Goudsche Courant, donderdag 18 september 1862

het oreri p heeft zij alles waarop lie commissie voor het budget en ook de dagbladpers zoo zeer hebben aangedrongei u de hand geweien 15 September In de heden gelioiuU zitting van de liiTT vati afgpvaaidigdeu heeft eene eerste stemming jiaats gehaj uTt eenige posten der verhoogde miütaire begrootiag Het voo wel der und a commiswe erd iaugenomea met 873 tegen tj 9 erainen WarSCllftU l Septemlwr Van wege den adel is een eerbiedig adreidoch in kr ichiige bewoordingen gesteld bij de redering mge nnden In dit stuk wordt o a aangedrongen op de handhaving der eenmaal aan Polen toegekende regten Turijn 15 September Het ofiicieU dagblad meldt het volgende Eenige dagbladen verwytea aan het gouvernement dat Het zijne zienTivijze nog niet heeft kenbaar gemaakt ten opzifrte Tan het let dergenen die aan den laatsten opstand hebben deelgenomen Aangezien het hier geldt uitvoering te geven aan de wet en de justitie haren loop te laten was de regering niet Terpligt te dien opzigte eenige verklaring te doen Daar de gei eurteni3sen in verschillende provinciën hebben plaats gehad moet uitgemaakt worden welk hof van assi es competent is waarbij ook overwegingen ten opzigte van de openbare veiligheid in aanmerking komen 6tnnenlattli GrOUda 17 Sept De Indische berigten behelsden wederom weinig bgzonders De gouverneur generaal is in goeden welstand van zijne reis van Samarang en Sourabaija te Batavia geretourneerd Algemeen wacht men veel goeds van deze reis daar Zijne Exc aller achting gewonnen heeft door zijne betoonde belangstelling en kennis van zaken De haven van Samarang zal waj rschijulijk reeds spoedig verbeterd worden Omtrent de spoorwegen moet het besluit in het moederland genomen ncorden en het is te hopen dat het batii slot daartegen geen onoverkomelijke hinderpalen in den weg zal stellen Door de factorij der nederlaudsche handelmaatschappij te Batavia is in het geheel ƒ 29 290 naar Xeder and gezonden door haar bijeengezameld ten behoeve van Enschede Uit Bandjermassing wordt niets bijzouiers gemeld Verder heerschte in al onze bezittingen rust wegens den voortdureuilen hoogen prijs van de rijsi blijft de gedrukte stemmi g der lijnwadenmarkt voortduren en vooreerst kan men hieriu geene verbetering wachten De vrachtprjzen blyven voortdurend rijzende en hierin ♦ erwacht men nog geene vermindering daar geene particuliere icheepsruimte te wachten is Een goed vooruitzigt voor onze reederijen en schecpstimmerwerven waar op nieuw leien en weging beginnen te heerschen Ten aanyien der ongeregeldheden die zaturdag avond te iAJuIea voorgevallen zijn ontleenen wij het volgende aan een partic dieren briefToen ik t h us kwam was er oproer geweest in Leyden in het kalme Le den Eene tutile kwestie heeft aanleiding gegeven De commissaris van politie was in Londen geweest hij vond het zoo mooi dat men daar in twee stroomen van tegenovergestelde rigtiug de voetgangers zag gaan Hij wilde dat toepassen op de Botermarkt te Leyden Het volk morde en mokte tegen die dwaasheid bij Bahlman werden twee ruiten ingeslagen van ƒ 125 ieder toen bij Gever toen op den Apothekersdijk overal ruiten ingeslagen eindelijk begon men te pUun n de politie werd niet geëerbiedigd soldatenb ilp ingeroepen r kwam infanterie een luitenant werd op den grond gesmeten zijne epauletten afgerukt Kavallerie kw im nog geen ontz ig e b irgemeester is in Parijs de wet ouder Stoffels sommeerde driemaal het volk om uiteen te gaan geen gehoor Toen beguu de infanterie de geweren te laden doch eer er geschotfn werd