Goudsche Courant, donderdag 11 september 1862

r ts 9 11 4y DojMlerdag 11 September aanvotr nagenoeg als voren Spelt en n Haver de laatste tneestid puike kwaliteit vond tot 20 c lager nog weinig aftrefc l jardeboonen n tot lager prijzen verhandeld Erwten n goed kokende blaauwe vonden tot il lager nog weinig kooplust Boekweit lleen een gerief Holst a ƒ 180 verkocht Deventer J September Tarwe ƒ 8 50 a ƒ 11 Bogs e ƒ T 1 ƒ 7 7ö Boekweit ƒ 6 a ƒ 7 Ge Si ƒ 5 a ƒ 5 50 Ha er ƒ j a 3 50 Boter pr 20 N 1 wort ƒ 18 10 i ƒ jn 5i luferieure ƒ 17 50 2 1 s ƒ 14 a ƒ 15 Zw le 5 Sepf niber Middelprijzen Tarwe n ƒ 9 75 Km L 11 50 Rogcre Ü H Boekweit ƒ 6 75 Aardap pelen 1 47 Boter p N S 1 07 20 N ƒ 21 Londen 2 September Boter Friesche 102 Kampen en Z ol t4 Ti Qs K k s Edam 48 a 52 Gcuda 38 a 44 j Septnnlicr Gr inen eng Tar e met edolijken aanvoer vau vivuiudp eril weinig a ingfbragt de vr iag was beperkt tjer t en lÏAV r slil Sedert eergisteren ingevoerd 1220 qr inl en J5i U d vreemde Tarwe 6320 qr vreemde Gerst 340 pr ini en 11640 d vreemde Haver Meel 1170 zakken en 2090 Matje 4 September n de veemarkt van heden werden aan geboden ISSO runderen 486 kalveren 8840 schapen en 150 varkens Voor beste runderen werd 4 10 voor d kalveren 5 4 voor d schapen 5 4 en voor d varkens 4 8 per steen betaald lammeren golden 6 4 5 September Haver russ 22 a 24 Boter Friesehe 102 lUJ Burgerlijke Stand GOUDA Geboren 2 Sept Johannes Leoaardus ouders P vaa Asten en M J vaa Spingelen 3 Pieter ouders H d Hoop ea A van der Pijl Adriana Petronella ouders P IJpelaar en C E Messer 4 Elizabeth Wilhelmina ouders W K van der Lont en 11 Rijweg Overleden 3 Sept Anthonij Kist 5 m WOERDEX 30 Aug A Dekkers geb de lioer z 31 A Junsen gcb Baten z M Pela geb AViihelmus z 1 Sept M Hügendoorn geb Higcrwaard z 3 C van Spanje geb Hardei bol z 4 A Lit geb Mook d M de Langen geb den Blanken levenloos kind Gfhvwd 29 Aug Jan Hamerslag met Wilhelmina Clasina Aiberdiua Radix GOUDSCHE COURAUT ADVERTENTIEN Bev illen van tfii Zoon M A VELDHORST DIEMOXT Haastrecht 4 Scptêinber 1362 Etmi e Kennknerifig OPENBAIIE VERKOOFING vaii Meu beien enz ten overstaan van den Xotaris ilONTI TX geve tigd te O OL DA op Dbig dag den 9 i irptLmltr aansta nde vuór het huis n 50 ian de Markt te OUDEU irER Prankloi ter Speelkaarten A QUANT Wijdstraat te GOU D A Hkeu ontvauïen cer c grootc en fraaije son ring SPEELKAARTEN al Supra fijne Prankforter met ge laoireerd tarotté W i t iiet dozijn ƒ 3 60 het spel 32 cents Uoml r 3 20 2S Zeer fraaije Prankforter V hi=t h do£ i ƒ 3 het spel 27 eeuts ll i itrr 2 65 25 Fijne Pransche met moderne Poppen en gekleurde Azen V lie dozijn et spel IS cents HomLt r i 5 15 Ju = of l iiiL et l T 12 Besjfe Fransclie met gekleurdeW Azen N l iit het dozijn ƒ 1 60 het spe 15 cents Homber 1 30 12 Jas of Piquet 1 10 Fijne Grestet adrukte Whist v lozijn ƒ 1 10 het spel 10 cents Jas of P i et 0 63 6 Cewono Jaskaarten het de zijn 45 een het nl i cents K deze oonen per 2 lozijn genomen ontvangt men eene bijz mdere korting Hombre of Q uadriL e Doezen