Goudsche Courant, zondag 14 september 1862

weg te ruimen De verantwoordelijkheid voor de gevolgen eener verwerping laat zij daarmede aan de vertegenwoordigers des lands fiedurende de jongst verloopen maand zijn 7 schepen met 1378 landverhuizers reststre ks van Hamburg naar transatlan tische plaatsen vertrokken en over Huil en Liverpool naar NewYork 164 Het totaal getal der in de acht eerste maandendezes jaars van hier vertrokken land ver uizers bedraagt 13 864 zijnde 3111 meer dan in dezelfde acht maanden des vorigen jaars Sederc ci nigen tijd worden herhaaldelijk advertentien in de dagbladen van zekeren Charlier aangetroffen waarin wordt toegezegd ihit op de overzending van zekere som gelds eeae zeer gewigtige mededeeling zal worden ontvangen Het blijkt thans dat die mededeeling in niets anders bestaat dan in den raad om zijwo mcn aan te kweeken Deze raad wordt gegeven in eene kleine brochure waarvan natuurlijkerwijze het papier geen honderdste deel der waarde heeft van het geld besteed om het te verkrijgen Van regeringswege is het publiek tegen deze bedriegerij gewaarschuwd Tuxijn 11 September De geruchten dat de regering ecne nieuwe leenlng zkI aangaan zijn ongegrond De geruchten dat de koning aan de garibaldisten amnestie zal verleenen winnen veld Het jaarlijksehe militaire feest van 8 dezer te Napels isafgeschaft V gisting ter zake van Garibaldi is verminderdsedert men de zekerheid heeft dat eene amnestie zal wor ienverleend New Tork 30 Augustus Volgens de Ne York Times zou het boitil gouvcrnemeut wel bereid zijn om eene bemiddeling van Frankrijk Engeland en Kusland aan te nemen mits daarbij de terugkeer der zuidelijke staten tot de Unie als grondshig werd ajngci omen terwijl daarentegen het aanbod eencr bemiddeling gegrond op de onafhankelijkheid van bet zuiden zou worden beschouwd als openbare vijandschap 6innenlant GrOUda 1 September De begrooting voor de dienst van lSfi3 is aan de leden van het stedelijk bestuur rondgedeeld Het geheel Jer inkomsten bedraagt met inbegrip van een batig saldo van ƒ 10 998 7SV2 ƒ 173 409 83 en dat der uitgavet 173 403 581 zood het batig saldo bedraagt ƒ 6 24i he inkomsten zijn in de volgende vijf hoofdstukken verdeeld ƒ 10 99 7 8Vn 96 734 07 = 50 377 97 5 179 10 100 I Ontvangsten wegens vroegere licnst II Opbrengst van belastingen en heffingen UI Baten uit gemeente eigendommen en bezittingen IV Ontvangsten van verschillendeu aard en toevallige baten Buitengewone ontvangsten 173 409 83 elf hoofdstukken ƒ 24 512 19 676 26 595 5 352 18 031 581 2 675 26 810 Totaal De uitgaven zijn verdeeld n de volgende I Huishoudelijk bestuur II Kosten voor werken n iurigtingen tot openbare dienst h stemd lil Kosten voor eigendommen der gemeente met de lasten IV Kosien van invordering der pi belastingen of middelen V Kosten der op veiligheid en brandweer VI Kosten der pi gezondheidspolitie 36 675 If 9 645 II 3 132 II 2 290 Kosten van het onderwijs vu ter bevordpring van kunsten en wetensch Kosten voor het armwezen mitsgaderssubsidien en bijdragen aan daarmede inverband staande instcliiiiiren IX Eenten en aflossingen X Andere uitgaven XI Onvoorziene uitgaven Totaal ƒ 173 403 581 0 De staat der Nederlanden heeft berust in de uitspraak van het bof in Zuid Holland dd 30 junij jl betrekkelijk de schadevergoeding toegekend aan de gemeente Èevden voor het verlies en gemi der visscherij in het Haarlemmermeer zoodat dit regtsgeding thans voor goed geëindigd is StOlwijkersllliS lO September Op de heden alhier cetouden vergadering van de afdeeling Gouda en omstreken der Hollandsche Maatschappij