Goudsche Courant, zondag 7 september 1862

De tijdingen uu Montenegro zijn zeer gewigtig Men verneemt werkelijk dat Jp Torst zijn grondgebied heeft verlaten pn in Cattaro een schuilplaats heeft gezochi e bengten uit Me ico blijven zeer tegenstrijdig Waannde bij ondere bengten echter overeenstemmen 13 de slechte gelondheidstoestand der soldaten en het gebrek aan levensmiddelen voond onder de beiolkmg an Gisteren namiddag ten half twee ure is hier een vreeselijk onvreder losgebarsten an een hevigen regeu vergezeld m verschillende mugazijnen en huizen moest het licht worden ontsiokeu viegens de daardoor t weeg gebngte duisternis Op ten aantal punten der stad waren de straten letterl jk onbegaanbaar geworden aar men zegt hebben er eenige ongelukken plaats gehad Men is nog altijd m het onzekere hoe zich eigenthjkde gevangennemmg van Garib iüi heeft toegedragen onder deverschdlende lezingen die dfiaro t ent in omloop zijn behoort ook de volgende De generaal zou met smart gezienhebben dat hij genoodzaakt zou wordei om itahaan ch bloedte vergieten en daarom eer zijner officieren naar den kolonelPallaTicmi hebben gesionden om een bijeenkomst te verzoeKenDe kolonel zou hebben geantwoord dat ook hij giame allenstnjd zou voorkomen en dat hij dus met vreugde den generaal en eenige zijner hoofdofficieren zou ontv angen om te trachten tot eene schikking te geraken Pallavicini zou echter eenhinderlaag op den weg hebben gelegd ei de daarin verborgentroepen zouden toen Garibaldi voorbij getrokken wa te voorschijn zijn gekomen zoodat de voiksle der zich met slechtsweinigen der zijnen tusschen twee vuren bevond Dairbij wordtverha ild dat kolonel Pallavicmi de eerste was die terstond2ajn revolver op Garibaldi losfe en hem verwondde Brussel 3 September De Moniteur bevat henen de wet wiaibij het hindeb en scheepvaart tractaat den 23 juhj1863 tusschen België en KngelanJ gesloten wordt goedgekeurd Lord Cowley is bier aangekomen n zal Wi irschijnlijkheden avond op het kasteel te Laeken worden ontvangen Het 18 dus duidelqk dat er hier een conferentie zal gehouden worden en dat onze koning ook het zijne wil toebrengen aan demaatregelen die bet engelsche gouvernement zal voorstellenom tot de ontruiming van Some door de fran chen te geraken De koningin an Engeland is gisteren avond ten 6 urete laeken aangekomen Z j is vergezeld van hare dochters Helena Louise en Beatrix en van de prinsen Arthur en Leopold De pitnsen en pnnsessen hebben he len deze hoofdstad bezocht Des middags was er te hunner eere diner ten hove De koningin 13 te L ieken bij koning Leopold gebleven Zijzal morgen naar Duitaihland vertrekken Weonen 2 September De rijks gev eerfabneken zijn thans derwijze ingengt dat MOO stuks gewe en per dag kunnen afgeleverd worden Onreen stuk geschut voor het meun gevoerde schietkatoen ger i temaken zijn tegenwoordig slechts 4 dagen noodig Er 49 ijverig in de gevv eerfabriek gewerkt want in het taM hal aar zijn meer dan 60 000 percossiegeweren veflachtlEn N Amenka Aan de enetJ ische grenzen heeft men eene groote bf en dmg w iaen s zooals revolvers getrokken geweren enz in beslag gencmefl De maatregelen waren zeer goed georganiseerd om ze bmnm te smokkelen en waarschijnlijk zou dii ook gelukt zign indien er geen verraad ware gepleegd De wapenen zijn van eng isch maaksel By Padna is eene geheime drukkerij ontdekt de eigenaar is gedood de zetters zijn naar de citadel van Mantua gebrig BagUSa Ö September Eergisteren hebben er te Cetfnje onder indelingen plaat3 gehad tusschen Omer Pacha en de Montcnegnjnen in tegenwoordigheid van den russisehe uumil De Pone verlangt dat zijne suzeremiteitsregten erkend wordt i dat pms Mirko verwijderd zal worden en dat de Montene fn uen zich niet znllen verzetten tegen den doortogt van turks ne troepen door Spuz en I Jiksieh Berlijn September De Vossischc Zeit bevat m haar jongste nommer een ovemgt betreffende de sommen door de regering ten behoeve van het ministerie van oorloj gebezigd waaraan wij het vo gende ontleenen Gedurende 32 jaren van 1 16 1848 heeft de regering 