Goudsche Courant, donderdag 11 september 1862

87 Een Boek 172 Twee Aschbakjes 167 Ten Bierglas S29 Een Boek 458 Pautoftels 302 riacorkleedje 239 Sokjes 400 komfoortje 158 Tttce Beeldj es 34 Een Boek 170 Sigarenbeker 482 Aluts 248 Muts 416 Pliat 30 Een Boek 550 SoKjes 162 Stil klosjes 122 Bijl NiMtiri Mtssori en Miceli die Garibaldi jl hadden verlaten vermoedelijk om te trachten de provincie m opstand te brengen iijn later te Basnara in hechtenis ge nomen Bel Fadd September De cöliferentie te Eong iminqpel is gesloten De beslissing daarin genomen heeft niet beantwoord aan de verwachting vaa Serfie Prins Michael hitith dus beslo en deze beslissing niet aaU te Hemen Üe Turken te tJschiza hebben eergiste en de Sefiiers aaügeviUen liCu verder conflict is met moeite door de Servische autoriteiten tegengegaan Gepasseerden nacht is de geheele Servische wijk aldaar door de Turken in brand gezet De brand duurt nog Toort het hotel der prefectuur is ook afgebrand ömnenlttnb GrOUdE 9 Septeubec Maandag en diiigsda 1 en 2 dezer heeft ie Nieuw eeü plaats gehad de TerlotSg der totecweldadig doel mgezouden voorwerpen Er waren 2400 loten uitgegeven h gt al der prijzen was tusscheu de vijfen zeshonderd ook van hier wireu eenij e vooi verpen ingezonden en het aantal geplaatste loten bedroeg 107 Op diehiergeplaatste loten zijn de naastgestelde voorwerpen gevallen als op N 403 Is 270 SchelleUeedje 404 408 413 420 421 423 424 425 437 448 449 454 460 463 485 500 1009 1010 Heden midlag circa 3 uur heeft de sergeartt O van het i reg 4 bat infantpne get icht door middel van een geweerschot zich van het leven te berooven De daardoor veroorzaakte verwonding is van zeer erustigen aard hebbendehet schot eene belangrijke verwonding der regter long en vermoedelijke kwetsing van bloedvaten ten gevolge gehad De rijksontvangers belast met de invordering van de belastaig op de brandstoffen hebben aanschrijving uiitvangen omop te geven hoeveel dn kmiteneel zij ti kort denken te lementot 1 maart e k waaiuit men opmaakt dat bij de reG eringhet plan be taat om voorstellen te doen tot opheffing v m diebelasting tegen dat tijdstip Het provinciaal kerkbestuur van ZuidHoUind heelt deouderlingen en diikenen der hervormde gemeenten van Heicopen Boecop alsmede die van Sleiswijk uit hnnne bedieningenontzet omdat zij zich voortdurend verzetten tegen de nilciingvan het sijnodaal leglement voor de diakonien Krachtens kon besl van 6 Sept zal de tegenn oordigt vergadering van de staten generaal worden gesloten op ziturdair den ISil dezer des namiddags ten een ure en is de minister van binnenl zaken gemagtigd om als d m m eene v ereenigde zitting der beide kamers die vergadering lu naam des koiimgs te sluiten S Gravenliage 9 September la de heden gehouden zitting van den gemeenteraad al uer is benoemd tot leerauin de hoogduitsche taal en letterkunde bij het gvmasium deheer M K Bmck leerair ui de hoogduitsche taal en letterkunde lan het gvmnasium te Oiidi Streefkerk S Se tember De afgeloopen maand Augustus was door het tangen im we Ier voor den landbouw allergunetigst In deze waard herstt 1de zich het gebrek aan gras door buitengewone groeizaiml eul De ziekte van de tongblaar ii of geweken of sierk afnemende m deze gemeente h eft zij vrij sterk geheersclit maar m 1 gcuicenten Alblasserdam OiidAlblas en enkt e andtre heeft yij zich bijna n ct vertoond Hier en lar verloor men a n de gei lgen der ziekte het khmuwzeerj enkele bee ieii V m longziekte hoort men op dit oogenblik weinig ot niets De mani elijke plant van 1 et hennepgewas de g arhng CgeUmg genoemd leverde eene goeile schoot en eer=td ags zal men de vionwelijke plant zaadmg zaling bcgiuneu e plukken van men een timtlnke ojibren t van z iad venvi ht Waar wier emdelijke afloop gunstg ras voor de höorck Hie imond hjke 1 De president Jefferson Davi h eft thans bepaalden last gegBTen om alle bondtofficierea die 1 ea regimeat negers zijn geplaatst