van Landbouw werden nadat de rekening va Sen pcnningmee 3ter was goe lgekcurd en eeni p verdere administratieve werkzaamheden waren af jeloojien tot afgevaardigden ter algemeene vergadering te s Hage benoemd de H H J B Snellen en A Kluit en tot plaatsvervangers de HH K en J de Vries Omtrent het ter vorige vergaderiog aangehouden plan tot het houden van jaarlijksehe tentoonstellingen van fokdieren zoo van rund als wolvee werd beslc gevolg te geven aan het gedane voorstel to deze tentoonstellingen voor den tijd van vijf jaren vast te stellen VetSer besloot men de afdeelings vergaderingen telkenmule eenige Sagen te voren in de Goudsche Courant te annonceren Na het gemeenzaam bespreken v in laudbouw onderwerpen als de beste wijze van hooi winnen het broeijeu daarvan de kruising der schaapsrassen enz wordt de vergadering gesloten Gorincheia lO September Gisteren namiddag vertoonde zich in het N N Oosten eeré verbazende windhoos aan den hemel De omvang van de hoos was zoo ontzagverwetkend dat weinigen zich konden herinneren zóó ifis gezien te hebben Met regt vreesde men voor onheilen wanneer zij den grond mogt bereiken Telkens eVenwcl verhief zich de hoos wanneer zij juist den grond scheen te zullen raken Opmerkelijk was de bleeke kleur der wolkenmassa waaruit zij nederdaalde en hoewel alles stil was vertoonden de omzwevende wolken eene ongemeene werking van winden en electriciteit Meermalen beschreef de hoos met haar ondereinde eenen cirkel en verdeelde zich zelfs éénmaal in tweeëri alzoo eenen oumetelijken wimpel vcrtoonende Var ongelukken hebben wij gelukki weder niets gehoord De thermometer teeken Ie 77 graden Fahrenheit en een zeer kleine koelte bewoog ter laauwernood de bladen der boomcn Apeldoorn 12 Septcnber Dezer digen hebbeu alhier de eerste opmetingen plaats gehad voor de geprojecteerde spoorweg lijn van Hilversum langs N kerk en Api ldoorn naar Zutphen waartoe door den heer van Oudshoorn te Arasterdam concessie is aangevraagd Men verneemt dat het bestuur der stad Deventer het bouwen van een brug over den IJssel voor zijne rekei ing wil nemen mits genoemde st id en niet Zutphen met die spoorweglijn en zoodoende met Neerland s hoofdstad op de kortst mogelijke wijze verbonden wordt Gemengde Berigten Gedurend het jaar 1861 zijn in Engeland en Wales 13591 personen om schulden in gijzeling gebragt In Zuid A vistralie ia groot gebrek aan geschikte werklieden maar volstrekt niet a n winkelbeS enden Telerkeu en schoolmee ters De kei er wil ia Mt 00 een leger van 40 000 man De zelfzuchtige industriëlen hebben den koning tot m V ie3baden met hunne vruchtelooze Itmentatien vervolgd Prins Xapoleon gaat uit balooi igheid voor iwce maanden op reis eerst naar Co sici dan naar Egypte talic zal maar liever geestelijke goederen verkoopen cu geene leeuing Initen Op het Undbouw feest te Lorhaus is de eerste prijs in het ploegen toegekend aan eene jonge dochter vai 28 jaren Te Enschede is de katholieke noodkerk ingestort v einigc degen voor dat men diö in gebruik zou stellen Te Aken lioudt men de l ide vergader ng van alle kath jlieke verecnigingen in Duitsehiand te Weimar het coi res van land en volkshiiishouiiLuudigen en te Dusseldori het tweede rijnsi hc schaak congres De l riuee Jerome die fransche troepen naar Mexico moest overbrengen is op de reede van Gibraltar verbrand De equipage is gpred Men meent in Engeland een surrogaat voor het katoen gevonden te hebhen dat in alle opzigion deze stof kan vervangen Men veron ustte zich over de Great Eastern het schip dat op een rots f estooten heeft is weiuig beschadigd te