Goudsche Courant, donderdag 25 september 1862

iseü Donderdag September n 5i GOÜDSCHE COURAUT Frankforter Speelkaarten A QUANT Wijdstraat te GOUD A Heeft ontv tn ccnc groote en fraaijp sortering SPEELKAARTEN als Supra fijne Frankforter met ge inoirecrd tarotté AVhist het dozijn ƒ 3 60 het spol 32 cents Homber 3 20 28 Zeer iraaije Frankforter Whist het dozijn ƒ 3 het spel 27 cents Homber 2 6 5 25 Pijne Pransche met moderne Poppen en gekleurde Azen Whist het dozijn 2 het spel 8 cents Homber 1 50 15 Jas of Piquet 1 25 12 Beste Pransche met gekleurde Azen het dozijn ƒ 1 60 het spellScents Hombet 1 30 12 Jas of Picjuet 1 10 Fijne Gesteendrukte I Whist het dozijn ƒ 1 10 het spel 10 cent Jas of Piipiet 0 65 6 Gewone Jaskaarten het dozijn 43 cents het spel 4 cents Al deze soorten per 12 dozijn genortien ontvangt men eene bijzondere küBiing Hombre of Quadrille Dooze in groote sortering Witte en gekleurde Fich vau 70 cents ƒ 1 ƒ 1 25 en hooger het stel CORRESPONBENTm De ingezonden stukken overptelpen de redactie Bekende inzenders mogen aanspraak maken op voorkeur Twee vrij uit üe ige althans cor ouze beperkte ruimte tukken over üe GynjuüisJck hoewel onderteekend doch met ons geheel onbekende namen vrxzen wij dat te veel zouden ziju over het r eds Ijrhandelde onderwerp De redactie telt zieli gten partij maar kan juibt daarom ook minder instemmen met den hevigea toon van hem die zich teekent ceu bclangsteller iu é c tte welenschap en beschaving h AdverteDÜeblad Omslrelfen AilSTimDAM Vrijdag 19 Sept uiber naL =te i Uof jrst I l ble u kocis I kütrs 1 kot r 641 9 V8 4h 1017 27 11 32 ADVERTENTIEN AVONDSCHOOL in het Lokaal der Tusschenschool en in dat der Biirgerschool Op Woensdag den 24 September aanstaande zullen des namiddags ten cijf vrr in de lokal u der StadS TUSSChenSChOOl en der BurgerSChOOl leerlingen ingeschreveu worden voorde in die lokalen te boaden AA ONDSCHOOL De lessen worden des üvonds van 7 1 re gegeven Maandag Dingsdag ronilerJag en Vrijdag tegea wekelijkschc vooruitbetaling van tien Centen voor de Tuschenscli K l en maandelijksche vooruitbetaling van vijfentachtig Centen voor de Burgersehool Bi onderwijs zal zich hoofdzakelijk bepalen tot de herhaling onderhouding en voortzetting van het vroeger geleerde lezen schrijven en rekenen doch zich teven n znoYKTTc tijd en gelegenheid toelaten uitstrekken tot de eerste beginselen van hel tcekenon De Plaatselijke Scuool Commi sie OouDA 18 September 1862 j g PEETERS Jz i tcretart i 6 O § STiisnauEKEEy J E KELLSR Visite Kaarten op best glao Carton voor ƒ 1 25 per 100 ƒ 2 00 per 20U en i 7 5 per 300 stuks Kwitantiën op goed Schrijfpapier per 1000 stuks ƒ 1 75 per 100 ÜO Cts Nota s Octavo per 1000 ƒ 1 75 per 100 20 Ct Idem Kwarto 3 00 A En verder alle soorten van STEENDRUKWKRK tegen uiterst lage prijzen gepaard aan eene nette e sierlijke uitvoering OPENBARE VERKOOPING U üTOLJnjK Op Maandag den G October 1862 des vojrnuUl igs ten elf vre in ket logement van len heer vvN DEN BERG aan de StolirijHc ie 7 ö ald w van on iteveer 7 Bunders Wei Hooi en Bouwland Ltlejren in den BEIJERSCIIEN I OLDER te STOLWIJK Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kaniore van de Notarissen W A 1 ELZEVIER DOM te A nf r ln FORTUIJX BROOGLEEVER lingen van ongenoemde school gedurende den afgeloopen curSns zijn vervaardigd TOEGANG VRLT Prijzen der FJeclen Uo sti kütrs l Ct 2 3 4 31 041 Xed sch dito ilito Amort Sijud H iudelni O I Leening 4 Vand H Sp 41 21 A llijnspw 41 üelgie Rotts 21 Spanje obl 2 d buitcnl 3 d biiinenl 3 Portugal ubl 3 Rnsl obl 11 5 d 1S2S 29 5 Cert 1831 33 5 d 1S40 4 d 5 serie 5 d 6 serie 5 Volgef pw 5 iJ en V J te Goiida Op Vrijdag deu 26 Sepüiiiher daaraanvolgende des namiddags ten 5 ure zal de Commissie van gezegde school aldaar eeue openbare zitting houden tot het examineren en aannemen van Jonge Lieden die den