800 millioen thai ten behoeve van militaire langelegeahfdcn uitgegcv van 1848 1851 daarentegen hebben de vertegenwoordigers des lands 500 millioen thai toegestaan gedurende den tijd van 14 jaren De ge wone uitgaven zijn geweest 422 345 959 thl de buitengewone 78 843210 thl derhalve een totaal van 601 189 951 thl Yan dez sommen zijn 168 658 403 thl besteed sedert koning Friednch ilhelm de IV de teugels der regering met meer heef gevoerd De discussien over de begroeting van oorlog zullen 8 Sept e k beginnen want men verwacht dat het rapport der commissie donderdig 4 Sept zal worden rond gedeeld lu d Kolnisohe Zeitung vindt men eene correspondentie uit Weenen waann wordt beweerd dat Garibaldi zijn besluit om openthjk tegen de redering van Victor Emanuel op te treden eerst genomen heeft toen hij onvvedersprekelyke bewijzen had dat keizer Napoleon zich de cntruiming van Bome wil laten af koopen a dat liatazzi er toe overhelde om den pnjs het eiland Sardinië en Ligurie te betaiep wiarbij Franknjk nog aanspraik maakt op het regt oit gedurende tien jaren een garnizoen in Civita Vecchia te leggen Men voegt er bij lat men te Londen authentieke bewijzen voor het bovenstaande heeft en dat dit de rede is waarom de onderneming vao Garibaldi onder de engelsche anstocr tie zooveel belangstelling heeft gevonden Turijn 3 September Het regerings orgaan deelt mede dat de w onden van Gnnbaldi van ligten aard schijnei te zijn het gouveunement heeft twee voorname heelkundigen te zijner beschikking gesteld De Gdzetta meldt dat gisteren en buitengewone ministeiraad is gehouden waarin de zienswijze de bovenhand behield dat ten aanzien van Garibaldi aan het regt den vrijen loop moet gelaten worden Twee der ministers drongen aan op het verleenen van eene amnestie Tot een bepaald besluit is het niet gekomen Verscheidene afgevaardigden hebben zic schriftelijk tot den president der kamer gewend met verzoek om ophelderingen ten gevolge der inhechtenisneming van eenigt afgevaardigden te l apels Onderscheidenp afgevaardigden zijn van Napels naar Genua vertrokken daar men ook hen met arrestatie had bedreigd 4 September Gisteren heet het ministerie eene tweedebijeeai£ msl gehouden Na laugdungc discu sien heeft de meerderheid als haar aevuelen te kennen gegeven dat de opstandelingen oor speciale militaire commi sien moeten teregt stianDe militiire fi cus was van oordeel dat de 33 officieren diehul ontslag hebben genomen toen hunne bngaae op Sicuietegen de insurgei ten opt ok voor den raad van discipline gebrigt moeten worden De Movimento behelst een brief vin cn krijgsgevangenofficier die met Garib ddi aan boord van ue Duci Genovevawas Die bnef 13 ged iteerd 31 Vug Daaruit blijkt dat Garibildi aan het Imker dijbeen getroffen is eu ui kogel aldaarslechts een genng kwetsuur veroorziakt heeft Eene au rewond bij den enkel van den regter voet is ernstiger Gelukkig schijnt het been niet beleedigd te zijn tot dusver heeiimen den kogel nog met uit de wond kunnen 1 len Cnldini heeft bij eene proclamitie iin d overgeblevenender bende van Ganbildi een korten termijn toegestaan binnen welken zij zich aan het wettig gezis moeten overgeven 5 September De gezondheids toestand v m G irib ilch levcrt voor het oogenblik geen reden tot ongerustheid hoewelmen aan de wond eemge oatsteking bespturde De wond vanzijn zoon Menotti is met geviarlijk Eenige vrijwilhseis diena het gebe rde bij Gouda 4 September Heden zijn de troepen uit het kamp van Müligen teruggekeerd De officieren en het corps muziekanten van de dd schutterij zijn de terugkeereuden op eenigen afstand van de stad te gemoet gegaan In den nomiddig vnn Donderdag 4 Ser mber 11 werder brand ontdekt in den hooiberg staande bij de hofstede Hulkestem m den Zuulplaspolder onder Moordrecht toebehoorende aan den heer J J van Houweningen welLe menechter door tijdig laiigeb igte hulp spoedig meester was Hethooi was tegeu brandschade verzekerd doch de schade is nietbekend De oorzaak van dezen brand moet toegeschreven w orden ain broeijmg van liet hooi Men verneemt dat reeds sedert