Goudsche Courant, donderdag 25 september 1862

scholen en het huisonderngt in eenig vak van middelbaar oaderwijs vrijirelaten aan ieder die daartoe lust en bekwaamheid meent te be itteu Wair de staat onderwijs doet geven behoort hij door het eischen van toelatiugs acten van de onder ij7 s de ïwrger ecuen waarborg te verschaffen dat ïijne kfiiikrem alleen iiia bekwame mannen order toevtrtroow d air j aat ie barger het onderwijs elder voor hen zoeken 4an 13 ée taat va aüe v r iit oordelijklieid ontheven en dk zal dan Tan zelf bq oc rkeur den beften leermee ter aannemen ANaarlijk ook in d opzigt ziet een ieder op de hoedanigheid vau de wa ir Ot zou üf minister vree en dat het be=eh iafde gedeelte van NeèrlauJs volk de kinderen der oube rhaafden komen zelden verder dan het Ligei onderwija en kw imeu ze maar allen zoo ver den goedtn oadera yzer met van den ongeschikten weet te onderscheiden Geea vleijend oordeel voornaar Hadden wij gehoopt dat de ontHerper der wet tot regeling van het middelbaar oüdernijs meer het beginsel van vrijheid gehiil ligJ zoude hebben wij vonden on zeer teleurgesteld te zien dat ook het voorloopig verahg der atdeelingen dit beginsel nerven aanbeveelt Heeft dan de vrijheid v m ondervwi5 geen v i in e m bet land air vrijheid e unen stond J B S 0 erziii t GOl P V 2 j September In giheel tngcUuJ ojii baart zich eene hartstogte ijke be langtelling in htt lot van Garibildi die gepaard gut van eene onocuimpelde ai keuring der frau the staatkunde Zelfs m lerl ind en Schuil md orilen opeiib ire zamenkoin ten gehouden n den 2J sejiteniber zd te lolden in H de Park eene groote demon tritit pliats he jbcn Op de franache regeni g moet deze PziiKlhtil van het enselscbe volk nel een oniangenaujen mdnik imkcn daar iij maar al te goed eet dat geen eugel ch mmis ene den uitgediukten il des volks durft Irjteren Intu schtn vertoeft de keizer te Bi irritz en laat 1 e v lu zieh hooren Ter gelegener tijd zal hij zijne be i 1114 iicntu Tooreer t mogen de digbliden met de verei i ite om ijr ijrheid aller ti j inneii en combiiiatieu uitdenkei ie eii ilijk b ijken zullen herschenschimme i te zijQ Toch 1 = de top tiud lu It ilie onhoudb i ir de mi haiuleliiig en ïrriai i emiug vin Garibaldi heett dien me verbeierj het m I 1t e ni e zith m alle bogtm ringen het is onmo p jk f uik te bevreili cn Giubildi vul teiegi it lan en de d bbe i r isheid van het bes uui aan het licht brengin De on ler ii c n en die tot be lissing kideu moeten zijn met ceu lUijer bedekt mair de hoop op enne bevredigende uitkoin t UI die diplomili sche kuoejcrijen is gcnug De Alken in Prui en htbLeu evenmin een beteien keer genomen De renering blijft halst irrig volhouden en de hoop op conccsieu vuor een oogmblik amgenakkerd v erdvv een n elhaast m rook De kamer is bijna geheel eenstem nig in de overtuigm dat de nulitaire instellingen ijzigmg en inkrimping moeten ondergain en het h lt officieel orgian verkhart dat de regeriug onn r kbaar 7 al handhaven haar op vasten bo dem ru tend standpunt Het ontbreekt aan g eu geruchten en werkelijk schijnt er reeds eene ministerieele crisis te bestaan Eene ortbindmg der kamer biedt hoegenaamd geen gunsug vooruitzigt aan tenzij die vergezeld ging van ndlekeurige maatregelen wier gevolgen vol trekt onberekenbair zijn In merika is de str jd eene andere dm in Pruisen daar heer eht de oorlog in al zijne ver chrikking Het blijkt meer en meer dat de noordelijken niet allee i geheel elcur gesteld 7jii in hunne poging om Richmond den zetel van het zuidelijk bestuur te vrmeesteren maar dit zij door herhaalde nederlagen terug gf irongen zijn tot het punt waar zij zich bij het begin van den oorlog bevonden en dat de zuidelijken cder aaavallen en Washington bedreigen Men eet deze gebeurtenissen met te verklaren dan door de erkentenis dat de zuidelijke generaals veel bekwamer zijn dan die der bondsarmee en dat noch aantal noch moed maar de betere aanvoering der troepen beslist Het Tooruitz gt op schikking is meei daa Mat Tenvijderd