trok het volk af Gisteren fl4 Septr zijn tnee raadsleden naar Jen koning geneest o suspensie van den commissaris van politie te vragen dat werkelijk des avonds len half aeld ure is geschied De rust is niet hersteld talrijke zamenscholingtn op stra it Gisterenavond heb ik veel personen zien arresteicn en twijfel of het genoegzaam gemotiveerd was en dan is het zeer dHi as eu verergert de kwaal Tegen van avond zijn vele bedreiGringeii gedaan iettegen31 Hude de maan helder schijnt blijveu de gaslichten den geheelen nacii door branden dat is goed Ik hoop dat men goed op zijne hoede zal zijn maar vooral neinig demonstratie maken niet zooveel soldaten op straat niet zooveel lichten op het stadhuis niet z o veel personen de trappen op en afgaande Ik ben bang voor opi er Nu s het nog maar spelen en kinderwerk een tal van ongereer twee honderd jongens trok zingende en schreenwe e door de straten doch één vonk is er noodi om een huis in lichte laaij vlam te zetten Nader vernemen wij nog dat zondag avond elf personen g jacjiilmiLzijn doch dat maandag de rust geheel hersteld was Aa de leden van de tweede kamer is rondgedeeld hetToorlojpig verslag over het wets ontwerp tot regeling van hetmiddelbaar onderwijs Daaruit blijkt dat het ontwerp overhet algemeen met genoegen was ontvangen over den omvangen het doel van het middelbaar ooderwiji waren de gevoelen zeer verdeeld Volgens sommigen gaeft i wet aan e doorhaar te scheppen middelbare scholen een ts eenzijdig kaïaiter terwijl zij tevens ongeregeld laat wat geregeld moest worden SI aan de andere zijde regelt wat ig niet regelen moet Zoowees men wat dit laatste betreft op de gemeentelijke burgerscholen in haar verband tot het lager onderwijs Men vondhet eene leemte in de wet dat zij met opzigt tot de gymnasien het stilzwijgen bewaart Het militair onderwijs de akademie te Breda en het instituut te Willemsoord werden geheelter zijde gelaten Te veigeefs zocht aen o naar eenigebepaling in de wet omtrent de zeevaartschokn Het verdervoortgezet onderwijs aan meisjes is in het ontwerp ten eenenmale vooibij gegaan Over het algemeen toonde men z ich metde oprigting van openbare burgerscholen zooals art 31 derwet die omschrijft ingcoomen Dat de hoogere burgeischoleadoor het rijk werden opgerigt en onderhouden vond vrij algemeene goedkeuring Alleen werd docr velen de vrees geuit dat de regering aan haar stelsel te groote uitbreiding wildegeven Men oordeelde dat de kosten veel hooger zonden loopen dan zij geraamd waren Naar veler meeaing ia de definitievan middelbaar onderwijs in het ontwerp opgenomen niet ruimgenoeg Verscheidene leden kwamen op tegen het beginsel omde verpUgting der gemeente tot oprigting van ten minsteééne openbare burgerschool aan het bezit eener bevolking van 10000 zielen te verbinden Vrij algemeen acht men het maximum van schoolgeld voor de beide soorten van burgerscholente laag gesteld De meeste leden achtten het denkbeeld omhet toezigt op de middelbare scholen in de eerste plaats op tedragen aan burg en weth der gemeente waar de sclioleu gevestigd zijn weinig aanbevelenswaardig Overigens zijn gelijkuit den aard van de zaak volgt op de onderdeden verschillendezeer uiteenloopende aanmerkingen gemaakt en weersproken In de derae zitting van het taal en letterkundig congres te Brugge is door den hoogleeraar de Vries versLig gedaan omtrent het woordenboek Hij deelde mede dat inweerwil van een tal bezwaren de zaak gewenschte vorderingenhad gemaakt Een tijd lang toch dreigden de werkzaamhedender personen die zich met den wetenschappelijken arbeid