eenige dagen een aanvangIS gemaikt met het drukken der stcuitsbegrooting voor 186 3 zoodat de tweede k rer h iur onmiddellijk na de opening derzitting in hare afdeelingen zal kunnen onderzoeken Mtn spreekt er van dat bij den boekhandel het pi in bestaat om eene vereen igiug tot stand Ie brengen die de colportage van boeken op groote schaal zal ter hand nemen Naar men verneemt zal in deze maand te Schoonhovendcv de militaire genie onder nadere approbatie van het depariement van oorlog de openbare aanbesteding plaits hebbender aldaar te bouwen kazerne voor de instructie compagnie derartillene De 1ste luit der genie Koiter van het garnizoente Delft zal naar Schoonhoven gedetachierd worden ten eindeop deu bouw het toczigt te houden Het tot al der ingekomen gelden voor den brand te Enschede bedraagt ƒ 194 745 24 j waaronder begrepen is 22 000 uit Batavia ƒ 5033 uit Sounba ja en ƒ 1955 uit Samarang Dehoofdcommissie heeft aan 1079 personen uitgekeerd een bedragvan ƒ 28 229 95 d i 25 pCt van het beloop hunner respective schade Verder heeft de hoofdcor iissie nog aan 253 personende overige 75 pCt uitgekeeri makende een bedrag vanƒ25 863 25 Zoodat door de hoofdcommissie in het geheel is uitbetaald ƒ 54 093 20 Voor eenige dagen is in Tunjn het gerucht verbreia dathet geld hetwelk de Garuatdianen uit Engeland hadden bekomen door de bijbelgenootschappen daar te lande was geleverd Aan dit gerucht is volstrekt geene waarde gehechtT sniettegenstaande heeft men het m Nederland de moeiteWnardig geacht daartegen optekomen met de verzekering datdie genootschappen zich geenszins met de staatkunde inlaten dat ZIJ alleen bijbels verbreiden en nimmer kanonnen leveren Goi inCbi6in 3 September Gisteren namiddag ontlastte zich 1 Il deze stad en omstreken een zwaar ouweder envertoonue iih in het zuiden en zuidwesten eene windhoos ofschoon slechts die welks zien in het zuidwesten vertoonde nog al groot was en nu en dan den grond scheen te zullen naderen zoo hebben wij van geene ongelukken of schade gehoord Bij het verdwijnen der laatste hoos viel in weinige oogenblikken zooveel regen dat het water m de binnen gelegene polders op sommige punten meer dun 0 05 ued el gestezen 11 WOGrden 4 September Gisteren had alhier onder begunstiging van het schoonste weder de vroeger geannonceerde harddnverij pba s Eene overgroote menigte was er van alle kanten zamengevloeid om dit volksfeest bij te wonen Des morgens werd de pnjs die uit een kristallen soezen cha d met zilveren hengsel bestond gewonnen door het paard de Lietze van C van Beusekom te Loenen en bereden door P van Zanten en de premie door het paard de bruine Mie vin D van Elten van Barwoutsw aarder door hem zei ven bereden D s namiddaes werd de prijs behaald door het paard de Pnns van Croes bij Amsterdam en bereden door den pikeui J de Boer dezelve bestond lu twee krist dien portwijnciraffen en een bokaal alles njk gemonteerd met zdver De remie werd behaald door het paard het Bontje van D de Emijn te Waarder door hem zelven bereden Gemengde Berigten Spanje wil aan de eroordeelden van Loja vergiffems schenken nu zij fcijna allen op de plaats der deportatie aan de heerschende ziekte zijn omgekomen Een hond heeft den componist Richard A agner een gedeelte au den duim der regterband afgebeten Men verzekert dat bij het pa insche legtr groote pruisische kamer beeft op rjn zestigsten verjaardag behalve anjere g ven een gemeubileerd huis ter waarde van 130 000 gld ten geschenke bc bekomen Op het eiland Teiel heerschen de mazelen Men meent dat de kolonel Pallavieini die daarvoor generaal geworder is zicb op ver raderlijke wijze meester bfeft gemaakt van Garibaldi L t Hamburg V li men eene eipeditie nitzenden naar Oostelijk Azie vooral om han delsbetrekkingen aan te knoöpen met Japan De staatóspoorweg vanBreda op Tilburg zal spoedig voltooid zijn De koningin van Engeland 13 op reis naar Duitschland Een engelsch dagblad correspondent 15 op zijne terugreis van Cataiua naar Tunjn te iVapels gearresteerd Menwil Franknjk cq Italië verbinden door een spoorweg over