in gToo e sortering Witte en gekleurde Fiches van TUcents y 1 i 25 en hooger tet sirl B LANGERHUIZEN P B VAIJ H EOMiJX Pz A LA N GEHHUIZEX en J C COERS iUKELAABs zullen op Maandag den 15 September 1862 des Avonds te 6 uur in het lokaal ERASCATl in de Xes te Airusterdam door de Notarissen COilMELIX en AMTA ESSEE iu veiling te brengen en zulks wet wijziging van de daarcan aangeplakte lilletten e vreegere adrerfi tilien X 1 Eene BOEnEN HOFSTEDE met Huismanswoning Stallüis Wagenhnis Erf Tuin Boomgaard en daarbij behoorende WeiHoOl en BOUWland Hakhout en Watering in de Krimpenerwaard gemeente STOLWYlv aan den Benedcnheulsche weg groot 13 B 29 R 6 E benevens een perceel Hooiland daar nabij aan de Tiendwatering groot 1 B 18 R en 40 E alzoo te zameu groot 14 B 47 R 16 E N 2 Een perceel Weien Hooiland Hakhout en Watering als voren aan den Benedenlieulsche weg groot 6 B 46 R 70 E N Ee i perceel HoOÜand Hakhout en Watering als voren aan de Landacheidingiwatering groot 1 B 51 R 59 E met een perceel als voren op Kleiu Stolwijk a in dezelfde watering groot 1 B 52 K 20 E alzoo te zamen groot 3 B 03 11 79 E En L 4 Een perceel als voren op Koolwijk aan den weg van die nauro groot 1 B 63 E 34 E icelle lovendaande perceelen ter gezamelijke grootte tan 25 B 61 R 29 E eerst afzonderlijk gereild en daarna gecombineerd iu slag zullen gelegd orden Ue perceelen knnuen dagelijks uitgenomen des Zond igs Horden beziirtigd De veilconditien ten Kantore van de Xotarisseu COMMEI IX en MÏA ES3ER te Amsterdam en de Kopij daarvan bij den Notaris SMITS Y x DER GOES te BergamlacM Prijzen der Effecten AMSTERDAM Vrijdag 5 September I aapste Hoogste Gebieveu pCt koers koers koers Ned w sch 21 2 64S 64Vl6 6t i dito 3 76S 4 dito 4 99 Vl 99lV fi 99 ic Amort Sijnd 31 2 Handelm 41 3 136V O I Leening 4 99 l6 Aand H Sp 41 2 d Eijnspw 4 België Rotts 21 2 Spanje obl 2 44l d buitenl 3 d binnenl 3 48Vl6 488 8 48 16 Portugal obl 3 451 2 45V8 45 8 Rusi obl H ö 1021 8 1021 4 1021 d 1828 29 5 OOVs Certl831 33 5 d 1840 4 741 4 d 5 serie 5 82 d 6 serie 5 90Vj6 90V16 9öVi6 Volgef Spw 5 191 1911 4 Pruisen 1859 5 1Ü4V 104 1043 s Oost bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 Sli tr 5Z 5IV dito dito 21 2 26Vs 263 20 4 d renteAmst 5 1 737 6 74 73 Vic d nat 1854 5 fi j ie 6OIV16 GO i Mex oblS51 3 1 16 2y 4 £ i Vertrek der Spoortreinen Van 26 Mei tot 15 September 1862 Van Gouda naar Rotterdam 7 10 9 4 9 ci5 1 15 1 57 4 37 6 24 beh Zond 8 18 10 32 Van Gouda naar Utrecht 7 5 8 37 11 4 12 45 1 15 beh Zond j 2 42 4 38 beh Zond 6 2 s 19 9 40 Van Utrecht naar Gouda 5 50 8 15 9 5 12 20 1 20 3 40 5 i0 beh Zondag 7 40 9 45 Van Rotterdam naar Gouda 6 30 8 15 10 30 11 40 beh Zond 12 25 2 20 4 5 bh Zd 5 50 7 50 9 Ter Boektirukkerij van A B1 1NK M Nieuws CB voor OoDda en Uitgave van A OostSave Deze Courant verschijnt dea Donderdags en Zonoags in de Sta schiedt de uitgave des avoodd te voren De prijs per Irie maiindea is 2 fran p post 2 25 De iDzendii der Advertentien kan geschieden tot des morgens ter 11 ure Overzigt GOUDA 10 September