bezighielden verloren te gaan maar gelukkig waren betere tijdenaangebroken zoodat nu de arbeid weder kon worden voortgezet liet voorbereidende ijd perk kon nn geacht wordengesloten te zijn In het tweede tijdperk stonden echter ookmoeijclijkheden te wachten zoo als de spelling het doen eenerkeuze uit de verzamelde woorden de etymologie de omschrijving der beteekeuis van de woorden de keuze der aanhalingenen de aan te nemen verkortingen enz De alphabetisclie rangschikking der woorden op de eerste letter was voltooid terwijl al de artikelen met het woord aan beginnende voor depers gereed la en Wanneer een aanvang zou kunneu gemaaktworden met de uitgave kon de spreker niet bepalen maarhij gaf de verzekering dat van den kant der bewerkers nietszou worden verzuimd om de vruchten van hunnen arbeid zoospoedig mogelijk het licht te doen zien Hij drukte vervolgens ook de hoop uit dat voer de volgende vergadering vanhet congres de eerste afleve lng van het woordenboek iouzijn verschenen 8 Graveni e 13 September Heden is in eene vereenigde zitting der beide kamers de gewone ergadering der staten generaal gesloten De minister van binnenl zaken hield daarbij de volgende rede Mijne Heeren De koning heeft mij met h sli icn uwer jaarlijksche leigadering belast Uwe herinnering zegt u dat het eene werkzame zitting was Gij hebt meiugerlei en zeer gewigtige onderwerpen behandeld Er is veel verrigt en veel overgebleven Groote maatregelen sedert jaren bij u aanhangig werden eindelijk volbragt ik meen de regeling van deu raad van state de opheffing van het van staatswege tot dusvci uitgeoefend collatieregt de afschaffing der slavernij in de w stindische koloniei de nieuwe tariefwet vele anderen werden aan uw overleg onderworpen om zoo wij hopen in uwe aanstaande vergadering te worden voltooid Z M draagt mij op u voor de zorg en den ijver waarmede gij het landsbelang 1 ebt behartigd dank te zeggen In naam des konings verllaar ik deze vergadering der a ten generaal gesloten 15 September Hedet is de zitting van de staten generaal door Z M den koning ia eene vereeuigde bijeenkomstvao de beide kamers met de gewone plegtigheden en met devolgende aanspraak geopend ï ine Heeren Met Voldoening vinde ik mij wederom te midden van de vertegenwoordiging van mijn volk en tot gewenschte mededeeling over ons vaderland in staat Mijne betrekking met andere mogendhejen is voortdurend die van vriendschappelijke verstandhouding Zee en landmagt kwijten zich loffelijk van hare taak In het bijzonder komt deze lof aan de zee en landmagt iu NederlandschIndie toe die vaak oniler zware beproeving bij het bedwiugen van het rijk van Banjermassin haren roem op nieuïv hebbeu geh mdh i ifd Indie heeft aanspraak op onze hartelyke zorg ik reken op uwe ijverige medewerking lot verbetering zoowei van onderscheidene instellingen en wetten als tot het ontwikkelen der middelen van gemeenschap en vooral ook om liet beheer en de verantwoording der koloniale geldmiddelen behoorlijk te regelen De voorzieningen welke iu eeu ander deel onzer overzeesche bezittingen de afschaffing der slavernij eischt zijn of worden genomen Gij moogt een ontwerp der reglementen op het beleid der regering in de west indische koloniën te gemoet zien Bij deze en zoovele andere gewigtige werkzaamheden zal de voorlichting van den onlangs nieuw ingestelden raad van state aan mijn bestuur grootelijks te stade komen Het volksonderwijs gaat vooruit hetgeen ter vorming van onderwijzers thans gedaan wordt moet daarop kraehtigen invloed uitoefenen Na de regeling van het middelbaar