Goudsche Courant, donderdag 18 september 1862

1809 W 49 Donderdag 18 September m Zwolle 92 i 98 Kaas Edam 46 a 52 Gouda 38 a 43 10 September Graanmarkt Met goede aanvoeren vanbuitenlandsche artikelen Nieuwe inl Tarwe van goede kwaliteit onveranderd Baitenl met redelijke vraag insgelijks alsvoren Amenk meel met veel voorraad gemakkelijker te koop Gerst vast De aanvoer bedroeg gister en eergisteren 16 7 50 Tarne lOSOq Gerst 14 418 q Haver 1290 zakken en 35 210 vaatjes meel 11 September Aan de veemarkt van heden werden aangeboden 1390 runderen 420 kalveren 7450 schapen en 95 varkens Voor beste runderen 4 10 voor d kalveren 5 4 voor de schapen 5 4 en voor de varkens 4 8 per steen betaald 12 September Tarwe stil tot onveranderde prijzen Boter Friesche 100 a 102 Burgerlijke Stand GOUDA Geboken 1 9 September Hendrik ouders J de Gruil en G Okker 10 Teuna Maria ouders t I Kruisheer tn B W van Kuylenburg Wilbelmina ouders J van Dorp en V van Riemsbergen 11 Cornelis ouders J van Bnuren en L de Boos Lintje ouders E van Gent eu L Bos OVEBLEDEN 8 Sept Aleijda Margaretha Reiners ed van H J Boissevain 79 i 6 m Arend Boot 2 j 10 Louis van Buuren 8 m Arnoldina Pieternella Paulina van Atsman 10 w cobus Ouddolf 25 Gehuwd 10 Sept J Bezem en P J van Hotwegen 11 i W de Wilde eu H 3 Jansen Bevallen IC September H W Vdu elt m peb au Veen z Ond irtouwd Theodorus Engelhart 23 j met Joanna au Wijk 23 j BOUDSCHE COURAITT ADVERTENTIEN BRINKMAN ü n 75 Uitgave van A Oost IIaven Getrouwd J W DE WILDE bij hetProT Geregtshofen fjg Arr Eegtbank te Utrecht fe en 5 ® H J JAXSKN Wed J Kas Eenige en algeheele keiiniageting ife GOCDA 15 11 Sept 1862 Voor de vele bewijzen van belangstelling ons bij gelegenheid van ons Huwelijk betoond betuigen wij langs dezen veg onzen welmeenenden dank H VAN BOVENE Ja Gouda L A vji s BOVENE 13 Sept 1862 L ansdorp Portraits Cartes Visites Het Atelier van den Heer PRONK is £ opend van af Dingsdag tot Vrijdag voor het LAATST Eerste Kade op de Kamemelksluot TEEKENBEUOEFTÖT J QÜAKT W1JDSTE V VT te GOV DA berigt dat ijn MAGAZIJX ruim is voorzien van alle mogelijke TEEKENBE HOEPTEN als PaSSerdOOZen in diverse grootte en kwaliteit van ƒ 1 50 ƒ 2 ƒ 3 5n ƒ 4 ƒ 5 ƒ6 en l Goycr EcMe En gelsclie Passerdoozen vau ƒ 7 50 en ƒ 12 Paber en au ere Teskenpotlooden Conté of Teekankrijt van 2 en 3 cents het ri pje GomelaStiek het stukje 4 5 eu H cents Trekpennen Teokenpennen Passers Driehoeken Pistolats Teekenhaken Doezel e Borgkri t Houtskool Mondlijm Oostindische Inkt Doezelaars Verw Verwrpotjes Psnseelen Teel tenkokers en Teekenportefeuilles in verschillende fonn iteu Teekenpapier van 2 S 4 eo 3 cents het vel Openbare Verkooping TAN EENE AANZIENLIJKE PARTIJ Manufacturen bestaande in Laken Duffel Busking Esquimo Tricot Satin de Lai ie Cuir de Laine Castor Dames Mantelstofifen gemaakte Overjassen en andere Winterkleederen gekleede Jassen enz op Woensdag 17 September T862 des voormiddr gs ten 9 ure in het Huis Wijk K N 237 aan de Peperstraat te GOUDA Daags te voren te bezigtigen A oor en HEER zijne bezigheden bulten s huis hebbeade wordt verlangd kost inTypning enz liefat in de nabijheid van den T irf tinge Conditie en prijsopgave worden franco ingewacht onder letter T bij den uitgever dezer Courant Eene Werkmeid tevens keukenmeid van de P G liefst boven de 30 jaren wordt tegen 1 November a s gevraagd Voor het nadere adres vc vo e men zich bij den Boekhandelaar vx B van GOOI Kleiweg alhier Belangrijk berigt De ondergeteekende neemt de vrijheid het geacht publiek te berigten dat hij op verzoek van een aantal lijders besloten heeft een paar dagen alhies te vertoeven tot het radic verdrijven van Exteroogen Kagelingroeijuigen vereeldeKttol teu zou ériemmste pijn of verbloedinj zoodat men bij continuatie er van bevrijd blijft De veelvuldige respect£bele attesten zoowel van bekwaamheid als van soliditeit welke bovengenoemde in bezit heeft geven hem