de verbittering is ten top gerezen en de vernielzucht en barbaarschheid waarmede de oorlog orat gevoerd is eene schasde voor óe SKOschheid Uit Oostenrijk is met veel andera te melden dan dat het budget sluit met een te kort van 94 miliioen floj nen Wg lerea ib eea iand dat gelieei antlcs uitkanstcu aanbiedt Wel dreigde het budget van dit jaar met een te kort van ƒ 6 300 000 maar die donkere vvolk is door gunstige om standigheden voorbij gedreven en het budget voor 1863 dezer dagen der tweede kamer aangeboden getuigt van den gunstigen staat onzer geldmiddelen Behalve de tien miUioen voor de spoorwegen moet er bijna IS j miU oen te koste gelegd worden aan de emancipatie der slaven in est Indie en niettegenstaande nog andere buitengewone uitgaven blyft er een saldo waarmede de aanvankelijke Torbetering der waterwegen kan bestreden worden De minister van financiën heeft den toestmd der geldmiddelen niet slechts mtmuntenü helder uiteen gezet iraar ook zijne voorgenomene hervorming van het belastingstelsel 700 toegelicht dat hij voorzeker verwaehtea mag dat ziine ontweipen met de hoogste behngstellmg ontvangen w orden De en=chelijkheid der herziening van het belastingstelsel behoeft geen betoog Het is reeds m zijne grondsl igen aangetast en behoett eene dourgi iiide vxijzigmg er verbcLenng De mini ter v enscht m de eers e plaats volgens den uitgedrukten wnsch der kamer overtegian tot herziening in de belasting op de gebouwde eigendommen ter eveureoigmaking der grondbelasting tusschen de ouder f 1 eidene proviutien Voor het personeel is ecu nieuw ont rp gTeed naarbij de t ee laatste grondslagep paarden en rijtuigen zijn afgescaaft De opoffermg dezer zestien ton geschiedt ten behoeve der gemeenten Het pitentregt zal zoodinig genijzigd worden dat het met meer alleen de nijverheid treft maar allen van allerlei inkomsten da itoe bedragen De acoijusen op de brandstoffen op de zeep en de azijn zullen geheel afgeschaft worden doch die op het bier eenige erhoogmg ondergaan Om m het gemis dezer inkomsten te voorzien zal de accijns op het Imitenl gedisteleeiu verhoogd werden een regt van ƒ 7 op de 100 1 S kofiij en een verdubbeld regt op de thee geheven worden Eindelijk zullen de registratieregten gewijzigd en Je zegelregten op dagbladen en andere gedrukte stukken afgescliifl worden De reeks dezer wij igingen wenscht de minister te openen met de afschaffing van den accijns op de brandstoffen 6 ttenlflnïr liOndBIl 20 September In eene versadenng der kimer van koophmd te Manchester heeft de heer Liing voorm lisr minister van Inaucien m ludie eeue uitvoerige letlt gelioudeu en daarin zijn gc oelen ontwikkeld dat de vernachtiugci ten aanzien der katoeneiiltuur m Indie zeer overdreven ziji en er geen v ooruitzigt bestaat dat het inJische katoen ooit legen hel amerikaansche zal kunnen concuirtren Parijs 20 Sept De Moniteur deelt bengten mede uit Mexico Dairin wordt gelegd dat de gezondheidstoestand der troepen met uitzondering van eenige gei illen van djssenterie uitmuntend was Oii aba nas goed van levensmiddelen vojrzui De vijand toonde dooi alles dat hij met ge ind nas weder een amval op de Fransclien te rloen die thans ook moeijelijker geworden is doordien een klem fort aan de Bo rego gebouwd is De generaal Torev de meun e opperbevelhebber bevond zich dO Aue op Martniique Op dit eiland naren drie oorlogschepen met troepen die naar era Cruz zouden worden gezonden maar alleen bij kleine gedeelten omdat men hen die stad slechts wilde doen doortrekken Uit dit laatste moet men opmaken dat de gezondheidstoestand te Vera Cruz nog zeer veel te wenschen o veil ut 21 September Men verzekert dat de keizer zijne toestemming gegeven heett tot de reis van prins Napoleon naarTurjn onder de uitdrukkelijke voonvairde dat de prius zichover de politieke vraagstukken van den dig me zal mogenuitlaten en aan zijne zucht om redevoeringe uit te spreken bij geene enkele gelegengeid bot zal mogen vieren Men is hier zeer verbitterd over de houding van Engeland