Goudsche Courant, zondag 7 september 1862

186 3 Zondag 7 September W 46 SCHOONHOVEN Ingeschrevpi van 22 tot 29 Augustus Geboeen Elizabeth ouders J Nobel en C P Vermeulen Pjeter ouders G van Os van den Abeclen en H Mulder Overleden A Stomps 3 m GOUDSCHE COURANT OUDEWATEB vau 27 Aug tot 2 Sept Eevaixen Maria A erhooren geb de Lange d Kikkert geb de laming z OvERLEDi N GEHVifVD Aart Jakobus Aartsen met Cornelia van der A ijngaard ADVERTENTIEN Uitgave van A BRINKMAN Oost Haven t ï n 75 Burgerlijke Stand ÜÜUDA GeboeeK 2S Aiig Pietemelia Jotanna ouders P J Boot en J Sitto i 29 C niclis ADtboïiius ouders H 3 de Knoop eu N J Kromme Frjncistus ouders P C Tumman en C Lens Johanna Christina iMider F 11 PeetLTs en C vau Hofwegeu 30 Cornelia Barbara ouders v iii Lt uwen en A van Wijracn Andreas Aamout ouders C H Boon vaii t=tade en F J Sanders Hubcrtus ouders A Gerritsen en V M iis eldi r Cornelia Maria ouders K G vau Kersbergen en M tien Hi t 1 Sept Gcrardu ooders C de Keistir en C G Hageman Cornelia ana naders G lieennan cu ï van Es O EJ i FX 31 Ang Johanna He leu overieed ons jongste kindje ANTHONIJ ijf maanden oud M P P P KIST K J KIST PEIKCE iOi D 3 Seiitember 1SC2 lu de Gcmee GOL DA wordt op lene Jaarwedde vjn ƒ 800 verlangd om met den l November a s in functie te treden een PERSOON bevoegd tot het geren van Onderwijs in de GYMNASTIEK aan de Openbare S holen aldaar Zij die voor dij betrekking iu aanmerking Terl miren te komen worden uitge iioodigd zicii voor deu 15 September e k met vraciitvuije brieven a iu mel ien bij den BURGKMEESTKK i ier Gemeente onder overlegging derbe ij tn vau bekwaamheid en goed gedrag JAGTHOND Er wordt gevraagd een BESCHUT TER voor de Lange Jagt Opgave van Prijs en Voorwaarden bij den Boekhandelaar A BRIXKMAN te Gouda met FB iNXo brieven onder Jagt De vrager stelt tot voorwaarde één dag om te proberen B LANGEEHüIZEN P BAAIJ H SOMIJN Pz A LANGEEHUIZEN en J C OERS M KEL iAKS zullen op Maandag den 15 September ATTENTIE K n JOHG MENSCH ocki bij Hiir er ijkc Familie uelegenlieid tot kOSt n inwoniijg üï v h uiJvo met opg taf van voorwaarileii ni uer lelt K b j den Uiicrever A iilUNkilAN te GoLDt 1862 des Avonds te C unr in het lokaal FRASCATI in ur Xrs te AmhUtila i door de Notarissen COilMELIN en Aiiy ESSEIl in veiling te brengen tu ztills tittt u ijzhj ing tan de daari an aant eplalte hWdttii tiL vroegere adverttntien N 1 Eene BOEREN HOFSTEDE met Huismanswoning Stalling Vagenhnis Erf T iin Boomgaard en daarbij bchoorende WeiHooi en BOUWland Hakhout en Catering in de Krimpenerwaard gemeente STüLWYK aan deu Benedenheulsche ieg groot Vi 15 29 E C E beneven eeu pereeel HooÜand Ter STEENDRUKKERIJ van J E KEELEi JAAGPAD N 30 te GOUDA Worden vervaardigd alle soorten van AdreS Visite HuWClijkS en Rouwkaarten Rekeningen Nota s Pactura s Wissels Assignatiën eu Kwitantiën Circulaires Prijscouranten Apothe kersSignaturen Etiquetten in kleuren en gouddruk alsmede Sigaren en Koekzakken alles tegen uiterst laag gestelde prijzen geptiavd in eene sierlijke en nette uitvoering MAGAZIJN an ÏAARDEN KAGCHELS BHA D AARBORGRASTE enz Heeft de eer kennis te geven dat hij op heden op de Kleiweg Wijk E W 75 een MAGAZIJN heeft geopend iu Haarden Kagchels Brandwaarborgkasten Yzeren Potten en Pannen Ledikanten eu HandkammolenS en alles wat tot een compleet en goed gesorteerd Magazijn iu Yzerwaren behoort Door deugdelnkiieid en laag gestelde prijzen hoopt hij het voortdurend genoten vertrouwen eds meer en meer waardig tfi blijven Nteltje Johanna daar nabij aau de Tiendwatering groot 1 B 18 R en 40 E alzoo te iameu groot 14 B 47 E 46 E N 2 Een perceel Weien HooUand Hakhout en Watering i ls voren aan den Benedenheulsche weg g oot fi B 46 E 70 E N 3 Een perceel HOOiland Hakhout en AVatering als voren aan de Landscheidingswateriug groot 