Goudsche Courant, zondag 14 september 1862

Burgerlijke Staad GtBOEOf 4 September Maria Isabella ouders A van der Paauw en M J van KaleB 6 Vathalia oaders L E van Belle en I Walrijck 7 Ponlus OBOers A Tin üer Laaa en W van der Heiden Jacobus riA s 1 an der Ki t ra E Doesburg Hendrik ouuers H Bedijs en A Zandïoort Comeüs ondera J J T Kerper en J E van Eeuwen l ieter flMBLLUEK 7 September Gijsberta Maria Fennet 4 m SCHOONHOVEN Ingeschreven van 29 A ig tot 5 Sept Geeoren Clazina ouders A P Koppenol en J H Stekelonburg V lj n p van Ipenburg Aletta Cristina ouder A VFU den Bergh en A Aluik OvEKLEDEN M M Fork 61 j wed van P de Yit ttoeüüan OUDEWATEB van 3 tot 9 September Bevallen Antonia Bredins geb van der 1869 iWu i Zondag 14 September GOUDSCHE COURAOT f ADVERTENTIEN Uitgave vaD A BRINKMAN Oost Haven B 5 Mijne srellefde Echtgenoote ATII ELISAB DE KLERK beviel heden voorspoedig van een Zoon r C KNAAP GoiD i S Sept 1862 £ e ige kenniagtcing Gevoelig voor zoo veler en zoo vele bhjten van deelneming en belangstelling in persoon eu lot ter gelegenheid van op 3 Sept 1 1 vervulde Evangeliedienst in deze stad betuigt de ondergeteekendc daarvoor openlijk zijnen opregten en hartelijken dank M A G VOKSTJUN Predikant ioci A 7 September 1862 Bij Notariële acte den l Mei 1863 te iroerdev gepasseerd is tasschen PETRUS KOCK en ANDHIES KOEVEE Je Bierbrouwers te Bodegrmen aangegaan eene vennootschap ter uitoe eniug der Bierbrouwerij eu Mouterij genaamd het Wapen TAS BoDEGK ivEX Onder de firma van P KOCK en A KOKVEK Jb in compaguie welke door beiden zal worden geteekend in en omtrent alle zaken de vennootachojj betreffende behalve in het opnemen van gelden hetzij bij vorm van obligatie trekking acceptatie promesse beleeuing hypotheek of onder welke benaming zulks ook zoude mogen zijn terwijl het houden dtr boeken en der kas het ontvangen en uitgeven van gelden ec in het generaal de geheele administratie der zaak zal zijn verbleven aan den vennoot A KORVES Je I e ven ootschap is aangegaan voor ZES jiKES van 1 d ari 1862 tot 31 DetnAer 1S67 Geschiedende hiervan aankondiging overeenkomötig de bepalingen van artikel 2S van het Wetboek van Koophandel jel A KOaVES Jr Naar aanleiding van het bovenstaande wordt verzccht geene betalingen vorderbaar sedert 1 Januarij 11 te doen dan tegen behoorlijke kwitantie van den ondergeteekendc te zijnen woonhui e neven gemelde £ ie rfaH Bwerii te Bcdeg acen Stt A KOEVEE Jb B LANGEBHtJ IZEN P BAAIJ H KOMIJN Pz A LANGEKHUTZEN en J C COEES Makel vaks zullen op Maandag den 15 September 1862 des Avonds te 6 uur in het lokaal FRASCATI in de Nes te Amiter dc door de Nowrissen COMMELIN en AMÏA ESSEE in veiling te brengen en zulks met wijziging ran de daarvan aangeplakte billetten en vro gere adeerientien N 1 Eene BOEREN HOFSTEDE met Huismanswoning S alling Wagenhuis Erf Tuin Boomgaa J en daarbij behoorende WeiKooi en BOUW land Hakhout en Watering in de Krimpenerwaard gemeente STOLWTK aan den Benedenheulsche weg groot 13 B 29 E 6 E benevens een perceel Hoolland daar nabij aan de Tiendwatering groot 1 B IS E en 40 E alzoo te a nen groot 14 B 47 E 46 E N 2 £ en perceel Wei en Hooiland Hakhout en Waterin als voren tuin den Benedenheulsche weg groot 6 B 4B E 70 E N 3 Een perceel Hooiland Hakhout en Watering als voren aan de Landscheidingswatering groot 1 B 51 E S9 E met een perceel als voren op Klein Stolwijk aai dezelfde watering groot 1 B 52 E 20 E ahoo te zamen groot 3 B 03 E 79 E En N 4 Een perceel als voren op Koolwijk aan den weg van dien naam groot 1 B S3 E 34 E icelke lormistaaiide perceelen ter gezamelijke groofe tan 25 B 61 R 29 E eerst afzonderlijk gezeild en daarna gecombineerd in ulag ztillen gelegd Korden De perceelen kunnen dagelijks uitgenomen des Ze idags worden bezigtigd IX veilconüi tien ten Kantore van de Notarissen COMMELlN en A H A ESSEE te Amsterdam en de Kopij daarvan bij de i N jtiris SMITS V VX DEK GOI S te BergambacJit De Thee Soorten riT HET MAGAZIJN VAN Sinderam en Siblesz Ie ArnJiem zijn