ouderdom van 12 jaren bereikt hebbende het TEEXEN ONDERWl LS verlangen bij te wonen hetwelk op Maandag Dingidag Jfoensdiig Donderdag en Vrijdag van iedere week an des avonds 7 tot O ure zal worden gegeven ATTENTIE Bij het vcniie n fn der iaspijpen zal aan de iiiire e cntu ilie zich m iaslicht neiischen te v or ie i de TOEVOEUBUIS geheel gratis in huis uordcu gebr igt wanneer zij zich daartue aanmelden vuur dat de il jufdbnis voor liunuc AVonilig vemienvvd is De vrrderc aanlcir z i zeer billijk berekend worden waarvan des erkie ende eerst eene juiste opname der kosten kan gegeven worden GÜl lJ i 17 Seiiicnii cr l i 3 H F ROLL jyirt rfflT 13SVs 995 1 Samein de Conhuls ie var de Openbare Teel e tHchooJ GoiDA VAN ITERSON 17 Sept 1362 Secretarii 44V 533 45 6 1013 4 lOO s S21 2 74 2 821 8 903 s 192 104V 4bV8 Openbare Verkooping e IS van een aanzienlijken lOll INBOEDEL 907 c 1931 iiestaande in een a iiitai modeme Meubelen eciK iniaije Pianiuo n zilveren Theeservies enz De verkoop z l plaats hebben op DingS 1931 re Teekenschoül GOUDA Opcnlm 1 Pruisen 1 59 dag den 23 = September 1862 oost bijGoU 5 des v i i ldass icu uie óórlict huis dito O ir e M d n 24 j fe r er lM 2 jk li N 52 d Oosthaven te dito Metall 3 27 74 8 i 61 16 6IV10 32i 6 s 27 7i uu r fj y j I i dito dito 2I 2 zul CU von de avonds S tot 10 ure iu hei o 1 uu n uh l lingeu ziju Ic be iOreutf Vnist 5 bouw BTI LtGI de TEEK EXIXUEX komen ten kantore van deu Xotaris W ao n it K 54 = Lrawtên tcouges td l welke door de leer J FOPaLI IX HKOÜGLKiaEE ahlaa l u l J ii U nj vau V li NK lV Nieuws en voer Gonda en Uitgave van A Oost Haven Deze Couniut verschijnt des Donderdags en Zonda rs In de Slail geschiedt de uitgave de avonds te OXDERVVIJS en STAATSZORG Ingezonden t Is de algemeen erkende leer der volkshuishoudkttnde dat de staat zich voor zooverre de tijdelijke en plaatselijke omstandigheden dit gedoogen met niets moet bemoeijen wat ook door de inviduele krachten zijner burgers zoude kunnen worden verrigt en jne zorgen aizoo voor zoo erre de maatschappelijke ontwikkeling der bevolking dit toelaat tot het bewaren van orde en veilig ieid behoort te beperken Niet een volk staat op zoo hoogen trip van ontwikkeling dat die ideaalstaat kan worden verve enbjkt overal moet de staat veel meer op zich nemen dan alleen het waken tegen in en uitlandsche vijanden maar overal waar het volic prijs stelt j j2 vooruitgang en ontwikkeling moet er naar ges reefd I worcleïi deu werkkring van Eet staatsbestiuïrlioïlangs hoe meer te beperken en alle inmenging in zakeu v in godsdienst onderwijs nijverheid en wat r soms al meer aan deu staat opgedragen of aan zijn toezigt oudenvorpen is lo gzamcrhand daan m lo onttrekken Dit is dan ook de eenige weg om de maatschappelijke ontuikkeling e doen toenemen en voor wie waarjijk wenscht de volkoren meer en meer monilig te zien worden is er geen ander middel denkbaar dan hun het helpt i zelven in te pi cntec hen te oereneu op zich zclvcn te staan en niet iu ailes en iuiiner op de liulp en zorg des staatsbestuurs ie s nnen liet kind dat men niet los en vrij op eigen voeten durft te zetten zn wel laat leerea loopen en de jongeling die te lang ouder t e ouderlijke hoede blijft zal i cl zelden een flink en krachtig man worden Wij hadden gehoopt dat dit ook iu het oog zoude ziju gehouden bij het ontwerpen der thans bij de tweede kame der statea gener iul lanliangige wet tot regeling van bet m aJelbaar onderwijs dat men ook hierbij getr icht zoude hebber het volk op te wekken tot de vrijheid Iu slede daarvan echicr wordt de bestaande vrijheid ingekort het kind dai getoond heeft reeds te kiu en loopen wordt weder aan den leiband genomen cii al kan het t lioofd reeds van builen vrij jiouden toch wordt het de knellende valhoed over de ooren getrokken Onderscheitiene gymiiasieu eii kostscholen zijn er waarop