de verzekering dat hij de achting die hem ruimschoots buiten s lands en ook sedert gemimen tijd in Nederland is geschonken onget ijfeld ook hier zal verwerven Te co tst lferen of te oiifhh hn ui liet Lor EMLNT DE PAAUVV J H MANUS Pedicure Uit de Hand te koop een Hecht Sterk eu Goeddoortimmerd HUISenERVE met TUINTJE en BLEEKVELD te bevragen bi den eigenaar en bewoner J STEENLAND Pijpenfabriekant aan de Wachteritraat alhier Prijzen der Effecten AM M Vrijdag 12 ptcniber Laagste j Hoogste 1 Gcbicvea kcers 1 koel 3 koers sed w sch s C41 3 dito 3 76V8 ve 6 dito 4 as ViJ Amort Sijnd SVJ 931 2 1 Handelm 41 O I Leeuing 4 091 Aand H Sp 4V I d Bijnspw 4V D lgie Kotts 21 543 Spanje obl 2 44 V d buitenl 3 i4 d biiinenl 3 lb ISVie 4S8 Portugal obl 3 45V3 4 5Vi6 Busl obl H 5 lül 8 u 1S2 29 5 10 V4 lüüV 1003 Certlb31 33 5 h2= 8 d 1S4Ü 4 7i d 5 serie 5 i i K b2V4 dO 6 = serie 5 9 4 0 jf 901 Volgef Sp 5 löl 2 1 1 4 1911 3 Pruisen 1 b o 9 5 1 Oost bijGoU 5 dito 4 dito Jletall 5 5IV4 1 51 s 1 51 4 dito dito 2V 2 o d renteAmst 5 74i 74 6 dö nat 1854 5 60 GOV 60 Mex cblSSl 3 1 30 1 301 8 1 aov Vertrek der Spoortreinen Dienist van 16 Sejitemher 1662 Van Gouda naar Rotterdam 7 30 9 20 12 44 1 53 6 27 8 40 Van Gouda naai Utrecht 7 32 10 28 12 46 2 42 6 29 9 55 Van Rotterdam naar Grouda 6 55 9 50 12 2 5 2 10 0 55 9 15 Van Utrecht naar GrOUda 6 10 8 40 11 40 1 15 5 35 7 50 S tT De niet geteckeutle treinen loopen op Zon en FtcUtk ceit NIET Ter Boekdnikkerij van A BRINKMAN en voor Gouda en De7e Courant er chijllt des B Miderui ffs en Zondags In de ytad geschiedt de uitgave de avonds te voren De prijs per drie maanden ia f 2 fraiico p post 2 25 De iuzeiidinj der Advertcntienkan geocï ieden tot des morgLus ten 11 ure öuttcnlttTiïï Louden 13 September Lord Palmerston lieeft op verzoek van de vrienden van Garibaldi den britschen gezant te Turijn door middel van den telegraaf verzocht te trachten de toelating van den engelschen geneesheer Partridge bij den gewonde te krijgen Er heeft weder een gevecht tucschen de noordelijken en nidelijken in Amerika plaats gehad waarbij de eersten geslagen zijn Ten gevolge hiervan zijn de zuidelijken in de rigting van IVashington voortgerukt en moeten zij hunne vorigepositien na den voor de noordelijken zoo noodlottigen veldslagvau Bull s Sun in het begin des oorlogs toen de laatsten zoobeducht waren voor een aanval op den zetel van het bondsgouvernement weer ingenomen hebben De noordelijken hebben mitsdien in hunne rugwaarsche beweging eene stellingaangenomen tot afwending van het gevaar Ook New Orleans dat in de magt der noordelijken onder generaal Butler is wordt naar luid der dépêche bedreiojd Parijs 13 September Volgens den graaf de Persigny is lec vooral noodzakelijk om de verkiezingen niet langer uit te stellen da ir het gouvernement in een of twee jaar misschien de magt niet meer zou heliben om ic verhinderen dat de oude partijen in grooten getale in de kamer zitting kregen De minister van binnenlandsche zaken wilde de ontruiming van Home tot programma nemen de keizer heeft daar echter niet in toegestemd Het is lan het gouvernement niet onbekend dat een zeker aantal oppositiekandidaten te Parijs ie Lyon Bordeaux Bouaan Troves enz de overwinning zullen behalen Over de kwestie van Italië wordt overigens het stilzwijgen bewaard Zoo zegt men dat de keizer zells bij het openen van den laatsten ministerraad zou gezegd hebben Ik wensch mijne heeren dat er geen woord oier Italië worde gesproken En d larop had de heer Eouher de vergadering eenige maatregelen voorgesteld om de guano te vervangen die niet in genoegzame hoeveelheid wordt aangebragt Er waren hier twee slechte tijdingen uit Italië in omloop vooreerst dat de toest md van Garibaldi zeer zorgwekkend is eu ten tweede dat de heer Scialoja die met de onderhandelingen over het frauseh iüüiaanseh hanilelstractaat isbelast teruggeroepen is Bit l iatste nu is wel