fijn geurig en waterhoudend zij inumen daardror boven veel andfire soortA bijzonder uit en zijn in verzegelde p iljes van 5 2V2 n 1 S verkrijgb u r bij G KABEL Lange Ti ndetceg 1 N 24 te GOUDA D BOER AZ te Oudewoter en verdere Depots Binnen en Bnitenlandsche BêlKlMClL Bij A BEINKMAN Boekhandelaar op den langen Tiendeweg te Godda is te bekomen Best Holiandsch en Velin Schrij apier ENVELOPPEN en levert binnen weinige dagen alle RANTOOR BOER en Steendnak ve2 k tegen zeer billijke prijzen CORRESPONDENTIE X mt akt de policie opmerkzaam op het dobbelen lat des zondags gercgtld ai des morgea tot des a ond3 pUata vindt op de vest tussche i het zwembad en kruidliuis jc Deze dobbeSpartijen gaan meestal den gaiisehen dag gepnard met vloeken en razen tot ergernis der btrtoncrs an dicu omtrek Prijzen der EfFeclcn AMSTEEDALI Diiigsdag 9 September l ni ste lIuOLTSte 0 Uc ii pCt V urs koels koers Ned w sch 2V2 64Vio 041 3 641 0 dito 3 703 4 V 7u dito 4 sy Vie Amort Sijnd oV i Handelm 4 1361 2 1365 3 O I Leeulng 4 99I aa ic 99 16 Aand H Sp 41 2 d Eijnspw 4V2 1063 Bc gie Eotts 21 2 Spanje obl 2 44V4 d buitenl 3 d binnenl 3 4SV 6 48 Portugi obl 45V2 5 ie 45Vif Eusl old H 5 d 1828 29 5 lOOVs Cert 1831 33 5 2V8 82 4 d 1840 4 74V4 d 5 serie 5 82 KüV 82 d fis serie 5 9OV4 JOVio 901 Volget Spw 5 19lVo lfll 4 19 IS Pruisen 1S39 5 lO Zs Oosi bijGoU 5 dito 4 dito Metall 5 5IV16 51 4 5IV4 dito dito 2Y2 2fiVw dOrenteAmst 5 7S7 71 74V8 üO nai 1854 5 6OV2 co 60 ifi Mex obl851 3 30V8 301 3 301 3 Ter Boekdrukke rij van A BRD M i l ieaws eo voor Gouda en Deze Courant verschijnt des Donderdags en Zondags in de Stad gescbiedt de uitgave des avonds te voren De prijs per drie maanden f2 franco p post 2 25 De inzending der Advertentien kan geschieden tot des morgens ten 11 ure öuttetilonï IjOnden lO Septembc Blijkens berigten uit New York heeft daar op 23 Aug in de kazerne der empire brigade een ïreeselijk oproer plaats gehad ten gevolge van het uitdeelen van handg3ld aan hen die in de vorige week dienst hadden genomen terwijl zij die zich reeds een maand vroeger hadden laten inschrijven nog niets ontvangen hadden de kazerne en een daartegenover sfaand logement werden vei ivoest en van de officieren die tusschen beide wilden komen De Eierikaanscl e bhiden bevatten het breedvocrge arrest van den krijgsraad voor welken de kolonel J B Turchinbeeft teregt gestaan wegens het toe f n der gmnelea doorzijne troepen bij de bemagtigmg van het stadje Athens begaan wa irvan voor eenigen tijd melding is gemaakt Lit hoofde van verzachtende omstandigheden is hij rijgekomenmet een ontslag uit het amerikaansche bondsleger Gisteren is te ïJewcasile eene tiilrijke meetiug gehoudenonder voorzitting van een der raadsleden Het doel dc er bijeenkomst was een veraoek tot de regering te rigtcn waarinzij wordt uiigenoodigd om bij het fransche gruvernement a ite dringen op de terugroeping der fransche t oopeu uit Eomeen tevens a iu Garibaldi eene uitnoodigmg te zenden om bijzijne eventuele im rijheidstelling in Engeland te komen woneLBeide conchisicn w erden me eene onbegi jpobjke geestdrift aangenomen Er Av iren eenige dui eud personen tegenwoordig Volgens particuliere mededcelmgan uit New lork schijntLet voorstel van president Lincoln tot emigratie der kleurlingen nel iug iig ie hebben gevonden Men meldt althans datvele diiizendeu negers het aanbod hebben aangenomen en bereid zijn naar Centraal Amerika meer bepaaldelijk naar Costa Eicate verliui en Eirdelijk leest men in een particulieren brietnog dat al de vreemdelingen in Xew York bij de moLile gardezijn ingelijfd 12 September Professor Partiidge de beroemde heelmeester is naar pezzia vertrokken om Garibaldi zijn dienstenuaü ts bieden £ r is hier ten inschrijving geopend om de kosten te dekken Weenen 9 September Weiilra zal een njpoilieckirink te Pesth ia werking treden Ook in Bohem zal dergelijke inrigting worilci gevestigd de voorbereirlenue maatregelen zijn reed genomen het noodige kapitaal is bijeengebragt Naar men