1 B 51 E 59 E met een perceel als voren op leiu Stolivijk aan dezelfle watering groot 1 B 52 B 20 E alzoo te zamen groot 3 B 03 E 79 E En N 4 Een pereeel als voren op Koohvijk aan den weg van die naam groot 1 B 63 E 34 E icelke bovenstaande jjerceelen er ffe nwelijlce fjroolle van 25 B 6l R 29 E eerst afrvnderVjl jeveild ut daarna geeonfbineerd in shuj zullen gelegd worden De pereeclen kunnen dagelijks uitgenomen de Zondags worden bezigtigd De vcilconditien ten Kantore van de Notarissen C OMJIELIN tn AAIYA ESSEE te AmsUrJa en de k pij daarvan bij den Notaris SillTS v iN U1 U GOES te Hergamluclit Prijzen AMSTERDAM der Effetlen Gtbk K koers 1Ü2V 101 9OI 4 191 P 26 = ill 4 2yi Ter Boekdiukkcrij vod A BRLXKM N Diiigsdag 2 September 1 aagste Hoims tc i pC Voers kot rs j Ned w seh 2I 2 641 4 64 dito 3 ie dito 4 993 9 15 J Amort Sijud 31 2 Handelm 4 3 136 O I Leeuing 4 Aand H Sp 4i d llijnspw 41 0 lOfiVi België Rotts 21 0 5iVs Spanje obl 2 j 44 44Vlo 1 d buiteul 3 d binnenl 3 4SV 48V8 Portugal obl 3 451 2 Eusl obl H 5 1021 8 D12I 4 d 1S2S 29 5 101 1011 4 CerflS31 33 5 Sl s d 1840 4 741 8 d 5 serie 5 811 2 d 6 = serie 5 90 90 4 A olgef Spw 5 I9OV4 I9IV2 j Pruisen Is 59 5 Oost bijGüll 5 58V8 dito 4 dito Metall 5 51V 8 dito dito 21 2 2eVi6 2l i dOrcnleAmst 5 1 733 3 iJ d nat lS54 5 60V 6 603 8 Mex oblS51 3 1 293 301 2 1 Nieuws en voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags cu Zondags In d Stad geschiedt de uitgave des avonda te voreu De prijs per drie maanden is 2 franco p post ƒ 3 23 De inzending der Advertenti n kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuitenlttnlï IiOndeu 4 September Volgens de ïimes zal de prins van Wallis binnen kort de prinses Alexandra van Deneuarken te Brussel ontmoeten zijnde tot nog toe voor den prins hare hand niet aangevraagd Voorts bevat het blad een artikel waarin wordt aangetoond dat Garibaldi niet als een gewoon gevangene voor den regter zal kunnen verschijnen en dat het ook voldoende moet zijn wanneer hij aau den koning 2ijn woord geeft van Europa voor een zeker aantal jare te zullen verlaten 5 September De Morning Post zegt Xapoleon heefterkend dat eene schikking tussohen deu paus en Victor EmaWMI ranrogeKjt is De onlangs door den koniug aan a4sggelegde energie heeft niet den minsten indmk Eome gemaakt Xapoleon zoekt slechts naar een geschikter oogeublikeu meer politieke middelen om zijne troepen uit Eome terugte trekken Parijs 2 September De keizer verlangt bepaald dat het roce3 tegen Graribaldi wordt doorgevoerd hij eet wel dat ilit eeu gevaarlijk spel is eu dat men daardoor woelingen te wachten heeft maar hij meent dat het gouvernement van Victor Emanuel veel krachtiger uit deze crisis zal te voorschijn treden zoo het die geheel overwint De koning van Italië helde naar men zegt meer naar eene algemeene amnestie over en wenschte Garibaldi op zijn eerewoord dat hij niet weder in Italië zon komen in vrijheid te stellen Het denkbeeld was uiet kwaad maar het ministerie verzet er zich tegen X e voelin n He overal m het schiereil la it priinen zijn van zeer emstigen aard te Genua zijn j a naar men zegt 50 personen gedood en moet het volk zich een oogenblik van een der forten hebben méfester gemaakt Te Livv rno hebben de troepen in de lucht geschoten en un eer niet in de waagschaal te stellen zijn de lioofdofticieren genoodzaakt geweest om zich in de kazernen terug te trekken en het volk gedurende twee dagen meester van de stad te laten De Kardinaal Antonelli heeft eene circulaire gedagteekend 6 Augustus aan het corps diplomatique te Eome doen toekomen betreffende den verkoop van geestelijke goederen door de italiaansche regering bewerkstelligd Xa de revolutie aan de k iak gesteld eu de handelingen van een naburig gouvemeincnt op de gewone wijze gebrandmerkt te heblien