Hel begint meer en meer te blijken dat jet gemakkelijker was Garibaldi gevangen te nemen dan Italië tot rust te brengen j hij was wel de oorzaak der uitbarsting maar niet van de algemeene gisting Italië is een van zin en bedoeling om den vreemdeling van zijnen bodem te verdrijven en het ongeval dat den hartstogtelijken Garibaldi trof heett hoegenaamd niets veranderd aan het wezen der zaak De gevangen de gewonde Garibaldi is en blijft de held en volksvriend en zijn lot is benijdenswaard naast dat van den rampzaligen koning den ovenvinnaar die nu geperst wordt om den geliefden vriend if oUu iwauJiviiAne oni krijkeii verschuldigd i a s op standeling te doen vonnissen Zullen er Itidi meu gevon en worden die de vierschaar spannen over den man die der oudheid waardig slechts onbekw iam is in veinzen en huichelen ijdele loften en schoone woorden zijn uitgeput het volk wil gehoord w rdai en de koning kan niet zelfstandig handelen hij it de gehoorzame volgeling van den oppermagtigen nabuur zoo moet hij wel al den tooi zijner geleende grootheid verliezen en teu vreemde ing worden aan het volk dat zijne hoop op hem stelde De vele i genstrijdige berigtcn iut n het altijd neg onzeker hoc de zaak zicb wcrkehjk heeft toegedragen en of men verraad gebezigd heeft om den s oiksman te vangen De ofTiciele berigtcn der italiaansehe regering verdienen zeer weinig geloot alles doet vermoeden dat de gisting al s het meer in het verborgen voortwoelt dat het ministerie Ki tazzi bezwijken zal en dat men radeloos n ndziot naar middelei om den opkomenden storm te bezweren Napoleon is een ander man dan de vriendelijke Victor Emanuel hij zou den laatsten rebel met schroot ter neder schieten en hij aast op het oogeiitlik dat hem gelegenheid zal geven om zijn l enarden bondgenoot met zijne wapenen te steunen Vooreerst gaat ïiankrijk op Mexico af en indien de Mexicanen geene krachtige maatregelen met hartelijken ijver volhouden dan is het gedaan met hunne onafhankelijkheid De toerustingen van ïraukrijk zijn geducht de troepen worden ingescheept en afgezonden voorzien van alles wat het gelukken der onderneming meest verzekert Engeland heeft wel reden om de gangen van zijn nabuur en bondgenoot zorgvuldig ua te gaan en op zijne hoede te zijn maar het koestert in zijn boezem een kwaal die grootc opoffering zal eischen De stilstand d r faorieker is eene zorgwekkende gebeurtenis Honderd duizeude arbeiders loopen leeg millioenen werkloon worden wekelijks minder uitbetaald en het einde van dien toestand is niet te voorzien Als de nijverheid zich in zoo kolossale verhoudingen uitbreidt dan wordt de oorlog ook in niaterielen zin onmogelijk En tocli woedt de oorlog in zijne ijselijkste verschrikking in het nog zoo kort geleden gelukkige Amerika De zuidelijke commissarissen snoeven te Londen geweldig op hunne magt doch het noorden al de goede zaak niet opgeven en Ixic groot de inspanning zij het doel de afschaffing der slavernij zal bereikt worden al is het Advertentieblad Omstrelien BRINKMAN B ü9 75 j De prijs