bij hunne gevangenneming op te hangen KirljS 6 btptetnber Men zegt Jat er e ige psting in er c diende departementen wordt bfei tu d en dat men 8eet gewigtige oatdsküngen heeft gedaa oj trP t plannen die aanslagen tegen het e j des keizers ten doel hadden Er a ordt o a bcKPtrd dit men aan het poornegsLition te Lyon twee lUliduen oRiten a au het leger van traribaldi heeft in hechteui genomen an ivie de policie de overtu gmg had iat zj met misdadige voornemens n ar Parys gingen 7 September De tijdingen uit Italië zijn op den duur BBgupstig Te Tittya het getucht in omloop dat de heer KataZii zijn lig zou nemen om door den g neraal Lamarmora ervanir ü te worden welke liatste te Napeis den generaal uldiiu tot opvolger zou hebben Het ts nog niet uitgemaakt dat het pirlement op 25 dezer zal bijeenkomen Er is sprake d u de regering eerstdaags tot eene nienwe leening zal moetin overgian 9 öeptember De dagjladen maken melding van nieuweonzeregeldhedei te Palermo Het blijkt evenwel dat alle daartoe in het werk gestelde pogingen spoedig waren veiijdelddoor üe krach i e houdm der catiomle garde die zich onder he aiuheffen der Kreet leve ictor Lmanuel bij d troepenheet aangesloten lumiddels bljkt uit lU brieven dat Garibaldi s onden van een zeer bedenkelijken aird zjl BerliJIl 5 beptember De kamer van afgevaardigden heeft hedtu met 232 temmen egen 2b ich vereenigd met de voor draiït der regering waar g in ben moei uitgemaakt wordt den handel te verligtcn dojr eene vermmdermg der inkomende regten Hierdoor is gibieken dat de vnjunnige handels politiek de fhaus door de regering gevolgd wordt door de overgroote meerderheid wordt goedgekeurd 7 September Het rapport der kommissie voor het militaire budget IS nu bekend geworden Het ia 250 kwarto paguia s groot 1 = slot om blijkt da iruit dat de kommissie aanden minister van oorlog een bedrag van b 133 361 thi mindtrdan hij gevraagd heeft w ü toestaan Men zegt dat de regeringvoor a 11 staanden donderdag m eene uitvoerige memorie Ziltnch en te bewijzen dat zij aan 33 miUioen voor ooilog in tijd van vrede mei gcioeg heeft omdat zij grootc dingenm haar schdd voert De kommissie vop het miutair budget fvoor ISöi heeft gisteren avond een begin mtt hue beraadsligingen gemaakt Ook op dit budget zal de kommissie een bezuiniging van ruim 6 mdlioen voor tellen RagUSa 7 September De Alontenegrijnen weigeren de door de lurken ge lelde voorwaarden aan te nemen en hebben te koLSiantinopel om mddere bepilingen verzocht Zij maken van d n wapenstihtand gebruik om vele kostbaarheden naar Cattaro te vervoeren 5 beptember Daar de Montenegnjnen van den wapenstüstand mibruik maakten om de bergboDgten te versterken heeft Omer 1 cha heden zonder langer bevelen uit Konstantmopel te achten de vijandelijkheden hervat 9 Scptembei De vorst van Montenegro heeft de voorstellen an Omer Pacha aangenomen Turijn s September Het regeringsorgaan behelst heden het rapjort van Cialdini over het gevecl t bij Aspromonte Hij had am Pdivicin last gegeven om Giribaldi na te zetten indien hij trachtte te ontkomen moest hij hem lanvallen verdeligde Garibaldi zieh dan moest h j de gansche bende verni tig u Palavicini rapporteert als gevolg der kstgeving van Cial1 ni dat hij het korp vrijwilligers waarover Ganballi bevel laerde inhaalde dat hij hem diirop den chef van zijn staf zond uie hem sommeerde zich over te geven dat Garibaldi antwoordde dat hij zich nooit overgaf en vervolgens den parlemenUir gevangen hield dat hij Pallavicmi daarop een tweede parlementair aan Garbaldi zond die eveneens door hem gevangen werd gehouden dat daarop van weerszijden een levendig vuur geopend is waarna de troepen de positie der vrijHilligers overmeesterden hen allen omsingelden en daardoor elk verzet nutteloos maakten De beide parlementairen werden alstoen bevnjd Aan het verzoek van Garibaldi om aan boord van een engelsch vaartaig gebragt te worden werd geen gevolg gegeven