Xew York aauirekomen Konin Lodewijk van Beijeren vader van den rcgercnden vorst Maxiiniliariu JI is van Marseille scheep gegaan naar Rome Men zegt dat de burgemeester van Dordrecht eervol ontslag vraagt Een zeventienjarig ouderloos naaistertje te Weenen heeft 300 000 florijnen getrokken De Ricei correspondent van verschUlendo dagbladen is uit Xapels verbannen Het behoud van het eiland Schokland en van de haven van Ens ia bij het gouvernement in beginsel aangenomen Ma ndag nacht is te Liyerpool brand ontstaan in het groot armgesticht In weei wil van alle Inspanning was het onmogelijk de slaapzaal r i nderen te bereikea 17 of IS zijn door da vlammen omgekomi of door oen rook gestikt In het kanton Baselland is de doodstraf Acder ingevoerd Op het taalcongres te Brugge leuteren ze over sa of ae e vermaken zich met aardige versjes Een veertienjarig struikroover la te Delft gtvat hij berool ile Zondag namiddag op den delftrapuwschen weg ee tueis e van een halsketting Te Marasch in Cilïcie zijn 200 christenen vermoord De wonden van Garibaldi zijn 700 ernstig dat de genezing minstens drie maanden zal aanhouden Dorothea Trudel aaii het l uricher meer in wier instituvt de zieken uitsluitend door bidden genezen wer ien is zonder geneeskundige hulp aan zenuwkoortsen ove lsden De Jransche akademie heeft voor het eerst den prijs van 3000 franken toeg kend aaa een proiestantsch theologisch werk van E de Pressencé De generaal Luders is te Parijs genezing komen zoeken van zijne wonde hem te Wm schau toegelragt Uit l s MiséraUes van Victor Hugo is reeds een drama gefatsoeneerd GarlbaMi is zeer geruft m zijn Int eu betoont de grootste miuachtiug voor regering Te Ostende is het stationsgebouw van den spoorweg grootenueels verbrand In den omtrek van i is de tongblaar onder het rundvee met groote hevigheid uitgebroken Men veibreidt zeer treurige geruchten over koningin Victoria als zoude zij aan verstandsverbijstering lijden en dit te Ostende duidelijk gebleken zijn Ook de duiuzand winteraardappelen zullen overvloedig goed eu goedkoop ïijn Aan het tLans vacante baa v ji aartsbisschop van C nterbury is een jaarlijksch inkomen verbondt t ran 180 000 guluen Ii Wïgan Leeft het werkvolk van 7 kolenmijnen ten getale vnn 2000 den arbeid gt staakt om dat men hun 10 pCt op het loon wilde korten Te Groningen is in de kostersgang een huis door verseheldene huisgezinnen bewoond afgebrand De bewoners zijn met achterlating van al hun goed ontkomen De Times had 3000 abonnenten verloren omdat hij Garibaldi veroordeelde daardoor geleerd oordeelt hij nu gunstiger over dien grootea held De afgescheiden gereformeerd ï gemeenten in Zuid Afrika Kaap de goede hoop hebben overgezonden een wissel van ƒ 2253 16 voorde n od l jdenden door den watersnood van 1S61 Het engelsche stoomschip Minna heeft eene lading ammunitie naar Charleston gebragt en is met 1046 balen katoen te Liverpool terng gekeerd In een geprojecteerd dorp aan de kruisvaart in de gemeen e Haarlemmermeer is eene jaarlijksehe wolmarkt int esteld Ingezonden Gouda 13 Sept 1862 M jlieer de Itedakteur In het laatste nommer uwer courant komt een artikel voor dat me noopt u de opneming der volgende regels te verzoeken Ik bedoel het ingezonden artikel eene kleine opmerking bij het aamfellea van een meester in de gymr a tii k Het spreekt van zelve dat ik de strekking dezer opmerking onbesproken laat Trouwens dat een volk geen aanspraak mag maken op den naam van beschaafd wanneer het hen aan wien het de neilige taak van de opvoeding en geestelijke ontwikkeling zijner kinderen toevertrcun t niet