de Alpen De spaansche minuter van oorlog heeft in eene engelsche fabne g eweren besteld Te Amsterdam is door den gemeeutera id concessie verleend met eene subsidie van 80 duizend gulden tot bet maken van eenstraat van de W armoesst aat tegen over den Vygendam naar de O 7 Voorburgwal In de dne eerste maanden van dit jaar zijn op eene be volkmg van 3 miUioen zielen in het puritemsche Sciio land 21 4 onecbte kinderen geboren Te Breda gelden de zandaardappelen ƒ 1 a ƒ i 40 het mud en onder Zt en bergen worden de groene erwten voor ƒ 6 hetttmd aangeboden In de nabuurscbap vac Weenen is eene bierbrouwe nj door eena engelsche maatschappij aangekocht voor dnc en een half nul lioen flonmen In T olen en Galbcie worden lijkdien ten gehouden voor Jaroszijnski die onlangs opgehangen is Men blaast than fless h v elke een mhoud hebben van 250 kan en 25 pond wegen Te Kas l heeft de keurvorst in den schouwt g tot groot vermaak zijner getrouwe cm derdanen op luidruchtigen toon en met woedenoe gebaren hevig getwist mei zijne gc jalm Slechts op een punt komen de overigens t enstnjdigfbengten uit Meiico overeen namebjk ziekte en gebrek In Belgiënjn 66 319 herbergen een op de 70 inwoners De waarde der boomvruchten wordt in de gemeenten Hem en VeJÉbuizen in Mynheer de Redacteur f Met belangstelling heb ik bet rapport uitgebragt omtrent het wetsontwerp ter ontbinding van den gemeenteraad te Heemstede gelezen Tooral ook om te zien of er geen sprake zonde zgn om m plaats van dit afzonderlijk te regelen het niet beter zoude njn de gemeente et in dit opzigt aan tr vullen Dan toch zoude er tevens gelegenheid zijn eenige andere punten nader te regelen die sedert de mvoering der wet onvolledig gebleken zijn zooals de inlevering der geloofsbrieven de kenze van at ds bedankende wethouders eene voortdurende oppositie van den gemeenteraad tegen algemeene maatregelen van bestuur enz Zoude het dan ook met mogelijk zijn om middelen te beramen om een hd van den gemeenteraad dat zich door een ergerlijk levensgedrag ten spot maakt der straatjeugd nit den gemeenteraad te verwijderen De belangen der burgenj kunnen toch met anders dan had i5 sï wanneer zq voor een gedeelte aan zulk een persoon zijn toevertrouwd die zich de verachting van alle weigezinden heefl op den hals gehaaid en voor zijne mederaadsleden moet het bijeenzijn alles beh e aangenaam zijn Wel blijft over om zoo iemand niet weder ie herkiezen maar er kunnen gevallen voorkomen dat die persoon over een aantal stemmen naar willekeur kan beschikken i aartegen Je stemmen der onafhankelijke kiezers niets vermogen Mogt XTEd het noodig oordeelen de aandacht van het publiek hierop te vestigen zult gij door de plaatsing verphgten JT 1 Sept 1862 A Marktberigten GrOUda 4 September Witte puike Tarwe per SO N 12 90 a ƒ 13 Roode d ƒ 12 50 IMgge Air r per 75 N g ƒ 7 80 do Dantzig ƒ 7 50 d n irnTV Nieuwe Gerst per 62 N S ƒ 5 50 a ƒ 6 25 Voederg 25 Haver ptr 100 N ƒ 8aƒ8 50 Boekweit per SflR ï S ƒ 190 Be veemarkt met genagen aanvoer de hf el flaauw vette Schapen en Lammeren vlug magere Varkens mede vlug Aangevoerd 107 partijen Kaas pnjs ƒ 17 a ƒ 22 eboterƒ1 06 a ƒ 1 16 Weiboter ƒ 0 86 a ƒ 096 Delft 4 September De aanvoer van granen was heden tamelijk voldoende tot iets mmder pnjzen kon wel verkocht worden de houding der koopers gpdr kt Jange witte Tarwe bragt iets boven notering op Tarwe ƒ 10 25 a ƒ 11 25 Kogge ƒ 7 55 a ƒ 8 Wintergerst ƒ 5 20 a ƒ 5 40 Zoroergerst ƒ 5 30 a ƒ 5 60 Korte Haver ƒ 3 90 a ƒ 4 Lange è9 ƒ 3 60 a ƒ 3 70 Paardeboouen ƒ 8 Graauwe Erwten ƒ 10 50 a ƒ 11 50 voor meeting ƒ 8 a ƒ 8 25 Aan stads waag gewogen van 29 Aug tot 4 Sept 45 4 772 S en 78 16 te zamen 18 020 X Grasboter ƒ 46 ƒ 52 het vierde ƒ 1 15 a ƒ 130 per N Ter markt 610 mudden Aardappelen hoogste pnjs ƒ 2 40 laagste ƒ 2 Dordrecht 4 September Alle oorten van Granen doch vooral van het nieuwe gewas verkeerden m gedrukte stenunmg Tanve 10 c maar nieuwe 30 c lager jange ƒ 10 40a ƒ 12 40 n d ƒ 10 a ƒ 11 40 Kogge jange onveranderd n 20 c la ger lar ƒ 7 a ƒ 8 n ƒ 6 80 a ƒ 7 50 Gerst met bepakten