Onderscheidene vrijwilligers w er Jen on lervnisd de een verklaarde geen kennis te dragen van de proclamatie des konings de ander zeide in de meeniag te zijn dat Ginbaldi in overeenstemming met den koning handelde velen verkkardeu m te zien dat zij door Garibaldi misleid waren Op de vnjwdligers ziju drie vaandel buit gemaakt waaraan het kmi van Savoic en de gewone mscnptien on braken Geld en papieren heeft men niet gevonden Over het algemeen is het hennepgenas zeer goed vooral in den polder van Oud Alblas De ooftboomen staan rijk beladen en hier en daar is men reeds drak bezig met plukken Hoewel er nog geen prijzen bekend z n rekent men toch dat die van ƒ 2 tot ƒ 2 50 per mud naar kwaliteit zullen variëren Ook de aardappelen leveren een mim beschot op en van de bekende ziekte vindt men er wemig aangetast Zij worden voor ƒ 2 per mud gepresenteerd Het rtmdvee en vooral de j onge varkens gaan duur en willig van de hand terwijl de pryzen van kaas en boter rijzende zijn De kaas wordt van ƒ 21 tot ƒ 22 de 50 Ned de boter van ƒ 1 20 to ƒ 1 25 per Ned verkocht Gemengde Berigten In 1864 Kgn er aaa de bntsche kust Terongelukt 1171 scbepea D sUd Pirgs ooteigeat voor 1 200 000 fraokeo het hotel Uf Ue om eene strsat duor te trekken In Augustus 11 zijn te Harlingen behalve de eugclsche stoorusrhepen meer dan 90 schepen van buiten s lands binnen gekomen Te dpel3 is de verjaardag 7 bept van dea inlogt van Ganbaldi niet gevierd De daarvoor besterade 2üOO ducatea zijn onder de armen verdeeld zeker om Leve Victor te roepen Te Jeddo lu Japan 18 een vernieuwde poging gedaan om den engelachen gezant te vermoorden De dadei heeft zich van het kven beroofd De pruisische commissie oor het budget steit aan de kamer voor de weigermg van het crediet voor de m Engeland gekochte schepen Geene beschikking over s lands gelden zonuer toeateiuming uer vertegenwoordiging Keizer Alexander wil den groat orst Konstantiju door een brief bewegen om het nog een joo jein Polen uit te houden Op ieu Zeeland blijft voortdurend onrust heer schen Het schroefstoomschip Massalia van Southainptoa naar Uexandne dat eene waarde van vier en een hall miUioea gulden aan boord heeft is in de golf an Biscaye gelukkig ontkomen aan de Vergadering van den Gremeenteraad Ziitmg van Ihnffsdag 9 September Vfwerig de Hh Rcmij Hermin de Groot Poolman Virnhj VVesterb n en Reutmger Na goedkeuring der notulen worden ter tafel gebragt de navnlcrende itnkken al = Bfsl van G èi i tateu houdende kcnni gesing van 7 M besluit dd 20 Aug oïfttrent het aauhojden der voorstellen der gemeente tot het heffen van begrafeniskosten an Stolwijk n Schenk Uit verhooging hunner jaarwedde aJB sluisknechts m handen der eumui oor de begrootmg ld van den heer Drost te Moordrecht om m den Üssel te mog a baggeren aangehouden ld van C M Fuijk en andtren om te worden benoei d tot amb Loaai bij de pi belastingen ter isie De beer Kemper brengt nimeus de commissie verslag uit over de be grootmgen der gasthuizen bestedelinghuu en Israëlitisch armbestuur strekkende tot goedkeuring met geringe wijzigingen na dankbetuiging van den voorzitter wordt besloten die stukken ter visie te leggen De behandeling der gemeente rekening wordt Tiogmaals verdaagd De rekeamg van Libnjemeesters wordt met alg stemmen aangenomen H t adres van A lafeber tot het in koop knjgen van een stuk stads grond m de Lemdulstreg et het advies van de comnussie van f ibn cage houdende dit toe te aan tegen deu kooppnjs van ƒ 200 met be paling dat aet bmnen het jii moet bebouwd zijn en dat de zich daarop bevindende boomen ten voordeele der gemeente trooid worden wordt ra eenige gedachtenwnsseling tusschen de HH Kemper iortuijn Drooglcevt i en Pfiuce met alg stemmen op eene na aangenomen Of het adres van 4 van Houten wordt met alg temmen afwijzend beschikt Het verzoek van de wed J van Tol lokt langdurige beraadslaging uit waaraan deelnemen de HH Fortuijn Droogleever Buchner de Grave