toont te waarderen behoeft geen betoog meer Er zijn waarheden die zoo zeer het gemeengoed van alle beschaafden geworden zijn dat niet meer besproken wordei dan door onkundigen Waartoe wo rdei verkwist aan den man die de ligchamelijke en de geestelijke ontwikkeling zijner k vJeren op gelijken prijs stelt i Laat hij van Jlacaulay en van zoovele anderen het leeren Xiet de strekking maar hei vaderschap van het ingezonden artikel doet me de pen opvatten In verband met een verzoek aan den raad dezer gemeente door het coUesie van curatoren dat ik voor dit opontlijk blijk van goedkeuring van mijn arbeid dankbaar boii ingediend hebben zeer velen naar ik verneem gemeend mij voor dtn schrijver dezer opmerking te moeten honden Zonder eenigzints het onkiesche in te zien dat er in gelegen zou zijn vaaneer ik op zulk een weg ano uem mijne belangen trachtte te bevorderen noemt men mij opentiijk als den steller dezer regelen Ik ben me niet bewust gedurende den korten tij 5 van mijn verblijf alhier door eenige handeling het vermoeden te hebben gewettigd dal ik vreezen zou mijne overtuiging ook waar ze strijden mogt net de heerschcnde raeeningen uit te spreker of dat ik om hare zegepraal te verzekeren wegen zou inslaan die ongeoorloofd zouden zijn Het is daarom Mijnheer de Kedakteur dat ik de volgende verklaring niet onnoodig reken Het besproken artikel is uiet van mijne hand en de schrijver is r c zelis nift bij nnme bekenu Bovendien deze regelen wier plaatsing ik van uwe welwdlendheid vraag zijn de eersten Jie door mij u toegezonden en opgenomen vollen Met gevoelens van achting heb ik e eer te zijn Mijnheer de Eedakteur Vw BienHw Dienaar THEOD JORISSEN Het in n 47 voorkomende stukje betreffende de gymnastiek hoe aardig gesteld en hoezeer uitgaande van eene onbetwisfbare waavheii feilt ir de toepassing en zon tot eene min juiste en onbillijke heoo deeiing leiden van de handelwijze der regering De gymnastiek ie een mode artikel vroeger dacht men aan dergelijke oefeningen niet het is ons even ak zooveel meer uit den vreemde overgekomen en eenmaal in de wet op het la er onderwijs opgenomen wil men niet achterlijk zijn in de bevorde g eener zaak waarvan men zich groote ülusien maakt Men Kan dat grcote nut b twijfelen en zeer matige verwachtingen koesteren maar men kan het billijkerwijze geen stedelijk bestuur ten kwade du den dat het toegeeft aan den algemeenen wensch te meer daar eene inrigting voer gymnastiek niet zonder veler goedkeuring hier reeds sedert eenige jaren bestond die alleen aoor het overlijden van den onderwijzer ophield in werking te zijn Wie zal het nu der regering misduiden dat zij four de vervulling dezer vacante be kking in overeenstemming met de verkregene onüei indiug en na gezet onderzoek de zaak regelt naar de eischen van het oogcblik Die eischen zijn liooger dan vroeger het zijn giene kunsten m cr die men verlangt maar de toepassing van eene kunst die van ini onderwijzer bepaalde opleiding en ernstig uejenmg voidert Vroeger mogt men zich tevreden stellen met een oudon deroiEciej die zekere vlugheid en vaardigheid bezat dit is nu eene ong ijmdheid geworden Men verlangt eregt een onderwijzer die zijne knnst naar beginselen geleerd heeft en z ten doel stelt roede te werken tot de opvoeding der jeugd een man aie doordrongen van het gewigt zijner taak zich geheel daaraan toewijdt Voegt men nu hierbij dat dit onderwijs door denzeifden persoon aan de leerlingen van al de openbare scholen gegeven moet worden en hem voorzeker overvloedige bezigheid zal verschaffen dan wenschte schrijver dezes wel te weten wie