onderwys zal de opleiding van hen die zich voor Indie bestemmen en voorts het hooger onderwijs ons gemeen overleg vorderen Landbouw en zcevisscherijen gaven aanvankelijk goede uitkomsten De oogst belooft meer dan middelmatig te zulle i zijn Op de algemeene tentoonstelling van nijverheid en kunst te Londen bekleedt Nederland eene waardige plaats Zij getuigt van vooruitgang in vele takken onzer indjstrie Onder de publieke werken welke de nationale welvaart moeten verlioogen blijft de aanleg der ijzeren staatsbanen en van betere waterwegen naar zee onafgebroken mijne aandacht trekken Wat de eerste betreft zullen enkele stukken in het aanstaande jaar denkelijk voor de dienst geopend en zal u eene voordragt tot regeling der exploitatie onderworpen worden Hetgeen aan het in werking komen der wet op de regterlijke inrigting dient vooraf te gaan wordt voorbereid met al den spoed dien de omvang en het gewigt van den arbeid gedoogeu De toestand van s rijks geldmiddelen is bij voortduring gunstig Zij laten toe dat ondanks de uitgaven voor de spoorwegen en de emancipatie der slaven schnlddelging voortgezet en aan de groote waterwegen naar zee begonnen worde Het plan eener geleidelijke herzieumg van ons belastingstelsel waarbij de belangen der gemeenten m het oog zijn gehouden zal u worden medegedeeld Eenige van de daartoe vereischte wets ontwerpen zijn gereed aan an Iere wordt voortgewerkt Gij wordt Mijne Heeren tot gewigtige beraadslagingen geroepen die het gemeen overleg onder Gods zegen tot afdoende en heilzame besluiten brenge Ik verklaar de gewone vergadering der staten generaal geopend lieden namiddag ten Jl j ure heeft de tweede kamerder statengeneraal eene korte zitting gehouden onder voorzitterschap van den heer mr S H Anemaet als oudsten injaren en waarin twee commissien benoemd zijn tot onderzoekder geloofsbrieven van de nieuw gekozen leden 16 September De eerste kamer der staten generaal heeft leden hare werkzaamhedeu hervat De geloofsbrieven der nieuw laui iiii e leden zijn onderzocht en is tot hunne toelating besloten 1 e heer Philipse hield eene aansp aak bij de aanvaarding van het voorzitterschap en zeide o a dat wij eenbelangrijk tijdperk te gemoet gaan daar de StatenGeneraal zooals in de troonrede is aangekondigd tot gewigtige beraadslagingen zullen worden geroepen In de zittirg Viin de tweede kamer der StatenGeneraalvan heden zijn al de nieuwe leden toegelaten met uitzonderingvan deii heer Meylink die nog een nader stuk moet overleggen Daarna zijn tot candidaten voor het voorzitterschap gekozen de Heeren 1 van Eeenen 2 DuUert en 3 van Goltstein De lijst zal aan Z M den koning worden aangeboden Gemengde Berigten Te Weenen heeft men het jurisien bier uitgevonden Het zal i eldra blijken dat te Aspromonte niet GaribaWi maar Fatazzi overwonnen is Vit cle tijdelijke bezetting van Rome kan men opmaker boe het met Mexico aan zal rept de Daily News De voorgewende venuindering van het üssische leger zal iiitloopen op pojrïngen ïn het werk om den arbeid der broodbakke s te verügten te Chicago is eea jonge dame voor een spoorwes condacte ir ïo piaaU getreden onder voorwaarde dat hij vrijwilliger werd De keizerin wandelt te Biarritz met ct n rottmij dit is de mode onder de dames atu dt badIJhiat cr Prinses Clutildc gaat naar de bruiloft van hare zu=ter Maria Pia haar m m brengt haar lot Genua en gaat verder door naar Eg pte Xederland liecft onderhandelingen geopend met andere zeemogendheden o ii in den indi rhen iirrdijM eene gezamentl jke expeditie te beproeseo l e Parij ï moeten l l