Pnnce van Gennep en de Aoorziiter waarna wordt voorgesteld de be ïissing te verdagen tot dat de schepenjagenj zal geregeld zijn waarmede ille leden behalve de voorzitter zich vereenigen Alsüu wordt overgegaan tot bet benoemen van leden m de navolgende commissien als lo die van fabricage m plaats van de HH van Boveoe en Pnnce welke moesten aftreden bij de siemm ng voor het eerste lid verkreeg de heer van Bovene 8 en de heer Braggaar 1 stem bij die voor het tweede hd de heer Prince 8 en de heer Remij 1 stem zoodat de aftredende leden herkozen zijn 2o Die voor de plaatselijke verordeningen aftredende leden de HH de Grave Fcrtmjn Droogleev er ea Reutmger wordenae e aftredende ledeu herkozen met 3 stemmen terwnji op de HH Remij van Gmnep en Buchner eik 1 stem wordt nitgebragt terwijl nog tot lid dier commissie benoemd wordt de heer Kemper mot 8 tegen 1 stem die op den heer Kemij viel Alsnu wordt met alg stemmen tot lid van het coUegie van Curatoren van het Gymnasium he benoemd de heer Haverkamp Begtmann en insge lijks met alg stemmen tot hul ponder mj er aan de burgerschool ie heer P B Matthijs Hierna wordt de vergadering gesloten Ingezonden Eene kleine opmerking hij het atmsteJlen van een meester tn de Gymnoêtiek Wij lazen onhnïra m eene der oude kronijken dat aan het hof van Lodewyk XIV de kapitein der kamer hazewmdhonden een trictement an 2466 livres en de nachtstoeldrager een inkomen an 800 livres gencot terwyl Racine m tractement gelijk stond met dezen laatste lu eene mededeehng omtrent de hmshouding van Lodewijk XVI komen de volgende zonderlinge tractcments tepalingen voor Tier opzigters der lachten elk 150 livres een kapitein der kimerhaze indhonden 1000 livres een eerste schilder 600 livrc een opzigter der kabinetvogels 1000 livres vier kamer barbiers elk 700 livres een leeraar in de wiskunde 200 livres Men zal dit zeer bespottelijk vinden men zal het ongelijke der tractements bedeelmg niet alleen laken maar zich geen denkbeeld kunnen maken dat vorsten die als voortplanters der beschaving als voortplanters van kunsten en wetenschappen te boek stonden een eersten schilder een onderttij7er m de wiskunde en een groot letterkundige zooverre beneden den hondenoppasser den barbier en den nachtstoeldrager stelden Maar dat ales geschie ide lu eene mmder verlichte eeuw dan de onze dat vv aren n ig de overblijfselen van verouderde middeneeuw sche veroordecien die met de groote franscbe omwenteling een emde namen En als wjj dm nu een blik slian m onzen tijd en voorbeelden kunnen a inhalen even bespottelijk en even vernederend voor elk beschaafd en wetenschappelijk man dan worden wy overtuigd dat de guillotine nel d hoofden maar geenszms de vooroordeelen van een vorig geslacht afkipte dan wordt de geest met weemoed gestemd bij het vernemen dat het bestuur d r ïtad Gouda een gymnastiek meester aanstelt op eene jaarwedde van ƒ 800 terwijl de meerder beschaafde en meerder nut stichtende hulponderwijzers slechts met een tractemöit van ƒ 400 Horden bezoldigd dan moetende docenten aan een gymnasium en de hoofdonderwiizer der stedelijke scholen zich wei schamen m trictement hijn i op dezelfde lijn te staan met een exciüuii üi kfjord luider en een publiek dat zoo opentlijk ligchimelijke outwikkelmg boven geestelijke stelt kan met anders dan zic i zeer beligchelijk aanstellen tegenover den vreemdeling en een zeer bedroevend figuur maken m de geschiedenis der beschaving Men zal e enwel beweren dat de meester m de g mnastiek gehjk staat met elk ander onderwijzer alleen omdat hij ook onderwijs geeft en dit kunnen wij volkomen toestemmen want ook de pieBtot en arlequm zijn kunstenaars en aan het tooneel verbonden even goed als de tooneel dichter of opera componist maar men vergete niet dat er een eer wijde klove xp tusschen den kunstemar en den kunstenmaker Poanum schijnt het bestuur dezer stad met gedacht te hebben Allen die belang aiellen n weten iap en ietchamng