ons Lind met regt roem mag dragen waar le grondslag gelegd wordt voor de vorming van miuucn die in vers hilleude inaatsch ippelijke betiekkiiigen het vaderLind tot eere ver trekken de tehni che school te Ltr e it werkt bij uitstek guii tig ver s ii Ieude iiirijTtiiigcn vc or i iidboiiw onderwijs hebben veel Ne rcr dan men gev oon is te erkennen tot de oiitwikkelin v in onzen landbouw bijgedragen binnen weinig tiids welligt verwacht men de oprigting v iii meenicre en betere en meer en meer openbaart ieli in ons middelbaar on leruijs eene ziitbare strekking tot verbeuring en uiibreidiiig Ou ral blijkt het dat de vrije medediuiriiig lU de e gunstig beeft gewerkt waarom die dan nu door staatstoe ijt en reglementering belemmerd Is iict niet te vree en dat door de e wet ile bijzondere iiirigtingen voor middetb i ir onderwijs zoo als de bisvengenoemdeu die 1 De prijs der Advertentien in c u lot zti regels met inhigrip vaa het ztgel is bü Cent ooy eiken regel daarbuvcn 10 Cent Buit L ugew oue letters worden berekend naar I plaatsruimte BRINKMAN ü 75 iaimers onder haar bereik moeten vallen zullen afnemen en ien alles op de goede zorgen van deu staat zal laten aankoi n dat het kind dat reeds loopt weer aan den leiband zal g aau Of acht men het geene bespotting der vrije mededinging cie naauwkenrige omschrijving der leervakken al leest men in art 21 van het ontwerp van wet dat er op de bijzondere inrigtihgen van middelbaar onderwijs van kan worden afgeweken Wie toch zal de omstandigheden welke deze afwijking in het oog van den wetgever billijken bepalen j Geschied dit door de regering van land of provincie ilan beteekent het voor de vrijheid van ou lerwijs niets geschiedt het door hen die de scholen oprigten en onderhouden wa irom dan leervakken voor dezen opgesomd Veel gelukkiger ware het naar onze be che ilcn i eening wana fcer in dit art werd gezegd dat het bep iui lc iu lic art 13 n T7 en alTëFn v ifi Tbpp 5in vmtic iriB oj de rijksscholen de verpligle g iiK euic sclioIen en de bijzondere s iio len welke subsidie geuieeii het ij au kc t k het ij van de provincie dan ware tevens li t bestaan gewa a borgii van de onderscheidene gyinnas en iu ons vaderland wilke op l it onderwijs van zoo veelzijdig gmisiigcu nu luid i n bcM i el t Of acht welligt de minister zulk een ianuukoppeliniï ii oude talen en moderne weienschapj cn als nu n p deze icrigtiugen aantreft oubestaaiib i rr We nu di r C mede l ging is daar om al het onbruikbare op ic niiui u jouder de wetgever al wat daaraan goed wordt bcvoii len i c omver te werpen Zoodra er goede rijks en veri ij teschoUu voor middelbaar onilerwijs besta tu zuilcu en gebrekkige iurigtiugen welke soms door bij zoid rc peinen ver enigingen of gemeenten werden opger g i te gronde gaan Geen beter middel om verke r mingen op ieder gebied van menschelijke wl weren dan de vrije mededinging Ue coiu ii biddelijk re nvaardig en waarlijk oubarmhai in De wet Lehoeft zich met de opniimii i v bijzondere iurigtiugen voor middelbaar i u li r moe jen maar gaat ver genoeg wanneer iu i n rtikclt ii bepaald wordt dat er zal toegezien worden oi ir u s strijdigs met de zedelijkheid of met de algemcenc laudsuettcu geleerd wordt of geschiedt Weuschelijk ware het mede dat er aan de gemeentebesturenook op de te doen ondc a Eveuzoo is het eene onvcrschoonbare inkrimping der gemeentelijke vrijheid waniuer art 29 bepaalt dat gedepu eerde staten de leeraren der gemecnifscholen kunnen ontslaan ook tegen den ziu van di n gcui téraiid Wie toch i $ er nader toe om het eI of niet outsi van een knecht dienaar of beambte te beoordielcn dan hij hem aanstelde en betaalt l e minister heeft wel w vertrouwen op het beginsel van vrijheid en een gering deUi beeld van het uut van ecnen vrijen werkkring der gemecnti besturen i arom ook niet het cia crw ij oj de bi rndere middclb r