eene bezoldiging van f 800 voor zoodanige betrekking te hoog zou achten terwijl het ook wel niet gelukken zoude een geschikt persoon tot een minder bedrag te bekomen Nu rijst dan de vraag worden de hulponderwijzers niet te karig bezoldigd met 400 Zij allen zijn gelijk gesteld dat zeker irrationeel is mrar overigens zijn het in den regel jonge lieden die zich voorbereiden tot hun vak en uit dit oogpunt beschouwd is hun salaris niet ongunstig geregeld Met de hoofdonderwacen is het geval anders hunne bezoldiging was op ƒ 900 bepaald dat stellig te laag is en schoorvoetend hebben twee hunner reeds eene verhooging van 100 bekomen Eischt de billijkheid nu de gelijkstelling der drie openbare onderwijzers diezelfde billijkheid eischt dat hun traktement minstens opgevoerd worde tot 1200 opdat het geëvenredigd zij aan hunnen stand in de maatschappij Over bt oldigingen in hei algemeen is veel te zeggen ware knnst en echte wetenschap kunnen niet met geld betaal worden en liet ze i waarlijk ook niet goed zijn d t Mcn het beproefde Die veel geld verdienen wil drijve koophandel die eene hocge bezoldiging zoekt worde kameijager vioolspeler enz Als de ri dom tot den kunstenaar of den golecr Ie komt wijkt in de lut ste gevallen de opofferende ijver eu de ijzeren volharding die hem alleen in staat stellen tot het vo brfr jen zijner roeping Dit geldt zelfs van den onderwijzer wie hunner hoe zeldzaam het moge zijn dojr bijzonder omstiindigheden tot het bezit komt van genoegzame middelen van bestaan hij wijke uit den kring der min bcvoorregteu w nt hem al de kracht ontbreken tot de onvermijdelijke inspanning De geschiedschrijver Hunie door ziji gioot histor sch werk rijk geworden voleindigde zijn voortrt iïeiijk werk niet en erkende ik ben te rijk eu te lui 11 Sept I Marktberigten Gouda 11 September Witte Tarwe p 80 N 12 80 Roode d ƒ 13 50 Amerik Eogge p 7 N 8 Dantz O 7 50 Nieuwe d 7 Gerst p 62 X V f 5 25 a y 6 Voeder d 4 90 a 5 Toedererwten p mu 1 7 50 Boekweit p 2100 lÈ 190 De veemarkt met goeden aanvoei prijzen vlug vette schapen en lammeren mede vlug magere vjrkeas en bigg n iets trager Aangevoerd 70 partijen kaas prijzen 17 a 22 Goeboter 1 08 a 1 18 Weii iter ƒ 0 78 a 0 98 Selft 11 September l e graanmarkt was heden beter voorzien de stemming niet willig Tarwe 10 80 a f 11 iO Eoïge ƒ 7 10 a ƒ 7 40 Wintergerst ƒ 5 2 a ƒ 5 o i mergei st 5 ü 5 tiO Korte Haver ƒ 4 10 a 4 2ü J 56 d 3 t a ƒ 3 60 Goede Zeeuwsche Tame brr 4 50 centen meer op Paardeuboonen 7 50 a 8 ir w ten klein van stuk ƒ 9 Witte d Sa S ï an stadswaag g jvogen van 5 tot 11 Sept 66 16 te zamen 15980 N iB Grasboter 4S i il f 1 20 a ƒ 1 35 p X Ter markt P O mud aardappelen hoogste t0 laag e 2 DordreWlt ll September Tarwe Jarige flaa wci eu 20 e lager nieuwe d slap en girj tot 40 c traai van de hand Jarige z 11 20 a f 12 40 Nieuwe d 10 80 a ƒ 11 mindere 9 70 a 10 50 Eogge weinig aangevoerd ƒ 7 a ƒ 7 50 Gerst winter 4 50 a 5 80 Zomer d 4 40 a 5 30 Haver nieuwe inl voeder en dikke racer aan evoerd en tot 30 c lager moeijelijk op te ruimen Voeder 2 70 i 3 30 Dikke d 3 20 a 3 70 Boekweit p 2100 N S 183 Paardenbooneu C 60a 2C Biaauwe erwten 8 5 a 9 Devanffir 12 September Tarwe 8 50 a 11 Rogge 7 ü ƒ 7 50 Boekweit 50 a 6 7b Gerst 5 25 a 6 Haver 3 50 a 4 25 Boter p 20 N 1 = socrt ƒ 19 a 21 Infer 18 2 soort ƒ 14 a 15 Zwolle 12 September K ddelprijzen Tarwe i 9 Euw n 10 75 Rogg 7 25 BoekweH B o2 Aardappel 1 55 Boter pr n 3 97 20 n 21 25 Apeldoorn 12 September Nienwe Kogge ƒ 7 a 7 25 I Nieuwe Boekweit ƒ 6 6 lO Boter pr N ƒ 0 921 3I Londen 9 September Boter fries e 108 Kamper