilnis van 2JH9 03 Te Dordrecht is groot verschil over liet tvinni mm In het noorden der Peasijeu voor Weduwen Inffeiontkn Daar er sprake is dat eerling bj de tweede kamer ter behandeling g brigt zal worden de regehng v m het pensioen vooi predikints weduwen vermeeneu wij te mogen aandnngen dit tp gelijkertijd m overweging moge genomen worden dé toeken iin en regeling van pensioen aan weduwen van burgerlijke ambtrniren Voor beiden toch bestaan dezelftte regten VOO beu tn dezelfde noodzakelijkheid In den legel is bij het uitnijuen vau pre lik in tn eu ambtenaren het verlies voor hunne betrckknigen even sroot Zij nemen alles met zich ten graveeu laten in verreweg de meeste gevallen hunne weduwen en weezen m hoogst kommervolkn vaak broodeloozea toestand achter Hoe menige predikant controleurs ontvangers vangersof onverschillig welken rang bekleed hebbende ambtenaars weduwe staart wanhopend op de groeve die het overschot des dierbaren bevat radeloos wat te doen om in de dringendste behoeften brood en huisvesting te voorzien Mogt de algemeene of bijzondere liefdadigheid ook al eenigenbalsem m de diepgeslagen wonde gieten heeleii kan zij diemet ZIJ werkt lis palliatief en de gedachte uitsluitend vangificn en gaven te moeten leven verstompt het zedelijk gevoelon werkt het piupensme in de hand Gezwegen i o van deunkiesche vyijze wairop va ik die ondersteuning gev raa d ofgegeen woidt Dat het bovengestelde alleen voor met bemiddelde predi Kanten en ambtenaren liet geval is preekt van zelf SI ir inclien wij de naamlijken nagaan hoe velen van beide standen het gewaagd hebben om m particuliere fondsen e minst eenigzins het lot van hunne vrouwen en kinderen te verzekeren dan IS het wel met overdreven als stelregel aantenemeu flat buiten de geprevihgeerde kaste predikanten en ambteuaren geen inkomen geme en om daarvan zooveel af te zonderen dat ZIJ bij overlijden genoegz ime middelen a hterlaten om hjnne nagelaten panden voor gebrek en kommer te vrijwaren u neriuueren ons zeer gocü dat toen voor eenure jaren ui de t de kimer over het lot der ambtenaren en hunne tanee bezoldiging gesproken werd een der vertegenwoordigers welligt een oecouoom die ƒ 10 000 s jaars te verteren heetti m SQbstintie aanvoerde dat men de tering naar de nermg moest zetten en dat een ambtenaar zorgen kon en moest zooveel te besparen en over te houden dat hij zijne betrekkingen bij znn overlijden met b otieloos b hoefde te laten Ja wy hebben een me rschiUende ridoerorden ver ierd hoog geplaatst gepensioneerd ambtenaar der financiën m Ned Indie gekend die aan een commies aan wien hij een kleine woning verhuurd had benevens een stukje dorre heidegrond en welke commies op zijne vraag om een ander beter voor tumgroenten geschikt l5 je grond te erlangen ten antwoord kreeg wie spreekt er al over geen tumgroenten je kunt er immers aardappelen op zetten ij wülen met personeel zijn maar vragen in gemoede hoe is het bij den hoog opgevoerdeu prijs der eerste levensbe hocften mogel jk dat een ambtenaar iets kan overleggen vooral met het oog op de doorslaande zuch tot bezuiniging zco e liever beknibbeliug van inkomsten Bij de vervulling v a elke vacante beteekking is de vraag wat kan er ap Stelselmatig machiavellistisch wordt ovenl gelet of hier of daar met iets kan afgenomen worden en gretig erijpt men elke gelegenheid aan om zooveel mogelijk de inkomsten der ambte n reu te bcsnoeijen Het zijn toch voor de n et gelukkigen m den rei der gepriviligeerde ka te de tumgroenten Wij hten dit punt voor het oo abldt daar maar voerenaan en met regt dat een u btenaar buiten staat is zijne inkomsten te V ermecrj ren daar de uitoefenmg van eeui beroephem verbodp is i liüpfi iuk 22 der algemeene wet van 26 Het aantal burgerbjke imbtenarei welke jouisseren van het voorrnt dit hunne weJuwen en weezen pensioen zullen ge meten vermi dert en th ms vindt men onder de tegenwoordige hoofdimbtemren velen die met gelijke be orgdheid iU de mmder geplaats en ovei het lot hetn elk i lu hunne wedun ca te n ith ten staat die toekom t met somberen weemoed te semoet zien Wat de toetreding tot particuliere fond en aangaat de ervaring leert helaas te vaak wat men sobede fcnd en kan noem en de ondernemingen de werkelijk goed zijn vorderen tot elname sommen en contrihutien bu ten het beren van hen d ie een beperkt lukomeu aenieten Hoe is het gejaan met dat destijds oogverblindend hulp eu waarborgpensioenfonds voor ambte larenWelke beloften werden er gegeven welke con tnbutin en op welke wijze gevord rd welke tegenwerking m betrekking en bevordermg moesten zij net ondergaan die wei gerden deel te nemen ot de contributie f voldoen Dat waren toen de mannen die voor het behng der weduwen van ambtenaren zors den Zie contUtien en voorwaarden van het hulp en waarborg pensioenfonds voor de weduwen en weezen van de ambtenaren bij sEijks ontvangsten dd 31 Jauuanj 1827 W aarom komen mij thans de erriraac en Monitor voor denge st of zoude men durven denken dat het heerschen van meerjere i over minderen eene fictie is Hoe menig braaf huisvader is ter rus e gegaan ir de vaste zekerheid dat de zijnen wegens zijne deelneming contnbutien en ondersteuning van dat hoog zeer hoog opgevoerde en verheven hulp tn wairborg pensioenfonds n et brocdeloos zouden zijn de tl inen der nagelaten ongelukkigeu besproeijen de rekenmg en verantwoording m het Kecueil Meer dan weusehehjk ware het dat nu door alle ambtena ren die na 1 April 1836 zijn aangesteld de handen ineen wer den geslagen ter bereiking van het doel om aan hunne wedu wen en weezen eenig pensioen verzekerd te zien om voorden aller smartebjksten nestand üien der brooddoosheid gewaar borgd te zijn Dankbaar zal elk ambtenaar v n welken ran ook zich d iarvoor eene groote opoffering getroosten en zal er kentelijk zijn aan het bestuur dat bij naauwgezette ee hjke pligts betrachting de toekomst van weduwen en weezen verheldert en bemoedieend is voor allen hetzij predikanten hetzij buri er lijke ibtenaren de gedachte dat hunne weduwen en Te en niet aan broodsgebrek en kommer zijo pnjs geireven ei tot den bedelstaf gebragt T