in de italiaansche kwestie en vooral over de meetings die er gehouden en geduld worden in het belang der ontruiming van Bome door de tnnsche troepen Marseille 23 September Blijkens de bengten uit Eome van 20 dezer heeit de municipalueit aldaar bekend gemaakt dat ei binnen kort neder een regement transche troepen zal aankomen Heeus worden de nuodige locahteiten voor die manschappen lu gereedheid gebragt De frausche geziut heett zgne reis naar Frankrijk uitgesteld Uit Napels wordt nog van 20 dezer gemeld dat er nog voortdurend een aantal Camoristen gearresteerd worden Van de meesten hunner is gebleken dat zij zich schuldig hebben gemaakt aan smokkelhandel Xaar men verneemt zijn de ontvangsten der in en uitgaande regten te Napels m vergelijking van vorige j iren verdubbeld Er vertoonen zich weder rondzwervende benden vooral m de Capitanate Berlijn 21 September De feodale dagbladen en correspondentien verhalen dat de regering het amendement Stavenhageu met uitzondenng van de onmiddelijke invoering van den tweejirigen diensttijd aangenomen doch da de kimer de aangeboden hand verworpen heefi ï atuurlijk neet ieder dit beter De lak heeft overigens ook hire grippige zijde Zoo verklaar Ie de imni ter van oorlog eergi teren zelf dit hij door den u Inik jiier eers e verkliriiig verrist nas duidoür erkennende dit het miuisiene met veel vern iclitiug h id van zijne zooijen irade concessie 2 SCj 1 mlier In de zitting v m de kimei dtr ifgevaardigden w iren de heeren von der Hejdt v m Ijtintoiffen vau lioon atne ig Omtrent den n ireu st ind der lesi iindecrisis is men nog lu het onzeLcie ianstiauden Donderd igzidlen de discussien over de militiire a lugelegenlie en aanvangen Aaustiantlen donc erdig zil ook hetripport der commissievan onilerz jtk Letreffeiide liet muil ure budget voor ISbJ inbeiaadslairing komen De regering ei cht 313 044 900 thlr voorgewone iigtieii tloch de commtssie stelt voor dit bedri teverminderen mci j 92 i02 tbir dair di bedrig ten listevalt vin de grooler kriegsbereilschaft zoodat de cj nmisievoorstelt voor 18C3 uitt meer dm J0 71f 65S thli toe te s am Men £ egt dit de meerderheid ni atluop v m de di eussu i Qve d bn igp tfn dei viei h d te kennen geven dit de regering door een ontnerp v u net de orgiiiisitie der arinte uit den onnettigtu toest iiid niirin de zich tli iiis bevindt m CPU met de lenswij e der kiUiier overeenk jinenden netitlj ken toetand zal brengen De kimcrzuii i i dan tevens bcieiJ verklaren om voor den tijil die ti ssohen de aiubieduig dier wet en hare ifdoening moet veilo ipen door een suppletoir krediet in de behoeft n te voor ieu 23 September In de kamer vverl heden als zekei verhaald dat de mim terieele risis haar oes ig heeft gekregenDe heer von Bisin irk Schonh lusen za als minister presidentoptieden gelijktijdig belast met de rorteteuiUe van buuenlzaken De heer v on Bodelschvv mgh z il von der Heydt vervangen De overige ministers zouaen hunne portefeuille behouden De heer von Bernstorff zal ris gezant te Parijs optreden RagUSa 22 September Kurschid gouverneur van de Herzegowine is hedej alhier aangekomen Heden avond zal Vukalovich met de voornaamste hoofden der msurgenten m het gemeentehuis bij hem komen Te Cettinje hebben gisteren ter gelegenheid van den vrede eenige feestelijkheden plaats gehid naubij onderscheidene daartoe uitgenoodigde turksche notabiliteiten teeenwoordig waren Petersburg 23 September Gisteren heeft de keizer een eleputatie ontv iiigen van de boeren uit Nowogorod en hun bij die gelegenheid gezegd dat zij geen meun e concessieu te verwachten hadden en zich teu spoedigste met de grondbezitters dienden te verstaan ötnnenlttnö Gouda 24 September Op de kaasmarkt werden heden aangevoerd 220 partijen De eerste sooit ƒ 20 a ƒ 24 de tweede soort ƒ 17 a ƒ 20 Alles werd vlug verkocht s Graveuhage 22 September In de bijeenkomst van de tweede kamer van heden zijn de beraadslagingen over het adres van antwoord reeds afgeloopen en is hetzelve met 59 tegen 2 stemmen die van de