niet het geval imar toch geloof ik dat men het nog lang niet eens is devoornaamste kwestie is die betreffende de piemontesche zijde die ome fabriekanten te Lyon met voordeel koopen te Turijnw il men niet de min te concessie doen op dit artikel en dekeizer die Lyon op zeer bijzondere wijze beschermt toontzich zeer ontevreJen over deze handelwijze die hij niet verwachtte en die hij ondankbaar noemt De authentieke tijdingen omtrent de gezondheid van Garibaldi zijn zeer verontrustend liet blijkt dat de no id akelijkgeworden latingen hem zeer hebben verzwakt en dat aen i ide wond zwarte plekken opmerkt die duidelijk een erine Tdering van koud vuur aanwijzen Men zegt dat de heerTrousseui een onzer kundigste heelmeesters de k uidig te Advertentieblad önistrel en De pnjs der Advert en tien ui ttn tot ie regels met irbcgnp van IilI zegtl i b i ut vijor j eiken regel daarboven 10 C ut I Buiteugewoueletterii worden berekend naar plaiitsruimtt misschien naar Italië vertrekt om zijne diensten a in Garibaldi aan te bieden Men zal spoedig het een en ander uit Meid u te weten komen want over Engeland zijn berigten om rent onze e vpeditie ontvangen die naar Biarritz gezonden zijn liet schijnt dat alle toe ereidselen strekken om naar de hoofdstad Mexico op te rukkei D afrikaansche jagers de p ihis 3U0 treinpaarden 000 zouaven en een reg infanterie zija erj Cruz ontscheept en onmiddellijk iia r Orizaba vertrokken erwijl tevens een groot coiivooi levensmiddelen derwaarts verzonden is Hoewel de gele koorts aan het afnemen is zijn de troepen alleen de stad doorgetrokken Het effeetn f der troepen die reeds gearriveerd zij bedraagt vol ns otficlele opgaven van het ministerie van oorlog 45000 man Er valt thons niet meer aan te twijfelen dat onze troepen lang in M icb zuilen blijven Kaar men zegt heeft de president der mrucamsche republiek na zijn brief aan den kei er een voorstel gedam tot schikking der geschillen tusschen Frankrijk en Mexico en da irbij op den voorgrond gesteld d it de militure opt ruien ged irende zekeren tijd zullen ophouden doch d it de Irausehe troepen middelerwijl hunne positien zullen behouden De Constitutionnel bevat een artikel w aarin sezegd w ordtdat ofschoon Praukrijk reeds 13 jaren de onifhankelijkheidvau den paus heeft gehandhiuifd dit evenwi I nog gt eiie redenis om aan te nemen dat het voortduren de pauselijke rt viering wil ondersteunen want al bfS liount het de hau lh i ui rdier onafhankelijkheid als een plist zoo i m i m den inderen kant niet minder overtuigd dat de terbie living u Kvrijheid der volken evenzeer een pligt is AVeenen ll Sept Aansiaandeu maand ig zal de neer kamer van den rijksraad hare zittingen hervatieu zal aan de orde van den dag zjn de beliauntlin werp betreffende de invoering van het duitkocphandel en de licrziening van het kada Het officiële f rgaan in iakt de benoeinu 20tal gehuwde dailies uit de hoojste adehjkenarchie tot H M hofdames Dii strekt tei keizerin aan haren aofstaat w eer den tradiiKji iii i vroeger wil geven Het zenden van geschut naar Verona en Mantua is vo iioopig gestaakt eu tie oprigting van nieuwe vestingw rken mItalië blijft voorloopig achterwege 16 September Uit Belgrado w ordt gemeld dat 201 man der nationale garde de barrikaden hebben verlaten ennaar huis zijn gegaan Met moeite heeft men ee batiillons an de militie teruggehouden om du voorbeeld te volgen De opstandelingen in de Herzogen ina hebben zich onderw orpen De Turken hebben den wapenstilstand te Ougitza verbroken door het overvallen van een servischen schildwacht Hieruit is een gevecht ontsUiaii dat geëindigd is met ht verdrijven der Turken uit al hunne positien buiten de vesting Berlijn 12 September De indruk dei rede van den he i vou der Heydt in de zitting der kamer op heden is zeer ongunstig De regering toch heeft eenige geringe coucessien ge iaan die overigens neg slechts alleen in woorden bestaan voor