letterzetters teregt staan wegens zamenspann ng tot gelijktijdige staking an den arbeid Te Laplaigne bij Dooruik is de toren van de kerk incestort liet gebouw was aienw en nog uiet geheel voltooid rit Lissalwn heeft men vijf heeren en vier dames afgpzoi den om de nieiuve koumgin an Turijn te halen Het britsche t Ud r m ijf liuieschepen in de MiddcUandsche 7ep yal verdubotll wo J n I amerikaaosche oorloi heeft reeds 250 duizend menscheulf vens e J4 o niiilioen gulden gcku t Te KarKruhe hetft de evanglwlie htwhop bet kind an den groothertig met echt jordiaiiwater gedoop Op d tentoanstelUng te Ixjnden zijn 2670 ambachten verte enwoodi rd T Valkenburg waren 1000 piarden ter markt Men besteedde pnj u ö 450 a 500 De Mazzim t n zijn voornemens weder zamen wtnogeyte smeden a la Orsini De Trondec an Garibaldi zijn gevaarlijk enniet gevaarlijk het is oumogelijk de waarheid op te maken mt de teges strijdige berigten Tc Clermont wil men herbergsch uiden gelijkstel Ie met speel schuld 71 Een fabrikant te SbefiSdd levert wekelijks 1000 N ponden crinolines af Men voorspelt een vroegen wirier omdat de bijende korven besinnen toe te maken Men spreekt ongunstig over de afdeeling Nederland op de loodenscbe tentoonstelliug de waar is onaanzienlijk de uitstalling U onaierlijk In Engeland noemt mende bezettingvan Rome de oorzaak vaa alle onheil ïn Italië en een hinderpaal voor denalgemeeneu vrede van Europa Den 31 Aogostns is het eiland Corfadoor eei zwaren storm geteisterd De toestand der fabriekarbeiders inHelmond en omstieken wordt iteeds banger en eischt dringend voorriening ïn het afgebrande En=cheds heeft mcE vrolijk kermis gebonden Op de Mississippi is eene stoomboot van Memphis naar Helena gezunken door het stt tea op een boomstam Van de 150 pa agiLrs is naauwelijks de helft gered Voor 21 jaren is de korter an de keizerlijkekapel te Tacranrog op vermoeden van diefstal ee angeD genomen thans ishij veroordeeld tot een jaar dwangarbeid iu de mijnen De geestdriftvoor Garibaldi is in Engeland toencnende onder eener photografie Napoleon werkt zoo druk aan zijn e tijd beeft om aan Italië te denken Op Zuid Be tlaui t koolzaad veeselijk door de vlooijen gekweld Iu Z kaasmakerijen De ntroer bedroeg in 1851 10 1 27 I 166 877 centenaars ïc Eneelaud en in Drenthe h te onder de schapen Op Sicilië is het oo KlrLa v m al de groote steden de garnizoecjen vermeerdert We n schen in Mexico 60 000 man sterk zijf Dt lu t i trk de konijnen een magteloos en de Le denaars een £ trijal tig vi ik Te Konstantinopel is het papierengeld ingetrokkea Een groote franse he door het gouvernement ondersteunde maatschappij zal met 19 October a a eene nieuwe indische overlandmail ojjenen De onder fort Bath door engel che ondernemers insedijkte polder is te Antwerpen oor 21 achtereenvolgende jaren verhuurd aan eene euuoot=chap tegen 60 000 gulden in het jaar ïen kan te a H ige inschrijven oor het paardeiispo r naar Scheveuingen dat in het eerste jaar 12 pCt belooft en ïn elL opzigt beter is dan een stoomspoor 1 Ingezonden Mijnheer dé Redactevr Naar aanleiding van let stuk door I ingezonden omti den meester in de g mnastie neem ik de vrijheid vorr weinige regels een plaatsje van n te verzoeken niet m gymnastie kwestie nog nader te behandelen die toch j n v niet anders geregeld kunnen worden dan door een vr j a n zienlijk traktement uit te loven en wil men eeu teetentchappelijk onderwijzer der gymastie dan zon het mij niet verwonderen dat ƒ 800 te gering zal zijn want nog slechts weinige in ons land kunnen zich beroemen daartoe de bekwaamheid te