verneemt worden pogingen in het werk gesteld om in Moravie mede eene hypotlieekbank in te s ellen Door de verleende concessie heef het privilegie vroeger au de nationale bank toegekend opgehouden te bestaan Met ongeduld ziet men de openirj van den rijksraad tegemoct want icet eke heid weet men dat reeds in de eerstezitting eene patitxC zal worden ingediend voorzien van eenovergroot aimtal onderteek mingen waarbij woidt gevraagdeene wijziging der constitutie in februarij 1861 uitgevaardigd De bevolking heeft duidelijk genoeg getoond dat zij in geenenkel opzigt ingenomen is met de werking van den ijksraad Advertentieblad Omstreken I De prijs der Advertentitn van één lot zet regels met inbegrip van het zegel s 0 Ce t oör I eiken regel daarbo en 1 Lent Iiimtongewoue letters worden bereke d aar piaatsruimtt dat hare belangen door bedoeld ligchaam niet worden u hartigd gelijk het behoorde en dat derhalve eene wijziscing van den werkkring en de zamenstelling van den rijksraad dringend wordt gevorderd HagUSa lO September Het tusschen Turkije en Montenegro gesloten vredestractaat behelst o a de navolgende bepalingen er moeteen heir eg worden aangelegd lot aan Cettmje Overigens wordt de in 1859 aangenomen grenslijn gehandhaafd Grahovo blijft in het bezit der Montenegrijnen de monteiiegnjnsche krijgsgevangenen zullen tegen ue turksche worden uitgewisseld voorts z il een handelstractaat worden gesloten ti schen Montenegro en de aangrenzende pro incien Berlijjl lO September De leden der commissie belast met het maken der noodige toebere idselen tot het bijeenroepen van een voorloopig di i sch paiieinent hei beu zif i verteuigd met den wensch der oosteuienrijksche leaen dier commissie ten opzigte van de plaats waar hare lerg ideriugen zuUeu gehouden worden A roeger had men bepaald dat de commissie te Weimar zou vergaderen nu is bepaald dat zij te Frankfort a M zal blijven alwaar de eerste zitting zal pla its hebben op 2i dezer 11 September De beraadslagingen o ver de ingediende be rooting voor oorlog hebben heden in het huis der af e aardigden een aanvang genomen De miuisSer van tinauci u de heer voi der Hejdt heeft een overzigt gegeven van hc Hcn vroeger met betrekking tot de reorganisatie des lagers u ct t plaats gehad en bij die gelegeifaeid oider anderen gezeird Ut bij de regering nimmer het pum heeft i tam om slct i ts tijdelijke veranderingen ten deze in te voeren De rogerug vermeende dat de goedkeuring vroeger door het huis den voorgestelden maatregel geschonken haar het regi gaf oia te gelooven dat zij door het bestaande te behouden zich kweet van haren pligt jege is het vaderland Aliten de korte duur der thans geopende zitting heeft l ni terug gehouden nu reeds de v etsüni erpen betrelfcndi de re rganisat e der armee in te dienen iictgeen echter l ttcr al jilaats hebben D jor het goedkeuren der wetsontuerpeii lirLrelfeiule de begrooliag over lbö2 wordt iieis geprejudicieerd om reut de later te r eineu bosluitt u rakende de dieuslpligt IK regering heeft geen bezwaar iep het verleeiien van een buitengewoon crediet de middclfn t i dekking der voorgestelde uitira en worden ruimschoots gevonden in de inkomsten van den sl iat De regering meent met grond te mogen n kcuc cp go lkeuring door het huis van de later plaats gehad hebbende uitgaven voor iou2 i h fle die uitgaven onvermijdelijk waren Een te laat indienen van wetsvoordragten zon geen besb iten kunnen wettigen welke wanorde zonden brengen in het beheer der geldmiddelen of de regering jegens het baitenland blootstellen Wordt het voorstel der financiële kommissie omtrent het ingediende wets ontwerp aangenomen dan moet de verwerping van de begrooting daarvan het noodzakelijk gevolg zijn De regering is doordrongen van het beginsel dat de landdag h de geraamde uitgaven goed te keuree maar zij je ciet jjjjndtj doordrongen van de overtuiging dat zij niet nfiP S delen Daarenboven heeft kj zich getoond beJfiiit ifMja de zucht om de ontstane kwestie op mii nelijlB Eijz e ui