der AdverteBtien an een lot zes I regels met iube rip van het ztgel is 80 Cent voor eiken regel daarboven 10 Cent Bniteagewone letters worden berekend üaar plaatsruimte dat de presid nt Lincoln dit op den achtergrond en het behoud der Unie boven ailes stelt In Pruisen zal het weldra tot een conflict komen tnsschen de hardnekkige regering en de krachtige vertegenwoordiging want het is weinig te vermoeden dat de partijen tot minnelijke schikking zullen bewogen worden In Eusland woelt en dreigt het toch wil men voortgaan met hervormingen maar bij de onvolledige kennis van den innerlijken toestand van dat onmetelijk rijk i = het onmogelijk den invloed te berekenen van maatregelen wier eigenilijke rigting en bedoeling geheel in het duister ligt Zeker is het d it donkere wolken uit het oosten en zuiden den staatkuijii geu horizont benevelen 0 ttenl flï IjOnden 6 September In de amerikaansche berigtei die de Scotian ons heden aanbrengt vindt men o a een üel ng rijken brief van den president Lincoln in antwoord op een Vertoog tu den heer Greeley ten behoeve der siavcnemaiici patie De j i atkunde van het bonds gouveniement betreffende de emancipatie wordt in dien brief duidelijk uiteengezet en verdient derhalve wel de aandacht Ik kan mij zegt de president d tarin o a nict ver enigen met hen die de Unie niet zond n wiilenhandha en zonder terzelfder tijd de slavernij te veruietigen Mijn hoofddoel in den strijd is de Unie te redden en niet om de slavernij te behouden of af te schaffen Indien ik de Unie kan behouden zonder de siaven emancipatie dan zal ik het doen K in ik het doen door al de slaven te bevrijden dan zal ik dit ook doen en indien ik haar kan behouden door eenigen te bevrijden en anderen aan hun lot over te laten dan ook zal ik dat doen Wat ik voor de slaven en voor de klettrlingen doe dat doe ik omdat ik meen da raoor tot het behoud der Unie mede te werken en wat ik in dezen nalaat dat laat ik na omdat ik niet geloof dat het zou strekken tot handhavjig der Unie Ik al winder doen telkens wanneer ik de k dat ik door 7 ieer te doen de zaak benadeel en ik zal meer doen telkenmale wanneer ik denk daaimede de zaak te bevoordeelen Ik zal misslagen trachten te verbeteren wanneer zij zullen blijken misslagen te zijn en ik zal nieuwe zienswijzen volgen zoodra zij zullen blijken de juiste te wezen Ik heb hier mijn plaa blootgelegd gegrond op mijn ambtspligt en ik beoog geen wijziging van mijn dikwerf herhaalden wensch dat alle menschen overal vrij konden zijn Dit onbewimpeld gevoelen van den pre i lcnt kan niet missen door de abolitionisten zoowel hier te lande als in Amerika luide te worden toegejuicht 9 September Daily Kews bevat een brief van een ooggetuige bij het gevecht te Aspromonte Volgens dien brief is het vuur door kolonel IVUavieini geopend en gaf Garibaldi bevel üiii dal vuur niet te beantwoorden en herhaalde hij zej nadat bij gewond was zijne bevelen om niet te schieten De Lc gtcu Mii Xew York van den 30 i ustS Biakeu melding van verschillende gevechten in de omstjreken