herinnert de kardinaal iu bedoeld iocumeiit nogmaals dat elke vervreemding van geestelijke goederen gelegen in het gebied dat aan den pau ontweldigd werd unverschillig op welke wijze die vervreemding ook plaats hebbe van nul en geener waarde is onverminderd de kauonieke c nsuur elke de koojiers dier goederen zal treffen Men leest iu de Xationalités Het is te hoj en dat dewond van Menotti hoenel van ernstiger aard dan die v mzijn vader echter de afzetting van het been n et al Advertentieblad Omstreken De prij dpr Adverteutien van één tot re = 1 regels mtt inbegrip yad het zegel is SO Cent voor elkeu regel daarboven 10 Cent Buitengewone leisters wordea berekend naar plaatsruimte zij de wapenen zouden netlerleggen Hierop werd geen ant j oord gegeven De twee kolonnen avanceerden toen met ge veld geweer Het grootste gedeelte der vrijwilligers viugtte maar eenige honderden die den generaal omringden hielden stand en gaven vuur Deze losbranding was het begin vau het gevecht dat daarop zeer hflvig werd en vier uren duurde Garibaldi zijn geheele staf en ongev er 221 der zijnen werden gekwetst geluskig is het aantal doodea betrekkelijk gering een twaalftal aan de eene en vier of vijf aau de andere zijde J 3 September Naar men zegt is er een nieuwe poging jnangewend om den paus een gemengd garnizoen te doen puin nemen Z H ïou echter aan den heer de Lavalette hebben geantwoord dat er zoolang hij in het leven bleef geen toenadering tot Victor Emanuel mogelijk wa = Het heiüg eonftöie had hem den te volgen weg voorgeschreven h j was slechts de administrateur van de ïelacgén der kJrirt iiii wam voorbereid op verbanning gevangenis eu den doüd en ioodr i de Piemontezen door de eene poor Home binnentrokken zou hij door de tegenovergestelde de stad verlaten tenzij men hem dit belette ook in de gevangenhouding zou hij zich wetcu te schikken De keizer schijnt de overtuiging te hebbeu dat de paus woord zal houden en daar het vertrek van den h iligen vader hem volstrekt niei zou bevallen wil hij alles doen om dit t voorkomen De Esprit Public meent c kiiimeu mcdedeelen lU de ministerraad op eergisteren door onderscheidene letlen va iden bijzonderen raad met name door deu kardiuaal Morlo bijgewoond Door den heer de ïhouvenel is eene nota gereedgemaakt bestemd om naar Eome te w den gezonden vo rhet geval dal het gouvernement tot eene onmiddellijke tenigroeping van de troepen uit Eome overging Die uota werdechter wel niet onvoorwaardelijk verworpen maar toch oni Jdig geacht en hare verzending Jfci eld Het besluit doorden raad genomen was het volg aje de status quo te Eoae rdt nog eenigen tijd gehandhaara eu aeen de minste ïi randeri g in de militaire bezetting gebra oorts meldt deEsprit puulic dat er eeue depêche naar Turijn gezonden is om d regeriuL met hare over vinuing op de pa A van b weging geluk te i chcn en dat men eeue c ü van di dépêche uaar Eome gezonden heeft Volgeus t jdingen uit Mes icn is het gouvernement aldaargeheel gedesorganiseerd De opperUoc dea twistten onderlingover het hoogste gezag eu Juarez zoekt slechts geld te krijgen door zich de beurs vau alle burgers toe te eigeui ile i meentdat generaal Eorencez wanneer hij werkelijk geschikt as voorzijne zending reeds lang eene poging zou hebben genaagd m Orizaba te verlaten eu een aanval te doen hij schijnt echterna zijn geleden nederlaag bijzonder voorzigtig te zijn geworden De Times van gisteren bevat een zeer hevig artikel over Italië dat vi cl sensatie te Parijs heeft gemaakt Het blad zegt duidelijk en eenvoudig dat niets ooit den keizer genoodzaakt heeft om zich in het geschil tusschcn Italië en Oostenrijk te mengen maar dat hij van het oogenblik af dat hij den nation vau 24 millioen menschen heeft wakker gemaakt en ik revolutie heeft aangemoedigd het regt niet meer heeft om tesSan