heeren Groen en van Lynden aangenomen Bij de overweging der afeonde iijke afdeehngen heeft de minister van kolomen op eene aanmerking van den heer W intgens te kennen gegeten dat het ontne p betreffende de cultuurcontracten eerlang weder bij de kamer zal worden ingediend De spreker heeft daarop verklaard dat hij alsdan de gelegenheid zal waarnemen om tot eene wisseling vin denkbeelden over te g idn over hetgeen in het algemeen belang gevorderd wordt De heer Groen heeft bij amendement Toorgesteld om niet te genagen van den vooruilgaug van bei volksonderwijs en om de onpartijdige Uitvoermg van de wet op du ondernijm tnijfel te trekken Dit amendement is met o tegen U stemmen afgewezen De minister a financiën heeft op nieuw verklaar eene net voor schulduelging te zullm indienen Het StaaUblad n 174 bevat een konmklijk besluit van 4 sept 18b2 houdende voorschnften ter uitvoering van de wet van 21 dec 1861 Staatsbl n 129J regelende de zamenstellmg en de bevoegdheid van den raad van state Dat hesluif hpn ijlt o a dat buiten e afdeeling voor de geschillen van bestuur de raad wordt verdeeld id vjf afdeelmgen leuer dezer afdeelmgen bestaat uit drie leien De vice president neemt aan de werkzaamheden van deze aHeelingen geen deel De leden van den raad kunnen tegelqkeitijd lid zijb van meer dan eéne afdeeling De staatsraden in buitenge v one dienst kunnen tegelijkertijd aan nerkzaamheden van meer d iB éene afdeeling deel nemen De eer te afdeeling stiat m betrekking tot hei depirtement v n biunenlandsehe ziken de tweede tot de dep irtementen v in fin meien en v lu buiteni mdsclie zaken de derde tot het depiremect vin justitie de v lerde tot liet dep ir ement an kolomen Ie v jfde tot Ie departementen van m iniie en van oorlog A m ei a ueeimg voor de ge ullen v m bes uur wordt een referendaris aan e o der overige een referendiri of commies van stdjt toegevoegd Staats bagrooting voor 1863 Hoofdstuk Huis des kunings 90 1 000 Gelijk cj r ils V our het loopende j lar 2 Hoofdstuk Hjoge coUejieu van tut ea k ibmet des koning ƒ 578 5 2 zijnde ƒ 30 757 Jjieer dm voor 1 02 3 Hjjfdstuk 4 Depirtement vin buuenl zik n D 2 j 211 of 30 055 ttiter dm voor l t52 B 5 1 iljolKtuk Dipirt V m biuuenl zaken ƒ 17 000 590 71 of ƒ 3b2 170 02 7jinuler dm voor 1S62 6 = lljoldstuk Depirtement vm marin ƒ S 32 721 10 of ƒ 7 3 1 b j i 50 itundtr dm voor lSo2 7 1 Iloitdstuk A Niionile lüd ƒ 30 699 193 23 zijnde ƒ 3 50 tOi O Vs mmder dm voi j2 B Depnement van fininuien ƒ 6 5 i4 j7 ot ƒ 79 331 nn ler d in voor 1 02 8 Hoofd tuk Depirtement van ooriuï 12 783 000 zjnd 5 3 000 Mnider dan vour 18G2 911 = HMfd mk Depirtement van kolonien 15 5SO S7 2i j of ƒ 13 726 0s9 5bi 2 d n voor lSo2 lO Hoof Istiik Onvoor leue uitgaven f 5i J lude hetzelfde cijfer als voor 1862 Leyden 22 Septenber De mmi er jj t ee i na een streng onderzoek door een ho fl de partement en door den proc ireur crenfi ge regtshof in Zuid Holhna lu de znk betrete neger gemelden volksoploop en later door h lojreu va xlh heer Hendriks op de ingediende klagte dien schorsing als 1ste commissaris van politie opgeheven ten gevolge naarvan de heer Hendriks heden maandig ijnp fui tien heeft hervat Woerden is September Heden had alhier de stemming plaats voor een lid van den gemeenteraad in plaats van den heer T W van Oudheusden en waarbij de heeren H van e er Lee 52 P C Knijff 45 A Hofman 43 stemmen op zieh ver eenigden terwijl de heeren A van der Kas 4 J KjiijfF 2 en P G Knijff 2 stemmen bei namen zoodat eene herstemmiii zal moeten plaats hebljcn tusschen de heeren H van der Lu en P C Knijff Alblasserdam 20 September Heden werd deze gemeente vereerd met het bezoek van den commissaris des koniugs Na in de nabunge gemeente Nieun Lekkerland Ie verschillende openbare gebouwen en fabrieken bezocht te hebben knaia zijne excellentie ten twaalf ure m de e gemeente wier mgeze tenen door het uitsteken van vlaggen hunne ingenomenheid met dit bezoek te kennen gaven Na het verleenen van audiëntie op het raadhuis aan verschil